Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Tirsdag 31. mar 2020 kl. 13:00

Seniorudvalget

Skype-møde

Referat

Resumé

Budgetopfølgningen pr. 29. februar 2020 for budgetområder under seniorpolitik viser følgende:

 

Seniorpolitik, serviceudgifter:

I forhold til det korrigerede budget på 720,4 mio. kr. forventes et mindreforbrug på op til ca. 4 mio. kr., svarende til ca. 0,6% af nettodriftsbudgettet. Vurderingen er behæftet med en vis usikkerhed. I det forventede mindreforbrug indgår en forventet overførsel af 2019-overskud på ca. 0,8 mio. kr.

 

Seniorpolitik, øvrige områder uden for servicerammen (lejetab ældreboliger):

Regnskabsresultatet for 2020 forventes at udvise et merforbrug på ca. 1,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 1,6 mio. kr. I det forventede mindreforbrug indgår en forventet overførsel af 2019-underskud på ca. 0,7 mio. kr.

 

Seniorudvalget i alt:

Regnskabsresultatet for 2020 for Seniorudvalget forventes hermed at udvise et samlet mindreforbrug på ca. 2,8 mio. kr.

Sagen behandles i

Seniorudvalget, Ældrerådet (orientering).

Forslag

Den konstituerede Senior-, Sundheds-, og Fritidsdirektør foreslår,

 

at orienteringen om budgetopfølgningen pr. 29. februar 2020 tages til efterretning.

Beslutning Seniorudvalget den 31-03-2020

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Seniorpolitik, serviceudgifter:

I forhold til det korrigerede budget på 720,4 mio. kr. forventes et mindreforbrug på op til ca. 4 mio. kr., svarende til ca. 0,6% af nettodriftsbudgettet. I det forventede mindreforbrug indgår en forventet overførsel af 2019-overskud på ca. 0,8 mio. kr.

 

Prognosen for udgiftsudviklingen er på nuværende tidspunkt behæftet med en vis usikkerhed. Den prognosemæssige usikkerhed skyldes primært, at udgifter vedrørende udskudte indkøb og aktiviteter i forbindelse med den økonomiske opbremsning i efteråret 2019, i et vist omfang, forventes realiseret i løbet af de kommende måneder. Hertil kommer, at den demografiske udvikling forventes at øge efterspørgslen efter indsatser og aktiviteter inden for hjemmehjælp, sygepleje og plejehjem hen over året.

 

Seniorpolitik, øvrige områder uden for servicerammen (lejetab ældreboliger):

Regnskabsresultatet for 2020 forventes at udvise et merforbrug på ca. 1,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 1,6 mio. kr. I det forventede mindreforbrug indgår en forventet overførsel af 2019-underskud på ca. 0,7 mio. kr. Merforbrug på øvrige områder uden for servicerammen er tidligere blevet udlignet i forbindelse med byrådets behandling af den samlede overførselssag, men kan ikke anses for at være fast praksis.

 

Seniorudvalget i alt:

Regnskabsresultatet for 2020 for Seniorudvalget forventes hermed at udvise et samlet mindreforbrug på ca. 2,8 mio. kr.

 

På nuværende tidspunkt kan der ikke foretages et kvalificeret skøn over coronavirus/COVID-19 konsekvens for udgifterne i 2020. Hvis muligt vil dette blive medtaget ved næste budgetopfølgning.

 


Resumé

Bestyrelsen for Elbokøkkenet har den 13. marts 2020 godkendt årsregnskabet for 2019. Årsregnskabet er forsynet med en revisionspåtegning uden forbehold.


Regnskabet for 2019 viser et overskud på 1,014 mio. kr.

 

Ifølge interessentskabskontrakten skal resultatet fordeles i forhold til interessenternes andel af omsætningen. Kolding Kommunes andel af interessentskabets samlede omsætning udgør 38%, og kommunens andel af overskuddet udgør således 385.581 kr. Overskuddet bliver hos Elbokøkkenet og vil blive brugt til indkøb af inventar.

 

Sagen behandles i

Seniorudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

 

Forslag

Den konstituerede Senior-, Sundheds-, og Fritidsdirektør foreslår,

 

at det godkendte regnskab 2019 for Elbokøkkenets I/S tages til efterretning.

 

Beslutning Seniorudvalget den 31-03-2020

Regnskabet blev taget til efterretning, og fremsendes til orientering i Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling

I henhold til interessentskabskontrakten for Elbokøkkenet skal det reviderede og godkendte regnskab forelægges interessenterne til orientering.

