Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Tirsdag 20. feb 2018 kl. 12:00

Kulturudvalget

Havestuen på Rådhuset

Referat

Resumé

Forvaltningen præsenterer på mødet et overblik over udvalgets fagområder.

Sagen behandles i

Kulturudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at udvalget tager præsentationen til efterretning.

Beslutning Kulturudvalget den 20-02-2018

Godkendt.

Beslutning Kulturudvalget den 16-01-2018

Sagen udsat til Kulturudvalgsmødet d. 20. februar 2018.

Sagsfremstilling

Forvaltningen vil give udvalget et helt overordnet overblik over fagområder under udvalget.

 

Overblikket bliver præsenteret på mødet.

 

Præsentationen vil efterfølgende blive sendt til udvalgets medlemmer.


Resumé

By- og Udviklingsforvaltningen har udarbejdet en mødeplan for Kulturudvalgets møder 2018, herunder forslag til hvor de enkelte møder kan holdes.

Sagen behandles i

Kulturudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at mødeplanen, med forslag til hvor møderne kan holdes, godkendes.

Beslutning Kulturudvalget den 20-02-2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kulturudvalget godkendte på møde den 16. januar 2018 en mødeplan for alle udvalgets møder i 2018.

 

I den forbindelse foreslog udvalget, at forvaltningen udarbejdede et forslag til, hvor de enkelte møder skal holdes.

 

Som udgangspunkt ønsker udvalget, i forlængelse af anbefalinger fra det tidligere udvalg, at alle møderne holdes rundt på kulturinstitutionerne i kommunen samt eventuelt enkelte andre relevante steder.

 

Forvaltningen har udarbejdet nedenstående forslag til en foreløbig plan for udvalgets møder. Planen er dynamisk, og der vil løbende kunne indarbejdes ændringer.

 

Planen tager afsæt i ønsker fra Kulturudvalget. Desuden er der planlagt med, at udvalget når så langt omkring på kulturinstitutionerne som muligt.

 

Dato

Sted

Planlagt indhold

16. januar

Nytorv 11

Første møde med det nye Kulturudvalg

20. februar

Havestuen, Rådhuset

Temamøde 1: Kommunale kulturinstitutioner

20. marts

Mungo Park Kolding

Temamøde 2:

Selvejende kulturinstitutioner/ samarbejdsaftaler

10. april

Kulturforum Würth

Temamøde 3: Det ”frie” kulturliv

8. maj

Musikskolen

Musikskolens visionsplan; opstart på processen

Temadrøftelse: Legeparken

12. juni

Christiansfeldcentret

Mødet holdes i forbindelse med udvalgets 12-12 seminar.

Bibliotekets visionsplan; opstart på proces (afventer kulturministerens udmeldinger)

28. august

Skamlingsbanken

Nicolais Visionsplan; opstart på proces

11. september

Harteværket

Stadsarkivets visionsplan; opstart på proces

9. oktober

Aksel Olsens Hus

 

13. november

Det gamle borgerhus (”Julemandens hus”)

Fællesmøde med bestyrelsen for Koldinghus i forlængelse af udvalgsmødet

11. december

Nicolai

 

 


Resumé

Udpegning af to medlemmer til bestyrelsen for Mungo Park, Kolding.

Sagen behandles i

Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Det foreslås, at

 

Merete Due Paarup (V) og Søren Nielsen udpeges som medlemmer af bestyrelsen.

Beslutning Kulturudvalget den 20-02-2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Mungo Parks bestyrelse består af 5 medlemmer, hvoraf Kolding Kommune som hovedtilskudsyder udpeger to personer.

 

Bestyrelsen består på nuværende tidspunkt af Merete Due Paarup (formand), Søren Nielsen, Mogens Christian Hugo, Mia Stensgaard og Anders W. Bertelsen. Heraf er Merete Due Paarup og Søren Nielsen udpeget af Kolding Kommune.

