Skip til hoved indholdet

Dagsorden

Mandag 17. aug 2015 kl. 08:00

Økonomiudvalget

Borgmesterens mødelokale

Referat

Resumé

City Kolding er inviteret til at holde et oplæg med efterfølgende drøftelse med Økonomiudvalget.

Tilføjelse til resumé

City Kolding har udarbejdet et katalog med forslag til aktiviteter under mottoet ”City Kolding Danmarks mest dynamiske og oplevelsesrige midtby”. Oplægget er tænkt som et dialogoplæg om midtbyens udvikling.
 
Forvaltningen kommenterer City Koldings forslag i tilføjelsen til sagsfremstillingen.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår, at sagen drøftes.

Nyt forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at City Koldings oplæg drøftes.

Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgets møde den 2. februar 2015 fremkom der et ønske om en drøftelse med City Kolding vedrørende medlemssituationen og anvendelsen af liv i city-midlerne.
 
Baggrunden for ønsket om et møde med City Kolding er, at det blev nævnt på Økonomiudvalgets møde, at ikke alle butikker er med i City Kolding, og måske er der flere og flere, som melder sig ud/ikke melder sig ind. Det ønskes, at City Koldings oplæg gerne må indeholde oplysninger om, hvad der gøres for at få medlemmer. Desuden ønskes en redegørelse for, hvordan de midler Kolding Kommune giver foreningen bringes i anvendelse og i øvrigt lidt om City Koldings virke og syn på fremtiden.

Tilføjelse til sagsfremstilling

City Kolding har udarbejdet et katalog med forslag til aktiviteter, der skal få flere til at bruge midtbyen og flere til at blive længere i midtbyen.
 
Forslagene omhandler emnerne:
 • Tilgængelighed og parkering
 • Faciliteter
 • Medlemmer
 • Byrum
 • Aktiviteter og oplevelser
 • Prioritering af ønsker
 • Ny model for medlemmer
Tilgængelighed og Parkering
 
P-søgesystem:
City Kolding ønsker i samarbejde med By- og Udviklingsforvaltningen at udvikle et fremtidssikret p-søge/wayfinding system designet specielt til Kolding.
 
Forvaltningen vurderer, at det er vigtigt at gøre parkeringssøgningen mere smidig i Kolding midtby og undgå parkeringssøgende trafik, hvilket særligt er et problem i morgenmyldretiden. Ligeledes vil p-henvisningssystemet være med til at udnytte parkeringskapaciteten på midtbyens p-pladser. Forvaltningen inddrager gerne City Kolding i udviklingen af et tilhørende wayfinding system.
 
Der er udarbejdet et ændringsforslag til budget 2016 vedr. et dynamisk p-henvisningssystem med en anlægsøkonomi på 6,5 mio. kr. og 400.000 til forudgående kravspecifikation, udbud mv.
 
Ensrette parkeringstaksten i midtbyen:
City Kolding ønsker at ensrette taksten på betalingspladserne i centrum og foreslår at alle takster på kommunens betalingspladser bliver 10 kr./time. City Kolding har beregnet at Kolding Kommune kan få en ekstraindtægt på ca. 315.000 kr./år.
 
Kolding Kommune har 2 takster for betalingsparkering, 8 kr. og 10 kr. P-pladser med takster på 10 kr./time ligger tæt på gågaden mens de øvrige ligger længere væk. Forvaltningen vurderer, at det er vigtigt beholde differentiering på taksterne, så de mest centrale p-pladser er lidt dyrere end de mindre centrale. Forvaltningen har beregnet, at en eventuel takstforøgelse (ensretning til 10 kr. pr. time) vil kunne give en ekstraindtægt på omkring 600.000 kr. om året mod City Koldings vurdering på ca. 315.000 kr. som vist i nedenstående tabel.
 
 
2014
 
P-plads
Takst/time
Indtægt/år
Indtægt ved takst på 10 kr./time
Borchs Gård
10 kr.
2.082.820 kr.
2.082.820 kr.
Klostergården
10 kr.
713.011 kr.
713.011 kr.
Låsbybanke
10 kr.
383.903 kr.
383.903 kr.
Ny Vestergade
10 kr.
733.596 kr.
733.596 kr.
Behrensvej
8 kr.
83.812 kr.
104.765 kr.
Hyrdestræde
8 kr.
238.355 kr.
297.944 kr.
Midtgården
8 kr.
366.843 kr.
458.554 kr.
Ålegården
8 kr.
203.474 kr.
254.343 kr.
Slotsalle
8 kr.
480.625 kr.
600.781 kr.
Slotssøen
8 kr.
263.484 kr.
329.355 kr.
Riberdyb
8 kr.
774.360 kr.
967.950 kr.
SUM
6.324.283 kr.
6.927.021 kr.
Tabel 1. Indtægter fra p-automater på Kolding Kommunes betalingspladser i 2014 samt beregnet indtægt ved takstforøgelse til 10 kr./time på alle kommunens betalingspladser. Ud over indtægten fra p-automaterne har Kolding Kommune en indtægt fra diverse skrabekortordninger samt mobil-betalt parkering på omkring 700.000 kr./år.
 
Opmærksomheden henledes på, at der er et loft over hvor meget, Kommunen samlet set må indtjene på parkeringsområdet uden at blive trukket i bloktilskud. Loftet er på ca. 7,7 mio. kr.
 
Ensretning af tidsbegrænsningen i midtbyen:
City Kolding foreslår at ensrette tidsbegrænsningen på alle p-pladser, der har tidsbegrænsning i dag. Tidsbegrænsningen skal være 2 timer, dog undtaget Slotssøbadet, der har 4 timers tidsbegrænsning i dag.
 
På de fleste p-pladser med tidsbegrænsninger er der 2 timers begrænsning. Undtaget er dog:
 • Banegårdspladsen (25 pladser), 15 min. Begrænsning.
 • Behrensvej (47 pladser) 3 timer (betalt parkering).
 • Hospitalsgade (6 pladser), 3 timer.
Forvaltningen vurderer, at 15 minutters tidsbegrænsning på Banegårdspladsen er vigtig for at sikre stor udskiftning i forhold til at bringe og hente passagerer til stationen.
 
3 timers parkering på Behrensvej og på Hospitalsgade kan tages op til fornyet overvejelse.
 
Gratis parkering i Midtgården:
City Kolding foreslår, at Midtgårdens p-hus gøres gratis med en tidsbegrænsning på 2 timer. Dette vil reducerer p-indtægterne med 366.000 kr., hvilket kan modregnes takststigningen med en forventet merindtægt på ca. 600.000 kr. (ved forslag om ensretning til 10 kr. pr. time).
 
Forvaltningen anbefaler at fastholde Midtgårdens p-hus som betalingsparkering, fordi det ligger tæt på gågadesystemet. Hvis der etableres et p-henvisningssystem forventes det, at p-huset udnyttes bedre, end det er tilfældet i dag.
 
Forskellige scenarier for delvis gratis parkering:
Økonomiudvalget har ønsket en beregning af de økonomiske konsekvenser ved delvis gratis parkering:
 1. Hvad koster 1 times gratis parkering? 60% af alle parkering er under 1 time svarende til et indtægtstab på ca. 3,80 mio. kr./år.
 2. Hvad koster 2 timers gratis parkering? 81% af alle parkeringer er under 2 timer svarende til et indtægtstab på 5,06 mio. kr./år
 3. Hvad koster 1 times gratis parkering ved benyttelse af samme takst på 10 kr. for alle betalingspladser? Hvis taksten for samtlige betalingspladser hæves til 10 kr./time forventes indtægten fra betalingspladserne at stige fra 6.324.283 kr./år til 6.900.000 kr./år. 1 times gratis parkering vil således koste 4,14 mio. kr./år.
 4. Hvad koster det, hvis alt er gratis? Hvis alle betalingspladser gøres gratis vil Kommunen miste indtægterne fra p-automaterne samt de forskellige skrabekortordninger svarende til 6,48 mio. kr. fra p-automater samt 700.000 fra skrabekortordninger. I alt et tab på 7,18 mio. kr.
 5. Hvad koster det, hvis alt er gratis med undtagelse af Borchs Gaard? Hvis alt er gratis med undtagelse af Borchs Gaard, forventes et indtægtstab på ca. 5,1 mio. kr./år.
 
