Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Onsdag 4. mar 2020 kl. 13:00

Plan-, Bolig- og Miljøudvalget

Mødelokale 1.2 Vest

Referat

Resumé

Medlem af Plan-, Bolig- og Miljøudvalget Poul Erik Jensen (A) har anmodet om at få en redegørelse omkring status for arbejdet med lovliggørelse af både-badebroer i Kolding Kommune.

Sagen behandles i

Plan-, Bolig- og Miljøudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at det af Poul Erik Jensen (A) fremsatte forslag drøftes.

Beslutning Plan-, Bolig- og Miljøudvalget den 04-03-2020

Drøftet

 

Udvalget tog forvaltningens redegørelse til efterretning. Forvaltningen blev bedt om, at udarbejde et budgetforslag vedrørende opgaven til budgetforhandlingerne 2021.

Fraværende:

Jesper Elkjær

Sagsfremstilling

Baggrund:

Medlem af Plan-, Bolig- og Miljøudvalget Poul Erik Jensen (A) har anmodet om følgende:

 

”Jeg vil bede om en redegørelse for, hvor langt forvaltningen er i arbejdet med lovliggørelse af både- badebroer.

 

Hvad er den aktuelle status?

 

Hvor mange broer er lovliggjort – hvilke skridt er der taget til lovliggørelse?

 

Er der sager, hvor der skrides til politianmeldelse?

 

Hvad er tidsplanen for at få alle både- og badebroer i Kolding Kommune gennemgået? Det er jo en sag, der startede op i 2007 i det daværende Plan- og Miljøudvalg. Et enig Miljøudvalg besluttede i 2013, at arbejdet skulle færdiggøres. Men desværre var der heller ikke dengang mulighed for at få flertal i Byrådet til at få det med i budgettet.

 

Endelig vil jeg bede om et budgetforslag, så forvaltningen kan nå helt i mål i 2021, hvis arbejdet ikke kan afsluttes i 2020.”

 

Forvaltningens bemærkninger:

By- og Udviklingsforvaltningen har i perioden fra 2010 til 2013 arbejdet systematisk med kortlægning og håndhævelse af ulovlige bade- og bådebroer. I forbindelse med budget 2014 blev det politisk besluttet, at den systematiske kortlægning skulle ophøre, men at kommunen skulle fortsætte den håndhævelse, der var i gang på kendte ulovlige broer.

 

Det betyder, at alle broer langs Fjordvej/Ægirsvej samt Agtrup Vig/Løverodde systematisk er gennemgået. Det drejer sig om ca. 100 broer, hvor af de fleste er lovliggjort, der er sket tilretninger på 22 broer og resterer en enkelt sag, hvor den videre håndhævelse er overgivet til Kystdirektoratet.

 

På foranledning af en henvendelse fra Kystdirektoratet blev der i foråret 2019 igangsat en gennemgang af bade-bådebroer, anlæg inden for strandbeskyttelseslinjen, kystbeskyttelsesanlæg m.m. ved Rebæk. Kolding Kommune er myndighed på bade-bådebroer og kystbeskyttelse. Kystdirektoratet er myndighed på strandbeskyttelseslinjen.

 

I forhold til broerne, hvor kommunen er myndighed, har forvaltningen truffet afgørelse i alle sagerne. Det drejer sig om i alt 13 sager. Afgørelserne er i lighed med afgørelserne ved Fjordvej m.fl. truffet i henhold til de politisk godkendte retningslinjer for opsætning af bade-bådebroer i Kolding Kommune.

 

7 broejere har fået meddelt tilladelse til den eksisterende bro. 1 har valgt at fjerne en sidebro og har således nu også en gældende tilladelse til den eksisterende bro.

 

Tilbage er 5 broer, hvor der er truffet afgørelse om, at broen skal tilrettes. Tilretningen kan foregå ved at fjerne brofag i længderetningen og/eller gøre broen smallere inden for de eksisterende pæle. 3 af kommunens afgørelser er blevet påklaget af broejer til klageinstansen i Kystdirektoratet. Forvaltningen afventer afgørelser herfra, det kan typisk tage ½ år.

 

2 andre lodsejere har indsendt en klage til forvaltningen, som de har bedt om ikke sendes til Kystdirektoratet. Forvaltningen påtænker at forberede at disse to sager til udvalgets møde i april, hvor de politisk besluttede retningslinjer fra 2007 samtidig gennemgås.

 

Desværre trækker afgørelserne ud, når det drejer sig om myndighedsområderne strandbeskyttelse, terrænreguleringer i 100 meter zonen fra vandkanten samt opfyldning af søterritoriet til etablering af have. Det er Kystdirektoratet, der er myndighed på disse områder, og sagerne administreres i 3 forskellige enheder.

