Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Tirsdag 31. maj 2022 kl. 19:00

Byrådet

Byrådssalen

Referat

Resumé

Tre gange årligt fremsendes punkt til Byrådets godkendelse vedrørende bevillingskorrektioner. Dette punkt er det første vedrørende 2022.

 

Opfølgningen indeholder ønskede bevillingskorrektioner pr. 31. marts 2022 primært vedrørende opgaver, der flyttes mellem politikområderne. Budgetkorrektionerne er udgiftsneutrale for alle år.

 

Forklaring til de enkelte korrektioner fremgår af sagsfremstillingen og er yderligere specificeret i bilag.

Sagen behandles i

Økonomi og Strategi samt Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,

 

at bevillingskorrektionerne for 2022 godkendes

 

at bevillingskorrektionernes konsekvenser for budgetperioden 2023-2026 indregnes i de foreløbige bevillingsrammer.

Beslutning Økonomi og Strategi den 16-05-2022

Forslaget indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Jakob Ville

Beslutning Byrådet den 31-05-2022

Godkendt.

Fraværende:

Birgitte Munk Grunnet

Sagsfremstilling

Tre gange årligt foretages der bevillingskorrektioner på baggrund af den nyeste budgetopfølgning fra de stående udvalg samt tekniske korrektioner, der flyttes mellem områder.

 

Bevillingskorrektionerne er udgiftsneutrale for alle år.

 

Endvidere indarbejdes konsekvenser for overslagsårene i bevillingsrammerne for 2023-2026.

 

Korrektionerne fremgår af nedenstående tabel:

 

Hele 1.000 kr.

2022

2023

2024

2025

2026

Note

Ansøgninger om tillægsbevilling til driftsbevilling (serviceudgifter med overførselsadgang):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fritids- og Idrætspolitik

75

75

75

75

75

1.

Kulturpolitik

-170

-170

-170

-170

-170

2.

Miljøpolitik

-1.275

-775

-117

-117

-117

3.

Seniorpolitik

-7.252

-7.252

-8.058

0

0

4.

Vej- og Parkpolitik

-75

-75

-75

-75

-75

5.

Administrationspolitik

1.445

945

287

287

287

6.

 

 

 

 

 

 

 

Det finansielle område:

 

 

 

 

 

 

Tilskud og udligning

7.252

7.252

8.058

0

0

7.

 

 

 

 

 

 

 

I alt

0

0

0

0

0

 

 

Bemærkninger til de enkelte noter fremgår af bilag.


Resumé

Ansøgning om anlægsbevilling vedr. p.nr. 4894 Klostergården, støjskærm.

 

Der ansøges om bevilling til forundersøgelser herunder støjberegning.

Sagen behandles i

Plan og Teknik, Økonomi og Strategi samt Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at bevillingsansøgningen imødekommes.

Beslutning Plan og Teknik den 03-05-2022

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomi og Strategi den 16-05-2022

Forslaget indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Jakob Ville

Beslutning Byrådet den 31-05-2022

Godkendt.

Fraværende:

Birgitte Munk Grunnet

Sagsfremstilling

Kolding Kommune vil i samarbejde med Domea opsætte en støjskærm ind mod jernbanen langs Brostræde ved Klostergården i Kolding, jf. gældende lokalplan.

 

Der blev ved budgetlægningen for 2018 afsat 750.000 kr. til Kolding Kommunens andel af projektet. Domeas andel til projektet udgør ligeledes 750.000 kr.

 

De afsatte midler er efterfølgende blevet overført mellem årene ad flere omgange, idet projektet har afventet byggeriet ved Klostergården, som er ved at nærme sig sin afslutning.

 

Den lyseblå linje på kortet nedenfor viser den forventede ca. placering af støjskærmen, såfremt den kan etableres.

 

Kort over arealet

 

Støjskærmen skal placeres så tæt som muligt på banen, hvorfor skærmen med stor sandsynlighed skal placeres på Banedanmarks matrikel.

 

Banedanmark oplyser, at for at Banedanmark kan gå med i et støjskærmsprojekt på Banedanmarks matrikel, skal der være en væsentlig nedbringelse af støj på facaderne og mindst 5 dB.

 

Der arbejdes derfor på, at der laves supplerende støjberegning med en af Banedanmarks standardstøjskærme samt en trafikbelastning, som den er pt., hvorefter Banedanmark kan tage stilling til projektet.

 

Der søges derfor bevilling på 100.000 kr. til de yderligere forundersøgelser.