 

Regnskab 2019 er behandlet og godkendt på bestyrelsesmøde i Elbokøkkenet den 13. marts 2020. Ligeledes har revisionen forsynet årsregnskabet med en revisionspåtegning uden forbehold.
 

Regnskabet er udarbejdet efter de omkostningsbaserede regnskabsprincipper.
 

Hovedtallene for Elbokøkkenets årsregnskab 2019 er følgende:
 

Beløb i 1.000 kr.

Regnskab 2019

 

 

Indtægter i alt

21.460

Udgifter i alt

20.446

Resultat

1.014

 

Elbokøkkenet budgetlægges hvert år ud fra, at selskabet økonomisk skal balancere, dvs., at der hverken skal være over- eller underskud efter det omkostningsbaserede regnskab.

 

Elbokøkkenet har i 2019 haft et overskud på 1,014 mio. kr. Ifølge interessentskabskontrakten skal resultatet fordeles i forhold til interessenternes andel af omsætningen. Kolding Kommunes andel af interessentskabets samlede omsætning udgør 38%, og kommunens andel af overskuddet udgør således 385.581 kr. Overskuddet bliver hos Elbokøkkenet og vil blive brugt til indkøb af inventar.

 

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.


Resumé

Bestyrelsen for Elbokøkkenet har den 13. marts 2020 godkendt nye priser gældende fra 1. april 2020 til 31. marts 2021.

 

De nye priser fra Elbokøkkenet medfører ændrede afregningspriser til de godkendte private leverandører.

 

Elbokøkkenet leverer ligeledes til kommunens plejehjem.

 

 

Sagen behandles i

Seniorudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

 

Forslag

Den konstituerede Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektør foreslår,

 

at fritvalgspriser for madservice for perioden 1. april 2020 til 31. marts 2021 godkendes,

 

at mindreudgiften på 88.000 kr. i 2020 og 118.000 kr. årligt fra 2021 forbliver på budgettet under seniorpolitik.

Beslutning Seniorudvalget den 31-03-2020

Fritvalgspriser madservice pr. 1. april 2020 indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Elbokøkkenet har den 13. marts 2020 godkendt nye priser for Elbokøkkenet gældende fra 1. april 2020 til 31. marts 2021 på baggrund af regnskabet for 2019.

 

Priserne falder lidt i forhold til priserne gældende til og med 31. marts 2020.

 

Elbokøkkenets priser vedrørende madproduktionen til hjemmeboende svarer til de fritvalgspriser, som Kolding Kommune betaler de godkendte private leverandører for levering af mad til borgere, som er visiteret til madserviceordningen.

 

Fritvalgspriser per 1. april 2020 fremgår af følgende tabel:

 

I kr. uden moms

Pris pr. 1/4-2019 –

31. marts 2020

Pris pr. 1/4-2020 –

31. marts 2021

Prisændring

Hovedret, almindelig

40,85

40,57

-0,28

Biret, almindelig

10,75

10,68

-0,07

Hovedret, diæt

53,75

53,38

-0,37

Biret, diæt

16,13

16,01

-0,12

Udbringning*

65,00

64,00

-1,00

*En fast ugentlig pris pr. borger.

 

Priserne for levering af bulk til plejehjem falder tilsvarende.

 

Prisændringen medfører en mindreudgift på budgettet under seniorpolitik på ca. 88.000 kr. i 2020 og ca. 118.000 kr. årligt fra 2021.

 

Tilføjelse til sagsfremstilling

 

 

Centralforvaltningens bemærkninger

I Budget 2020 er optaget bevillingsnote 0.8 – Mad til Seniorområdet, der i sidste sætning lyder således: Eventuelt øgede omkostninger ved madproduktion m.v., som ikke inddækkes ved P/L-fremskrivningen, er et fælles anliggende i 2020, der finansieres ved at Seniorpolitik tilføres midler svarende hertil.” Noten fortæller ikke konkret, hvad der gøres ved overskydende midler som følge af reducerede omkostninger.

 

En principiel styring, hvor øgede udgifter er det Økonomiudvalgets ansvar at finansiere mens reducerede udgifter forbliver hos det stående udvalg, vil til stadighed lægge et pres på Økonomiudvalget i forhold til den samlede balance. Set i sammenhæng med at notens tekst kan tolkes snævert (forholder sig kun til øgede omkostninger) eller bredt (Hvis øgede omkostninger dækkes af fællesskabet kan det sluttes, at færre omkostninger naturligt tilgår fællesskabet) foreslås det, at Økonomiudvalget tager en principiel drøftelse i forhold til notens værdi set i forhold til den samlede økonomistyring, der besluttes af Økonomiudvalget.