 

Kystdirektoratet har oplyst, når forvaltningen af flere omgange har rykket for fremdrift, at de har arbejdet på et nyt administrationsgrundlag vedrørende strandbeskyttelse og derfor ikke har været klar til at træffe afgørelser. De har desuden tilføjet, at der også er ressourcemæssige årsager til en lang sagsbehandlingstid.

 

Forvaltningen har længe været klar med vurderinger omkring afgørelser i forhold til kystbeskyttelsesanlæg, hvor kommunen er myndighed. Forvaltningen kan dog ikke træffe afgørelser uden det koordineres fuldt ud med Kystdirektoratet, da myndighedsområderne er meget tæt knyttede. Det giver for eksempel ikke mening at meddele lovliggørende tilladelse til en stenkastning langs stranden, hvis stenkastningens formål er at holde på en terrænregulering, der ikke kan lovliggøres efter Kystdirektoratets lovgivning.

 

Forvaltningen var til møde med Kystdirektoratet i uge 5, men der er stadig en del uafklarede forhold hos Kystdirektoratet, som har oplyst, at de tidligst til juni 2020 er klar til at udsende partshøringer.

 

Forvaltningen har sammen med Kystdirektoratet udsendt et brev med forventet tidshorisont til alle berørte lodsejere ved Rebæk.

 

Såfremt den systematiske håndhævelse af ulovlige bade-bådebroer skal gennemføres på de resterende kyststrækninger, vil det blive nødvendigt at gennemføre en kortlægning og en nærmere undersøgelse af hvilke broer, der er lovlige, fordi de enten tidligere har fået en tilladelse, eller broen er lovlig på grund af opførelsestidspunktet før 1975.

 

I givet fald vurderer forvaltningen, at det er mest hensigtsmæssigt, at de øvrige områder på Kommunens kyst opdeles og håndteres geografisk i følgende fire delområder:

 

1)Drejens Odde,

2)Elvighøj/Houens Odde

3)Hejls/Hejlsminde

4)Skibelund/Moshuse/Binderup/Grønninghoved.

 

Det giver en helhedsorienteret sagsbehandling og giver den enkelte borger en oplevelse af, ikke at blive behandlet anderledes end naboerne. Da det drejer sig om ca. 70 broer, der skal gennemgås, meddeles lovliggørende tilladelser til samt håndhævelser af de broer, der ikke kan lovliggøres, vil indsatsen kræve en ressourcetilførsel, der vurderes at ligge på sammenlagt 1,2 PE.

 

Forvaltningen har tidligere udarbejdet et ændringsforslag til budget 2018 med forslag om at afsætte et budget på 400.000 kr. årligt i to år til formålet, hvis det ønskes politisk prioriteret.


Resumé

Plan-, Bolig- og Miljøudvalget besluttede den 4. april 2018 at igangsætte en proces for udmøntning af de afsatte grundkapitalmidler i budget 2018-2021, hvor der skulle indkaldes forslag og idéer fra boligorganisationerne til nye almene projekter. Udvalget besluttede at sætte fokus på seniorbofællesskaber, boliger i Kolding bymidte og ”kick start” af nye boligområder i bydele, centerbyer og landsbyer.

 

Der indkom i alt ca. 30 forskellige projektforslag, hvoraf Plan-, Bolig- og Miljøudvalget besluttede, at der skulle arbejdes videre med 5 konkrete projekter. Desuden besluttede udvalget at reservere de resterende afsatte grundkapitalmidler i budget 2018-2021 til projekter, der kan bruges til ”kick start” i landsbyer eller Kolding bymidte, idet forvaltningen blev pålagt at fremlægge konkrete forslag til dette i løbet af 1. halvår 2019.

 

Efterfølgende har det vist sig, at et enkelt af de prioriterede projektforslag ikke kan realiseres, hvorimod andre nye projektforslag er blevet bragt i spil. Herudover har Byrådet besluttet at tilbageføre en del af de afsatte grundkapitalmidler til kommunekassen, ligesom grundkapitaludgifterne til almene boliger ved Riberdyb/Holmsminde finansieres via de afsatte grundkapitalmidler i budgettet.

 

Med afsæt i de ændrede forudsætninger er hensigten med nærværende sagsfremstilling at give en status på de disponerede/disponible grundkapitalmidler – dette med henblik på at synliggøre konsekvenserne af de ændrede forudsætninger og skitsere handlemulighederne.