 

I henhold til vedtægterne for Mungo Park skal bestyrelsen fungere i to år, som følger Mungo Parks regnskabsperiode, der går fra 1. juli til 30. juni.

 

Ved konstitueringsaftalen blev det aftalt, at Merete Due Paarup og Søren Nielsen genudpeges til bestyrelsen for den kommende periode.


Resumé

Kulturudvalget udpegede på møde i januar kontaktpersoner til en række bestyrelser for selvejende institutioner.

Denne sag orienterer om baggrunden for kontaktpersonsordningen.

Sagen behandles i

Kulturudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

 

at forvaltningen efter en individuel drøftelse med de enkelte kontaktpersoner orienterer den eksterne institution om kontaktpersonsordningen.

Beslutning Kulturudvalget den 20-02-2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kulturudvalget udpegede den 16. januar kontaktpersoner til bestyrelserne i Kolding Musikskole, Genforenings- og Grænsemuseet, Dansk Sygeplejehistorisk Museum, Kolding Kunstforening og Kvarterhuset Sydvestkvarteret.

 

Efterfølgende efterlyste udvalget en orientering om forventningerne til kontaktpersonernes rolle, deltagelse i bestyrelsesmøder og øvrige formalia i forhold til funktionen.

 

Kontaktpersons-ordningen blev besluttet af Byrådet den 27. januar 2014.

Beslutningen indebar, at en række institutioner fik udpeget en kontaktperson fra Byrådet. Det fagudvalg, der varetager samarbejdet med den pågældende institution udpeger kontaktpersonerne.

 

Byrådet har ikke taget stilling til forventningerne til den enkelte kontaktpersons deltagelse i bestyrelsesarbejdet, og der har i praksis udviklet sig meget forskellige arbejdsgange. Nogen kontaktpersoner bliver aldrig kontaktet af de respektive bestyrelser, mens andre deltager i samtlige bestyrelsesmøder.

 

Byrådssekretariatet vurderer, at den oprindelige hensigt med ordningen har været, at det er institutionen, der henvender sig til kontaktpersonen, hvis det er relevant og ønskeligt for institutionen at kontaktpersonen deltager på et bestyrelsesmøde.

 

Forvaltningen giver den enkelte institution besked om udpegningen af kontaktpersoner, og Kulturafdelingen tilbyder i den forbindelse at være behjælpelig med at afklare og informere om de konkrete forventninger efter en individuel vurdering fra kontaktpersonerne.

 

Udpegede kontaktpersoner kan få befordringsgodtgørelse, når de er ude i hvervet som kontaktperson, ligesom de vil kunne få tabt arbejdsfortjeneste.

 

Det sidste kræver dog, at deltagelsen i møderne er protokolleret under dagsordenspunktet ”Deltagelse i aktiviteter”.

 

 


Resumé

Forvaltningen fremlægger konkrete indsatser for Jazztown Kolding i 2018 til behandling i Kulturudvalget. 

Sagen behandles i

Kulturudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår, 

 

at udvalget godkender forslag til JazzTown Koldings indsatser i 2018.

 

at der foretages en midtvejsevaluering af indsatserne.

Beslutning Kulturudvalget den 20-02-2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Baggrund
Kulturudvalget bevilligede i december 2016 300.000 kr. fra Kulturpuljen 2017 til projektet Jazztown Kolding i 2017.  Projektet blev leveret af foreningen Jazz i Trekanten.

 

I budget 2018 er der bevilget 150.000 kr til at fortsætte arbejdet med projekterne i Jazztown Kolding, og i oktober 2017 bevilgede Kulturudvalget yderligere 150.000 kr fra kulturpuljen til projekterne.

 

Foreningen Jazz i Trekanten har fået tildelt projektarbejdsplads i Bygning 5 i Nicolai, og det er fra denne base foreningen videreudvikler projekterne under Jazztown Kolding.

Denn sag fremlægger målene for arbejdet i 2018.