Resumé

I juni 2018 udarbejdede konsulentfirmaet Implement en analyse af Seniorområdet. Analysen pegede blandt andet på, at sygefraværet kunne reduceres, og at der herved kunne opnås en årlig besparelse på 2,8 - 11,3 mio. kr.

 

Den økonomiske besparelse på eksterne vikarer skyldes, blandt andet, at det faste plejepersonale i højere grad varetager vikardækningen. Dermed får det faste personale, der oftest er på deltid, mulighed for at supplere deres indkomst samtidig med at beboerne møder et kendt ansigt frem for en ekstern vikar. Merarbejdet er alene ud fra medarbejdernes eget ønske. Ingen medarbejdere pålægges merarbejde som erstatning for ekstern vikardækning.

 

Det faste personales ekstravagter sker alene efter medarbejderens eget ønske og plejehjemslederne oplever, at medarbejderne er glade for muligheden for at supplerer deres timetal. Den enkelte plejehjemsleder foretager altid en konkret afklaring af, hvornår det faste plejepersonale kan varetage vikardækningen, og hvornår det giver bedst mening at vikardækningen varetages af eksternt vikarbureau. 

 

Seniorområdet har iværksat en række initiativer, der har til formål at reducere sygefraværet. Dette omfatter blandt andet fokus på trivsel, coach-samtaler og mindre brug af eksterne vikarer. Det gennemsnitlige sygefravær er faldet fra 7,7% i 2017 til 7,1% i 2019.

Ligeledes er udgiften til brug af eksterne vikarer faldet fra 28,3 mio. kr. i 2017 til 16,9 mio. kr. i 2019, svarende til en årlig besparelse på 11,4 mio. kr.

Sagen behandles i

Seniorudvalget.

Forslag

Den konstituerede Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektør foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning Seniorudvalget den 31-03-2020

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

På baggrund af de vedtagne budgetreduktioner vedrørende sygefravær har Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen arbejdet systematisk på at nedbringe sygefraværet i ældreplejen, og samtidig reducere brugen af eksterne vikarer.

 

Indsatserne er især rettet mod hvordan det korte sygefravær kan nedbringes og omfatter fokus på trivsel, kompetenceudvikling, elevfravær, coach-samtaler, mindre brug af eksterne vikarer, og en række andre indsatser, der har til formål at reducere sygefraværet i ældreplejen.

 

Ovenstående har forventeligt været medvirkende til, at det gennemsnitlige sygefravær faldt fra 7,7% i 2017 til 7,1% i 2019. Ligeledes er udgiften til brug af eksterne vikarer faldet fra 28,3 mio. kr. i 2017 til 16,9 mio. kr. i 2019, svarende til en årlig besparelse på 11,4 mio. kr.

 

Besparelsen på 11,4 mio. kr. er dog reelt mindre, da det faste plejepersonale i højere grad er begyndt at tage ekstra vagter som alternativ til eksternt vikarbureau. Det er ikke muligt at isolere den merudgift der er forbundet med, at det faste plejepersonale tager ekstra vagter. Det samlede budget for Seniorområdet, efter besparelsesforslag relateret til Implements analyse er indregnet, er dog overholdt.

 

Ved at det faste plejepersonale i højere grad varetager vikardækningen opnås følgende:

 

 • Medarbejderne er ofte på nedsat tid. Når vikardækningen i højere grad varetages af det eksisterende plejepersonale, får medarbejderne mulighed for at supplere deres timetal/indkomst.

 

 • Borgerne oplever en kontinuitet i plejen, da vikardækningen i højere grad varetages af fast personale, der kender borgerne og arbejdsgangene.

 

 • Vikardækningen varetages af det eksisterende personale, hvilket kan gøre arbejdsdagen mere forudsigelig og mindre stressende for det øvrige plejepersonale. At det eksisterende plejepersonale i højere grad varetager vikardækningen kan muligvis medvirke til at reducere sygefraværet hos kollegaerne.

 

 • Det eksisterende plejepersonale kan byde ind på ekstravagter via app’en Ovivo, hvor den enkelte plejehjemsleder eller planlægger udbyder ekstravagterne. Herefter kan medarbejderen via app’en markere om de ønsker vagten.