Sagen behandles i

Plan-, Bolig- og Miljøudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at Plan-, Bolig- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning

 

at det set i lyset af de ændrede økonomiske forudsætninger tilkendegives hvilke projekter, der skal arbejdes videre med, herunder om projekterne i Hejls og Ødis skal prioriteres som forudsat i sagsfremstillingen,

 

at det drøftes, hvorvidt der skal arbejdes videre med ét eller flere af de allerede prioriterede projekter/projektlokaliteter til seniorbofællesskaber, eller om der alternativt skal fremsættes budgetønske om et engangsgrundkapitalbeløb i 2021, der øremærkes til et alment seniorbofællesskab et egnet sted i kommunen,

 

at boligorganisationerne orienteres om status på de disponible grundkapitalmidler, og at det oplyses, at der ikke vil blive indkaldt forslag og idéer til nye almene projekter i 2020,

 

at AAB, Boligselskabet Kolding og Alfabo orienteres om, at alle kvoter til nye almene projekter, som tildeles de pågældende boligorganisationer, og hvor der endnu ikke er givet tilsagn (godkendt skema A), vil være at betragte som erstatningsbyggeri for de boliger, der måtte skulle nedrives og/eller afhændes som et led i realiseringen af udviklingsplanerne i henholdsvis Skovparken/Skovvejen og Munkebo. Undtaget herfra er AAB´s kommende projekt på Kløvkær i Seest.

Beslutning Plan-, Bolig- og Miljøudvalget den 04-03-2020

Godkendt.

 

Udvalget besluttede at prioritere projekterne i Hejls og Ødis. Samtidigt besluttede udvalget at forvaltningen skal udarbejde et budgetforslag til budget 2021 vedr. grundkapital til seniorbofællesskaber, samt at boligorganisationerne orienteres som beskrevet i indstillingen.

 

Stillingtagen vedrørende erstatningsboliger afventer. Der udarbejdes en særskilt sag om dette.

Fraværende:

Jesper Elkjær

Sagsfremstilling

Baggrund

Plan-, Bolig- og Miljøudvalget besluttede den 4. april 2018 at igangsætte en proces for udmøntning af de afsatte grundkapitalmidler i budget 2018-2021. Der var på daværende tidspunkt afsat 15 mio. kr. i 2020 og 15 mio. kr. i 2021 til nye almene boliger i budget 2018-2021, svarende til ca. 140 nye almene familieboliger af 100 m2, forudsat at der regnes med gennemsnitligt 10 % i kommunalt grundkapitalindskud.

 

Plan-, Bolig- og Miljøudvalget besluttede med afsæt i kommunens politikker og strategier på bolig- og bosætningsområdet sammenholdt med de almene projekter, der allerede er undervejs, at der ved indkaldelsen af projektforslag fra boligorganisationerne skulle sættes fokus på seniorbofællesskaber, boliger i Kolding bymidte og ”kick start” af nye boligområder i bydele, centerbyer og landsbyer.

 

Ved indkaldelsen af projektforslag indkom der i alt ca. 30 forslag fra AAB Kolding, Alfabo (tidl. Lejerbo, Kolding), Boligselskabet Kolding, Varde Boligadministration og Tyrstrup Andelsboligforening af 1955. På baggrund af de fremsendte forslag, der geografisk fordelte sig over stort set hele kommunen, besluttede Plan-, Bolig- og Miljøudvalget den 5. december 2018, at der skulle arbejdes videre med følgende 5 konkrete projektforslag:

 

?       Hvidkærgårdsvej, Vamdrup, ca. 23 almene boliger – AAB

 

?       Alpedalsvej, Kolding, ca. 25-30 almene boliger – AAB

 

?       Vesterager, Almind, ca. 8 almene boliger - Boligselskabet Kolding

 

?       Skovparken, Christiansfeld, ca. 17 almene boliger - Tyrstrup Andelsboligforening af 1955

 

?       Kongeåvej 3 og 5, Vamdrup, ca. 2 almene boliger - Varde Bolig Administration

 

Af de ca. 140 nye almene familieboliger, der anslået kan opføres for de afsatte 15 mio. kr. i 2020 og de 15 mio. kr. i 2021, dækker ovenstående 5 projektforslag over ca. 75-80 nye boliger. I forbindelse med prioriteringen af projektforslagene den 5. december 2018 besluttede Plan-, Bolig- og Miljøudvalget at reservere de resterende grundkapitalmidler svarende til ca. 60-65 boliger til projekter, der kan bruges som ”kick start” i landsbyer eller Kolding bymidte, idet forvaltningen i løbet af 1. halvår 2019 blev pålagt at fremlægge konkrete forslag.