 
Ved en gennemførelse af gratis parkering i midtbyen må der forventes et yderligere pres på p-pladserne i midtbyen. Betalingspladserne sikrer, at der er stor udskiftning på p-pladserne, og at det stort set altid er muligt at finde en ledig p-plads. Hvert år gennemføres der 600.000 parkeringer på betalingspladserne og det må forventes, at en del af de bilister der holder på p-pladserne under en time, vil holde der i længere tid. Derfor forventes det, at presset på p-pladserne stiger yderligere.
 
Ved gratisparkering kan der også været øget risiko for, at p-pladserne bliver optaget af medarbejdere fra midtbyens arbejdspladser, så der ikke er plads til kunder og gæster.
 
Endelig er det helt afgørende, at der rent parkeringsstrategisk gøres overvejelser om, hvorvidt Kommunen har interesse i at få private p-aktører til at investere i og drive p-huse i midtbyen. Såfremt det er tilfældet, vil det ikke være hensigtsmæssigt at gøre flere eller alle p-pladser gratis, da det dermed vi være vanskeligt eller umuligt at sikre et tilstrækkeligt forretningsgrundlag for privat-drevne p-huse.
 
Kommunikation:
City Kolding foreslår en kommunikationsstrategi, hvor der reklameres med 1.300 gratis langtidsparkeringspladser og 1.800 med fri eller 2 timers gratis parkering.
 
Forvaltningen ser positivt på en fælles markedsføring af parkeringsmulighederne i midtbyen, men vurderer, at besøgende får den bedste service ved at fastholde betalt parkering og derved altid har mulighed for at finde en ledig p-plads tæt på deres rejsemål.
 
Faciliteter
 
Kundeoplevelser i centrum:
City Kolding foreslår, at der mellem Holmstaden og city indtænkes offentlige toiletter af høj standard. Her ud over undersøger Føtex muligheden for at etablere 5 toiletter på 1 etage og i samme etage vil City Kolding indrette et ammerum med bl.a. legetøj, puslefaciliteter, gratis bleer mv. Faciliteterne tænkes bemandet med fast personale som fx kunne være personer i jobtræning.
 
Kolding Kommune er ved at planlægge omdannelsen af den gamle bybusterminal. I forbindelse med omdannelsen nedrives de gamle vente- og chaufførfaciliteter samt arealbehovet til busser reduceres, så pladsen kommer til at fremstå mere åben og bliver en tydelig forbindelse mellem Holmstaden, gågadesystemet og det kommende byggeri ved Klostergården. Toiletfaciliteter kan med fordel indtænkes i omdannelsen af den gamle bybusterminal. Bl.a. har Kolding Kommune et selvrengørende betalingstoilet som kan placeres mere synligt.
 
Medlemmer
City Kolding foreslår en ny kontingentstruktur der skal få alle butiksejere til at være medlemmer af City Kolding. En ny kontingentstruktur fremlægges på City Koldings generalforsamling i marts 2016. Principperne i modellen følger Cityforeningen i Herning og er beskrevet i vedlagte materiale fra City Kolding ”Info om Herning modellen”.
 
Forvaltningen har ingen bemærkninger til modellen.
 
Byrum
City Kolding foreslår bl.a., at der kommer flere faste overdækkede pladser, oplevelser og installationer i kortere eller længere perioder.
 
Kolding Kommunes Bylivsstrategi arbejder med, at flere byrum forbedres som opholdsrum, det kan fx være overdækninger samt flere aktiviteter i byrummene.
 
Aktiviteter og oplevelser
City Kolding foreslår, at der fokuseres på få og dyre events og flere mindre oplevelser, der vækker sanserne som fx street art, pop up shops mv.
 
Kolding Kommunes Bylivsstrategi ligger meget i tråd med City Koldings ønsker. Kolding Kommune har som mål at der om 5 år er:
 • 20% flere besøgende
 • 20% længere opholdstid
 • 20% flere boliger og beboere i bymidten.
For at nå målene skal der arbejdes med midlertidighed i byrummet (installationer, pop up art mm.).
 
Her ud over skal der ske en udbygningen af samarbejdet mellem de handlende og styrkelse af City Kolding. Dette understøttes også detailhandelsundersøgelsens anbefalinger.
 
Prioritering af ønsker
City Kolding har prioriteret deres 5 største ønsker som omfatter:
 1. P-søgesystem.
 2. Liv i citymidler til liv og aktivering af byrum.
 3. Gratis parkering i 2 timer undtaget Borchs Gård eller omfordeling af p-midler.
 4. Nye flotte toiletter ved den nye plads ved Klostergården.
 5. Strømbokse i gågader.
Det koster ikke Kolding Kommune noget
City Kolding redegør for en række aktiviteter som foreningen vil stå for. Dette omhandler bl.a.:
 • Kommunikation om parkering.
 • Amme og babyrum.
 • Ny medlemsstruktur der styrker foreningens økonomi.
 • Omprioritere midler så nogle events erstattes af byrumsoplevelser.

Beslutning Økonomiudvalget den 04-05-2015

Sagen blev drøftet.
 
Økonomiudvalget ønsker et nyt møde med Cityforeningen med henblik på videre drøftelse. Her ønskes bl.a. Cityforeningens bud på fremtidig struktur og oplysning om, hvad andre byer gør.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-08-2015

City Koldings oplæg blev drøftet og taget til efterretning.

Resumé

Business Kolding v/Tommy Langhoff og Tove Lykke Gæmelke fremlægger den årlige afrapportering for:
 
- Business Kolding
- Kolding Turistforening
- Kolding Handelsråd
- House of Innovation

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,
 
at afrapporteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-08-2015

Afrapporteringen blev taget til efterretning.

Resumé

Redegørelse om den forventede regnskabsrealisering vedrørende jordpolitik pr. 30. juli 2015 viser en salgsindtægt på 16.094.537 kr. Det samlede salgsbudget udgør 41.064.000 kr.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at redegørelsen om den forventede regnskabsrealisering vedrørende jordpolitik pr. 30. juli 2015 godkendes.

Sagsfremstilling

Det fremgår af bevillingsnoterne for budget 2015, at det er pålagt by- og udviklingsdirektøren månedligt at sende en samlet redegørelse om den forventede regnskabsrealisering vedrørende jordpolitik. Redegørelsen skal omhandle køb af jord, byggemodning og salg vedrørende boligparceller og erhvervsjord. Forventes budgettet ikke realiseret, skal redegørelsen indeholde forslag til bevillingsberigtigelse.
 
I redegørelsen indgår endvidere den forventede realisering af øvrige budgetterede salgsindtægter vedrørende fast ejendom m.v.
 
Køb af jord
Ultimo 2014 blev der overført 7.418.000 kr. til 2015 vedrørende jordkøb i Nordic Synergi Park.
 
Byggemodning
Der er afsat rammebeløb på 16.480.000 kr. til byggemodning i 2015. Herudover er overført 2.003.000 kr. fra 2014 til 2015. Disponeringen af midlerne til byggemodning blev behandlet af Byrådet i marts 2015.
 
På Byrådsmødet den 13. april 2015 blev det besluttet at tilføre 15.000.000 kr. ekstra til byggemodningsrammen i 2015 og 25.000.000 kr. ekstra i 2016 til igangsætning af boligudstykninger. Ydermere blev der afsat midler til køb af byudviklingsjord på Drejensvej i 2015. Finansieringen af tilførslerne sker ved opskrivning af salgsrammerne i årene 2016 – 2019.
 