 

Det faste personales ekstravagter sker alene efter medarbejderens eget ønske. Det er således ikke forvaltningens opfattelse, at det faste plejepersonales ekstravagter påvirker eller stresser medarbejderne. Der sker altid en konkret afklaring af, hvornår det faste plejepersonale kan varetage vikardækningen, og hvornår det giver bedst mening at vikardækningen varetages af eksternt vikarbureau. Afklaringen sker på det enkelte arbejdssted.


Resumé

Antallet af 80+årige borgere i Kolding Kommune stiger fra 4.225 i 2020 til 6.727 i 2031 (59,2%).

 

I gennemsnit er plejehjemsbeboer 82 år ved indflytning på plejehjem. Derfor vil den forventede stigning i antallet af 80+årige, alt andet lige, give en større efterspørgsel efter plejeboliger frem mod 2031. Sammenholdt med det nuværende antal plejeboliger vil Kolding Kommune få svært ved at opretholde plejeboliggarantien på 2 måneders ventetid til plejehjemsplads, ligesom ventetiden på en specifik plejehjemsplads vil stige.

 

Ovenstående udfordring er beskrevet nærmere nedenfor samt i tilhørende bilag. Forvaltningens indledende beregninger viser, at der frem mod 2031 er behov for etablering af 70-200 nye plejeboliger i Kolding Kommune.

 

Forvaltningen ser denne sagsfremstilling som et indledende skridt i forhold til en politisk drøftelse af, om der skal iværksættes en mere konkret analyse og eventuelt en plejeboligplan for Seniorområdet i Kolding Kommune.

Tilføjelse til resumé

Jf. beslutning på Seniorudvalgsmøde den 3. marts 2020 fremgår af bilag et udkast til tids- og procesplan for udarbejdelse af plejeboligplan 2020-2031.

Sagen behandles i

Seniorudvalget, Ældrerådet (høring), Seniorudvalget.

Forslag

Den konstituerede Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektør foreslår,

 

at sagen drøftes

 

at seniorudvalget pålægger forvaltningen at udarbejde en tids- og handleplan herfor til drøftelse på næstkommende Seniorudvalgsmøde, såfremt en konkret plejeboligplan ønskes udformet.

 

at forvaltningen bemyndiges til at undersøge mulighederne for etablering af friplejehjem gennem direkte dialog med relevante eksterne aktører.

 

Nyt forslag

Den konstituerede Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektør foreslår,

 

at udkast til tids- og procesplan for udarbejdelse af plejeboligplan 2020-2031 drøftes og sendes til høring i Ældrerådet.

 

at der, når muligt, afholdes dialogmøde med Ældrerådet.

Beslutning Seniorudvalget den 03-03-2020

Godkendt.

Beslutning Seniorudvalget den 31-03-2020

Godkendt.

Sagsfremstilling

Antallet af 80+årige borgere i Kolding Kommune stiger fra 4.225 i 2020 til 6.727 i 2031 (59,2%).

 

I gennemsnit er plejehjemsbeboer 82 år ved indflytning på plejehjem. Derfor vil den forventede stigning i antallet af 80+årige, alt andet lige, give en større efterspørgsel efter plejeboliger frem mod 2031.

 

Sammenholdt med det nuværende antal plejeboliger vil Kolding Kommune få svært ved at opretholde plejeboliggarantien på 2 måneders ventetid til plejehjemsplads, ligesom ventetiden på en specifik plejehjemsplads vil stige.

 

Figur 1. Antallet af 80+årige i Kolding Kommune fra 2005 til 2031

 

Stigningen i antal 80+årige borgere kan dog ikke direkte omregnes til at behovet for plejeboliger stiger tilsvarende. En række forhold kan trække i retning af, at behovet for plejeboliger ikke stiger i samme takt som stigningen i antal 80+årige borgere. Nogle af disse forhold er:

 

 • Sund aldring
 • Rehabilitering
 • Længst muligt i eget hjem
 • Velfærdsteknologi
 • Seniorbofællesskaber
 • Boligpræferencer

 

Forvaltningens indledende beregninger viser, at der frem mod 2031 er behov for etablering af 70-200 nye plejeboliger i Kolding Kommune.

 

Beregningen af det forventede plejeboligbehov kan differentieres efter den forventede udvikling i de ældre borgeres sundhedstilstand, boligpræferencer, m.v. Hvis det forudsættes, at borgerne fortsætter med at blive sundere, mere selvhjulpne og i højere grad vil udskyde deres indflytning i plejeboliger, vil efterspørgslen efter plejeboliger være mindre, end i et scenarie, hvor sundhedstilstand, boligpræferencer, m.v. er uændrede.