 

Nedenstående oversigt viser de disponerede/disponible grundkapitalmidler, når der tages højde for allerede godkendte projekter og Plan-, Bolig- og Miljøudvalgets prioritering af projektforslagene den 5. december 2018 samt de på tidspunktet gældende forudsætninger:

 

 

2019

2020

2021

2022

2023

Oprindeligt samlet budget grundkapital

         50.408

             15.000

             15.000

                       -  

                       -  

 

 

 

 

 

 

Godkendt projekter (tilsagn)

 

 

 

 

 

Forøget tilskud Klostergården (familieboliger) - Domea

               540

 

 

 

 

Forøget tilskud Kolding Åpark - Alfabo

                 23

 

 

 

 

Bredgade (familieboliger + tilskud) - AAB

               466

 

 

 

 

Gimbelgrunden (ungdoms- og familieboliger + tilskud) - AAB

         16.954

 

 

 

 

Warmingsgade (familieboliger + tilskud) - Alfabo

           1.821

 

 

 

 

Kolding Åpark etape 2. (ungdoms- og familieboliger + tilskud) - Alfabo

           3.139

 

 

 

 

Bertram Knudsens Vej (familieboliger + tilskud) AAB

         14.519

 

 

 

 

Forøget tilskud Vonsildmølle-grunden (familieboliger) - Lejerbo

                 61

 

 

 

 

Nyborgvej (ombyg af ungdomsboliger til familieboliger) - AAB

           1.068

 

 

 

 

Christiansfeld gl. skole (familieboliger) - Domea

 

                4.307

 

 

 

Nørregade Vamdrup (familieboliger) - Vamdrup Boligselskab

 

                1.806

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommende projekter

 

 

 

 

 

Kløvkærgrunden (familieboliger) - AAB

 

                6.201

 

 

 

Forøget tilskud Klostergården, Domea

 

                   270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioriterede projektforslag PBMU d. 05-12-2018

 

 

 

 

 

Hvidkærgårdsvej, Vamdrup (ca. 23 boliger) - AAB

 

 

                5.000

 

 

Alpedalsvej, Kolding (ca. 25-30 almene boliger) - AAB

 

 

                5.900

 

 

Vesterager, Almind (ca. 8 boliger) - Boligselskabet Kolding

 

 

                1.700

 

 

Skovparken, Christinasfeld (ca. 17 boliger) - Tyrstrup Andelsboligforening

 

 

                3.700

 

 

Kongeåvej 3 og 5, Vamdrup (ca. 2 boliger) - Varde Bolig Administration

 

 

                   500

 

 

 

 

 

 

 

 

Samlet fordelt ud

         38.591

             12.584

16.800

0

0

Rest til fordeling

         11.817

                2.416

             -1.800

                       -  

                       -  

Summeret total for perioden

         11.817

             14.233

             12.433

             12.433

             12.433

 

Ændrede forudsætninger

Efter Plan-, Bolig- og Miljøudvalgets prioritering af projektforslagene den 5. december 2018, har det vist sig, at projektforslaget på Alpedalsvej i Kolding alligevel ikke kan realiseres, hvorimod andre projektforslag efterfølgende er blevet bragt i spil.

 

Herudover har Byrådet besluttet at tilbageføre en del af de allerede afsatte grundkapitalmidler til kommunekassen, ligesom grundkapitaludgifterne til almene boliger ved det nye boligområde Kolding ”Å” (Riberdyb/Holmsminde-området) finansieres via de afsatte grundkapitalmidler i budgettet.

 

Nedenfor er de ændrede forudsætninger nærmere beskrevet.

 

  • AAB´s foreslåede projekt på Alpedalsvej i Kolding kan ikke realiseres

 

Det har ikke været muligt for AAB at nå til enighed med den private grundejer om en pris for grunden, som muliggøre realiseringen af et alment projektet. Projektforslaget må derfor betragtes som bortfaldet.

 

  • Andre projektforslag der er bragt i spil

 

Mejerivej 2 i Ødis, AAB

Kolding Kommune opkøbte i 2015 Mejeri 2 i Ødis med henblik på permanent boligplacering af nytilkomne flygtninge. Idet antallet af flygtninge er faldet markant, er der ikke længere behov for ejendommen til flygtningeformål, hvorfor ejendommen er blevet bragt i spil til et muligt alment projekt.

 

Kolding Kommune modtog i 2014 en anmodning fra ejerne af den tilstødende ejendom beliggende Mejerivej 4, som ønskede, at der blev udarbejdet en lokalplan for området med henblik på opførelse af tæt-lav boliger. Efterfølgende blev lokalplan 1221.21 for Ødis vedtaget den 28. august 2018. Lokalplanen omfatter også Mejerivej 2. Den privatejede ejendom beliggende Mejerivej 4, Ødis er pt. udbudt til salg med mulighed for tilkøb af en ekstra grund. Det vurderes, at der på det samlede areal bestående af Mejerivej 2 og 4 samt den ekstra grund vil kunne opføres ca. 12-15 tæt-lav boliger.