 

Formål
Jazztown Kolding består af en række projekter, der er udviklet og realiseret af foreningen Jazz i Trekanten. Det overordnede formål med Jazztown Kolding er at brande Kolding som en kommune, der sætter barren højt, når det gælder samarbejder og initiativer, der støtter kultur og musik.

Gennem sine konkrete indsatser vil Jazztown Kolding give byens borgere og turister en oplevelse af, at jazz er allestedsnærværende i hele Kolding Kommune. Borgere og turister vil blive præsenteret for et stort antal jazzkoncerter i byrum, på spillesteder, cafeer, kulturinstitutioner og uddannelsessteder i Kolding by såvel som i centerbyerne.

Derudover har Jazztown Kolding fokus på at engagere og træne kulturentreprenante unge i udvikling og afvikling af kulturelle events og dermed skabe grobund for nye, bæredygtige initiativer for og med unge. Et fokus, der er med til at gøre Kolding til en aktiv og attraktiv by for unge og studerende. 

 

Indsatser i 2018
Jazztown Kolding har i 2018 fire konkrete indsatser:

  • Jazz i Trekanten – Jazzfestival i Trekantområdets Festuge
  • Jazzhouse Pitstop – Jazzkoncerter og events for unge
  • KulturTalenter – Talentprogram for unge kulturiværksættere
  • Børnejazzfestival – Pilotprojekt med Copenhagen Jazzfestival

 

Jazz i Trekanten
Siden opstarten i 2015 er Jazz i Trekanten vokset til at være den 4. største jazzfestival i Danmark målt på antal arrangementer. Målet er at blive en af de tre største sammen med Copenhagen Jazzfestival og Aarhus Jazzfestival. Jazz i Trekanten er fortsat foreningens hovedaktivitet. Den skaber væsentligt liv i byen med mange og varierede jazzkoncerter, ligesom den aktiverer en række forskellige aktører (cafeer, spillesteder, restauranter, kulturinstitutioner m.v.). I 2018 er det festivalens mål at afvikle 160 koncerter og events (ca. 145 koncerter og ca. 15 events). Cirka 75 af disse vil foregå i Kolding.

 

Jazzhouse Pitstop
Jazzhouse Pitstop er foreningen Jazz i Trekantens ungdomsjazzklub. Jazzhouse Pitstop afholder en række arrangementer under sommerens festival samt månedlige jazzaftener resten af året. Arrangementerne tiltrækker hver gang over 100 gæster, hvoraf hovedparten er unge under 25 år. Alle aktiviteter i Jazzhouse Pitstop er planlagt og gennemført af unge, entreprenante frivillige, der er tilknyttet KulturTalenter. I 2018 vil Jazzhouse Pitstop eksperimentere med nye formater og locations, med det mål at understøtte Kolding Kommunes Studieby-strategi, og i højere grad tiltrække unge fra de videregående uddannelser. Jazzhouse Pitstop har planlagt 15-18 arrangementer samt samarbejder med kunstfestivalen PLATFORM, Kulturlogen o.a. under festivalen Jazz i Trekanten. Herudover arrangerer jazzklubben 9 events i henholdsvis foråret og efteråret 2018.

 

KulturTalenter
Indsatsområdet KulturTalenter fortsætter i 2018 i tæt samspil med Jazzhouse Pitstop. Formålet med Kulturtalenter er at skabe kulturelle iværksættere, der kan være med til at igangsætte nye kulturelle aktiviteter i Kolding Kommune. Et nyt hold unge (ca. 20-25 deltagere) får viden og hands-on erfaring med at drive en jazzklub, herunder booking og planlægning, PR og markedsføring, fundraising, afvikling osv. I 2018 arbejder foreningen desuden på at udbrede KulturTalenter til de øvrige kommuner i Trekantområdet.

