Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Tirsdag 17. maj 2022 kl. 15:00

Fritidsrådet

KUC, mødelokale 041

Referat

Resumé

Foreningen Christiansfeld Kreativ Forening og Aftenskole mangler at indsende afregning af tilskud til folkeoplysende voksenundervisning for 2021.

Sagen behandles i

Fritidsrådet, Sundheds- og Fritidsudvalget.

Forslag

Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

 

at aftenskolen med virkning fra den 17. maj 2022 ikke længere betragtes som værende godkendt under Folkeoplysningsloven med deraf følgende konsekvenser for udbetaling og tilbagebetaling af tilskud samt lån af kommunale lokaler og udendørsanlæg,

 

at der efterfølgende kun kan ske godkendelse af foreningen igen, ved at det manglende bringes i orden og der fremsendes ny ansøgning om godkendelse af foreningen.

Beslutning Fritidsrådet den 17-05-2022

Forslaget indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Claus Warming

Sagsfremstilling

Samtlige godkendte foreninger under Folkeoplysningsloven, folkeoplysende voksenundervisning skal senest 28. februar hvert år indsende afregning af tilskud til lærer- og lederløn.

 

Mail vedr. afregning er sendt til alle aftenskoler den 23. december 2021.

 

Der er rykket for manglende indsendelse 2 gange pr. mail og Christiansfeld Kreative forening og aftenskole har den 3. marts 2022 meddelt, at foreningen grundet arbejdspres har lagt opgaven nederst i bunken.

 

Fritids- og idrætsafdelingen har pr. 1. maj 2022 ikke modtaget afregningsmaterialet.


Resumé

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren fremsender forslag til drøftelse af tilskud til kurser til en pris over 10.000 kr. pr. person.

Sagen behandles i

Fritidsrådet.

Forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

 

at Fritidsrådet drøfter kommende regler for tilskud til kurser, hvor kursusafgiften er over 10.000 kr.

Beslutning Fritidsrådet den 17-05-2022

Fritidsrådet besluttede, at der fra Uddannelses- og Opstartspuljen fremadrettet max. gives 20% i tilskud til DBU kurser på niveau B og derover.

Fraværende:

Claus Warming

Sagsfremstilling

Formandsskaberne i Kolding Talentråd og Fritidsrådet har haft en drøftelse af udfordringerne med at imødekomme nye kurser, stigende krav og kursuspriser særligt inden for DBU.

 

Kolding Talentråd har inden for deres budget afsat 100.000 kr. til kursustilskud i DIF niveau 2, B-kurser i DBU regi, og derover til deres samarbejdsklubber.

 

Pigefodbold først i Kolding Q og nu KIF Fodbold har fra starten i 2008 været en del af talentarbejdet i Kolding, mens drengefodbolden i KIF Fodbold er blevet en del af samarbejdet i 2019. Stigende krav til licensklubber og stigende kursuspriser inden for DBU sætter talentrådets kursuspulje under pres.

 

Ansøgninger vedr. B-kurser er blevet behandlet i Fritidsrådet, hvis ansøgningerne kommer fra klubber, der ikke er en samarbejdsklub i Kolding Talent, eller hvis ansøgningen relaterer sig til en træner på breddeniveau. Talentarbejdet inden for fodbold starter fra U13.

 

Jf. regler for tilskud til kurser over 10.000 kr., kan der maksimalt ydes 50% i tilskud, og dette har også været Fritidsrådets beslutning i de fleste sager gennem årene.

 

Skal der fortsat ydes 50% i tilskud til f.eks. DBU’s fodboldkurser, vil økonomien under Uddannelses- og Opstartspuljen komme under pres.

 

Der ønskes en drøftelse af reglerne, hvor kursusprisen er over 10.000 kr.

 

Der er i alt afsat 175.000 kr. til kurser over 10.000 kr., integration af handicappede i foreningslivet, opstart af nye foreninger under Folkeoplysningsloven samt til initiativer der vedrører udviklingsarbejde med folkeoplysende formål og til særlige formål, hvis der f.eks. ønskes fokus på et bestemt indsatsområde foreslået af foreningerne, forvaltningen eller Fritidsrådet.


Resumé

Alminde-Viuf GIF, Håndbold søger om at blive godkendt som forening under Folkeoplysningsloven.

Sagen behandles i

Fritidsrådet.

Forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

 

at Alminde-Viuf GIF, Håndbold fra den 17. maj 2022 godkendes som en frivillig forening under Folkeoplysningsloven.

Beslutning Fritidsrådet den 17-05-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen oplyser, at Alminde-Viuf GIF, Håndbolds hovedformål er, at fremme interessen for idræt og andet kulturelt arbejde.

 

Foreningen består af 40 medlemmer, alle under 25 år.

 

Foreningen forventer at gennemføre aktiviteter ugentligt i Alminde-Viuf Fællesskoles hal.

 

Det kan oplyses, at forvaltningen har gennemgået foreningens vedtægter, og at disse opfylder betingelser for godkendelse.