 

Hejls, AAB

Der er tale om en kommunalt ejet storparcel i Hejls, der er beliggende i den sydvestlige del af Hejls. Storparcellen er på ca. 8.830 m2 med mulighed for opførelse af ca. 20-24 boligenheder. For området gælder lokalplan nr. 4.128 og kommuneplantillæg nr. 13 For lokalbyen Hejls.

 

Øvrige nye projektidéer fra boligorganisationerne

Flere af kommunens boligorganisationer har i perioden siden Plan-, Bolig- og Miljøudvalgets prioritering af de indkomne projektforslag den 5. december 2018 løbende meldt ind med andre nye projektidéer. 

 

  • Budgetbesparelser vedrørende afsatte grundkapitalmidler

 

På byrådsmødet den 24. september 2019 blev punktet ”Genopretningsplan 2019, udvalgenes bidrag” behandlet. Ved den lejlighed blev det besluttet at reducere de afsatte grundkapitalmidler i 2019 med 12 mio. kr.

 

Den 31. oktober 2019 2. behandlede Byrådet forslag til årsbudget 2020 og budgetoverslag for årene 2021, 2022 og 2023.

 

Af bevillingsnote 14 til budgettet fremgår følgende vedr. almene boliger:

 

”Der indarbejdes en budgetforudsætning om, at den årlige pulje til grundkapitalindskud på 16 mio. kr. pr. år videreføres i overslagsårene og i de kommende budgetlægninger, hvoraf 1 mio. kr. er reserveret til renoveringsprojekter af den eksisterende almene boligmasse. Når der gives tilsagn om grundkapitalindskud til konkrete projekter, går der typisk 2-3 år inden grundkapitalindskuddet forfalder til betaling (afhængigt af, om projektet kræver ny planlægning). Pt. er der afsat ca. 32 mio. kr. til grundkapitalindskud i de eksisterende budgetrammer frem mod 2022, hvoraf ca. halvdelen er disponeret til konkrete projekter, som Byrådet har givet forhåndstilsagn til.

 

For at sikre Kommunens likviditet tilføres de uforbrugte midler frem mod 2022 kassen svarende til 16 mio. kr.

 

I budgetårene 2020 og 2021 reduceres budgettet med 8 mio. kr. i hvert af årene, hvorefter de budgetterede og disponerede beløb udgør……”

 

  • Finansiering af eventuelle almene boliger i nye boligområde Kolding ”Å” (Riberdyb/Holmsminde-området)

 

Økonomiudvalget besluttede den 20. august 2019, at projektet ”Det åbne boligfællesskab” skal indarbejdes i helhedsplanen for området med henblik på kommunens salg af ca. 8.000 m² bruttoetageareal direkte til partnerskabet mellem Elsass Fonden, Bevica Fonden, Realdania og Lejerbo Vejle. Den almene del af ”Det åbne boligfællesskab” forventes at udnytte ca. 4.500-5.000 m², og herudover vil det ifølge udbudsvilkårene være muligt at opføre yderligere ca. 6.250-6.750 m² almene boliger, som et led i helhedsplanen for området.

 

Såfremt, der kalkuleres med gennemsnitligt 10 % i kommunalt grundkapitalindskud, vil opførelsen af ca. 4.500-5.000 m² almene familieboliger medføre en kommunal grundkapitaludgift på anslået ca. 10-11 mio. kr. Tilsvarende vil potentiel opførelse af yderligere ca. 6.250-6.750 m2 almene familieboliger medføre en kommunal grundkapitaludgift på anslået ca. 13-14 mio. kr.

 

Nedenstående oversigt over disponerede/disponible grundkapitalmidler har til formål at belyse konsekvenserne som følge af de ovennævnte ændrede forudsætninger (ændrede forudsætninger er markeret med kursiv).

 

 

2019

2020

2021

2022

2023

Oprindeligt samlet budget grundkapital

         50.408

             15.000

             15.000

 

 

Revideret budget 2019 - opbremsning 2019 (besparelser)

       -12.000

 

 

 

 

Budget 2020 og overslagsår

 

              -8.000

              -8.000

             15.000

             15.000

Nyt samlet budget grundkapital

         38.408

                7.000

                7.000

             15.000

             15.000

 

 

 

 

 

 

Godkendt projekter (tilsagn)

 

 

 

 

 

Forøget tilskud Klostergården (familieboliger) - Domea

               766

 

 

 

 

Forøget tilskud Kolding Åpark - Alfabo

                 23

 

 

 

 

Bredgade (familieboliger + tilskud) - AAB

               466

 

 

 

 

Gimbelgrunden (ungdoms- og familieboliger + tilskud) - AAB

         16.954

 

 

 

 

Warmingsgade (familieboliger + tilskud) - Alfabo

           1.821

 

 

 

 

Kolding Åpark etape 2. (ungdoms- og familieboliger + tilskud) - Alfabo

           3.139

 

 

 

 