 

Når forundersøgelserne er afsluttet, vil den nye viden indgå i en samlet vurdering af projektet, herunder også det økonomiske aspekt set i forhold til de resterende 650.000 kr., der er afsat i budgettet til projektet.

 

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger

Bevilling

Udgift

Anlægsbevilling

100.000 kr.

 

Fordeling af rådighedsbeløb

År

Udgift

2022

100.000 kr.

 

Ansøgningens finansiering

Det ansøgte rådighedsbeløb finansieres af de 750.000 kr., der er afsat i investeringsoversigten under p.nr. 4894 Klostergården, støjskærm.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.


Resumé

Ansøgning om anlægsbevilling vedrørende p.nr. 4942 Byggemodning Stepping (område 2B i lokalplan 1361-21).

 

Anlægsbevillingen omfatter byggemodning af 11 parcelhusgrunde.

Sagen behandles i

Plan og Teknik, Økonomi og Strategi samt Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at bevillingsansøgningen imødekommes.

Beslutning Plan og Teknik den 03-05-2022

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomi og Strategi den 16-05-2022

Forslaget indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Jakob Ville

Beslutning Byrådet den 31-05-2022

Godkendt.

Fraværende:

Birgitte Munk Grunnet

Sagsfremstilling

Projektet er medtaget i prioriteringen af byggemodningsrammen for 2022 og fremefter og finansieres af eksisterende ramme til byggemodning. Salgsindtægten går til delvis realisering af det allerede budgetterede salgsmål for 2022–2026.

 

Byggemodningen vil bestå af i alt 11 parcelhusgrunde. På den foreløbige skitse nedenfor er tegnet 12 grunde, men for at sikre en attraktiv grundstørrelse, forventes det justeret til 11 grunde.

 

Byggemodningsudgifterne fordeler sig på arkæologi, veje, stier, tilslutningsafgifter til el, vand, varme og kloak, såvel som belysning, beplantning, landinspektør, projektering og tilsyn.

 

Det samlede overslag på byggemodningen lyder på 4.100.000 kr. eksklusive udgifter til arealerhvervelse.

 

Med udgangspunkt i markedsværdien, er overslaget for de samlede indtægter ved grundsalg på 3.080.000 kr. Det samlede byggemodningsregnskab skønnes således at medføre et underskud på ca. 1.000.000 kr. eksklusive grundkøb.

 

Skitse over arealet (de fire grunde til højre i skitsen forventes justeret til tre grunde):

 

cid:image003.png@01D839FE.A63B2500

 

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger

Tekst

Udgift

Indtægt

Anlægsbevilling

4.100.000 kr.

3.080.000 kr.

 

Ansøgningens finansiering

Projektet finansieres af de afsatte midler i byggemodningsrammen.

Centralforvaltningens bemærkninger

 Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.


Resumé

Ansøgning om anlægsbevilling vedr. p.nr. 5028 UC Syd, parkeringspladser.

 

Projektet omfatter ca. 350 p-pladser som midlertidige pladser på terræn ved Universitetsparken indtil den endelige afklaring om etablering af et parkeringshus.

Sagen behandles i

Plan og Teknik, Økonomi og Strategi samt Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at bevillingsansøgningen imødekommes.

Beslutning Plan og Teknik den 03-05-2022

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomi og Strategi den 16-05-2022

Forslaget indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Jakob Ville

Beslutning Byrådet den 31-05-2022

Godkendt.

Fraværende:

Birgitte Munk Grunnet

Sagsfremstilling

Der er indgået en aftale mellem partnerne om finansieringen af parkeringsarealerne ved Universitetsparken.

 

I forbindelse med etablering af UC Syds nye bygning på Universitetsparken 2 i Kolding, er der behov for at retablere vejadgang og parkering til SDU og UC Syd.

 

Kolding Kommune er forpligtiget til at sikre vejadgang samt anlægge 271 parkeringspladser til SDU i henhold til købsaftale fra 2008. Der forventes etableret cirka 350 parkeringspladser ved Universitetsparken.

 

Der arbejdes for, at der på sigt etableres et parkeringshus til området. Der vil dog være en årrække frem til et parkeringshus er etableret, hvor der skal være parkering til området. Projektet skal sikre dette.

 

I forbindelse med, at Kolding Kommune solgte areal til UC Syds bygning, er der behov for at etablere en ny adgangsvej fra Buen til parkeringsarealet, og der er behov for at omdisponere/totalrenovere den eksisterende grusparkeringsplads.

 

Den eksisterende parkeringsplads er medtaget, hvilket blandt andet skyldes, at afvandingen ikke har fungeret tilfredsstillende. I forbindelse med renoveringen etableres nyt afvandingssystem.