 

Børnejazzfestival
Som et nyt indsatsområde starter Jazz i Trekanten et pilotprojekt, på opfordring fra og i samarbejde med Copenhagen Jazzfestival: En børnejazzfestival. En række relevante aktører, bl.a. Nicolai for Børn, vil deltage i projektet, der skal være med til at underbygge Kolding Kommunes kulturpolitiske fokusområde ”Børnekultur – familiekultur” med et nyt og anderledes kulturelt tiltag for børn. Børnejazzfestivalen løber af stablen i efterårsferien 2018.

 

Branding og funding

Jazz i Trekanten har markeret sig positivt i 2017: Ved DMA Jazz 2017 var Jazz i Trekanten nomineret hele tre gange: Jazz i Trekanten var nomineret til Live Jazz Danmark Prisen som Årets spillested/festival og både de unge fra Jazzhouse Pitstop og formand Karsten Bech var nomineret til P8 Jazzprisen. Karsten Bech fik desuden Kolding Kommunes Kulturpris i 2017. 


Udover de 300.000 kr. fra Kolding Kommune har Jazz i Trekanten fået støtte fra Trekantområdet, Statens Kunstfond og andre kommuner i Trekantområdet. Derudover forventer foreningen tilskud fra sponsorer og fonde på 450.000 kr. Foreningens samlede budget i 2018 er på 1.460.000 kr. Midlerne dækker samlet over aktiviteter i Jazz i Trekanten, herunder Jazztown Kolding, festivalen Jazz i Trekanten og øvrige jazz-aktiviteter i de syv kommuner i Trekantområdet. Jazz i Trekanten anslår endvidere, at arrangører, som foreningen samarbejder med omkring konkrete koncerter og events, bidrager med cirka 750.000 kr. i egenfinansiering.

 

Budget for foreningen Jazz i Trekanten 2018.

Indtægter

 

 

Offentlige tilskud

 

 

Kolding Kommune

300000

 

Alle syv kommuner, kulturpuljer

100000

 

Trekantområdets Festuge

150000

 

Kulturmetropol på vej

300000

 

Kulturmetropol, næste generation

100000

 

Statens Kunstfond

60000

 

Private tilskud

 

 

Sponsorer

250000

 

Fonde

200000

 

Foreningsbudget

1460000

 

 

 

 

Udgifter

 

 

Tilskud til koncerter & honorar

650000

 

Andre koncertudgifter

60000

 

Konsulenthonorar

50000

 

Sekretariat, løn

430000

 

Administrationsomkostninger

130000

 

PR & annoncering

140000

 

I alt

1460000

 

Midtvejsevaluering
Forvaltningen foreslår, at Jazz i Trekanten udarbejder en midtvejsevaluering til Kulturudvalget i sommeren 2018.


Resumé

Forvaltningen orienterer om Christiansfeld Festivalen 2018.

Sagen behandles i

Kulturudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Kulturudvalget den 20-02-2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

I dagene 25.-29. april 2018 afholder Brødremenigheden i Christiansfeld musikfestival.

 

Formålet er at sætte fokus på Christiansfeldsrige rige musik- og sangkultur. Denne kultur har tråde ud til hele verden – og rødder tilbage til da Brødremenigheden grundlagde Christiansfeld i 1773. Musikken er også en væsentlig del af den særlige kulturtradition, som har ført til at byen er blevet optaget på UNESCOs liste over verdens kulturarv.

 

Festivalens tema er ”Christiansfeld i en verden af musik – fra 1700-tals barokmusik til verdensmusik”.

 

Festivalen afholdes i samarbejde med Klassisk Christiansfeld, Sønderjyllands Symfoniorkester, Kolding Musikskole og Christiansfeld Centret.

 

Kulturudvalget bevilligede i december 2016 50.000 kr. i tilskud samt 100.000 kr. i underskudsgaranti til festivalen. Udover denne støtte bidrager Brødremenigheden, Region Syddanmark og Augustinusfonden økonomisk til afholdelse af festivalen.

 

Programmet for festivalen er vedhæftet.


