Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Torsdag 21. maj 2015 kl. 11:00

Ældrerådet

Lokale 107, 1. sal

Referat

Resumé

Forløbskoordinator Lene Ranløv vil på mødet give en orientering om forløbet fra sygehus til eget hjem.

Sagen behandles i

Ældrerådet (orientering).

Forslag

Senior- og Socialforvaltningen foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Ældrerådet den 21-05-2015

Orienteringen toges til efterretning.

Resumé

Formanden for Ældrerådet giver på mødet orientering om udvalgt nyt for Ældrerådet.
 
  • Opfølgning fra Danske Ældreråd i Nyborg den 11. og 12. maj 2015
  • Seniortræf 2015
  • Indvielsen af Vonsild Have Kvarteret den 6. maj 2015

Sagen behandles i

Ældrerådet (orientering).

Forslag

Senior- og Socialforvaltningen foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Ældrerådet den 21-05-2015

Årsmødet i Danske Ældreråd den 11. og 12. maj var forløbet rigtig godt.
 
Seniortræffet 2015 var forløbet godt og var det bedste træf til dato og Ældrerådet roste aktivitetskonsulenterne for deres indsats.
 
Orienteringen toges til efterretning.

Resumé

Ældrerådets underudvalg giver på mødet en orientering fra underudvalgenes arbejde og Ældrerådets medlemmer forelægger relevant information fra pleje- og aktivitetscentre.
 
· Budgetmøder i underudvalg

Sagen behandles i

Ældrerådet (orientering).

Forslag

Senior- og Socialforvaltningen foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Ældrerådet den 21-05-2015

Ældrerådsmedlem Ellen Andersen Toldshøj orienterede om plejeudvalgets besøg på Egebo.
 
Underudvalgene bedes fremsende konklusionerne vedr. budget 2016 til juni mødet, så der kan blive udarbejdet en fælles oplæg til dialogmødet med Seniorudvalget til august mødet.
 
Orienteringen toges til efterretning.

Resumé

Orientering fra Ældrerådets bisiddere.

Sagen behandles i

Ældrerådet (orientering).

Forslag

Senior- og Socialforvaltningen foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Ældrerådet den 21-05-2015

Orienteringen toges til efterretning.

Resumé

Forslag til tidsplan for budgetlægning 2016.

Sagen behandles i

Seniorudvalget, Ældrerådet (orientering).

Forslag

Senior- og socialdirektøren foreslår,
 
at tidsplanen godkendes.

Sagsfremstilling

Senior- og socialdirektøren oplyser, at Byrådet den 13. april 2015 godkendte budgetproceduren for 2016. Ud fra denne er forslag til tidsplan for budgetlægningen 2016 under Seniorudvalgets politikområde udarbejdet.

Beslutning Seniorudvalget den 06-05-2015

Godkendt.

Beslutning Ældrerådet den 21-05-2015

Orienteringen toges til efterretning.

Resumé

Bevillingsstatus pr. ultimo marts 2015 viser en forbrugsprocent vedrørende serviceudgifter på 24,2.
 
Vedrørende lejetab ældreboliger er der ultimo marts en forbrugsprocent på 29,0.

Sagen behandles i

Seniorudvalget, Ældrerådet (orientering).

Forslag

Senior- og socialdirektøren foreslår,
 
at orienteringen om bevillingsstatus pr. 31. marts 2015 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

For seniorudvalget kan budgetrealiseringen ultimo marts 2015 vedrørende serviceudgifter opstilles således:
 
Serviceudgifter
Korrigeret budget
Forbrug
Forbrugs-procent
Note
i 1.000 kr.
2015
pr. 31.03.15
pr. 31.03.15
 
Kollektiv trafik (handicapkørsel)
4.736
2.652
56,0
 
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning
5.611
313
5,6
3
Andre sundhedsudgifter (lægekørsel)
1.663
239
14,3
 
Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede
538.821
127.470
23,7
1
Forebyggende indsats for ældre og handicappede
43.884
13.219
30,1
 
Plejehjem og beskyttede boliger
2.139
1.332
62,3
2
Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring
7.894
1.352
17,1
 
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem
2.959
647
21,9
 
Kontaktperson døvblinde
441
167
37,8
 
I alt
608.148
147.390
24,2
1
 
Note 1
Det skal bemærkes, at der ofte er betalingsforskydninger, som medfører at forbrugsprocenten ikke kan bruges som direkte indikator for budgettets realisering.
 
Bestillerbudgetterne er under pres og følges tæt. Der er iværksat tiltag, der skal sikre overholdelse af budgettet. Det er derfor på nuværende tidspunkt vanskeligt at forudsige den forventede overførsel til 2016. Et foreløbigt skøn lyder på 5 mio. kr. netto.
 
Note 2
Budgettet dækker udgifter til bygningsdrift af det gamle Vonsildhave, som var midlertidigt placeret på Kløverhøj Plejecenter. Der er indlagt budget til drift af Kløverhøj i 4 måneder.
 
Note 3
Der er i forbruget alene indeholdt udgifter for 1 måned.
 
For seniorpolitik kan budgetrealiseringen ultimo marts 2015 vedrørende udgifter til lejetab ældreboliger opstilles således:
 
Øvrige områder uden for servicerammen
Korrigeret budget
Forbrug
Forbrugs-procent
Note
i 1.000 kr.
2015
pr. 31.03.15
pr. 31.03.15
 
Ældreboliger
1.894
549
29,0
 
I alt
1.894
549
29,0
4
 
Note 4
Der er i forbruget indeholdt huslejebetalinger for april måned. Det bemærkes, at udgifter til lejetab er udenfor servicerammen.

