Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Onsdag 6. apr 2016 kl. 08:00

Fritids- og Idrætsudvalget

Mødelokale 2.1.

Referat

Resumé

Forslag til tidsplan for budgetlægning 2017.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,
 
at forslaget til tidsplan godkendes.

Sagsfremstilling

Forslaget til tidsplan tager udgangspunkt i den af Byrådet på møde den 29. marts 2016 godkendte budgetprocedure og tidsplan for budgetlægning 2017.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 06-04-2016

Godkendt, idet der holdes et ekstra møde i Fritids- og Idrætsudvalget den 24. maj 2016 kl. 13.00.

Resumé

De stående udvalg kan, uden begrænsninger, fremsende udvidelsesforslag vedrørende serviceudgifter og anlæg til budgetforslag 2017 med overslagsår.
 
Byrådet har på møde den 29. marts 2016 godkendt forslag til budgetprocedure.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,
 
at oversigten tages til efterretning, og at sagen genoptages på udvalgets møde den 4. maj 2016 for fortsat drøftelse af sagen.

Sagsfremstilling

Det fremgår af budgetproceduren for budget 2017, at den 9. juni 2016 er seneste frist for fremsendelse af udvidelsesforslag til Centralforvaltningen.
 
Der orienteres om forslagene på Byrådets seminar den 20. juni 2016, hvorefter udvidelsesforslagene kan stilles i forslag af den enkelte byrådsgruppe/det enkelte byrådsmedlem i forbindelse med budgetforhandlingerne med borgmesteren.
 
I efterfølgende oplistning af udvidelsesforslag er der taget udgangspunkt i de udvidelsesforslag, der blev fremsat i forbindelse med budget 2016, og som ikke nød fremme i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2016.
 
De ændringsforslag, der siden vedtagelsen af budgettet for 2016 ikke længere er aktuelle, grundet diverse andre forhold, er ikke medtaget i oplistningen.
 
De oplistede forslag er prisfremskrevet og findes som bilag til dagsordenspunktet.
 
Nummereringen af forslagene er ikke udtryk for en prioritering af disse.

 

Forslags-nr.
Tekst:
2017
2018
2019
2020
note
 
 
Drift:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlæg:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIU-A-01
Renovering af Brostræde
5.580
 
 
 
1
 
3-5, etape 2
 
 
 
 
 
 
 
 
FIU-A-02
Renovering af Brostræde
10.971
 
 
 
2
 
3-5, etape 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIU-A-03
Renovering - ombygning
11.332
 
 
 
3
 
af Bøgelund hovedhus-/længe, etablering af p-pladser
- afledt drift
*
 
*
*
*
 
 
 
 
 
 
 
FIU-A-04
Etablering af ny tribune
8.654
 
 
 
4
 
m.m. på Mosevej Sportsplads
 
 
 
 
 
 
- afledt drift
78
78
78
 
 
 
 
 
 
 
 
FIU-A-05
Udvidelse af Kolding
11.000
 
 
 
5
 
KetcherCenters indendørs faciliteter
 
 
 
 
 
 
- afledt drift
*
*
*
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIU-A-06
Multihus i Vester Nebel
14.220
 
 
 
6
 
- afledt drift
712
712
712
 
 
 
 
 
 
 
 
FIU-A-07
Udvidelse/renovering af
22.975
 
 
 
7
 
Bøgelundhallerne/Kolding Rideklub
 
 
 
 
 
 
- afledt drift
*
*
*
*
 
 
 
 
 
 
 
 
FIU-A-08
Udvidelse af KFUM-
22.801
 
 
 
8
 
Hallerne
 
 
 
 
 
 
- afledt drift
*
*
*
*
 
 
 
 
 
 
 
 
FIU-A-09
Etablering af
 
**
 
9
 
Svømmefaciliteter ved Vonsild
 
 
 
 
 
 
- afledt drift
 
 
*
*
 
 
 
 
 
 
 
 
FIU-A-10
Ombygning af Kolding
2.060
 
 
 
10
 
Vandrerhjems hoved-bygning/værelsesfløj med nye værelser med bad og toilet samt etablering af handicaplift
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIU-A-11
Etablering af depotrum
914
 
 
 
11
 
ved Aktivitetshuset Sdr. Stenderup
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIU-A-12
Udvidelse af
**
 
 
 
12
 
Bramdrupdam Sports- & Mødecenter
 
 
 
 
 
 
- afledt drift
*
*
*
*
 
 
 
 
 
 
 
 
FIU-A-13
Udvidelse af Park-Hallen
**
 
 
 
13
 
- afledt drift
*
*
*
*
 
 
 
 
 
 
 
 
FIU-A-14
Udvidelse af Lunderskov
27.405
 
 
 
14
 
Hallen
 
 
 
 
 
 
- afledt drift
 
812
812
812
 
 
 
 
 
 
 
 
FIU-A-15
Etablering af lydtæt
1.600
 
 
 
15
 
hejsevæg i Fynslund-Hallen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIU-A-16
Udvidelse f eksisterende
 
122
 
 
16
 
depotrum i Multuhuset Hejls
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drift:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIU-S-1
Opskrivning af Driftsleje-
718
718
718
718
17
 
og Samarbejdsaftalen mellem Kolding Kommune og Slotssøbadets Fond
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Afledt drift ej beregnet.
** Ændringsforslaget endnu ikke prissat
 
Note 1
Projektet indeholder renovering af facader, tagkonstruktioner, vinduer på sidebygningen fra 1963 samt opdatering af udearealerne.
 