Resumé

Foreningen Lunderskov RUNNERS søger om at blive godkendt som forening under Folkeoplysningsloven.

Sagen behandles i

Fritidsrådet.

Forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

 

at foreningen Lunderskov RUNNERS fra den 17. maj 2022 godkendes som en frivillig forening under Folkeoplysningsloven.

Beslutning Fritidsrådet den 17-05-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen oplyser, at Lunderskov RUNNERS hovedformål er, gennem et attraktivt fællesskab at skabe et fundament hvor flest mulige borgere i Lunderskov får muligheden for, og lysten til, at snøre løbeskoene og skabe nogle gode fælles løbeoplevelser igennem foreningens aktiviteter, og derigennem fremme den enkeltes mulighed og ønske for motion og bevægelse. 

 

Foreningen består af 32 medlemmer, heraf 30 over 25 år.

 

Foreningen forventer at gennemføre aktiviteter minimum 4 gange ugentligt med udgangspunkt fra Lunderskov Hallen.

 

Det kan oplyses, at forvaltningen har gennemgået foreningens vedtægter, og at disse opfylder betingelser for godkendelse.


Resumé

Der fremsendes forslag til nedsættelse af Parasportrådet i Kolding Kommune.

 

Sagen behandles i

Sundhed og Fritid, Handicaprådet (høring), Fritidsrådet (høring), Sundhed og Fritid, Økonomi og Strategi, Byrådet.

 

Forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

 

at udkast til vedtægter sendes til høring i Handicaprådet og Fritidsrådet,

 

at eventuelle udgifter vedrørende Parasportrådet afholdes inden for det nuværende budget til Fritids- og Idrætspolitik.

 

Beslutning Sundhed og Fritid den 28-03-2022

Sendes til høring.

 

Fraværende:

Ole Martensen

Beslutning Handicaprådet den 12-05-2022

Handicaprådet bakker op om forslaget om nedsættelse af et Parasportråd i Kolding Kommune.

 

Handicaprådet ønsker at det sikres, at samarbejdet med idrætsforeninger også omhandler samarbejde med handicapidrætsforeninger.

 

Handicaprådet gør opmærksom på, at der i vedtægterne under §3 står, at der skal udpeges en repræsentant fra Dansk Handicap Forbund – Kolding afdelingen. Dette skal ændres til Danske handicap organisationer – Kolding afdelingen, idet Dansk Handicap Forbund ikke har en lokal afdeling i Kolding.

Fraværende:

El Hamlaoui Bahloul

Iben Lehmann Rasmussen

Søren Rasmussen

Beslutning Fritidsrådet den 17-05-2022

Fritidsrådet bakker op omkring nedsættelsen af et parasportråd. Fritidsrådet opfordrer til, at der bliver udpeget en repræsentant fra Aftenskolernes Samråd, da aftenskolerne har mange aktiviteter for målgruppen. Fritidsrådet opfordrer til, at der udpeges en repræsentant fra de foreninger i Kolding, der tilbyder parasport frem for en repræsentant fra Kolding Handicap Idræt.

Sagsfremstilling

Kolding Kommune har de seneste år haft et særligt fokus på parasporten. Fritids- og Idrætsudvalget besluttede på mødet d. 11. oktober 2021 at anbefale det nye udvalg at etablere et parasportråd.

 

Parasportrådet skal arbejde for at udmønte Kolding Kommunes vision ’Bevæg dig for livet’ og for Fritids- og Idrætspolitikken – Aktive fællesskaber gennem hele livet, især indsatsen omkring at styrke mulighederne for, at alle kan deltage i aktiviteter, foreningsliv og indgå i meningsfulde fællesskaber. Hensigten er at udvikle breddeidrætten for borgere med funktionsnedsættelse og/eller sindslidelser i Kolding Kommune.

 

Parasportrådets formål er at arbejde for at forbedre vilkårene for parasporten i Kolding Kommune og skabe større fokus på inklusion mellem almenidrætten og parasporten – idræt på lige vilkår.

 

Parasportrådet skal:

 • have fokus på alle borgere uanset fysiske, sociale eller økonomiske udfordringer,
 • samarbejde tværgående med andre udvalg og råd,
 • være en støtte for de lokale idrætsforeninger og faciliteter, således at de kan udvikle og forbedre muligheder for at dyrke idræt for borgere med funktionsnedsættelser og/eller sindslidelser,
 • sikre, at de gode historier spredes, ligesom de eksisterende aktiviteter på området understøttes,
 • sikre en stærk kommunikation med de lokale foreninger og samle alle stærke kræfter, så målet nås i fællesskab,
 • skabe konkrete handlingsplaner og effektivt udføre dem,
 • skabe fornyelse og være innovative,
 • arbejde for at tilvejebringe de bedst mulige forhold for parasporten,
 • understøtte initiativer til kompetenceudvikling af foreninger med det formål at optimere parasportens udvikling,
 • samle personer, som har interesse i og mulighed for at styrke parasporten til en koordineret indsats, som giver de bedst mulige vækstbetingelser i Kolding Kommune.