Resumé

Kulturudvalget besluttede i maj 2017 at, der skulle installeres en lysløsning, der signalerede kunst og design i gården i Nicolai.

Lysdesigner Jesper Kongshaug er nu klar med et koncept.

Sagen behandles i

Kulturudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår

 

at konceptet til lysløsning i Nicolai tages til efterretning.

Beslutning Kulturudvalget den 20-02-2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

I budget 2017 var der oprindelig afsat 485.000 kr. til anlæg af forsyningsstationer i gården på Nicolai Kultur.

 

Det fremgik imidlertid af sagen, at interessenterne i Nicolai Kultur, Cafe og Biograf skulle afklare behovet for understøttelse af markeder og aktiviteter i gården, inden etableringen skulle påbegyndes.

 

I denne afklaringsproces var parterne enige om, at den eksisterende el-og vandforsyning dækkede behovet, men at der til gengæld var behov for mere lys i gården.

 

Koordinationsgruppen, der repræsenterer Cafe, Film6000, Bygning5, Stadsarkivet og Nicolai Kultur har et fælles ønske om at understøtte mere aktivitet i det samlede gårdkompleks, og de pegede på, at etablering af en bedre belysning, der samtidig er designet, så den understøtter Nicolais formål om at være et design- og kulturkompleks ville være den bedste løsning.

 

Efter Kulturudvalgets indstilling har Nicolai Kultur bedt om et tilbud fra den anerkendte lysdesigner, Jesper Kongshaug.

 

Konceptet er nu klart og kan rummes inden for det tildelte budget.

 

Der er tale om en installation, som på en gang kan bidrage til bedre lys i gården, og samtidig vil fungere som en interaktiv lyskunst, hvor brugerne ved hjælp af sms kan ændre indstillingerne og dermed lyset og stemningen.

 

Installationen vil kunne bruges aktivt i såvel workshops og børneaktiviteter som andre gårdevents.

 

På Kulturudvalgsmødet vil der blive orienteret yderligere om konceptet.


Resumé

Der ansøges om anlægsbevilling vedr. udvikling af Aksel Olsens Hus.

 

Projektet lyder på i alt 500.000 kr.

Sagen behandles i

Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at bevillingsansøgningen imødekommes.

Beslutning Kulturudvalget den 20-02-2018

Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Kolding Kommune købte i 2016 Aksel Olsens ejendom ved Geografisk Have.

 

Ejendommen består af privatbolig i 3 etager, et Pakhus i haven (en ladebygning) og en tilgroet have med mange forskellige træer, buske og planter.

 

Aksel Olsens ejendom indgår som et væsentligt element i Geografisk Haves nyligt udarbejdede udviklingsplan.

Til det videre arbejde med udviklingsplanen er der i budget 2018 afsat 500.000 kr. specifikt til følgende udviklingsarbejder i forhold til Aksel Olsens ejendom:

 

Udarbejdelse af en fondsansøgning til et projekt, der fokuserer på udvikling af Aksel Olsens ejendom.

 

Forundersøgelse af arkivalierne i ejendommen

 

Etablering af en udstilling om Aksel Olsen

 

Oprydning og renovering af haven, til en standard, så der kan tilbydes rundvisninger.

 

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

 

 

Udgift

Anlægsbevilling

500.000 kr.

 

 

Rådighedsbeløb fordeles således:

 

 

 

2018

500.000 kr.

 

Det ansøgte rådighedsbeløb er i overensstemmelse med det på investeringsoversigten for 2018 optagne rådighedsbeløb.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.


Resumé

Der er i forbindelse med Budget 2018 vedtaget nogle bevillingsnoter og budgetposter på Kulturudvalgets område. Disse er behandlet i Kulturudvalget november 2017, hvor konsekvenserne af budget 2018 er beskrevet.

Sagen behandles i

Kulturudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at redegørelsen tages til efterretning.

Beslutning Kulturudvalget den 20-02-2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2018 er der vedtaget nogle bevillingsnoter og budgetposter på Kulturudvalgets område.