Bertram Knudsens Vej (familieboliger + tilskud) AAB

         14.519

 

 

 

 

Forøget tilskud Vonsildmølle-grunden (familieboliger) - Lejerbo

                 61

 

 

 

 

Nyborgvej (ombyg af ungdomsboliger til familieboliger) - AAB

           1.068

 

 

 

 

Christiansfeld gl. skole (familieboliger) - Domea

 

                4.307

 

 

 

Nørregade Vamdrup (familieboliger) - Vamdrup Boligselskab

 

                1.806

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommende projekter

 

 

 

 

 

Kløvkærgrunden (familieboliger) - AAB

 

                6.201

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioriterede projektforslag PBMU d. 05-12-2018

 

 

 

 

 

Hvidkærgårdsvej, Vamdrup (ca. 23 boliger) – AAB

 

 

                5.000

 

 

Alpedalsvej, Kolding (ca. 25-30 almene boliger) – AAB

 

 

                       -  

 

 

Vesterager, Almind (ca. 8 boliger) - Boligselskabet Kolding

 

 

                1.700

 

 

Skovparken, Christinasfeld (ca. 17 boliger) - Tyrstrup Andelsboligforening

 

 

                3.700

 

 

Kongeåvej 3 og 5, Vamdrup (ca. 2 boliger) - Varde Bolig Administration

 

 

                   500

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige almene projekter der overvejes

 

 

 

 

 

Kolding ”Å” - Riberdyb/Holmsminde-området (ca. 45-50 boliger) "Det åbne boligfællesskab", Lejebo Vejle

 

 

 

 

             10.500

Mejerivej, Ødis (anslået ca. 12-15 boliger) – AAB

 

 

 

                3.100

 

Hejls (anslået ca. 20 boliger) - AAB

 

 

 

                4.300

 

 

 

 

 

 

 

Samlet fordelt ud

         38.817

             12.314

10.900

7.400

10.500

Rest til fordeling

            -409

             -5.314

             -3.900

                7.600

                4.500

Summeret total for perioden

            -409

             -5.723

             -9.623

             -2.023

                2.477

 

Der overføres 39.948.000 kr. fra budget 2019 til 2020 pga. mindreforbrug og statsrefusion i 2019. Dertil bliver der også overført 4 mio. kr. til renovering. Fra 2020 og frem er der afsat 1 mio. kr. udover ovenstående budget.

 

Som det fremgår af ovenstående, er råderummet til at kunne fremme nye almene projekter de kommende år frem mod år 2024 reduceret. Dette skyldes hovedsageligt reduktionen i de afsatte grundkapitalmidler i 2019-2021, samt grundkapitaludgifterne til opførelse af almene boliger ved Holmsminde/Riberdyb – noget der ikke tidligere har været budgetteret med, idet udgifterne har været forudsat finansieret via den interne salgsmotor for projektet.

 

En gennemførelse af de projektforslag der blev prioriteret på Plan-, Bolig- og Miljøudvalgsmødet den 5. december 2018 (eksklusiv projektet på Alpedalsvej) vil medføre, at kommunen frem mod 2024 har et økonomisk råderum på ca. 2,5 mio. kr. i udisponerede grundkapitalmidler.

 

Ved opgørelsen af de udisponerede grundkapitalmidler på ca. 2,5 mio. kr. er der ikke medregnet grundkapitaludgifter til yderligere almene boliger på Riberdyb/Holmsminde ud over boligerne omfattet af "Det åbne boligfællesskab”. I henhold til udbudsvilkårene er der mulighed for at opføre yderligere ca. 6.250-6.750 m² almene boliger som et led i helhedsplanen for området, hvilket i givet fald vil medføre en kommunal grundkapitaludgift på anslået ca. 13-14 mio. kr.

 

Herudover er der ved opgørelsen af de udisponerede grundkapitalmidler ikke afsat/reserveret grundkapital til andre nye projektforslag fra boligorganisationerne, ligesom der i udgangspunktet kun er reserveret midler til ét seniorbofælleskab bestående af 17 boligenheder i Skovparken, Christiansfeld.

 

Såfremt man politisk ønsker at etablere flere seniorboligfællesskaber de kommende år, synes det nødvendigt, enten at se på om nogle af de allerede prioriterede projekter/projektlokaliteter egner sig til seniorbofællesskaber, eller om der alternativt skal fremsættes budgetønske om et engangsgrundkapitalbeløb i 2021, der øremærkes til et alment seniorbofællesskab et egnet sted i kommunen.

 

Set i lyset af de begrænsede muligheder kommunen har for at prioritere nye almene projekter de kommende år, medmindre der eventuelt afsættes nye grundkapitalmidler, forslår forvaltningen, at kommunens boligorganisationer orienteres om status på de disponible grundkapitalmidler, herunder at der ikke vil blive indkaldt forslag og idéer til nye almene projekter i 2020.