 

Parasportrådet skal varetage arbejdet ud fra det fremsendte udkast til vedtægter.

 

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

 


Resumé

På møde den 1. februar 2022 anmodede Sundhed og Fritid forvaltningen om at fremlægge forslag til proces for behandling af anlægsønsker på Fritidsområdet til budget 2024.

 

Sagen behandles i

Sundhed og Fritid, Fritidsrådet, Økonomi og Strategi, Byrådet.

 

Forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

 

at forslag til proces for behandling af anlægsønsker på Fritidsområdet til budget 2024 indstilles til godkendelse.

 

Beslutning Sundhed og Fritid den 28-03-2022

Sendes til høring i Fritidsrådet.

 

Fraværende:

Ole Martensen

Hans Holmer

Beslutning Fritidsrådet den 17-05-2022

Indstilles til godkendelse med den tilføjelse, at Fritidsrådet anbefaler, at puljen på 2 mio. kr. til mindre projekter afsættes fra 2023.

Sagsfremstilling

På møde den 1. februar 2022 anmodede Sundhed og Fritid forvaltningen om at fremlægge forslag til proces for behandling af anlægsønsker på Fritidsområdet til budget 2024.

 

Erfaringer fra tidligere års anlægsønsker til budgetforhandling er, at der er mange ansøgere, og anlægsønskerne har karakter af både store og små anlægsbudgetter. For at tilgodese både store og små anlægsønsker, foreslår forvaltningen, at anlægsønskerne opdeles i to puljer; en pulje til anlægsønsker med store anlægsbudgetter og en pulje til anlægsønsker med mindre anlægsbudgetter/energirenoveringspulje.

 

Puljen til anlægsønsker med mindre anlægsbudgetter foreslås at udgøre 2,0 mio. kr., som Byrådet årligt skal afsætte til formålet. Puljen kan søges til projekter med et samlet anlægsbudget på op til 0,5 mio. kr. Anlægsønskerne til denne pulje bærer primært præg af et renoverings- og/eller energiforbedringsprojekt. Sundhed og Fritid administrerer denne pulje. Målgruppen for ansøgere til puljen til anlægsønsker med mindre anlægsbudgetter er brugergrupper, foreninger og selvejende institutioner primært på fritids- og idrætsområdet. Der kan kun fremsendes ét anlægsønske pr. år pr. ansøger. Puljen kan søges, hvis projektet opfylder følgende kriterier:

 

 • Projektet skal understøtte fritids- og idrætspolitikkens indsatsområder,
 • Projekter uden egenfinansiering kan ikke søge midler fra puljen til anlægsønsker med mindre anlægsbudgetter – der er krav om egenfinansiering på 33 % (kan også komme fra fonde),
 • Det skal fremgå tydeligt, om projektet er et nyt eller gammelt projekt
 • Det skal fremgå tydeligt, hvis anlægsønsket er et delprojekt af et større helhedsprojekt.

 

Anlægsønsker med anlægsbudgetter over 0,5 mio. kr. behandles først i Sundhed og Fritid efter godkendt tidsplan og sendes derefter til videre budgetbehandling i Byrådet med anlægsønsker fra øvrige områder. Puljen kan søges, hvis projektet opfylder følgende kriterier:

 • Projektet skal understøtte fritids- og idrætspolitikkens indsatsområder,
 • Projekter uden egenfinansiering kan ikke søge midler fra puljen til anlægsønsker med større anlægsbudgetter – der er krav om egenfinansiering på 33 % (kan også komme fra fonde).

 

Der har ikke tidligere været krav om egenfinansiering ved indsendelse af anlægsønsker. Opfylder anlægsønskerne ikke kravet om egenfinansiering, kræver det, at Byrådet bestræber sig på at bevilge anlægstilskuddet længere ud i tiden – således vil ansøgerne have mulighed for at søge fondsmidler mv. inden bevillingen.

 

Ansøgninger til begge puljer skal indeholde:

 • Projektbeskrivelse, herunder hvilken problemstilling projektet løser og hvor mange brugere/borgere, projektet kommer til gode.
 • Anlægsbudget, herunder finansieringsplan og mulig egenfinansiering.
 • Udkast til driftsbudget.

 

Tidsplan vedrørende behandling af anlægsønsker til Sundhed og Fritids budget for 2024 og frem vil se således ud:

 

Budgetbehandling af anlægsønsker til Sundhed og Fritid

 

Pulje til store anlægsbudgetter

Pulje til mindre anlægsbudgetter

Januar

Orientering til ansøgere om ansøgningsfrist

Orientering til ansøgere om ansøgningsfrist

1. marts

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist

Marts – April

Forvaltningens behandling af ansøgninger til politisk behandling

Forvaltningens behandling af ansøgninger til politisk behandling

Marts

Ansøgninger sendes til høring i Fritidsrådet

Ansøgninger forelægges Fritidsrådet. Fritidsrådet indstiller i prioriteret rækkefølge til Sundhed og Fritid.