Note 2
Projektet indeholder renovering og etablering af nye omklædnings- og badefaciliteter incl. separat balanceret ventilationsanlæg, etablering af ventillationsanlæg/CTS i både bygning 1 (den gamle chokoladefabrik) og bygning 2 (sidebygningen) samt udskiftning af el hovedtavle og total gennemgang af el-installationer.
 
Note 3
Projektet indeholder nedbrydning af hovedbygningen Bøgelund, etablering af nye klub-, møde-, omklædnings- og toiletfaciliteter, ombygning af østfløjen med depotrum, inventar samt etablering af p-pladser. (kommunalt projekt).
 
Note 4
Projektet indeholder etablering af ny tribunebygning med omklædningsrum, mødelokaler samt overdækket tribune med 240 siddepladser.
 
Note 5
Projektet indeholder udvidelse af Kolding KetcherCenters indendørs faciliteter med en multihal samt moderniserede og nye omklædningsforhold, motionslokale, mødelokale eller udbygning af bestående faciliteter med 4 badmintonbaner.
 
Note 6
Projektet indeholder etablering af et multihus i Vester Nebel med en 20 x 40 boldbane, forenings- og caféfaciliteter, omklædningsfaciliteter og redskabsrum.
 
Note 7
Projektet indeholder etablering af ny ridehal, foreningslokaler, elevværelser, ny staldbygning (der opfylder gældende lovkrav) samt nedrivning af gamle stalde m.m. Projektet kan opdeles i 2 etaper, hvilket forøger anlægsprisen med 500.000 kr.
 
Note 8
Projektet indeholder udvidelse af KFUM-Hallerne med etablering af en hal 3 til multiaktiviteter herunder rulleskøjtehockey.
 
Note 9
Projektet indeholder etablering af svømmehal på 4.000 m2 med et 50-meters konkurrencebassin med 8 baner, med mulighed for opdeling i 2 bassiner, et 25-meters bassin med 6 baner til udsvømning, tilskuerfaciliteter, varmvandsbassin, saunaer, omklædningsfaciliteter, klub- og caféfaciliteter, faciliteter til 1. hjælp, livredder, dommer, depot og rengøring. Projektet kan reduceres. Udgift til afledt drift er ikke beregnet. (kommunalt projekt).
 
Note 10
Projektet indeholder en renovering/ombygning af Kolding Vandrerhjems hovedbygning/værelsesfløj med nye værelser med bad og toilet, samt etablering af lift til handicappede for derved at skabe mulighed for, at handicappede kan komme til spisesalen.
 
Note 11
Projektet indeholder etablering af et depotrum i tilknytning til Aktivitetshuset. Depotrummet skal anvendes til opbevaring af de mange gymnastikredskaber m.v.
 
Note 12
Projektet indeholder bl.a. etablering af en multihal med mulighed for opdeling i flere mindre aktivitetsrum.
 
Projektet er ikke revurderet i forhold til tidligere fremsendt ønske, men hallen ønsker blot at tilkendegive, at man fortsat er interesseret i en udvidelse af hallen.
 
Note 13
Projektet indeholder udvidelse med hal 2, omdannelse af minihallen til større bevægelseslokale samt etablering af lokale til motion.
 
Projektet er ikke revurderet i forhold til tidligere fremsendt ønske, men hallen ønsker blot at tilkendegive, at man fortsat er interesseret i en udvidelse af hallen.
 
Note 14
Projektet indeholder et nyt idræts-, kultur- og aktivitetscenter ved hallen. Det samlede anlægsprojekt beløber sig til 27,4 mio. kr., og jf. finansieringsplanen er der beregnet et kommunalt anlægstilskud på 4,5 mio. kr. Endvidere viser finansieringsplanen, at der skal hjemtages et lån på 13,65 mio. kr.
Jf. opgørelsen over den fremtidige drift er der indregnet en opskrivning af Brugs- og Støtteaftalen med 812.000 kr., ligesom det forventes at nuværende aftale med skolen opskrives med ca. 205.000 kr.
 
Note 15
Projektet indeholder etablering af lydtæt hejsevæg. Hejsevæggen skal medvirke til at imødegå ønsket om flere aktivitetstimer for små hold, hvilket en opdeling af hallen kan bidrage med.
 
Note 16
Projektet indeholder udvidelse af eksisterende depotrum i Multihuset Hejls.
 
Note 17
En opskrivning af Driftsleje- og Samarbejdsaftalen mellem Kolding Kommune og Slotssøbadets Fond skal gøre det muligt at dække fremtidige vedligeholdelsesomkostninger herunder udvikling af badet, ligesom opskrivningen skal dække stærkt stigende udgifter til el, vand og varme grundet flere foreningsmedlemmer pr. time samt udvidelse af timetallet til Kolding Svømmeklub elitesatsning i regi af TEAM Danmark.
 
Fritids- og Idrætsudvalget vedtog på møde den 12. august 2015, at udvidelsesforslag til budget 2017 med overslagsår vil blive gennemgået på et møde i juni 2016 med de inviterede forslagsstillere med henblik på prioritering af forslagene ud i årene.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 06-04-2016

Godkendt.

Resumé

Oversigt over bevillingsudnyttelsen for regnskabsåret 2015 for Fritids- og Idrætspolitik.
 