Beslutning Seniorudvalget den 06-05-2015

Godkendt.

Beslutning Ældrerådet den 21-05-2015

Orienteringen toges til efterretning.

Resumé

Akutteamet er et specialiseret tilbud i Kolding Kommunes sygepleje til borgere med et akut og/eller specialiseret pleje- og behandlingsbehov. Akutteamet er bemandet med 7 sygeplejersker og er fysisk placeret på Egebo. Akutteamet er døgnbemandet.
 
Formålet med akutteamets indsats er at forhindre uhensigtsmæssige indlæggelser eller genindlæggelser.

Sagen behandles i

Seniorudvalg, Ældreråd (orientering).

Forslag

Senior- og socialdirektøren foreslår
 
at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Akutteamet startede i januar 2015 som et tilbud i sygeplejen i Kolding Kommune til borgere med et akut pleje- og behandlingsbehov. Akutteamet kan også varetage komplekse eller specialiserede opgaver i sygeplejen. Akutteamet er finansieret af midler afsat i økonomiaftalen til indsatser til den patientrettede forebyggelse.
 
Akutteamet består af 7 sygeplejersker der alle har en specialiseret sygeplejefaglig baggrund, f.eks fra akutmodtagelse på sygehus. Akutteamet kan levere indsatser med kort varsel døgnet rundt alle ugens dage.
 
Akutteamets formål er at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser. Akutteamets indsats kan og skal ikke erstatte en sygehusindlæggelse, når borgeren har behov for dette. Ligeledes skal Akutteamet, trods navnet, ikke varetage akutte 112 opgaver.
 
Akutteamets konkrete opgaver kan f.eks være at observere borgeren, kvalificere dialogen med behandlingsansvarlig læge og herudfra iværksætte behandling. Herudover vil sparring og oplæring af nye specialopgaver i forhold til den øvrige sygepleje være en vigtig indsats i Akutteamet.
 
Der vil på mødet blive givet en uddybende status på Akutteamet.
 
Folder om Akutteamet fremgår af bilaget.

Beslutning Seniorudvalget den 06-05-2015

Godkendt.

Beslutning Ældrerådet den 21-05-2015

Orienteringen toges til efterretning.

Resumé

Seniorområdet starter i samarbejde med sundhedsområdet projekt med tilbud om en tidlig indsats til borgere med demens, der indeholder fysisk træning og vejledning.

Sagen behandles i

Seniorudvalget, Ældrerådet (orientering).

Forslag

Senior- og socialdirektøren foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Seniorområdet starter i samarbejde med sundhedsområdet projekt med tilbud om fysisk træning til borgere med demens.
 
Forskning viser, at fysisk træning har en gavnlig effekt på både fysisk og kognitiv funktionsevne hos borgere med demens. Projektet vil derfor have fokus på, at støtte borgere til at starte eller vedblive med at træne fysisk for at fastholde borgernes funktionsniveau længst muligt.
 
Der er tale om et vedligeholdende træningstilbud én gang om ugen på hold med andre borgere med demens. Der tilbydes opfølgende samtale og besøg i hjemmet med henblik på at støtte og motivere borgeren til at videreføre træningen i dagligdagen.
 
Indsatsen varetages af fysioterapeut, ergoterapeut og demenskonsulent.
 
Målgruppen er primært borgere med demens under 65 år. Udover at borgeren drager nytte af den fysiske træningsindsats, er formålet med indsatsen samtidig at få tidlig kontakt til borgere med demens med henblik på at yde rådgivning og vejledning til borgeren og borgerens pårørende i forhold til følgevirkninger af sygdommen.
 
Projektet er planlagt til at opstarte i juni måned og afprøves i resten af året 2015. I projektperioden finansieres indsatsen af Aktivt seniorliv. Projektet evalueres i slutningen af 2015. Herefter tages stilling til om indsatsen skal fortsætte eller justeres, og til hvordan indsatsen i så fald fremadrettet skal finansieres.

Beslutning Seniorudvalget den 06-05-2015

Godkendt.

Beslutning Ældrerådet den 21-05-2015

Orienteringen toges til efterretning.

Resumé

Kommunikation og informationsbladet 60+.

Sagen behandles i

Ældrerådet (orientering).

Forslag

Senior- og Socialforvaltningen foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Ældrerådet den 21-05-2015

Ingen punkter.

Resumé

Senior- og Socialforvaltningen giver på mødet en orientering om udvalgt nyt til Ældrerådet.
 
  • Venteliste til plejeboliger
  • Klippekortsordning
  • Status på opstart af Vonsild Have Kvarteret
  • Status på Elbo-køkkenet
  • Status på madproduktion på plejecentre/temadag
  • Dialogmøde mellem Seniorudvalget og Ældrerådet

Sagen behandles i

Ældrerådet (orientering).

Forslag

Senior- og Socialforvaltningen foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Ældrerådet den 21-05-2015

Orienteringen toges til efterretning.
 
Der afholdes dialogmøde mellem Seniorudvalget og Ældrerådet fredag den 5. juni 2015 fra kl. 10.30 – 11.00 vedr. temaet brugerstyrede huse. Mødet afholdes på Nicolaiplads.

Resumé

Emner til opfølgning.

Sagen behandles i

Ældrerådet.

Beslutning Ældrerådet den 21-05-2015

Ingen punkter.