Der er endvidere overført 5.245.000 kr. fra 2014 til 2015 til byggemodning af 1. deletape af Nordic Synergi Park. Nødvendige rådighedsbeløb herudover skal finansieres af indtægterne fra salg af arealer.
 
Salg af jord mv.:
 
OPRINDELIG
KORRIGERET
SOLGT PR.
 
BUDGET
BUDGET
30.07.2015
 
KR.
KR.
KR.
Boligformål
0
9.031.000
14.309.767
Erhvervsformål
0
0
0
Offentlige formål
0
0
0
Ubestemte formål, jord
26.300.000
32.033.000
1.784.770
Boliger og fast ejendom
0
0
0
Ekstra jordsalg
0
0
0
I ALT
26.300.000
41.064.000
16.094.537
 
I det korrigerede budget er der overført 11.804.000 kr. fra 2014 til 2015. Desuden er der reguleret for Byrådets beslutninger, som påvirker salgsrammen samt løbende opskrivning af salgsrammen i forbindelse med finansiering af købs- og salgsomkostninger. Det korrigerede salgsbudget er således opskrevet fra 26.300.000 kr. pr. 1. januar 2015 til 41.064.000 kr. pr. 30. juli 2015.
 
Pr. 30. juli 2015 er der realiseret et salg af jord og ejendomme på i alt 16.094.537 kr. Det betyder, at restbeløbet som skal realiseres i 2015 udgør 24.969.463 kr. i forhold til det korrigerede salgsbudget.
 
Pr. 30. juli 2015 er der solgt i alt 28 parcelhusgrunde samt 1 storparcel i Lunderskov (Storegade 48-50) til tæt-lavt byggeri.
 
Kommunen har herefter 42 salgsklare boliggrunde i følgende 11 boligområder (i parentes er anført solgte grunde i 2015):
 • 5 grunde i Elkærholmparken i Vester Nebel (6 solgte i 2015)
 • 5 grunde på Eltangvej i Lilballe (0 solgte i 2015)
 • 4 grunde på Odins Ager i Dalby (0 solgte i 2015)
 • 2 grunde på Granitvænget i Lunderskov (2 solgte i 2015)
 • 2 grunde på Havrevang i Lunderskov (2 solgte i 2015)
 • 6 grunde i Hvidkærgårdsparken i Vamdrup (3 solgte i 2015)
 • 11 grunde på Steenbjerg i Christiansfeld (8 solgte i 2015)
 • 2 grunde på Over Noret i Christiansfeld
 • 2 grunde på Kærvænget i Jordrup
 • 1 grund på Sysselbjergvej i Almind (2 solgte i 2015)
 • 2 grunde på Rytterskolevej i Nr. Bjert (5 solgte i 2015)
Hertil kommer 2 storparceller i Elkærholmparken med mulighed for opførelse af op til 8 tæt/lav boliger på hver.
 
Siden 30. juli 2015 er der solgt yderligere 2 parcelhusgrunde, således at der pr. 6. august 2015 er solgt i alt 30 parcelhusgrunde.
 
På Økonomiudvalgsmødet den 16. februar 2015 blev der fremlagt forslag til handlingsplan for salg af jord og ejendomme i 2015. På Økonomiudvalgsmødet den 15. juni 2015, blev der fremlagt en sag vedrørende opfølgning på handlingsplanen for salg af jord og ejendomme. Opfølgningen viste, at der er en realistisk mulighed for at realisere salgsmålet.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-08-2015

Godkendt.

Resumé

Gruppeformand for Dansk Folkeparti Søren Rasmussen anmoder ved e-mail af 24. juni 2015 om følgende omkonstituering pr. 1. september 2015:
 
Søren Rasmussen udtræder af bestyrelsen fro Energnist I/S, og
Oluf Lykke Nielsen indtræder i bestyrelsen for Energnist I/S.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Borgmesteren foreslår,
 
at anmodningen imødekommes.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-08-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Resumé

Medlem i Handicaprådet Karen Rasmussen oplyser i mail af 11. maj 2015, at hun fraflytter kommunen og derfor ikke kan fortsætte i Handicaprådet.
 
Den nuværende stedfortræder skal iflg. Handicaprådets styrelsesvedtægt herefter indtræde som fast medlem af rådet.

Danske Handicaporganisationer i Kolding indstiller i mail af 20. maj 2015 en ny stedfortræder.

Sagen behandles i

Handicaprådet, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Senior- og socialdirektøren foreslår,
 
at fr. Karen Rasmussen udtræder af Handicaprådet,
 
at stedfortræder fr. Inge Carlsen indtræder som fast medlem af Handicaprådet, og
 
at fr. Annette Thorsen (PTU) udpeges som ny stedfortræder.

Sagsfremstilling

Byrådet har den 1. december 2013 nedsat et handicapråd for indeværende kommunale valgperiode, bestående af 5 medlemmer fra Byrådet og 5 medlemmer udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer, heriblandt Karen Rasmussen, der nu fraflytter kommunen.
 
Af Handicaprådets styrelsesvedtægt fremgår: ”Flytter et medlem af Handicaprådet fra kommunen inden udløb af Handicaprådets funktionsperiode, indtræder stedfortræderen i Handicaprådet, og der udpeges en ny stedfortræder.”

Beslutning Handicaprådet den 17-06-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-08-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Resumé

Byrådet udpegede 25. august 2014 Birgitte Kragh som medlem af bestyrelsen for Kolding Gymnasium, HF-kursus og IB-World School i Mette Balsbys orlovsperiode.

Mette Balsby er pr. 1. august 2015 genindtrådt i Byrådet. I den forbindelse har Byrådet samtidig godkendt Venstres anmodning om omkonstituering, der bl.a. betyder, at Jan Quvang udtræder af Byrådet og dermed også Børne- og Uddannelsesudvalget, og at Merete Due Paarup indtræder i Børne- og Uddannelsesudvalget.

Sagen behandles i

Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Den konstituerede børne- og uddannelsesdirektør foreslår,

at Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller udpegning af byrådsmedlem til bestyrelsen for Kolding Gymnasium, HF-kursus og IB-World School.

Sagsfremstilling

Det fremgår af vedtægterne for Kolding Gymnasium, HF-kursus og IB-World School, at bestyrelsen sammensættes af bl.a. 5 udefrakommende medlemmer, hvoraf

1 medlem udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

Gymnasiet har tidligere oplyst i forbindelse med udpegning af medlem til bestyrelsen, at bestyrelsen af hensyn til ligestillingspolitikken gerne så, at der blev udpeget en kvinde til Kolding Gymnasiums bestyrelse.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 10-08-2015

Udvalget indstiller at Merete Due Paarup udpeges til bestyrelsen.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-08-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Resumé

BDO Kommunernes Revision fremsender revisionsberetning vedrørende afsluttende revision af Kolding Kommunes årsregnskab 2014.
 
Revisionsberetningen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,
 
at revisionsberetningen indstilles til godkendelse,
 
at Kolding Kommunes årsregnskab for 2014, bestående af Årsberetning og Oversigter, endeligt godkendes.

Sagsfremstilling

Byrådet har den 13. april 2015 godkendt årsregnskab 2014 med henblik på, at revisionen herefter skal gennemgå årsregnskabet.
 
Revisionsberetningen, som er sendt til Byrådets medlemmer pr. mail den 15. juni 2015, har ikke givet anledning til bemærkninger.
 
Socialudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget vil efterfølgende behandle revisionsberetningens afsnit 6 Revision af de sociale regnskaber – områder med statsrefusion.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-08-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Resumé

Likviditetsbudgettet viser et skøn over udviklingen i Kolding Kommunes gennemsnitlige kassebeholdning. Den månedlige opgørelse viser afvigelser i forhold til likviditetsbudgettet.
 