April

Ansøgninger forelægges Sundhed og Fritid – her udtages et antal projekter, som udvalget ønsker nærmere belyst

Ansøgninger forelægges Sundhed og Fritid – udvalget beslutter hvilke ansøgninger, der godkendes. Er der flere midler tilovers, fordeles de ved en ny frist 1. september.

Maj

Udvalgte ansøgere fremlægger projekter for Sundhed og Fritid

 

Juni

Politisk behandling i Sundhed og Fritid – ansøgninger prioriteres og fremsendes til videre budgetbehandling

 

Juni – August

Kvalificering af anlægsønsker, som ønskes fremsendt til videre budgetbehandling

 

August

Godkendelse af anlægsønsker i Sundhed og Fritid

 

August

Sidste frist for at fremsende anlægsønsker videre – fra stående udvalg

 

 

Ved at opdele anlægsønskerne i to puljer bliver det i højere grad muligt at imødekomme flere og mindre projekter. Ud af 55 anlægsønsker til budget 2022 ville 14 ønsker være mindre anlægsønsker. I 2021 var der i Kolding Kommune afsat 2,0 mio. kr. til en Fundraising-pulje til at hjælpe foreninger helt i mål, når der også var opnået støtte på anden vis. 12 projekter fik støtte gennem puljen, og heraf er 8 folkeoplysende foreninger. Eksempler på mindre anlægsprojekter kan være udendørs trænings- og samlingsarealer, MTB spor, renovering af klubfaciliteter og energirenoveringsprojekter.

 

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

 


Resumé

Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen fremkommer med udmeldt basisbudget 2023 for Fritidsrådet.

 

Sagen behandles i

Fritidsrådet.

Forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

 

at Fritidsrådet tager udmeldt basisbudget 2023 til efterretning,

 

at Fritidsrådet inden for udmeldt basisbudget kan foretage omfordeling af de afsatte beløb med undtagelse af de med x markerede beløb,

 

at Fritidsrådet på mødet træffer afgørelse om, hvorvidt eventuelle udvidelsesforslag skal fremsendes til Sundhed og Fritids ordinære møde den 2. juni 2022.

Beslutning Fritidsrådet den 17-05-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen oplyser, at budgetmateriale 2023 er til brug for Fritidsrådets vurdering af fordeling af beløbsrammen på områderne – frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, folkeoplysende voksenundervisning samt tilskud uden for loven, idet udvalget inden for hovedområderne og administrationen kan foretage omfordeling af de til rådighed værende midler.

 

Fritidsrådet har jf. kompetencefordelings- og delegationsplanen mulighed for at udtale sig til budget 2023 på folkeoplysningsrådet, ligesom Fritidsrådet har mulighed for at fremkomme med udvidelsesforslag.

 

Såfremt rådet ønsker at fremsende budgetforslag for 2023 uden for udmeldt budgetramme, skal forslaget eller forslagene begrundes.

 

Budgetmateriale 2023 vil blive gennemgået på mødet.

 

Endvidere kan det oplyses,

 

at de med x markerede tilskudsområder ikke kan disponeres af Fritidsrådet uden indhentet godkendelse i Sundhed og Fritid,

 

at rådet selv kan fordele de øvrige beløb på funktionsområderne samt eventuelle nye funktionsområder,

 

at rådet indenfor afsat beløb til den folkeoplysende voksenundervisning (undervisning) skal finansiere tilskud til pensionister.

 

at rådets budgetforslag i henhold til tidsplan for budgetlægning skal være Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen i hænde senest ultimo maj 2022.


Resumé

På mødet følges op på Fritidsrådets døgnseminar og det videre arbejde drøftes.

Sagen behandles i

Fritidsrådet.

Forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

 

at Fritidsrådet drøfter døgnseminaret og det videre arbejde.

Beslutning Fritidsrådet den 17-05-2022

Drøftet.

Sagsfremstilling

Fritidsrådet var på døgnseminar den 8.-9. april som led i en introduktion til fritids- og idrætsområdet og Fritidsrådets arbejde. Der følges på mødet op på døgnseminaret og Fritidsrådets videre arbejde drøftes.

Tilføjelse til sagsfremstilling

 

 


Resumé

På baggrund af Fritids- og Idrætspolitikken har forvaltningen i samarbejde med en arbejdsgruppe, bestående af repræsentanter fra det tidligere Fritids- og Idrætsudvalg og Fritidsrådet, arbejdet med at fastlægge et nyt regelsæt for medlems- og aktivitetstilskuddet. Der pågår fortsat et arbejde i Fritidsrådet for at færdiggøre processen omkring medlems- og aktivitetstilskud.

 

Sagen behandles i

Fritidsrådet, Sundhed og Fritid.

 

Forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

 

at ny tilskudsstruktur for medlems- og aktivitetstilskuddet drøftes.

 

Beslutning Fritidsrådet den 17-05-2022

Drøftet, Fritidsrådet vil gerne bearbejde forslaget yderligere, inden det sendes til godkendelse.