 

Der vil i 2018 ske en løbende ajourføring af bevillingsnoterne på Kolding.dk, og der vil ske kvartalsvis orientering af Økonomiudvalget for de bevillingsnoter, hvor der er sket en statusændring.

 

Opfølgningen på budgetposterne for 2018 vil indgå i den månedlige bevillingskontrol, først gang på Kulturudvalget i marts 2018.

 

Bevillingsnoter 2018

 

Tilbygning til Trapholt:

I forbindelse med behov for udvidelse af museets særudstillingsfaciliteter efter internationale standarder og mål, pålægges by- og udviklingsdirektøren at gå i dialog med den selvejende institution Trapholt omkring kommunens involvering. 

 

Budgetposter 2018

 

Drift (1.000 kr.)

 

2018

2019

2020

2021

Driftsudgifter til Nicolai komplekset (bygning 5) 

450

450

450

450

Øgning af driftstilskuddet til Fonden Harteværket.

300

300

300

300

Styrkelse af musikskolemiljøet i Centerbyerne. 

345

345

345

345

Restaurering af Den Spanske Trappe. (Kunstværk Lin Utzon.) 

110

0

0

0

Øgning af driftstilskuddet til Kongeåmuseet. 

30

30

30

30

Tilskud til Damarkssamfundet bog om genforening – Steffen Riis. 

0

0

240

0

Blue Bridge (Underskudsgaranti 100 / Tilskud og strøm og vand 55).

155

0

0

0

Landbomuseet tilskud til formidling folkeskoleelever. 

50

50

50

50

JAZZ pulje.

150

0

 

0

0

 

Anlæg (1.000 kr.)

2018

2019

2020

2021

Bygning 5, Nicolai – etablering af brugeradgang til huset.

150

0

0

0

Aksel Olsens ejendom – fonds-ansøgning til etablering af museum/udstilling/læringsrum i hus, forundersøgelser i arkivalierne, formidling og istandsættelse af haven.

500

0

0

0

Om- tilbygning Vamdrup Kino.

 

0

1.000

1.500

 

0

Permanent markering 2020 – Bronzestribe. 

0

0

250

0

  

Kulturudvalget har i november 2017, behandlet bevillingsnote og budgetposter i konsekvenssager for budget 2018. Udvalgets beslutninger er vedlagt som bilag.


Resumé

Deltagelse i kommunale aktiviteter.

 

Aktivitet

Dato

Deltagere

Bibliotekspolitisk Topmøde 2018

12-13. april

Merete Due Paarup (V)

Michael Krogh (V)

 

Sagen behandles i

Kulturudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at Kulturudvalget drøfter om der er behov for, at et eller flere medlemmer af udvalget varetager andre kommunale hverv.

Beslutning Kulturudvalget den 20-02-2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Det fremgår af Kolding Kommunes Regulativ om Vederlag og godtgørelse til Byrådets medlemmer, punkt 2, at der kan tillægges erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af andre kommunale hverv, når deltagelsen sker efter anmodning fra Byrådet eller et af Byrådets udvalg, på grund af en protokolleret beslutning.

 

 

Aktivitet

Deltager

Bibliotekspolitiske Topmøde 2018 den 12. 13. april 2018 i Herning.

 

 

Michael Stokholm Krogh

Merete Due Paarup

 

Godkendte aktiviteter for 2018:

Dato

Aktivitet

Deltagere

Godkendt af Kulturudvalget

den …

 

 

 


Resumé

På mødet orienteres om nyt fra By-og Udviklingsforvaltningen inden for udvalgets område.

Sagen behandles i

Kulturudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Kulturudvalget den 20-02-2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Der kan ikke træffes beslutning under punktet, fordi det kun er et orienteringspunkt.


Resumé

Orientering fra formanden.

Sagen behandles i

Kulturudvalget.

Beslutning Kulturudvalget den 20-02-2018

Taget til efterretning.