Oversigten er opgjort i nettodrift, heraf overførsler.
 
For Fritids- og Idrætspolitik er der tale om et mindreforbrug på driften på 1,4 %.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,
 
at oversigten tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Bevillingsudnyttelse 2015
 
 
Nettodrift
Heraf overførsler
 
- hele 1.000 kr. -
Oprindeligt budget
Tillægsbevillinger
75.413
316
0
0
Samlet bevilling
Realiseret forbrug
75.729
74.640
0
0
Behov for efterbevilling
-1.089
0
 
Drift
Mindre udgifter på Fritids- og Idrætspolitik skyldes både et mindreforbrug på fritids­faciliteter med et restbeløb på Vandrerhjemmet og Kolding Uddannelsescenter, som skyldes endnu ikke igangsatte vedligeholdelsesprojekter på Vandrerhjemmet, udskiftning af belysning til LED samt opgradering af AV/PC udstyr på KUC samt et mindreforbrug på folkeoplysningsområdet med ikke forbrugte midler på konto for Fritidsklubber. Der er endvidere opgaver som manglende banevedligeholdelse/vertikalskæring samt dybdepleje af baner, som ikke er igangsat.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 06-04-2016

Godkendt.

Resumé

Cedergaard Sportsrideklub ansøger om lokaletilskud i forbindelse med leje af ridehal/rytterstue beliggende Esbjergvej 103.

Sagen behandles i

Fritidsrådet, Fritids- og Idrætsudvalget.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,
 
at det meddeles Cedergaard Sportsrideklub, at den af udvalget jf. Folkeoplysningslovens § 25, stk. 5, pkt. 2 tidligere trufne beslutning om ikke at yde lokaletilskud til nye ridehaller i kommunen fastholdes.

Sagsfremstilling

Cedergaard Sportsrideklub har 2 gange tidligere indsendt ansøgning om lokaletilskud og modtaget afslag som følger:
 
Kultur- og Fritidsudvalget vedtog på sit møde den 13. juni 2012 efter indstilling fra Fritidsrådet, at det ansøgte ikke kan imødekommes, idet udvalget jf. Folkeoplysningslovens § 25, stk. 5, pkt. 2 ikke ønsker at yde tilskud til nye lejemål i ridehaller i kommunen,
 
Fritids- og Idrætsudvalget vedtog på sit møde den 4. februar 2015 efter indstilling fra Fritidsrådet, at den af udvalget jf. Folkeoplysningslovens § 25, stk. 5, pkt. 2 tidligere trufne beslutning om ikke at yde lokaletilskud til nye ridehaller i kommunen fastholdes.
 
Af Fritidsrådets indstilling på møde den 20. januar 2015 til Fritids- og Idrætsudvalget fremgår det, at Fritidsrådet med beklagelse må konstaterer, at der ikke er afsat tilstrækkelige budgetmidler til relevante ansøgte formål som Cedergaard Sportsrideklub, hvorfor Fritids- og Idrætsudvalget opfordres til at tilføre yderligere budgetmidler til konto for lokaletilskud.
 
Cedergaard Sportsrideklub oplyser, at det koster 300 kr. pr. måned at gå til ridning hos dem, men at det vil være ulig konkurrence i forhold til andre rideskoler, såfremt det er nødvendigt at hæve prisen for at få råd til at betale for leje af ridehal. Endvidere oplyses det, at medlemmerne ikke har økonomi til at betale mere i kontingent, og derfor vil være nødsaget til at stoppe med ridning.
 
Cedergaard Sportsrideklub fremsender på ny ansøgning om lokaletilskud, idet foreningen mener, de bør tilgodeses på lige fod med andre rideskoler i Kolding.
 
Cedergaard Sportsrideklub har indgået aftale om leje af ridehal/rytterstue beliggende Esbjergvej 103. Lejemålet tager sin begyndelse den 1. januar 2012 og omfatter ridehal på 1.440 m2, opholdsrum og toilet på 200 m2. Foreningen har råderet over det lejede i de aftalte timer og i henhold til den fast ugentligt plan
 
Den årlige husleje andrager kr. 537.113,75 alt. incl.
 
Foreningen forventer at bruge ridehallen 44 uger om året, sammenlagt i 4.175 timer som fordeler sig således:
 
 
Timer
Timer reduceret til
Elevhold
799
 
Ryttermærker
96
 
Kurser
288
 
Temadage
42
 
Fødselsdage
40
0
Stævner
48
 
Opholdsrum
940
770
Arrangementer
48
 
Ridelejr
414
0
Brug af ridehal løse timer for medlemmer
1.460
 
Samlet forventet timeforbrug
4.175
3.551
 
For rytterstue kan der max. medtælles 1 1/4 time om ugen pr. 5 medlemmer, og højest 4 timer pr. dag. 70 medlemmer udløser max. 17,5 timer pr. uge i 44 uger = 770 timer
 
Ovennævnte timetal er justeret, idet der er medtalt timer, som ikke er tilskudsberettiget.
 
Samlede forventede aktivitetstimer for ridehal og rytterstue efter justering bliver 3.551 timer svarende til et max. tilskudsgrundlag på 3.551 timer á 128,65 = 456.836,15 kr., heraf ydes 76,5 % = kr. 349.479,65.
 
Såfremt ovennævnte opgjorte timetal pr. aktivitet ikke alene anvendes af medlemmerne, men også af andre ikke medlemmer, skal disse timer fratrækkes beregningen – af ansøgningen fremgår det, at der i forbindelse med ridelejr tilmeldes børn/unge fra kommunens opholdssteder, hvorfor disse timer ikke kan medtælles.
 