Fraværende:

Brian Bøglund

Sagsfremstilling

I 2017 gennemførtes en analyse på fritidsområdet i Kolding Kommune, som havde til formål at skabe et fælles fundament for de videre politiske drøftelser vedrørende formulering af en ny fritids- og idrætspolitik for Kolding Kommune. Samme år blev en strategigruppe, bestående af fritids- og idrætslivets medspillere, herunder repræsentanter fra det daværende Fritids- og Idrætsudvalg, Fritidsrådet, samråd, organisationer, foreninger, aftenskoler, kommunale medarbejdere og studerende, nedsat. Den politiske proces til formulering af ny fritids- og idrætspolitik blev gennemført i 2018. Da den vedtagne fritids- og idrætspolitik sætter retningen for foreninger, frivillige og faciliteter, er politikken formet i dialog og tæt samarbejde med strategigruppen.

 

Et centralt delelement i politikken er udviklingen af en stærk frivillighedskultur. Kolding Kommune vil sikre grundlaget for foreningernes aktiviteter via tilskud til medlemmer.

 

På baggrund af Fritids- og Idrætspolitikken har forvaltningen i samarbejde med en arbejdsgruppe, bestående af repræsentanter fra det tidligere Fritids- og Idrætsudvalg og Fritidsrådet, arbejdet med at fastlægge et nyt regelsæt for medlems- og aktivitetstilskuddet. Der pågår fortsat et arbejde i Fritidsrådet for at færdiggøre processen omkring medlems- og aktivitetstilskud.

 

På nuværende tidspunkt er følgende regler gældende for medlems- og aktivitetstilskuddet:

 

 • Foreninger, der har medlemmer i aldersgruppen 0-5 år, modtager max. 25 kr. pr. medlem pr. år
 • Foreninger, der har medlemmer i aldersgruppen 6-12 år, modtager max. 100 kr. pr. medlem pr. år
 • Foreninger, der har medlemmer i aldersgruppen 19-24 år, modtager max. 25 kr. pr. medlem pr. år
 • Restbeløbet på budgettet bliver fordelt til medlemmer i aldersgruppen 13-18 år. I 2022 er satsen 265 kr. pr. medlem pr. år.
 • Der ydes max. medlems- og aktivitetstilskud svarende til kontingentstørrelsen pr. medlem pr. år.

 

I en ny tilskudsstruktur lægges op til følgende satser:

 

 • Foreninger, der har medlemmer i aldersgruppen 0-6 år, modtager max. 25 kr. pr. medlem pr. år
 • Restbeløbet på budgettet bliver fordelt til medlemmer i aldersgruppen 7-24 år.
 • Der reserveres 10 % af medlems- og aktivitetstilskuddet til en pulje, som folkeoplysende foreninger kan søge ind i.

 

Indberetning af medlemstal

I dag indberetter foreninger medlemmer på forskellige måder til CFR (Centralt Forenings Register) og Kolding Kommune. Arbejdsgruppen foreslår at ensrette indberetningen, så indberetningen til Kolding Kommune ligger sig op af CFR.

 


Resumé

Fritids- og Idrætspolitikken 2018-2021 gav en lang række indsatser, der skulle arbejdes med. En af disse indsatser var at kigge på nødvendigheden af en ny tilskudsstruktur for aftenskoler i Kolding Kommune. I den forbindelse har forvaltningen i tæt samarbejde med repræsentanter fra det tidligere Fritids- og Idrætsudvalg, Fritidsrådet og Aftenskolesamrådet udarbejdet forslag til ændringer. Ændringerne berører overførsel af midler og aftenskolehold i lands- og centerbyer samt en transportpulje.

 

Sagen behandles i

Fritidsrådet, Sundhed og Fritid.

 

Forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

 

at forslag til ny tilskudsmodel for aftenskolerne i Kolding Kommune godkendes og er gældende fra 1. juli 2023,

 

at der fremsendes et udvidelsesforslag til budget 2023 på 50.000 kr. årligt til en transportpulje.

 

Beslutning Fritidsrådet den 17-05-2022

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

I 2017 gennemførtes en analyse på fritidsområdet i Kolding Kommune, som havde til formål at skabe et fælles fundament for de videre politiske drøftelser vedrørende formulering af en ny fritids- og idrætspolitik for Kolding Kommune. Samme år blev en strategigruppe, bestående af fritids- og idrætslivets medspillere, herunder repræsentanter fra det daværende Fritids- og Idrætsudvalg, Fritidsrådet, samråd, organisationer, foreninger, aftenskoler, kommunale medarbejdere og studerende, nedsat. Den politiske proces til formulering af ny fritids- og idrætspolitik blev gennemført i 2018. Da den vedtagne fritids- og idrætspolitik sætter retningen for foreninger, frivillige og faciliteter, er politikken formet i dialog og tæt samarbejde med en strategigruppen.

 

Et centralt delelement i politikken er udviklingen af rammerne for aftenskoleområdet. Kolding Kommune vil udvikle regelgrundlaget for fremtidens aftenskoler for at sikre borgerne optimale muligheder for oplysning, oplevelser, dialog, faglighed og forpligtende samvær.