Der forventes nu en gennemsnitlig likviditet ved udgangen af 2015 på 323,3 mio. kr., hvor likviditetsbudgettets skøn er på 270,0 mio. kr.
 
Likviditeten vil fortsat være større end Byrådets mål i 2016, idet gennemsnitslikviditeten ved udgangen af 2016 nu forventes at være 294,0 mio. kr.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren forslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Den gennemsnitlige kassebeholdning er steget fra 282,3 mio. kr. pr. 31. december 2014 til 342,7 mio. kr. pr. 31. juli 2015.
 
Gennemsnittet ved udgangen af 2015 beregnes nu til 323,3 mio. kr., hvilket er 53,3 mio. kr. større end ved likviditetsbudgettets udarbejdelse.
 
 
En del af Kolding Kommunes kassebeholdning består af udvalgenes og institutionernes overskud, der overføres fra år til år. Fra 2014 til 2015 er ved bevillingskontrollen ultimo 2014 overført 74,2 mio. kr., herudover er der yderligere overført i alt 88,0 mio. kr.
 
Direktionens seneste skøn viser en forventet overførsel fra 2015 til 2016 på 98,3 mio. kr. fordelt med 43,3 mio. kr. til service, 20,0 mio. kr. til øvrige og 35,0 mio. kr. til anlæg, hvilket er 6,7 mio. kr. mindre end forudsat.
 
I budgetprocedure 2016 er målet for den gennemsnitlige likviditet på minimum 200,0 mio. kr. Dette mål vil med de nuværende forudsætninger blive overholdt både i 2015 og i 2016.
 
I den følgende graf vises den forventede udvikling af likviditeten fra 2014 og frem, samt Byrådets likviditetsmål på 200,0 mio. kr.
 
Den forventede udvikling er skønnet med udgangspunkt i det korrigerede budget for 2015 og de foreløbige bevillingsrammer for 2016 og frem inkl. et foreløbigt skøn over regeringsaftalens samlede konsekvenser. Skønnet for 2017 til 2019 er usikkert.
 
Skønnet bygger i øvrigt på følgende forudsætninger:
 • Kasseforbrug eller kasseforøgelse påvirker med 50% i indeværende år og 50% i det følgende år.
 • Der forventes ingen tillægsbevillinger finansieret af kassen resten af 2015 og i hele 2016.
 • Der forventes overført et faldende overskud de kommende år (90,0 mio. kr. til 2017, 75,0 mio. kr. til 2018 og 70,0 mio. kr. til 2019).
 • Ændret låneoptagelse forværrer gennemsnitslikviditeten med 8,1 mio. kr. i 2015, 7,5 mio. kr. i 2016, 16,5 mio. kr. i 2017 og 1,5 mio. kr. i 2018.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-08-2015

Godkendt.

Resumé

Budgetrealisering er en statusopgørelse, der hver måned fremsendes til orientering til Økonomiudvalget. Punktet beskriver forventningerne til regnskab 2015.
 
Hovedpunkterne er:
 • Generelt forventes det, at budgettet bliver overholdt.
 • For serviceudgifter forventes regnskabet at være 16,2 mio. kr. mindre end årsbudgettet og 0,6 mio. kr. mindre end serviceudgiftsrammen.
 • For serviceudgifter forventes 43,3 mio. kr. overført til 2016. For anlæg forventes der overført 35,0 mio. kr. til 2016. For øvrige forventes der overført 20,0 mio. kr. til 2016. Sammenlagt forventes 98,3 mio. kr. overført.
 • I forhold til de fastsatte mål for effektiviseringer mangler der 9,3 mio. kr. i 2015 og 29,5 mio. kr. i 2016. Igangsatte tiltag realiserer beløbet for 2015 mens der for 2016 er en stor udfordring.
 • Der skønnes nu et kasseforbrug i 2015 på 52,9 mio. kr. I forhold til årsbudgettet kan ændringen stort set henføres til færre overførsler til 2016/17 end fra 2014, et mindre tilskud til skattenedsættelser i 2015 end forudsat, en udvidelse af byggemodningsrammen 2015-2018, samt en forventet mindre udgift i forbindelse med midtvejsreguleringen for 2015 på generelle tilskud.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,
 
at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Tillægsbevillinger 2015
Da budget 2015 blev vedtaget, var der lagt op til en kasseforøgelse på 19,4 mio. kr. I stedet er der nu udsigt til et kasseforbrug på 52,9 mio. kr. fordelt på følgende poster:
 
Årsbudget, kasseforøgelse
-19,394 mio. kr.
-19,394 mio. kr.
Overførsler:
 • Fra 2014
 • Serviceudgifter til 2016
 • Anlæg til 2016
 • Øvrige til 2016
 
 
162,229 mio. kr.
-43,300 mio. kr.
-35,000 mio. kr.
-20,000 mio. kr.
 
 
 
 
 
63,929 mio. kr.
Tillægsbevillinger:
 • ESCO fremtidens bæredygtige almenboliger
 • Bevillingskontrol ultimo 2014
 • Forundersøgelser for miljøprojekter
 • Tilskud til skattenedsættelser i 2015, dækningsafgift
 • Samling af døgntilbud – udbygning af Tinghøj
 • Finansiering af Tinghøj (overførselssag)
 • Udvidelse af byggemodningsrammen 2015-2018
 
 
 
-0,350 mio. kr.
-0,815 mio. kr.
 
-0,979 mio. kr.
 
9,380 mio. kr.
 
9,600 mio. kr.
 
-9,600 mio. kr.
 
 
16,100 mio. kr.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23,336 mio. kr.
Forventede yderligere tillægsbevillinger:
 • Generelle tilskud, midtvejsregulering
 
 
 
 
-15,000 mio. kr.
 
 
 
 
-15,000 mio. kr. 
Forventet kasseforbrug 2015
52,871 mio. kr.
52,871 mio. kr.
 (+ er lig med kasseforbrug/- er lig med kasseforøgelse)
 
I forhold til sidste måneds opfølgning er kasseforbruget faldet med 14,5 mio. kr. som følge af en større forventet overførsel af serviceudgifter til 2016, samt en mindre udgift på generelle tilskud i forbindelse med midtvejsreguleringen.
 
Indtægter (Skatter, tilskud mv.)
Midtvejsregulering 2015 gennemføres ikke jævnfør regeringsaftalen i fuldt omfang. I bevillingskontrollen medtages derfor nettooverskuddet af det tidligere reserverede beløb. Samlet forventet bidrag i bevillingskontrollen for det finansielle område udgør 15 mio. kr., der tilføres kassen.
 
Herudover bemærkes, at ejendomsskatter fortsat er berørt af bevilgede nedsættelser, der vil kunne påvirke den samlede indtægt i 2015.
 
Serviceudgifter
Med udgangen af juli 2015 er der brugt 59,47% af budgettet. Det er 0,11% mere end på samme tidspunkt i 2014.
 
Der forventes nu serviceudgifter i 2015 på 3.631,8 mio. kr., hvilket er 0,6 mio. kr. mindre end den ramme, regeringen har udstukket. En overskridelse af rammen kan betyde en sanktion i form af reduceret tilskud, hvorfor udviklingen i såvel de budgetterede serviceudgifter som det forventede regnskab bør følges meget tæt.
 
Udgifter vedrørende fælles udgiftsområder og puljer (især barselsudligning) forventes i 2015 at være under pres, men på nuværende tidspunkt forventes samlet set, at budgettet for 2015 holder.
 
Direktionen skønner nu en overførsel fra 2015 til 2016 på 43,3 mio. kr., hvor det oprindelige skøn var 50,0 mio. kr. Det reducerede skøn kan henføres til øget forbrug af barselsudligningspuljen.
 