Cedergaard Sportsrideklub har i henhold til indsendte oplysninger 70 medlemmer.
 
Børne- og Uddannelsesforvaltningen oplyser, at der i henhold til Bekendtgørelse af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt Folkeuniversitet, lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011 § 25 skal ydes tilskud til lokaler med mindst 65 pct. af driftsudgifterne.
 
Dog kan Byrådet, i henhold til § 26 stk. 1 i samme lov, nedsætte tilskuddet, hvis udgiften ikke står i et rimeligt forhold til antallet af deltagere eller til lokalets, herunder hallens eller lejrpladsens anvendelse i øvrigt, ligesom Byrådet i henhold til § 26, stk. 2 i samme lov kan nedsætte driftsudgifterne til et anslået beløb, der svarer til det normale niveau for et til formålet passende lokale, herunder en hal eller en lejrplads på egnen.
 
Endvidere kan Byrådet, i henhold til § 25, stk. 5, pkt. 2 undlade at yde tilskud til driftsudgifter til nye lejemål i haller eller ændring af lejemål, hvis lejemålet i forhold til udgifterne ved et eksisterende lejemål indebærer merudgifter for Byrådet.
 
Ved en hal forstås idrætshaller, svømmehaller, skøjtehaller, ridehaller, tennishaller og squashhaller samt andre tilsvarende lokaler, der er mindst 800 m2.
 
Såfremt Fritidsrådet og/eller Fritids- og Idrætsudvalget ønsker at yde lokaletilskud til det nye lejemål fra 2016, skal der under Fritids- og Idrætsudvalget, Fritids- og idrætspolitik ske budgetomplacering af midler fra øvrige konti til lokaletilskud, idet det ansøgte beløb ikke vurderes at kunne indeholdes i det afsatte budgetbeløb for 2016.
 
Endvidere kan det oplyses, at der ikke er foretaget en konkret vurdering af huslejens størrelse i forhold til faciliteterne.

Beslutning Fritidsrådet den 15-03-2016

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 06-04-2016

Udvalget besluttede, at der ikke kan ydes tilskud for 2016 til Cedergaard Sportsrideklub, idet det pålægges børne- og uddannelsesdirektøren at se på og revurdere afregningsmodel og tilskudsgrundlag for rideklubber i Kolding Kommune som forelægges for udvalget inden udgangen af 2016 med henblik på ny samlet vurdering for tildeling af tilskud i 2017.

Resumé

Børne- og Ungdomsoase Kolding ansøger om lokaletilskud til udgifter i forbindelse med leje af lokaler beliggende Industrivej 12.

Sagen behandles i

Fritidsrådet, Fritids- og Idrætsudvalget.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,
 
at ansøgningen imødekommes med et årligt tilskudsgrundlag til husleje på 31.200 kr.,
 
at der ydes lokaletilskud med virkning fra 1. marts fra indgåelse af lejeaftale,
 
at der kun ydes lokaletilskud til de timer, hvor der gennemføres folkeoplysende aktiviteter.

Sagsfremstilling

Børne- og Ungdomsoase Kolding ønsker at indgå aftale om leje af lokaler beliggende Industrivej 12 til brug for gennemførelse af aktiviteter. Lejemålet de har til rådighed 3 dage om ugen er på 160 m2 og indeholder 2 aktivitetslokaler.
 
De årlige driftsudgifter forventes at beløbe sig til 31.200 kr.
 
Det forventede aktivitetsomfang er af foreningen opgivet til at være 6 timer pr. uge i 2 lokaler i 40 uger, i alt 480 timer, svarende til et maksimalt tilskudsgrundlag på 480 timer á 128,65 kr. = 61.752 kr. Der ydes lokaletilskud med 76,5% af de tilskudsberettigede udgifter dog max. af 31.200 kr., hvilket udløser et tilskud på 23.868 kr.
 
Børne- og Ungdomsoase Kolding har i henhold til indsendte oplysninger 74 medlemmer, hvoraf 13 er over 25 år.
 
De aktiviteter, som foreningen forventer at udøve i lokalerne 2 søndage om måneden er
 
Børnekirke med sang, leg, aktiviteter for aldersgruppen 3-4 år og op til 3. klasse,
 
Sunday Business, hvor de gør mange reflektioner via tekst, film, samtaler, opgaver, billeder i et forsøg på at lære de unge at blive ansvarlige samfundsborgere i et demokrati for aldersgruppen 4. – 7. klasse.
 
Endvidere har de en ungdomsgruppe bestående af medlemmer i alderen 15 – 25 år, som på nuværende tidspunkt mødes under private forhold. De drøfter forskellige emner i forhold til dagligdagen.
 
Ud over ovennævnte faste aktiviteter afholdes der på tværs af aldersgrupper aktiviteter, hvor aldersgrupperne integreres og bruges i hinandens opbygning af ressourcer.
 
Forvaltningen oplyser, at der i henhold til Bekendtgørelse af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet, lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011, § 25, skal ydes tilskud til lokaler med mindst 65 pct. af driftsudgifterne.
 