 

På baggrund af Fritids- og Idrætspolitikken har forvaltningen i samarbejde med en arbejdsgruppe, bestående af repræsentanter fra det tidligere Fritids- og Idrætsudvalg, Fritidsrådet og Aftenskolernes Samråd, arbejdet med at fastlægge en ny tilskudsstruktur for aftenskoler i Kolding Kommune.

 

Overførsel af midler

Aftenskolerne omfordeler hvert år i november måned ikke-forbrugte midler efter en aftalt fordelingsnøgle. Det forslås, at dette også kommer til at gælde for et eventuelt samlet mindre-forbrug efter afslutningen af skolernes årsregnskab. Ikke-forbrugte midler, der overføres til det følgende år, skal bruges i det år, hvortil det er overført. Fordelingen sker i samarbejde mellem forvaltningen og Aftenskolernes Samråd.

 

Aftenskolehold i lands- og centerbyer

Når en aftenskole udbyder et hold, er der behov for et vist antal deltagere, således at afviklingen af kurset kan løbe rundt økonomisk for aftenskolen. I den økonomiske beregning indgår tilskud efter folkeoplysningsloven. Hvis en aftenskole udbyder et hold til afvikling i et mindre befolket området, kan det være svært at fylde holdet op. Det kan betyde, at holdet ikke afvikles.

 

Arbejdsgruppen foreslår at give et ekstra kommunalt tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i lands- og centerbyer. Det vil sikre, at holdet afvikles i landsbyerne. Denne ordning med et ekstra tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i lands- og centerbyer er gennemført i blandt andet Mariagerfjord, Viborg og Aalborg Kommune under en forsøgsordning på 2 år.

 

På nuværende tidspunkt gives der tilskud til:

 

 • 1/3 af lønsum for almindelig undervisning og foredrag,
 • 5/7 af lønsum for instrumentalundervisning/små hold,
 • 8/9 af lønsum for handicapundervisning,
 • 1/3 af fleksible tilrettelæggelsesformer for ikke-handicappede,
 • 8/9 af fleksible tilrettelæggelsesformer for handicappede,
 • Debatskabende aktiviteter,
 • Pensionisttilskud,
 • Lokaletilskud.

 

På baggrund af ovenstående foreslås nedenstående model, hvor kommunen giver et ekstra tilskud til folkeoplysende voksenundervisning, som opfylder følgende betingelser i en forsøgsperiode på 2 år, og således gældende i 2023 og 2024:

 

 • Holdet skal have 4-7 deltagere. Hold over 7 deltagere får tilskud som normalt hold,
 • Der gives 2/3 tilskud til løn til lærer- og lederløn til undervisning, studiekredse og foredrag,
 • Der gives kun tilskud til nye aktiviteter – dvs. hold, som ikke har været udbudt det seneste år,
 • Den særlige støtte gives til aftenskoleaktiviteter i kommunens lands- og centerbyer. Den særlige støtte gælder dermed ikke for undervisning i Kolding bykerne.

 

Behovet for transport eksisterer i forhold til deltagelse i alle aftenskoleaktiviteter, uanset den geografiske placering. Derfor foreslår arbejdsgruppen at oprette en pulje, der kan søges til udsatte og handicappedes m.fl. transport til og fra hold i lands- og centerbyerne og Kolding bykerne. Denne pulje må ikke påvirke eller reducere borgerens øvrige muligheder for tilskud til transport.

 

Ud over tilskud til løn, yder kommunen lokaletilskud til udgifter til lejede eller egne lokaler, hvis forvaltningen ikke kan anvise et gratis egnet offentligt lokale i landsbyerne.

 

Liste over lands- og centerbyer i Kolding Kommune er vedlagt som bilag.

 

Forvaltningen vil iværksætte en evaluering af ordningen i løbet af 2024.

 

Der er konsensus fra Aftenskolernes Samråd for at bibeholde de øvrige eksisterende tilskudsbrøker, således at de ikke ændres.

 

Økonomi

I budget 2022 er der afsat 3.886.000 kr. til tilskud til løn til voksenundervisning. Rammen for lokaletilskud for 2022 er 110.000 kr.

 

Hvis en aftenskole søger om 2/3 tilskud til løn til små hold i Kolding Kommunes lands- og centerbyer, hvor der ikke forud for forsøgsordningen findes aftenskoleaktiviteter, så vil aftenskolens andel af den samlede ansøgning fra aftenskolerne blive større end ved ansøgning om 5/7 tilskud, som tilskudsbrøken er i dag. Udgangspunktet for forslag om model er, at merforbruget ved at øge tilskudsbrøken til hold i lands- og centerbyerne finansieres ved en ekstra bevilling fra Byrådet. Ekstrabevillingen til hold i lands- og centerbyer samt midlerne til transportpuljen finansieres via udvidelsesforslag til budget 2023. Der er allerede fremsendt et udvidelsesforslag af rammen til voksenundervisning på henholdsvis 500.000 kr. i 2023 og 250.000 kr. i overslagsårene til aftenskolehold i lands- og centerbyer, og der ansøges om yderligere 50.000 kr. årligt til en transportpulje.