Effektiviseringsmålet
Byrådet har fastsat et effektiviserings- og reduktionsmål. For 2015 og 2016 mangler fortsat realisering af henholdsvis 9,3 mio. kr. og 29,5 mio. kr. Siden sidste måneds opfølgning er sket følgende ændringer:
 • Sagsbehandlingstider byggesager og forslag om opnormering Byggesagsafdelingen, ændring (-660.000 kr./0 kr.)
I årsbudget 2015 er vedtaget yderligere tiltag. Med det forventede provenu herfra realiseres effektiviseringsmålet for 2015. De igangsatte tiltag er skønnet til i alt 8,6 mio. kr. i 2015 og vedrører:
 • Rengøring, konkurrenceudsættelse og optimering (0,500 mio. kr.)
 • Samling af tekniske serviceledere, skole, senior og andre (2,0 mio. kr.)
 • Puljer, overskud. Vedrører barselsudligningspulje, tjenestemandspensioner og fælles it-udgifter (6,1 mio. kr.).
Igangsatte effektiviseringer forventes at realisere 6,1 mio. kr. af det resterende effektiviseringsmål for 2016 på 29,5 mio. kr.
 
Overførsler
Der forventes et mindre forbrug vedrørende førtidspensioner, mens der for øvrige områder ikke forventes afvigelser. Dog bemærkes, at ny lovgivning medfører betydelige ændringer i indsatsen, hvorfor området følges tæt. Endelig vedtagelse af ny lovgivning skete ikke inden valgets udskrivelse, hvorfor der er yderligere budgetusikkerhed på overførselsområdet.
 
Overskud på området i 2014 blev i forbindelse med overførselssagen overført til 2015 til finansiering af eventuel negativ midtvejsregulering af de generelle tilskud. Midtvejsreguleringen gennemføres jævnfør regeringsaftalen ikke i fuldt omfang, hvorfor en del at det budgetterede beløb kan tilbageføres kassen.
 
Betaling til sygehuse (Aktivitetsbestemt medfinansiering)
Der forventes ingen afvigelser i forhold til det korrigerede budget, men skønnet skal tages med det forhold, at regionen har meddelt, at man i lighed med sidste år er bagud med registreringerne og at der som følge deraf må forventes større betalinger de kommende måneder. Regionen forventer et samlet forbrug i 2015, der ligger 1 - 2% under niveauet i 2014.
 
Anlæg
Der forventes ingen afvigelser i forhold til det korrigerede budget. Der er overført netto 37,4 mio. kr. til 2015 ved bevillingskontrollen ultimo 2014, samt yderligere 8,9 mio. kr. ved overførselssagen. Der forventes overført 35,0 mio. kr. til 2016.
 
Jordforsyning (jordkøb, byggemodning og salg)
Der henvises til punkt vedrørende realisering af salgsindtægt.
 
Forsyningsvirksomhed (Renovation)
Budgettet forventes overholdt.
 
Lån og øvrige finansforskydninger
Budgettet forventes overholdt.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-08-2015

Orienteringen blev taget til efterretning

Resumé

Økonomiudvalget orienteres om forslag til budget 2016 med tilhørende overslagsår 2017-2019 for administrationspolitik. Forslaget svarer til de rammer, som Byrådet har fastsat og der indgår ikke ændringer, der påvirker serviceniveauet i negativ retning.
 
I punktet indgår bevillingsnoter. Her fastsættes særlige vilkår, procedurer med videre for bestemte områder.
 
Ændringsforslag er tiltrådt af Økonomiudvalget på mødet den 22. juni 2015 og indgår i samlet katalog over ændringsforslag.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren forslår,
 
at orienteringen tages til efterretning. Budgetbidraget indgår i Kommunens samlede budgetforslag for 2016-2019.
 
at bevillingsnoter indgår i budgetforslag 2016 som anført under sagsfremstilling.

Sagsfremstilling

Budgetforslaget er, som følger:
 
Serviceudgifter (hele 1.000 kr.)
 
Hele 1.000 kr.
2016
2017
2018
2019
 
Forslag administrationspolitik
 
500.746
 
481.443
 
480.984
 
485.486
 
Budgetforslaget svarer til de korrigerede rammer for 2016 og overslagsårene.
 
Budgetbidraget for forvaltningerne svarer til en videreførelse af den nuværende aktivitet og det nuværende serviceniveau.
 
Ud over de egentlige forvaltningsbudgetter omfatter politikområdet fælles udgifter, puljer m.v. Her bemærkes, at effektiviseringsmålets realisering for 2015 er en stor udfordring. Der mangler endelig realisering af ca. 29 mio. kr., hvoraf de igangværende indsatser skønnes at kunne realisere godt 6 mio. kr. Handlingsplan for udmøntning af resterende effektiviseringsmål udarbejdes af direktionen.
 
Bevillingsnoter der videreføres:
 
Følgende bevillingsnoter videreføres fra budget 2015 til 2016:
 
Generelt
 
Redegørelse om budgetrealisering samt finansbudget
Kommunaldirektøren er pålagt månedligt at fremsende redegørelse til Økonomiudvalget omkring forventningerne til den samlede budgetrealisering. Forvaltningsdirektørerne skal tilvejebringe bidrag for eget område, såfremt kommunaldirektøren anmoder herom.
 
Kommunaldirektøren er pålagt at udarbejde et finansbudget for budgetperioden. Finansbudgettet fremsendes til Økonomiudvalgets godkendelse i december måned, og der udarbejdes månedligt en opfølgningsredegørelse til forelæggelse for Økonomiudvalget.
 
Administrationspolitik
 
Personaleaktivitet
Økonomiudvalget bemyndiges til at yde tilskud til Kolding Kommunes Idrætsforening (KKIF) med et beløb på 50.000 kr., til firmasports-aktiviteter for ansatte ved Kolding Kommune.
 
Kantinepriser
Økonomiudvalget bemyndiges til at fastsætte priserne i kantinerne henhørende under administrationspolitik.
 
Bevillingsnoter der udgår:
 
Generelt
 
Konkurrenceudsættelse
Det skal besluttes, hvilke opgaver der konkurrenceudsættes de næste 4 år, og for områder der ikke konkurrencesættes, skal der foretages en vurdering af, om BUM model giver mening.
 
Bedre ansættelsesvilkår
Økonomiudvalget skal løbende præsenteres for en opfølgning på, hvordan fordeling er på deltids- og heltidsansatte. Opfølgningen skal sikre, at deltidsansatte medarbejdere, der gerne vil arbejde fuldtid, også får det tilbudt i det omfang, det er muligt rent driftsmæssigt, og hvor det kan ske uden at ændre service- og/eller omkostningsniveauet.
 
Ejendoms- og boligpolitik/Uddannelsespolitik/Børnepasningspolitik
 
Sdr. Stenderup og Sdr. Bjert skoledistrikt, udvikling
Efter mange års faldende børnetal og usikkerhed om skolernes fremtid, skal der skabes udvikling og sikkerhed. Der afsættes midler til opkøb af jord i Sdr. Bjert og Sdr. Stenderup til boligområder.
 
Sdr. Stenderup skoledistrikt henføres til Sdr. Bjert skoledistrikt, men med afdeling i begge byer. Den nye skole fortsætter som Sdr. Bjert Skole med afdeling i Sdr. Stenderup. Sdr. Stenderup bliver et samlet børneunivers, hvor børnene fra Sdr. Stenderup skal være i børnepasning og i skole til og med 3. klasse. Fra 4. klasse går alle børnene i det nye skoledistrikt på Sdr. Bjert Skole. Sdr. Bjert skole vil fortsat være fra 0 – 9 klasse.