Dog kan Byrådet, i henhold til § 26 stk. 1 i samme lov, nedsætte tilskuddet, hvis udgiften ikke står i et rimeligt forhold til antallet af deltagere eller til lokalets, herunder hallens eller lejrpladsens anvendelse i øvrigt, ligesom Byrådet i henhold til § 26, stk. 2 i samme lov kan nedsætte driftsudgifterne til et anslået beløb, der svarer til det normale niveau for et, til formålet, passende lokale, herunder en hal eller en lejrplads på egnen.
 
Endvidere kan Byrådet, i henhold til § 25, stk. 5, pkt. 4, undlade at yde tilskud til driftsudgifterne til nye lokaler og lejrpladser eller til nye lejemål vedrørende lokaler og lejrpladser, hvis de nye lokaler eller nye lejemål medfører væsentlige merudgifter for Byrådet.
 
Det er ikke muligt at anvise egnede kommunale lokaler i dette område, hvilket er mest praktisk for børn, der følges med forældre til gudstjeneste – gudstjenesten foregår i samme bygning.
 
Beløbet vil kunne indeholdes i konto for lokaletilskud til foreninger udøvende folkeoplysende aktiviteter.

Beslutning Fritidsrådet den 15-03-2016

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 06-04-2016

Sagen sendes tilbage til Børne- og Uddannelsesforvaltningen med henblik på at få undersøgt, hvordan koblingen til børnekirken er, og om Børne- og Ungdomsoasen kan tilbydes kommunale lokaler.

Resumé

SUK Kolding søger om forlængelse af dispensation fra regler om tilskud til projekt ”Sund og Livsglad” – et tilbud til forebyggende undervisning af handicappede i fitness og motionscentre.

Sagen behandles i

Fritidsrådet og Fritids- og Idrætsudvalget.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår, at det indstilles til Fritids- og Idrætsudvalget,
 
at dispensation fra regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i forhold til forebyggende undervisning af handicappede i fitness og motionscentre forlænges til at gælde sæsonerne 2016/17 og 2017/18,
 
at tilskuddet skal holdes inden for den afsatte økonomiske ramme for den enkelte aftenskole.

Sagsfremstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen oplyser, at SUK Kolding siden 2011 på baggrund af dispensation fra Kolding Kommune, har haft mulighed for at gennemføre undervisning for udviklingshæmmede inden for sundheds- og bevægelsesområdet med motionstilbud, og med pulsforøgende aktiviteter.
 
Mange er fysisk passive i hverdagen og har brug for den direkte motivation, der kan lægges i undervisningen. Der ydes også vejledning i sund kost og sunde bevægelsesvaner ligesom der i tilknytning til undervisningen, tilbydes afspænding og bevægelse i varmt vand. Netop denne handicapgruppe kan ikke umiddelbart deltage i f.eks. idrætsforeningernes generelle tilbud på motionsområdet.
 
SUK Kolding gennemførte undervisning i 2 år uden tilskud fra folkeoplysningsloven i fitness og motionscentre med henblik på, at også udviklingshæmmede aktivt del i samfundets almindelige opfordring til at gøre noget mere ved ”egen livskvalitet” på det forebyggende sundhedsområde. Dette var ikke økonomisk holdbart for foreningen, som derfor søgte om dispensation til at kunne bruge tilskud fra den tildelte ramme til denne forebyggende undervisning.
 
Fritids- og Idrætsudvalget har tidligere besluttet, at give dispensation for sæsonerne 2010-2012, 2012-2014 og 2014-2016 og at tilskuddet skal holdes inden for den afsatte økonomiske ramme.
 
Det kan oplyses, at der i det seneste forløb i perioden 2015/16 er gennemført 261 lektioner fordelt på 2 x 3 hold med 4 – 5 deltagere pr. hold. Det betyder at hver deltager får 2 timers undervisning pr. uge i perioden 1. september – 1. juni.
 
Jf. bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (folkeoplysningsbekendtgørelsen) § 5, stk. 3 kan der ikke ydes tilskud til folkeoplysende voksenundervisning inden for spil, idræt og sports- og konkurrencepræget virksomhed, herunder dans bortset fra folkedans, eller til emner om fremstilling af rusmidler. Dette gælder både teoretisk undervisning inden for områderne og udøvelse i praksis.
 
Jf. § 5, stk. 4 kan kommunalbestyrelsen fastsætte generelle overordnede retningslinjer for, hvad der ligger i de begreber, der er nævnt i stk. 2, og kommunalbestyrelsen kan fravige de i st. 2 nævnte begrænsninger.
 
Fritids- og Idrætsudvalget har med baggrund i folkeoplysningsbekendtgørelsen godkendt regler for folkeoplysende voksenundervisning herunder en emnebegrænsningsoversigt, hvoraf fremgår, at der ikke ydes tilskud til undervisning i blandt andet gymnastik herunder motionsgymnastik.

Beslutning Fritidsrådet den 15-03-2016

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 06-04-2016

Godkendt.

Resumé

Der anmodes om stillingtagen til, hvorvidt 11 foreninger under Folkeoplysningsloven fremadrettet vil kunne modtage tilskud samt få stillet kommunale lokaler og udendørs anlæg til rådighed for foreningens aktiviteter.