 


Resumé

På baggrund af Fritids- og Idrætspolitikken har forvaltningen i samarbejde med en arbejdsgruppe, bestående af repræsentanter fra det tidligere Fritidsrådet, Kolding Idræt og rideklubber, kigget på, om tilskudsreglerne for rideklubberne i Kolding Kommune skal ændres.

 

Sagen behandles i

Fritidsrådet, Sundhed og Fritid.

 

Forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

 

at det drøftes, om der skal igangsættes en proces om en ny tilskudsstruktur for rideklubber i Kolding Kommune.

 

Beslutning Fritidsrådet den 17-05-2022

Drøftet, Fritidsrådet anbefaler, at der ikke igangsættes en ny proces for tilskudsstruktur til rideklubberne.

Fraværende:

Brian Bøglund

Sagsfremstilling

I 2017 gennemførtes en analyse på fritidsområdet i Kolding Kommune, som havde til formål at skabe et fælles fundament for de videre politiske drøftelser vedrørende formulering af en ny fritids- og idrætspolitik for Kolding Kommune. Samme år blev en strategigruppe, bestående af fritids- og idrætslivets medspillere, herunder repræsentanter fra det daværende Fritids- og Idrætsudvalg, Fritidsrådet, samråd, organisationer, foreninger, aftenskoler, kommunale medarbejdere og studerende, nedsat. Den politiske proces til formulering af ny fritids- og idrætspolitik blev gennemført i 2018. Da den vedtagne fritids- og idrætspolitik sætter retningen for foreninger, frivillige og faciliteter, er politikken formet i dialog og tæt samarbejde med strategigruppen.

 

På baggrund af Fritids- og Idrætspolitikken har forvaltningen i samarbejde med en arbejdsgruppe, bestående af repræsentanter fra det tidligere Fritidsråd, Kolding Idræt og rideklubber, kigget på, om tilskudsreglerne for rideklubberne i Kolding Kommune skal ændres.

 

Rideklubberne i Kolding Kommune er generelt tilfredse med den nuværende tilskudsmodel, men er villige til at indgå i en proces, hvis dette besluttes. Arbejdsgruppen foreslår følgende punkter, der er vigtige at få med i en eventuel proces om en ny tilskudsstruktur for rideklubber:

 • Gennemsigtighed og ensartethed
 • Rideforbundets certificering bør indgå
 • Der skal forelægges konsekvensberegninger for rideklubberne
 • Rideklubberne skal inddrages i en ny proces.

 

Senest i 2019 var rideklubberne igennem en proces, hvor en udgiftsneutral tilskudsmodel for rideklubberne i Kolding Kommune blev vedtaget. Baggrunden for at igangsætte en proces med rideklubberne dengang var, at ridesporten i Danmark havde oplevet tilbagegang i antallet af medlemmer de seneste år. For at rideklubberne kan udvikle sig og øge antallet af medlemmer, er de afhængige af, at der kommer nye ryttere til. Nye ryttere starter typisk på et elevskolehold. Et af de forslag, der er kommet frem under arbejdet med rideklubberne er, at tilskudsmodellen i højere grad tilgodeser de rideklubber, der har elevskoleryttere frem for ryttere med egen pony/hest. Rideklubberne i Kolding bakkede i 2019 op om, at der skete en reduktion i den gældende lokaletilskudsprocent med 5% for rideklubberne, hvorefter beløbet hvert år fordeles blandt rideklubber i forhold til antallet af elevskoleryttere. Da der er tale om en omfordeling af et allerede afsat beløb, er den nye tilskudsmodel udgiftsneutral for Kolding Kommune.

 


Resumé

På baggrund af Fritids- og Idrætspolitikken har forvaltningen i samarbejde med en arbejdsgruppe, bestående af repræsentanter fra det tidligere Fritids- og Idrætsudvalg, Fritidsrådet og frivillige fra Kolding Kommunes foreningsliv, arbejdet med at fastlægge nye principper for lokaletilskuddet i Kolding Kommune.

 

Sagen behandles i

Fritidsrådet, Sundhed og Fritid.

 

Nyt forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

 

at forvaltningen pålægges at lave konsekvensberegninger på den nye tilskudsstruktur for lokaletilskud i Kolding Kommune inden godkendelse.

 

Beslutning Fritidsrådet den 17-05-2022

Forslaget indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Brian Bøglund

Sagsfremstilling

I 2017 gennemførtes en analyse på fritidsområdet i Kolding Kommune, som havde til formål at skabe et fælles fundament for de videre politiske drøftelser vedrørende formulering af en ny fritids- og idrætspolitik for Kolding Kommune. Samme år blev en strategigruppe, bestående af fritids- og idrætslivets medspillere, herunder repræsentanter fra det daværende Fritids- og Idrætsudvalg, Fritidsrådet, samråd, organisationer, foreninger, aftenskoler, kommunale medarbejdere og studerende, nedsat. Den politiske proces til formulering af ny fritids- og idrætspolitik blev gennemført i 2018. Da den vedtagne fritids- og idrætspolitik sætter retningen for foreninger, frivillige og faciliteter, er politikken formet i dialog og tæt samarbejde med strategigruppen.