 

I forhold til ghettoindsatserne i henholdsvis Skovparken/Skovvejen og Munkebo medfører realiseringen af udviklingsplanerne som bekendt, at de berørte boligorganisationer AAB, Boligselskabet Kolding og Alfabo skal reducere antallet af almene familieboliger i områderne betragteligt, hvorfor spørgsmålet om eventuelt erstatningsbyggeri har været drøftet. By- og Udviklingsforvaltningen har i den forbindelse tilkendegivet, at kommunen vil være indstillet på at indgå i nærmere dialog om fremtidige byggeprojekter med de boligorganisationer, der skal fjerne boliger som følge af udviklingsplanerne, og som samtidig medvirker loyalt til at løse genhusningsudfordringen i forening med de øvrige berørte boligorganisationer og kommunen. Det bemærkes, at der ikke er givet tilsagn om kvoter til de berørte boligorganisationer, og at kommunen i øvrigt viderefører de nuværende principper for tildeling af alment byggeri.

 

Forvaltningen foreslår i forlængelse af ovenstående, at alle kvoter til nye almene projekter, der tildeles AAB, Boligselskabet Kolding eller Alfabo, og hvor der endnu ikke er givet tilsagn, (godkendt skema A) vil være at betragte som erstatningsbyggeri for de boliger, som de pågældende boligorganisationer måtte skulle nedrive og/eller afhænde som et led i realiseringen af udviklingsplanerne for henholdsvis Skovparken/Skovvejen og Munkebo. Undtaget herfra er AAB´s kommende projekt på Kløvkær i Seest, idet projektet indgår som en del af en større ejendomsrokadesag. Det foreslås at informere de berørte boligorganisationer herom samtidig med at boligorganisationerne orienteres om status på de disponible grundkapitalmidler.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.


Resumé

Byrådet besluttede på sit møde den 24. september 2019 (pkt. 6), at offentliggøre forslag til tillæg 19 til Kommuneplan 2017-2029 i 8 uger. Med tillægget udpeges risikovirksomhed på Kolding Havn.

 

Forslag til tillægget har været offentligt fremlagt i perioden fra den 30. september til den 25. november 2019. Der er i høringsperioden ikke indkommet bemærkninger til planforslaget.

Sagen behandles i

Plan-, Bolig- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at kommuneplantillæg 19 til Kommuneplan 2017-2029 vedtages med den rettelse at området udpeget til risikovirksomhed justeres til at omfatte området, som fremgår af sagsfremstillingen.

Beslutning Plan-, Bolig- og Miljøudvalget den 04-03-2020

Forslaget indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Jesper Elkjær

Sagsfremstilling

Nogle af de gødningstyper, som i dag håndteres på Kolding Havn er som noget nyt blevet omfattet af risikobekendtgørelsen (Bek. 372 af 25. april 2016). Det betyder, at de virksomheder, som nu håndterer denne gødningstype skal betragtes som risikovirksomheder – også selv om der ikke ændres på typen og mængden af gødning.

 

Aktuelt har virksomhederne Svane Shipping og Danish Agro miljøgodkendelse til at håndtere og opbevare fast gødning i bygninger på Kolding Havn. For at virksomhederne kan fortsætte de nuværende aktiviteter, uden at der ændres på typen og mængden af gødning, skal der i kommuneplanen ske en udpegning af virksomhederne til risikovirksomhed. Samtidig skal der forud for en revideret miljøgodkendelse ske en konkret vurdering af om risikoforholdene er acceptable.

 

Eksisterende opbevaring og håndtering af gødning på Kolding Havn er omfattet af risikobekendtgørelsen (Bek. Nr. 372 af 25. april 2016). En miljøgodkendelse forudsætter derfor, at der i kommuneplanen udpeges areal til risikovirksomhed med lokale retningslinjer.

 

Byrådet vedtog den 24. september 2019 at offentliggøre forslag til tillæg 19 til Kommuneplan 2017-2029.

 

Høringssvar

Forslag til kommuneplantillægget har været offentligt fremlagt i perioden 30. september 2019 – 25. november 2019. Ved høringsfristens udløb havde forvaltningen modtaget et høringssvar fra Banedanmark, som oplyste at der ikke var bemærkninger til planforslaget.

 

Kommuneplantillæggets indhold

Med kommuneplantillægget er der lavet en lokal retningslinje for risikovirksomhed på Kolding Havn, samtidig med at der sker en udpegning af et konkret areal til placering af risikovirksomhed. Inden for arealet kan der tillades virksomhed til opbevaring og håndtering af gødningstyper- og mængder, som er omfattet af den nye risikobekendtgørelse fra 2016.