Sagen behandles i

Fritidsrådet, Fritids- og Idrætsudvalget.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår, at det meddeles de under sagsfremstillingen angivne foreninger,
 
at de med virkning fra 6. april 2016 ikke længere betragtes som værende godkendte foreninger under Folkeoplysningsloven, med deraf følgende konsekvenser for udbetaling af tilskud samt lån af kommunale lokaler og udendørsanlæg,
 
at der efterfølgende kun kan ske godkendelse af foreningen igen ved fremsendelse og behandling af ansøgning, samt
 
at såfremt forvaltningen har modtaget de manglende materialer samt godkendelse af foreningens oplysninger på Foreningsportalen inden endelig beslutning i Fritids- og idrætsudvalget den 6. april 2016, foretages der ikke yderligere i forhold til foreningen.

Sagsfremstilling

Det kan oplyses, at i henhold til de af Byrådet godkendte regler, skal samtlige godkendte foreninger under Folkeoplysningsloven, det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde senest 10. januar (flyttet til 11. januar 2016 grundet weekend) indsende diverse ansøgninger/blanketter, bl.a. skemaet aktivitetsanalyseskema samt afregningsskema lokaletilskud. Endvidere skal foreningen godkende indeværende års foreningsoplysninger på Foreningsportalen – tidligere anvendte vi skemaet ”Oplysninger om foreningen” til denne godkendelse.
 
Skemaet ”Aktivitetsanalyseskema 2015” indeholder bl.a. foreningens erklæring om indhentelse af børneattester.
 
Efter Folkeoplysningslovens § 4, stk. 4, har foreningen pligt til at afgive erklæring om indhentelse af børneattest i det omfang, foreningen ansætter eller beskæftiger personer, såvel lønnet som ulønnet, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år.

Det er således en betingelse for, at foreningen kan få tilskud eller anvist lokaler, at foreningen afgiver erklæring om indhentelse af børneattester. Kommunerne skal således undlade at yde tilskud og at anvise lokaler, hvis foreningen ikke afgiver erklæring herom.

Pligten til at afgive erklæring gælder også selv om foreningen på tidspunktet for erklæringens afgivelse ikke ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver, skal have direkte kontakt med børn under 15 år. Foreninger, der ikke ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år, pålægges dog ikke med erklæringen en aktuel forpligtelse til at indhente børneattester.
 
På trods af flere henvendelser –
 
10. december 2015 - skemaerne er sendt til foreningernes digitale postkasse,
10. december 2015 - nyhedsmail fra Kolding Kommune,
5. januar 2016 - nyhedsmail fra Kolding Kommune,
18. januar 2016 rykkerskrivelse på mail til den af foreningen tidligere oplyste mailadresse,
5. februar 2015 – mail til den af foreningen tidligere oplyste mailadresse om orientering om politisk behandling,
3. marts 2016 – fremsendelse af mail til den af foreningen tidligere oplyste mailadresse vedrørende erindring om sagens politiske behandling,
 
er der fortsat foreninger, som ikke har indsendt de fornødne skemaer.
 
Skemaet ”aktivitetsanalyseskema 2015” er endnu ikke modtaget på Børne- og Uddannelsesforvaltningen fra følgende foreninger:
 
Konservativ Ungdom
Dejligt Svømning
Gorec
 
Konservativ Ungdom har fået stillet kommunale lokaler til rådighed i Idrætsbygningen Brostræde. De 2 øvrige foreninger har for året 2015 ikke modtaget tilskud og benyttet lokaler.
 
Følgende foreninger har på trods af flere henvendelser
 
10. december 2015 – følgebrev til skemamaterialer til foreningernes digitale postkasse,
10. december 2015 - nyhedsmail fra Kolding Kommune,
5. januar 2016 - nyhedsmail fra Kolding Kommune
12. februar 2016 – mail til den af foreningen tidligere oplyste mailadresse vedrørende manglende godkendelse på Foreningsportalen
3. marts 2016 - fremsendelse af mail til den af foreningen tidligere oplyste mailadresse vedrørende erindring om sagens politiske behandling
 
endnu ikke godkendt indeværende års foreningsoplysninger på Foreningsportalen (erstatter skemaet ”Oplysninger om foreningen”:
 
DDS, Kolding Tambourkorps
KFUM spejderne, Bramdrupdam
Konservativ Ungdom
AYAD Kolding
BGIF tennis
Dejligt Svømning
Gorec
Kolding Tennis Klub
Sjølund Idrætsforening
Skanderup Hjarup Idrætsforening
Sydbyens Cykelklub Kolding
 
De fleste af ovennævnte foreningerne har for året 2015 modtaget medlems-/aktivitetstilskud samt lånt kommunale lokaler med gebyr.
 
I henhold til Folkeoplysningsloven, lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011, § 33, stk. 5, kan de kommunale udbetalinger standses eller tilbageholdes, hvis en forening ikke overholder Folkeoplysningsloven, ligesom stk. 6 i samme § indeholder krav om stop for tilskud og lokaleanvisning, hvis en forening ikke afleverer erklæring om børneattester.
 
Ligeledes kan Byrådet jf. § 32 undlade både at yde tilskud og at anvise lokaler m.v. for en angiven periode, såfremt en forening ikke overholder fastsatte regler

Beslutning Fritidsrådet den 15-03-2016

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 06-04-2016

Godkendt.

Resumé

KUC anmoder om tilladelse til at holde ferielukket i uge 42 og uge 7.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget.

Forslag

Børne- og Uddannelsesdirektøren foreslår,
 
at det godkendes, at KUC holder ferielukket i uge 42 og uge 7.

Sagsfremstilling

KUC er aktuelt lukket i uge 29 og 30 og mellem jul og nytår.
 