Der afsættes anlægsmidler til at indrette børnehave til ca. 25 børn og eventuelt lokale til dagplejen på Sdr. Stenderup Skole. Børnehaven Firkløverets afdeling, i den tidligere lærerbolig ved Sdr. Bjert Skole, er nedslidt og lukkes. Det er de pladser, der oprettes i Sdr. Stenderup. Børnehaven i Sdr. Stenderup bliver en afdeling af Børnehaven Firkløveret i Sdr. Bjert.

Tilskud til aktivitetshuset i Sdr. Stenderup fastholdes på nuværende niveau.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-08-2015

Godkendt.

Resumé

Økonomiudvalget orienteres om forslag til budget 2016 med tilhørende overslagsår 2017-2019 for erhvervspolitik. Forslaget svarer til de rammer, som Byrådet har fastsat.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren forslår,
 
at orienteringen tages til efterretning. Budgetbidraget indgår i Kommunens samlede budgetforslag for 2016-2019.

Sagsfremstilling

Budgetforslaget er, som følger:
 
Serviceudgifter (hele 1.000 kr.)
 
Hele 1.000 kr.
2016
2017
2018
2019
 
Forslag erhvervspolitik
 
29.663
 
32.263
 
30.988
 
30.988
 
Budgetforslaget svarer til de korrigerede rammer for 2016 og overslagsårene. I forhold til det eksisterende serviceniveau er foretaget følgende korrektioner:
 
Ændringer opstillet i tabelform:
 
(hele 1.000 kr.)
Nr.
Tekst/konto
2016
2017
2018
2019
1
Investor program Kolding
-51
-51
-51
-51
2
Julebelysning
-89
-89
-89
-89
3
Brandingpulje
-220
-220
-220
-220
4
Bydelspuljen
-20
-20
-20
-20
4
Landsbypuljen
-100
-100
-100
-100
4
Pulje til centerbyer
-20
-20
-20
-20
5
Kontraktbundne udgifter
0
0
0
0
6
Legoland Billund Resort
500
500
500
500
 
 
 
I alt
 
0
 
0
 
0
 
0
 
Ad 1: Investorprogram Kolding er frie midler, der disponeres løbende. Ændringen betyder, at rammen, der blev forøget i budget 2015, nu er på 250.000 kr. årligt.
 
Ad 2: Julebelysning er tilpasset det faktiske udgiftsniveau, og ændringen medfører ingen ændring i indsatsen.
 
Ad 3: Efter reduktion er budgetlagt et årligt beløb på 880.000 kr. I 2016 og 2017 er der yderligere henholdsvis 1.175.000 kr. og 1.275.000 kr. vedrørende Badminton EM.
 
Ad 4: Reduktionen under Bydelspuljen, Landsbypuljen og Puljen til Centerbyer medfører, at de afsatte rammer fra 2016 er reduceret til henholdsvis 180.000 kr., 1.850.000 kr. og 280.000 kr.
 
Ad 5:            Langt størstedelen af rammen er budgetlagt til kontraktbundne udgifter vedrørende Business Kolding, Kolding Turistforening, House of Innovation, Trekantområdet Danmark, Tilskud til væksthuse, Hærvejskomiteen, Destination Lillebælt og Designskolen Kolding. Endvidere er beløb vedrørende tilskud til sportsmarkedsføringsaftaler, tilskud til mere liv i city, erhvervsfremmepulje samt beløb til åbent hus på videregående uddannelser ikke ændret.
 
Ad 6:            Legoland Billund Resort. Baggrunden for ovenstående reduktionen er årlig udgift til Billund Resort på 500.000 kr., der ikke tidligere har været budgetlagt. Også i 2014 og 2015 er udgiften finansieret inden for det samlede budget til erhvervspolitik.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-08-2015

Legoland Billund Ressort indarbejdes i basisbudgettet, og de øvrige punkter overgår til budgetdrøftelserne.

Resumé

Budgetforslaget for skatter, tilskud og det øvrige finansielle område vil på nuværende tidspunkt overholde bevillingsrammerne. Inden 1. behandling af budgetforslaget vil konsekvenserne af regeringsaftalen blive endeligt indarbejdet.
 
I 2016 vil regeringsaftalen medføre et overskud, mens der i forhold til overslagsårene, er stor usikkerhed om påvirkningen af budgetbalancen.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,
 
at budgetbidraget for det finansielle område godkendes med henblik på, at indgå i samlet budgetforslag for budgetperioden 2016-2019, der 1. behandles på Økonomiudvalgets møde den 7. september 2015.

Sagsfremstilling

Budgetbidrag for det finansielle område:
 
Samlet set er budgetbidraget for det finansielle område således:
 
 
2016
2017
2018
2019
Budgetbidrag
-5.367.838
-5.472.286
-5.533.651
-5.655.269
Bevillingsrammer
-5.367.838
-5.472.286
-5.533.651
-5.655.269
Afvigelse
0
0
0
0
 
For udskrivningsgrundlaget bemærkes, at det statsgaranterede grundlag for 2016 foreløbigt er valgt. En vurdering i forhold til eget skøn vil først kunne udarbejdes ca. 25. august 2015.
 
En foreløbig beregning af regeringsaftalens konsekvenser forventes at medføre en forbedring af balancen i 2016 mens der for 2017 og frem vil være tale om en forringet balance.
 
I 2016 modtages således 50,562 mio. kr. i likviditetstilskud svarende til Kolding Kommunes andel af 1,5 mia. kr. fordelt efter indbyggertal og andelen af 1,0 mia. kr. fordelt til kommuner med strukturelt underskud over landsgennemsnittet.
 
På samme måde må forventes at bloktilskuddet i 2017 reduceres svarende til det omprioriteringsbidrag på 1%, der indgår i regeringsgrundlaget. For 2016 er omprioriteringsbidraget på 2,4 mia. kr. finansieret ved en reduktion af bloktilskuddet, men samtidig er bloktilskuddet tilført 1,9 mia. kr. For 2016 vil kommunerne ifølge regeringsaftalen ikke blive tilført midler til målrettede indsatser vedrørende f.eks. sundhed og ældre.
 
Balancen for det finansielle område er i øvrigt forværret som følge af større afdrag på lån og udviklingen i provenuet fra grundskyld og dækningsafgift.
 
Der er endnu ikke foretaget rammekorrektioner for lov- og cirkulæreprogrammen. De vil blive indarbejdet inden 1. behandling af budgettet. For serviceudgifterne forventes merudgifter på knap 3 mio. kr., mens det for budgetgaranterede udgifter og øvrige overførsler fortsat er usikkert, hvad den samlede konsekvens af regeringsaftalen bliver.
 
Jævnfør regeringsaftalen er ansøgt om andele af lånepuljer. Ministeriets svar vil blive modtaget ultimo august 2015.
 
Byrådets økonomiske politik:
 
Jævnfør den vedtagne budgetprocedure er Byrådets økonomiske politik for 2016 – 2019 vedrørende det finansielle område:
 • En uændret skatteprocent på 25,0%
 • En uændret grundskyldspromille på 25,0‰
 • Faldende dækningsafgift fra 6,6‰ i 2015 til:
  • 5,8‰ i 2016,
  • 4,6‰ i 2017,
  • 3,4‰ i 2018 og
  • 2,2‰ i 2019.
 • Faldende skattefinansieret gæld opgjort ekskl. gæld vedrørende ældreboliger.
 • En gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 200 mio. kr.
 • Ingen kassefinansierede tillægsbevillinger.
Den økonomiske politik forventes realiseret i budgetperioden 2016 til 2018.
 
Likviditet/gennemsnitlig kassebeholdning
 
Byrådets målsætning er en gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 200 mio. kr.
 
Her henvises til punkt vedrørende ”Likviditetsbudget, opfølgning pr. 31. juli 2015.”

Beslutning Økonomiudvalget den 17-08-2015

Godkendt.