 

Fritids- og Idrætspolitikken har affødt en række indsatser. En af indsatserne var at kigge på nødvendigheden af en ny tilskudsstruktur for udbetaling af lokaletilskud til folkeoplysende foreninger i Kolding Kommune. I den forbindelse har forvaltningen i samarbejde med en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra det tidligere Fritids- og Idrætsudvalg, Fritidsråd og frivillige fra Kolding Kommunes foreningsliv, udarbejdet forslag til ændringer.

 

Lokalefællesskaber

At lave lokalefællesskaber blandt relevante foreninger vil føre til en bedre udnyttelse af lejede lokaler og en besparelse ved færre lejemål. Arbejdsgruppen foreslår derfor, at der laves en bonusordning for de foreninger, der danner et lokalefællesskab i lejede lokaler. En bonusordning i den forstand, at foreninger, der går sammen om et lejet lokale får en højere lokaletilskudsprocent. Bonusordningen skal animere foreningerne til at indgå lokalefællesskaber og dermed udnytte faciliteterne bedst muligt.

 

Driftsomkostninger – herunder el, vand og varme

For at animere foreningerne til at blive endnu mere bevidste om deres driftsomkostninger og dermed bidrage ind i en klima- og bæredygtighedsdagsorden, foreslår arbejdsgruppen at give et mindre lokaletilskud til el, vand og varme. Midlerne, der frigives ved denne ordning, placeres i en pulje, der kan søges af foreningerne til at lave energirenovering, og dermed på sigt spare på driftsomkostningerne.

 

Økonomi

I budget 2022 er der afsat 9.298.000 kr. til lokaletilskud til folkeoplysende foreninger i Kolding Kommune.

 

Der er ikke lavet yderligere beregninger på, hvor stor en del af lokaltilskuddet, der går til driftsomkostningerne på nuværende tidspunkt, ligesom der heller ikke er lavet beregninger på, hvad lokalefællesskabsordningen får af betydning for budgettet. Arbejdsgruppen foreslår derfor, at der arbejdes videre med konsekvensberegninger på en ny tilskudsstruktur for lokaletilskud til folkeoplysende foreninger i Kolding Kommune, inden modellen sendes til godkendelse.

 


Resumé

På mødet orienteres om status på Kolding som Visionskommune.

Sagen behandles i

Fritidsrådet.

Forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Fritidsrådet den 17-05-2022

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Brian Bøglund

Sagsfremstilling

Dagsordenspunktet er alene et orienteringspunkt, hvorfor der ikke kan træffes beslutning under punktet, idet dette i hver enkelt sag vil kræve forudgående optagelse af et punkt på dagsordenen.


Resumé

På mødet orienteres om Kolding Kommunes Fritids- og Idrætspolitik.

Sagen behandles i

Fritidsrådet.

Forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

 

at orienteringens tages til efterretning.

Beslutning Fritidsrådet den 17-05-2022

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Brian Bøglund

Sagsfremstilling

Dagsordenspunktet er alene et orienteringspunkt, hvorfor der ikke kan træffes beslutning under punktet, idet dette i hver enkelt sag vil kræve forudgående optagelse af et punkt på dagsordenen.


Resumé

På mødet drøftes om der skal udsendes pressemeddelelse på nogle af punkterne fra mødet i Fritidsrådet.

Sagen behandles i

Fritidsrådet.

Forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

 

at det drøftes, om pressen skal orienteres om enkelte punkter.

Beslutning Fritidsrådet den 17-05-2022

Fritidsrådet vedtog at udsende information til pressen om nedsættelse af Parasportråd, ny tilskudsstruktur til aftenskolerne og nye foreninger.

Fraværende:

Brian Bøglund

Sagsfremstilling

Dagsordenspunktet har til formål at vurdere, om enkelte punkter på Fritidsrådets dagsorden skal videresendes som en pressemeddelelse.


Resumé

På mødet orienteres om udvalgt nyt fra Fritidsrådets område.

Sagen behandles i

Fritidsrådet.

Forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Fritidsrådet den 17-05-2022

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Brian Bøglund

Sagsfremstilling

Dagsordenspunktet er alene et orienteringspunkt, hvorfor der ikke kan træffes beslutning under punktet, idet dette i hver enkelt sag vil kræve forudgående optagelse af et punkt på dagsordenen.


Resumé

På mødet gives mulighed for, at rådets medlemmer kan orientere om nyt fra deres organisationer.

Sagen behandles i

Fritidsrådet.

Forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

 

at sagen drøftes.

Beslutning Fritidsrådet den 17-05-2022

Drøftet.

Fraværende:

Brian Bøglund

Sagsfremstilling

Dagsordenspunktet er alene et orienteringspunkt, hvorfor der ikke kan træffes beslutning under punktet, idet dette i hver enkelt sag vil kræve forudgående optagelse af et punkt på dagsordenen.