 

Det bør analyseres, om flere plejeboliger alene er svaret på det forventede stigende plejeboligbehov, eller om efterspørgslen kan forebygges eller varetages på andre måder.

Det kan eksempelvis være at plejepersonale på nærliggende plejehjem kan tilknyttes et seniorbofællesskab, hvorved borgeren udskyder sit behov for en egentlig plejebolig. Det kan også være, at borgeren kan udskyde sit behov for en plejebolig gennem forebyggende indsatser.

 

Ovenstående belyses nærmere i bilaget, hvor det ligeledes fremgår, at ventelisten til en plejebolig har været stigende siden januar 2018.

 

Forvaltningen ser denne sagsfremstilling som et indledende skridt i forhold til en politisk drøftelse af, om der skal iværksættes en mere konkret analyse og eventuelt en plejeboligplan for Seniorområdet i Kolding Kommune.

 

En mere konkret analyse og eventuelt en egentlig plejeboligplan vil indeholde et mere kvalificeret skøn på plejeboligbehovet, afdække geografiske forskelle i Kolding Kommune, afdække behovet for boligtyper til f.eks demente eller yngre borgere. Planen vil desuden belyse sammenhængen med de eksisterende plejehjem og deres geografiske placering og fysiske stand. Afdækningen vil ligeledes skitsere fordele og ulemper ved de forskellige måder plejeboliger kan etableres på – eksempelvis som friplejehjem.


Resumé

Alle der yder en frivillig indsats på seniorområdet inviteres en gang årligt til frivilligfest. Der deltager 800-900 frivillige i festen. I 2020 er frivilligfesten planlagt til den 23. september 2020.

 

Grundet usikkerheden i forhold til coronavirus/COVID-19 foreslås frivilligfesten 2020 aflyst. Der er 6 måneder til den planlagde dato for frivilligfesten og det vurderes, at det kan være uhensigtsmæssigt at samle 800-900 frivillige til fest med spisning og dans, hvoraf mange er 65+ år.

 

Aflysningen skal ligeledes ses i forhold til sundhedsmyndighedernes risikovurdering i forhold til at der kan opstå en 2. bølge af coronavirus/COVID-19.

Sagen behandles i

Seniorudvalget, Ældrerådet (orientering).

Forslag

Den konstituerede Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektør foreslår,

 

at frivilligfesten 2020 aflyses.

Beslutning Seniorudvalget den 31-03-2020

Godkendt.

Sagsfremstilling

Alle der yder en frivillig indsats på seniorområdet inviteres en gang årligt til frivilligfest. Der deltager 800-900 frivillige i festen. I 2020 er frivilligfesten planlagt til den 23. september 2020.

 

Grundet usikkerheden i forhold til coronavirus/COVID-19 foreslås frivilligfesten 2020 aflyst. Der er 6 måneder til den planlagde dato for frivilligfesten og det vurderes, at det kan være uhensigtsmæssigt at samle 800-900 frivillige til fest med spisning og dans, hvoraf mange er 65+ år.

 

Aflysningen skal ligeledes ses i forhold til sundhedsmyndighedernes risikovurdering i forhold til at der kan opstå en 2. bølge af coronavirus/COVID-19.


Resumé

Formand for Seniorudvalget, Søren Rasmussen (O), ønsker følgende sag optaget på Seniorudvalgets dagsorden:

 

”På baggrund af det endelig regnskabsresultat for seniorpolitik i 2019, der udviser et samlet mindreforbrug på ca. 900.000 kr., foreslås det, at Seniorudvalget vedtager følgende:

 

at ordningen ”Følgeskab” fortsætter i 2020 og 300.000 kr. af mindreforbruget fra 2019 anvendes til finansiering heraf.

 

at der udarbejdes et udvidelsesforslag på ordningens permanente genindførelse fra og med 2021, til brug ved budgetforhandlingerne vedrørende budget 2021.”

Tilføjelse til resumé

Det foreslås, at finansieringen af følgeskabsordningens fortsættelse i 2020 tilvejebringes ved disponering af overført mindreforbrug fra 2019 på Seniorudvalgets områder. Udgiften til ordningens fortsættelse i 2020 vurderes at udgøre 300.000 kr. Finansieringen sker under forudsætning af Byrådets godkendelse af overførsler fra 2019 til 2020 på seniorudvalgets områder, som foreløbig forventes at udgøre i alt 399.000 kr.