KUC ønsker derudover at holde lukket i uge 42 og uge 7 af følgende grunde:
 
at opnå mere tid til at foretage reparationer og andet vedligehold af inventar og bygninger,
 
at opnå mulighed for at afvikle obligatorisk planlagt ferier i stille perioden.
 
Det er forholdsvis ressourcekrævende at holde åbent fra kl. 7.00 til kl. 22.00 i ferieperioden af hensyn til anslået 3-5 mødebookinger i en uge på KUC. Der har i den sammenhæng både været servicetekniker og rengøring på arbejde.
 
Der har igennem årene på KUC været minimal forespørgsel på lokaler i ferieperioderne, og flere af de reserverede lokalbookinger er blevet aflyst eller brugerne er udeblevet i ferieperioder.
 
Som udgangspunkt er alle andre kommunale lokaler lukket i skoleferierne. Har foreninger brug for at låne lokaler i skoleferien, skal ansøgning sendes senest 14. dage før til forvaltningen.
 
Samme ordning kan herefter tilbydes brugerne på KUC. Adgangskontrolsystemet på KUC muliggør selvbetjening i ferieperioder på samme måde som KUC anvendes i weekenden.
 
Det kan oplyses, at det i henhold til ferieloven er muligt at varsle kollektiv ferielukning i uge 42 og uge 7, man skal dog sikre sig, at medarbejderen har optjent ferie ud over tre ugers hovedferie. Meddelelsen skal ske så tidligt som muligt, dog senest 1 måned før ferien begynder.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 06-04-2016

Godkendt.

Resumé

Fritids- og Idrætsudvalget ønsker at evaluere Fritidsfesten og Hædring af mestre.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,
 
at punktet drøftes.

Sagsfremstilling

Fritidsfesten, der er Fritids- og Idrætsudvalgets tak til det frivillige foreningsliv, blev for 29. gang afviklet den 6. februar 2016 i Sydbank Arena. 577 deltog i festen og repræsenterede 96 forskellige foreninger. Til festen blev Årets leder, Årets forening og Årets Idrætsnavn hædret.
 
Hædring af mestre blev afviklet ved en reception på Koldinghus den 27. februar 2016, hvor 128 idrætsudøvere blev hædret i henhold til reglerne.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 06-04-2016

Fritids- og Idrætsudvalget drøftede sagen.

Resumé

Der fremsendes en orientering vedrørende idrætsskolekonceptet i Kolding Kommune.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget samt Børne- og Uddannelsesudvalget.

Forslag

Børne- og Uddannelsesdirektøren foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Den 12. januar 2015 godkendte Børne- og Uddannelsesudvalget forslag til revideret idrætsskolekoncept. Konceptet har til hensigt at understøtte:
 • at skolerne har særlig fokus på at inddrage bevægelse i skolens almene undervisningstimer
 • at uddannelse sikrer, at idræts-/bevægelsestimerne understøtter de forenklede fællesmål for idræt i folkeskolen og det aldersrelaterede træningskoncept fra Team Danmark
 • at skolerne forpligter sig til at samarbejde med Kolding Kommunes foreningsliv primært i form af samarbejdsklubberne under Kolding Elite.
I skoleåret 2015-16 har Taps Skole, Brændkjærskolen, Lyshøjskolen, Dalby Skole, Ødis Skole og Fynslundskolen været en del af Kolding Kommunes Idrætsskolekoncept.
 
I august 2015 var 32 idrætslærere i indskolingen og på mellemtrinnet på kursus omkring aldersrelatereret træning samt idrætsmærket, der er et digitalt styringsredskab, som kan bruges af alle skolens idrætslærere til at arbejde struktureret med gymnastik, balance, atletik, bold basis, rytmik, udholdenhed og smidighed. Skolernes tovholdere og foreningsrepræsentanter er ligeledes gennem netværksmøder faciliteret af University College Lillebælt (UCL) og forvaltningsrepræsentanter blevet understøttet i arbejdet omkring idrætsskolekonceptets hovedelementer.
 
Skolerne har fra august 2015 samarbejdet med Bowlingklubben Trekanten KIF, Kolding Badmintonklub, KIF Brydning, KIF Håndbold, Kolding Svømmeklub, Kolding Tennis Klub, Kolding Volley Klub og KoldingQ (kvindefodbold).
 
Skolerne har i samarbejde med foreningerne i perioden fra den 1. august og frem til 31. december 2015 gennemført 243 undervisningslektioner i indskolingen og på mellemtrinnet. Afhængig af idrætsgrenen blev 60-80 % af de planlagte foreningsbesøg gennemført. Årsagen til at alle ikke blev gennemført, skal findes i nye samarbejdsrelationer, udfordringer for skolerne mht. skemaer og trænernes kalenderbegrænsning. Nogle steder var flere klasser slået sammen til et hold.
 