Resumé

Økonomiudvalget udpegende den 9. marts 2015 en række områder, der skulle beskrives nærmere med henblik på en vurdering i forhold til konkurrenceudsættelse. Disse beskrivelser foreligger nu med undtagelse af områder, der vedrører By- og Udviklingsforvaltningen, der fremsendes i en særskilt sag.

Sagen behandles i

Direktionen og Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,
 
at Økonomiudvalget udpeger de områder, der skal konkurrenceudsættes.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 9. marts 2015, at en række områder skulle beskrives med henblik på en vurdering i forhold til konkurrenceudsættelse. Direktionen har udarbejdet en skabelon, der er anvendt til formålet. Områderne, med undtagelse af de områder, der vedrører By- og Udviklingsforvaltningen, er nu beskrevet
 
For så vidt angår By- og Udviklingsforvaltningens områder er disse ikke medtaget, idet de valgte opgaver skal ses i forhold til de opgaver, der tidligere er besluttet konkurrenceudsat. Der fremsendes en selvstændig sag herpå.
 
Beskrivelserne for nedenstående områder er vedhæftet:
 • IT-drift
 • Ungdomsuddannelser
 • Sundhedsområdet
 • Madservice til børneområdet
 • Bo- og dagtilbud
 • Voksne med særlige behov, behandling og aktivitets- og samværstilbud (hvad løses i dag af andre)
 • Jobcenter
 • Frivilligt socialt arbejde
 • Juridisk bistand
 • Kolding Uddannelsescenter (udearealer)
For området Tandpleje (Vask og leje af beklædning) er der ikke udarbejdet en beskrivelse, idet vask og leje af beklædning allerede er konkurrenceudsat og varetages af privat virksomhed.
 
Følgende områder henhører under By- og Udviklingsforvaltningen og afventer en selvstændig sag:
 • Rengøring
 • Parkeringskontrol
 • Folkebibliotek
 • Facility management
Nedenfor er kort opridset de anbefalinger, der er med i beskrivelserne. Beskrivelserne bør læses samlet, idet kun uddrag er medtaget nedenfor.
 
IT- drift:
Følgende områder kan konkurrenceudsættes: Drift og vedligeholdelse af netværksplatformen herunder opsætning og konfiguration af routere, switche og Access punkter.
 
Overvågning og vedligeholdelse af netværket samt fejlsøgning/fejludbedring, teknisk drift og vedligehold af serverinfrastrukturen (hardware, virtualisering, operativsystem og management). Klargøring af klientmaskiner (PC, Ipads, mobiltelefoner og lignende), opsætning hos slutbrugere. Vedligeholdelse af images, installation af programmer og patch management. Udbedre driftsfejl on-site på den enkelte lokalitet. Betjening af personligt fremmøde i IT. Håndtering af garanti reparationer.
 
Konsekvenserne heraf der beskrevet i bilaget. Det anføres, at en tidligere udført analyse påpeger, at der ikke er identificerbare gevinster ved en konkurrenceudsættelse. Risici ved udlicitering fremgår ligeledes af bilaget.
 
Ungdomsuddannelser:
Kolding Kommune har et af de billigste tilbud på en kommunal (og privat) STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse).
 
Det er ikke hensigtsmæssigt at udlicitere STU, på grundlag af økonomi. Ej heller i forhold til kvalitet, hvor Kolding Kommune ligger i toppen, sammenlignet med STU-uddannelser i Danmark. Kolding Kommune har allerede aftaler med en lang række undervisningssteder.
 
Det foreslås, at Børne- og Uddannelsesforvaltningen undersøger om BOAS specialisterne kan matche ASpir tilbuddet til unge med Aspergers Syndrom eller Autismespektrum forstyrrelser. Hvis pris og indhold er på niveau, kan BOAS indgå som aftale partner med tilbud i Kolding pr. 1. august 2016.
 
Sundhedsområdet:
Følgende områder varetages allerede af private: Vederlagsfri fysioterapi, snerydning for nogle institutioner, rengøring og vaskerifunktion, køkkenfunktion, personalebeklædning, tandteknik og laboratorieydelser og tandbehandling for de 16-17 årige.
 
Følgende områder kan konkurrenceudsættes: Ejendomsvedligeholdelse og affaldshåndtering, tandpleje for 0-16 årige, rygestop. Vedrørende tandpleje anføres det, at ingen kommuner af Koldings størrelse har konkurrenceudsat området, se endvidere bilaget. Vedrørende rygestop er det en privat instruktør, der forestår kurserne.
 
Madservice til børneområdet:
Vedrører produktion og udbringning af mad til kommunale daginstitutioner. Vejle kommune har forsøgt at udbyde området, men hjemtaget det igen grundet dårlige erfaringer. Forældrebestyrelserne har tilvalgt ordningen under forudsætning af lokal produktion.
 
Bo- og dagtilbud:
Omfatter midlertidige og varige botilbud til psykiske og fysiske handicappede borgere.
 
Det er Senior- og Socialforvaltningens vurdering, at det er meget vanskeligt at bevare en tryg og stabil hverdag og samtidig sikre fleksibiliteten på tværs af tilbuddene ved en konkurrenceudsættelse.
 
Voksne med særlige behov, behandling og aktivitets- og samværstilbud:
Omfatter aktivitets- og samværstilbud til de allersvageste borgere. Det er forvaltningens vurdering, at der kræves et særligt fokus for at sikre den fornødne pædagogiske bistand.
 
Jobcenter:
Faktisk forvaltningsvirksomhed er sagsbehandling, der ikke træffer afgørelser i en given myndighedssag og heller ikke er en del af det forberedende arbejde frem mod en afgørelse. Eksempelsvis udarbejdelse af forslag til en jobplan. Erfaringerne fra Falck viste, at der fra omverdenens side blev stillet spørgsmål ved, om privatøkonomiske interesser kunne have indflydelse på sagsbehandlingsskridtene og udfaldene. I forhold til kompleks sagsbehandling har det vist sig svært for private firmaer at løfte opgaverne kvalitetsmæssigt, hvilket i flere tilfælde har ført til mangelfuld sagsbehandling. Rigsrevisionen har bl.a. lavet en rapport, som viser, at effekten af andre aktørers beskæftigelsesindsats er mindre end effekten af offentlige aktørers indsats i 2013.
 
Frivilligt socialt arbejde:
Det vurderes ikke umiddelbart, at der indenfor dette område er mulighed for yderligere konkurrenceudsættelse. Begrundelsen herfor er, at de midler som socialudvalget råder over til området udbetales til frivillige sociale foreninger i forvejen (se bilaget).
 
Juridisk bistand:
De forskellige forvaltningers juridiske områder er beskrevet i bilaget. Fælles for områderne er, at det anbefales ikke at konkurrenceudsætte dels pga. de mangeartede opgaver, fleksibilitet dels, at prisen på opgave løsningen forventes at stige.
 
Kolding Uddannelsescenter (udearealer):
Opgaverne i forhold til udearealerne er græsklipning, hækklipning, fejning af flisearealer og arealet til cykelparkering samt parkeringsplads, herunder også snerydning af samme arealer. Endvidere sikres daglig tømning af udendørs affaldsspande samt askebægre. Arbejdsopgaverne udføres af de 2 ansatte serviceassistenter, der er tilknyttet Kolding Uddannelsescenter. Arbejdet udføres som en del af det samlede serviceberedskab. De årlige udendørs arbejdsopgaver udgør ca. 125 timer pr. år. En konkurrenceudsættelse kan få betydning for løsning af her og nu opgaver udendørs.

Beslutning Direktionen den 23-06-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-08-2015

Kolding Uddannelsescenter (udearealer) indgår i sammenhæng med drøftelserne om konkurrenceudsættelse af teknisk serviceledere/grønne arealer.
 