 

Det foreslås endvidere, at der udarbejdes et budgetændringsforslag til budget 2021 med henblik på at anvise finansiering af følgeskabsordningens permanente genindførelse fra 2021. Såfremt budgetændringsforslaget ikke medtages ved budgetforliget for 2021 bortfalder ordningen.

 

Den faktiske årsudgift til følgeskab i 2019 var 605.000 kr. Der er primo marts 2020 21 borgere, der er visiteret til følgeskab. Antallet er faldet fra 26 borgere ultimo 2019, da Senior- og Sundhedsrådgivningen ikke har visiteret nye borgere til følgeskab siden 1/1 2020 pga. ordningens planlagte ophør. De 21 borgere der pt. har følgeskab bevarer ydelsen indtil der foreligger en afklaring af hvorvidt følgeskab fortsætter i 2020.

 

Såfremt følgeskab fortsætter forventes den årlige udgift at være 605.000 kr.

Sagen behandles i

Seniorudvalget, Ældrerådet (Høring), Seniorudvalget.

Forslag

Den konstituerede Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektør foreslår,

 

at sagen drøftes.

Nyt forslag

Den konstituerede Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektør foreslår,

 

at sagen drøftes.

Beslutning Seniorudvalget den 03-03-2020

Sagen udsættes til førstkommende møde i Seniorudvalget. Forvaltningen pålægges at anvise forslag til finansiering af ordningen ”Følgeskab” i 2020 til brug for udvalgets videre drøftelse, og herunder opgøre det aktuelle antal borgere, der benytter ordningen, og udgiften hertil.

Beslutning Seniorudvalget den 31-03-2020

Et flertal i seniorudvalget godkendte, at finansieringen af følgeskabsordningens fortsættelse i 2020 tilvejebringes ved disponering af overført mindreforbrug fra 2019 på Seniorudvalgets områder. Udgiften til ordningens fortsættelse i 2020 vurderes at udgøre 300.000 kr. Finansieringen sker under forudsætning af Byrådets godkendelse af overførsler fra 2019 til 2020 på seniorudvalgets områder, som foreløbig forventes at udgøre i alt 399.000 kr.

 

Et mindretal bestående af Birgitte Kragh (V), Ole Alsted (V) og Trille Nikolajsen (V) stemte imod forslaget. Mindretallet ønsker følgende protokolleret: ’Den årlige udgift til følgeskab for 21 borgere er kr. 605.000,-. Udvalget har på et stadig usikkert grundlag kr. 399.000 at råde over fra 2019. Det mener Venstre er et for økonomisk spinkelt grundlag, især i en meget usikker tid, hvor vi ikke kender de økonomiske og menneskelige konsekvenser af coronavirus COVID-19 på hele Seniorområdet’

 

Forvaltningen pålægges at udarbejde et budgetændringsforslag til budget 2021 med henblik på at anvise finansiering af følgeskabsordningens permanente genindførelse fra 2021. Seniorudvalget vil senere drøfte, om ændringsforslaget skal indgå i udvalgets budgetbidrag til budget 2021.

 


Resumé

Deltagelse i ekstraordinære aktiviteter.

Sagen behandles i

Seniorudvalget.

Forslag

Den konstituerede Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektør foreslår,

 

at Seniorudvalget drøfter, om der er behov for, at et eller flere medlemmer af udvalget varetager andre kommunale hverv.

Beslutning Seniorudvalget den 31-03-2020

Ingen planlagte aktiviteter.

Sagsfremstilling

Jf. Kolding Kommunes regulativ om vederlag og godtgørelse til Byrådets medlemmer,

punkt 2, fremgår det, at der kan tillægges erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for

varetagelse af andre kommunale hverv, når deltagelse sker efter anmodning fra Byrådet

eller Byrådets udvalg, på grund af en protokolleret beslutning.

 

Ingen planlagte aktiviteter pr. dags dato.


Resumé

Orientering fra formanden.

Sagen behandles i

Seniorudvalget.

Forslag

Den konstituerede Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektør foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Seniorudvalget den 31-03-2020

Orienteringen blev taget til efterretning.


Resumé

Orientering fra Seniorområdet.

 

 • Daghjem har fået nyt navn; Hercules Klubben.
 • Ny leder i Hjemmehjælpsgruppen i Seest.
 • Status på coronavirus/COVID-19 situationen.

Sagen behandles i

Seniorudvalget.

Forslag

Den konstituerede Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektør foreslår,

 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Seniorudvalget den 31-03-2020

Orienteringen blev taget til efterretning.