Forvaltningen har blandt skolernes tovholdere, idrætslærere og trænere gennemført en spørgeskemaundersøgelse. Nedenstående er udtræk af de væsentligste punkter fra undersøgelsen samt medfølgende justeringer af konceptet:
 • Den oplevede relevans samt udbytte af kursusdagen er høj. Rammen og organiseringen for næste skoleårs kursusdag, vil derfor på samme vis blive organiseret med veksling mellem teoretisk viden samt praktiske øvelser.
 • Ordningen omkring materialeindkøb fungerer ikke godt nok. Der vil fremadrettet være større tydelighed for skolernes tovholdere omkring skolernes tildelte beløb til materialeindkøb.
 • Lærerne oplever i høj grad, at de har opnået specifik viden om de enkelte idrætsgrene, som de med fordel kan overføre til idrætsundervisningen.
 • At idrætsmærket i nogen grad motiverer eleverne og giver et løft til idrætsundervisningen. Kursusdagen i august 2016 for idrætslærerne, vil bl.a. omhandle hvorledes idrætsmærket i højere grad kan understøtte idrætsundervisningen i alle klasserne.
 • At idrætsskolekonceptet i overvejende grad opleves at fungere og højner elevernes udbytte af undervisningen.
 • At foreningerne i høj grad oplever samarbejdet som velfungerende
 • At det kan være vanskeligt at organisere samarbejdet mellem skoler og foreninger. Der planlægges fremadrettet samarbejdsmøder mellem skolernes tovholdere og foreningsrepræsentanter understøttet af forvaltningen, med henblik på at understøtte det organisatoriske arbejde omkring samarbejdsrammen.
Med afsæt i delevalueringen vil kursusdagen for skoleåret 2016 være rettet mod implementeringen af idrætsmærket, ligesom forvaltningen fremadrettet i højere grad vil understøtte samarbejde mellem skolerne og foreningerne i forhold til organiseringen af undervisningen. 
 
Undersøgelsen er fulgt op af et evalueringsmøde med skolelederne på idrætsskolerne, der berettede om, at idrætsmærket fungerer godt i forhold til forberedelse til eksamen og er et godt redskab til at få alsidig motorik højere på dagsordenen. Fokus på idrætsmærket og foreningssamarbejde har betydet, at der ikke er igangsat initiativer i forhold til bevægelse i den almene undervisning, hvilket der forventes at komme næste skoleår. Skolelederne kunne orientere om gode oplevelser med foreningsbesøgene, og at de var glade for at være idrætsskoler.
 
Sammenfattende er det forvaltningens vurdering at 1. halvår med det reviderede idrætsskolekoncept har fået en god opstart. Der er med oplevet succes gennemført en lang række undervisningsforløb i samarbejde mellem skoler og foreninger ligesom indholdet af kursusdagen har været oplevet som relevant og udbytterigt.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 06-04-2016

Godkendt.

Resumé

For Fritids- og Idrætspolitik er forbrugsprocenten vedrørende serviceudgifter pr. 20. marts 2016 på 38,6 %. På samme tidspunkt sidste år var forbrugsprocenten 37,8 %.
 
Der forventes et regnskab, der er lig med det korrigerede budget. Et eventuelt overskud vil blive overført til 2017.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

For Fritids- og Idrætspolitik kan budgetrealiseringen pr. 20. marts 2016 vedrørende serviceudgifter opstilles således:
 
Fritids- og Idrætspolitik
Oprindeligt budget
Korrigeret budget
Forbrug
Forbrugs-
procent 20/03-16
Forbrugs-
procent 20/03-15
Note
Fritid og Idræt
30.711
30.534
12.165
39,8 %
36,7 %
 
Lystbådehavne
-117
-117
0
0 %
-39,8 %
 
Folkeoplysnings- og fritidsaktiviteter
43.769
43.919
16.495
37,6 %
38,3 %
 
I alt
74.363
74.336
28.660
38,6 %
37,8 %
 
Administrationspolitik – politisk organisation
117
117
1
0,9 %
4,3 %
 
I alt
117
117
1
0,9 %
4,3 %
 
 
Differencen mellem korrigeret budget og oprindeligt budget fremkommer ved effektivisering – tilstrækkelighedsprincippet – 25.000 kr. og øvrige effektiviseringer -2.000 kr.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 06-04-2016

Godkendt.

Resumé

Deltagelse i aktiviteter.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,
 
at udvalget drøfter, om der er behov for, at et eller flere medlemmer af udvalget varetager andre kommunale hverv.

Sagsfremstilling

Det fremgår af Kolding Kommunes Regulativ om Vederlag og godtgørelse til Byrådets medlemmer, punkt 2, at der kan tillægges erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af andre kommunale hverv, når deltagelsen sker efter anmodning fra Byrådet eller fra Byrådets udvalg på grundlag af en protokolleret beslutning.
 
Som eksempler på andre kommunale hverv kan bl.a. nævnes:
 • Forelæggelse af sag for statslig myndighed
 • Deltagelse i forhandling med andre kommuner
 • Besigtigelse i en bestemt sag
 • Deltagelse i borgermøder
 • Venskabsbybesøg

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 06-04-2016

Udvalget godkendte udvalgets deltagelse i dialogmøde med brugerne af Kolding Stadion den 20. april 2016, samt møde med foreninger vedr. budgetforslag den 10. maj 2016.

Resumé

Børne- og uddannelsesdirektøren giver på mødet en orientering om udvalgt nyt på Fritids- og Idrætsudvalgets område.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Dagsordenspunktet er alene et orienteringspunkt, hvorfor der ikke kan træffes beslutninger under punktet, idet dette i hver enkelt sag vil kræve forudgående optagelse af et punkt på dagsordenen.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 06-04-2016

Godkendt.

Resumé

Orientering fra formanden.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Dagsordenspunktet er alene et orienteringspunkt, hvorfor der ikke kan træffes beslutninger under punktet, idet dette i hver enkelt sag vil kræve forudgående optagelse af et punkt på dagsordenen.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 06-04-2016

Godkendt.