 

Med retningslinjen udlægges der en planlægningsafstand på 500 meter omkring arealet til risikovirksomhed. Planlægningsafstanden skal sikre, at hensynet til risikoen for større uheld inddrages i planlægningen for arealerne omkring risikovirksomheden. Der er med denne afstand tale om en opmærksomhedszone i forbindelse med fremtidig planlægning inden for området.

 

Placeringen af risikovirksomhed på Kolding Havn forhindrer ikke planlægning for de naboarealer, der ligger inden for planlægningsafstanden under forudsætning af, at den samfundsmæssige risiko ligger inden for risikomyndighedernes acceptkriterium.

 

Fastlæggelse af konkret beregnede sikkerhedszoner og planlægningszoner omkring risikovirksomheden vil først ske i forbindelse med sagsbehandlingen af en risikoanmeldelse. I den forbindelse træffes der afgørelse om, hvorvidt risikoforholdene er acceptable.

 

Der er lavet en foreløbig risikovurdering/beregning i forhold til opbevaring af gødning inden for de i kommuneplantillægget udlagte arealer. Den viser, at der hverken er en væsentlig individuel risiko eller en samfundsmæssig risiko uden for havnens område.

 

Med tillægget tilføjes retningslinje 2.3.6 for risikovirksomhed på Kolding Havn. Endvidere tilføjes det til rammebestemmelsen 0041.E1, at der findes risikovirksomhed inden for særligt afgrænset område jf. retningslinje 2.3.6.

Rammebestemmelsens ordlyd tilrettes herudover af hensyn til forståeligheden.

 

Det offentliggjorte planforslag vedlægges som bilag.

 

Planforhold

Planområdet er beliggende i kommuneplanens rammeområde 0041.E1, som udlægger området til erhvervsområde med havnerelaterede erhverv - virksomhedsklasse 1-6. Herudover indgår området i et areal, der er omfattet af lokale retningslinjer for ”Virksomheder med særlige beliggenhedskrav”.  Nærværende kommuneplantillæg er i overensstemmelse med de overordnede kommuneplanbestemmelser. 

 

Etablering af risikovirksomhed inden for det aktuelle planområde er ligeledes i overensstemmelse med gældende lokalplan 0041-11 Kolding Havn, der udlægger området til virksomhedsklasse 3-6.

 

Dialog

Forvaltningen har efter høringsperioden været i dialog med Svane Shipping og Danish Agro om kommuneplantillægget og den igangværende proces omkring udvikling af Koldings havneområder.

 

På baggrund af drøftelserne med Svane Shipping er det forvaltningens vurdering, at det er muligt at indskrænke arealerne, som er udlagt til risikoaktiviteter jf. nedenstående kort, hvorfor forvaltningens skal anbefale, at udpegningen til risikovirksomheder justeres. Det er forvaltningens vurdering, at der ikke skal ske en fornyet høring af denne justering, da der er tale om en mindre udpegning.

 

C:\Users\ykposo\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\B3IAEC6D\Planlægningsområdefeb2020 (003).jpg

 

Svane Shipping og Danish Agro har fremsendt tilkendegivelser, som signalerer vilje til at indgå i en dialog med både Kolding havn og Kolding Kommune, om evt. at finde en anden placering på havnen, såfremt processen vedr. omdannelsen af havnen viser, at aktiviteterne ligger i vejen for en hensigtsmæssig omdannelse.

 

Tilkendegivelserne er vedhæftet som bilag


Resumé

Kolding Kommune har modtaget et projektforslag for ombygning af vandtårnet ved Sjællandsvej til boligformål. Vandtårnet er et markant arkitektonisk vartegn i området. Ændret anvendelse af vandtårnet til boligformål og ombygning i den forbindelse er ikke mulig inden for det eksisterende plangrundlag. Derfor forudsætter projektet, at der igangsættes udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg, som muliggør projektet.

Sagen behandles i

Plan-, Bolig- og Miljøudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

 

at der udarbejdes forslag til lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg ud fra de beskrevne principper.

Beslutning Plan-, Bolig- og Miljøudvalget den 04-03-2020

Godkendt.

Fraværende:

Jesper Elkjær

Sagsfremstilling

Lokalplanen med tilhørende kommuneplantillæg er kategoriseret som en B-lokalplan jævnfør A, B, C kategoriseringen, hvilket betyder, at det er Plan-, Bolig- og Miljøudvalget, der har kompetence til at træffe beslutning om, at planforslaget med tilhørende kommuneplantillæg sendes i offentlig høring.

 

Politiske fokusområder og strategier

Projektet understøtter bosætningspolitikken om at skabe attraktive boliger tæt på Koldings bymidte. Arkitekturstrategien understøttes ved at skabe markant og spændende arkitektur.