De øvrige områder konkurrenceudsættes ikke.

Resumé

Byrådet godkendte den 18. maj 2015, at By- og Udviklingsforvaltningen skulle arbejde videre med konkrete emner for anskaffelse af og/eller ombygning af kommunale ejendomme til boligplacering af flygtninge og fremlægge konkrete cases med anlægs- og driftsbudgetter til politisk stillingtagen.
 
By- og Udviklingsforvaltningen giver med denne sag en kort status på boligsituationen for flygtninge samt fremlægger en case om delvis anvendelse af Landerupgaard til midlertidig boligplacering af flygtninge.

Sagen behandles i

Plan- og Boligudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 1. at en del af Landerupgård bringes i anvendelse til midlertidig boligplacering af flygtninge.
 1. at udgiften afholdes som serviceudgifter til midlertidig boligplacering, og indgår i opgørelse over ekstraordinære udgifter i forbindelse med boligplacering af flygtninge, hvortil der gives ekstraordinært integrationstilskud.

Sagsfremstilling

På byrådsmødet den 18. maj 2015 (sag nr. 16) blev der besluttet en række kriterier og principper for boligplaceringen af de nyankomne flygtninge, og det blev samtidig besluttet at By- og Udviklingsforvaltningen skulle arbejde videre med en række konkrete tiltag til sikring af de fornødne boligtilbud. Blandt andet besluttede Byrådet, at der skulle gøres brug af anvisningsretten i forhold til almene boliger, at samarbejdet med private udlejere skulle styrkes og at de ledige ældreboliger skulle bringes i anvendelse til indkvartering af flygtninge.
 
Byrådet besluttede endvidere, at By- og Udviklingsforvaltningen skulle arbejde videre med konkrete emner for anskaffelse af og/eller ombygning af kommunale ejendomme til boligplacering af flygtninge, og fremlægge konkrete cases med anlægs- og driftsbudgetter til politisk stillingtagen.
 
Status
Nedenfor gøres status på de tiltag, der er igangsat og aktiveret i forlængelse af byrådsbeslutningen af 18. maj 2015 med henblik på at sikre de fornødne boligtilbud til flygtninge.
 • Forvaltningen har efterspurgt midlertidige og permanente boligtilbud via diverse medier, hvilket har resulteret i en række interessetilkendegivelser herunder 32 konkrete tilbud om boliger fra private udlejere. Hovedparten ønsker dog kun at udleje på midlertidige lejekontrakter, og en del af henvendelserne har Kommunen efter en myndighedsvurdering/besigtigelse takket nej til, da ejendommene ikke har været anvendelige til formålet.
 • Forvaltningen har indgået en aftale med boligforeningerne om anvendelse af anvisningsretten til ledige almene boliger. Aftalen betyder, at boligorganisationerne stiller hvad der svarer til hver 4. ledig familie- og ungdomsbolig til en husleje på maksimalt 5.000 kr./måned ekskl. forbrug til rådighed for Kolding Kommune.
 • Forvaltningen har taget ledig kapacitet på ældreboligområdet i anvendelse til midlertidig boligplacering af flygtninge. Puljen af ledige ældreboliger med tomgang forventes at være i brug i løbet af august måned.
 • Forvaltningen har annonceret i Kolding Ugeavis og på Kommunens hjemmeside med henblik på opkøb af et mindre antal boligejendomme til boligplacering af flygtninge jf. Byrådets beslutning den 29. juni 2015.
 • Der er foretaget en undersøgelse af pavillon- og teltløsninger, som ikke anbefales på nuværende tidspunkt.
Der er i alt modtaget 126 flygtninge fra 1. januar til 1. august 2015.
 
Af nedenstående skema fremgår status på boligsituationen:
 
Indkvartering af flygtninge pr. 1. august 2015
 
Midlertidig (antal pers.)
Permanent (antal pers.)
Almene familieboliger
 
-
 
26 (+19)*
Almene ældreboliger
11 (+18)**
-
Private udlejere
4 (+23)***
2
Feriecentre, campingpladser mv.
 
 
59
 
* 19 flygtninge har fået tilbudt permanent almen bolig med 14 indflytninger i august og 5 indflytninger i september/oktober
**De sidste 18 ledige ældreboliger tages i brug i løbet af august
*** Yderligere 23 flygtninge flytter i private værelser i løbet af august
Derudover har Kolding Kommune placeret 24 unge flygtninge i ungdomsboliger. Ungdomsboligerne behandles som en særskilt kategori og bringes i anvendelse i forhold til de unge flygtninge, som lever op til kriterierne for en ungdomsbolig. Fra 1. juli til 1. oktober, anvises ikke flygtninge til ungdomsboligerne i kommunen, da der er stort pres på fra de mange studerende. Uden for den pågældende periode, anvises nogle af de unge flygtninge til de ungdomsboliger, der erfaringsmæssigt oftest står tomme eller hurtigt bliver ledige.
 
Kolding Kommune har i perioden januar-juni 2015 anvendt ca. 3,5 mio. kr. til midlertidig boligplacering af ca. 100 flygtninge med forskellige ankomsttidspunkter. Boligudgifterne varierer fra omkring 5.000 kr. pr. måned til 23.800 kr. pr. måned som det dyreste. Det forventes, at der i løbet af de næste måneder kan foretages et større antal permanente boligplaceringer, idet der er indgået aftale med de almene boligorganisationer om anvendelse af anvisningsretten.
 
Som det fremgår af skemaet udgør feriecentre (Bed and Breakfast og Kolding Byferie) en forholdsvis stor andel af de midlertidige boligtilbud, som Kommunen pt. råder over. Økonomisk set er denne form for indkvartering ikke hensigtsmæssig, men det har været en nødvendig bufferkapacitet, indtil effekterne af de øvrige igangsatte tiltag er begyndt at vise sig. Der er ikke længere indkvarteret flygtninge i Kolding Byferie, som har været den dyreste indkvartering. Indkvartering ved Bed and Breakfast på Buen er opsagt med udløb i løbet af efteråret.
 
By- og Udviklingsforvaltningen er i dialog med Lejerbo om muligheden for at leje en del af Kløverhøj, som indeholder 74 boligenheder, til indkvartering af flygtninge. Der har i løbet af foråret 2015 været en længere møderække med Lejerbo om Kommunens eventuelle køb af Kløverhøj. Det er dog ikke lykkedes forvaltningen at finde et hensigtsmæssigt mix af forskellige kommunale formål, som kan sikre, at Kløverhøj kunne anvendes til andet end flygtninge i tråd med de politiske kriterier om blandt andet spredning af boligtilbud til flygtninge. På den baggrund har forvaltningen ikke set sig i stand til at fremlægge en case med forslag om Kommunens køb af Kløverhøj på nuværende tidspunkt. Selvom Lejerbo indledningsvis har været mest interesseret i at sælge Kløverhøj til Kommunen, blev det før sommerferien aftalt, at møderækken skulle genoptages efter sommerferien vedr. en eventuel lejeaftale for en del af Kløverhøj. Der har allerede været afholdt møde efter sommerferien vedr. eventuelt lejeaftale, og forvaltningen afventer en tilbagemelding på prisniveau på baggrund af forskellige scenarier i uge 33. Forvaltningen forventer at fremlægge et forslag vedr. en eventuel lejeaftale på fællesmødet den 31. august. En eventuel lejeaftale vil medføre en deponering iht. Bekendtgørelsen om kommuners låneoptagelse. Lejerbo har desuden valgt at benytte en del af Kløverhøj til studerende, som venter på at flytte ind i en ny bolig i Design City pr. 1. november 2015.
 
Det er dog fortsat forvaltningens vurdering, at det er nødvendigt, at der løbende findes yderligere indkvarteringsmuligheder, som kan benyttes til midlertidig indkvartering og bufferkapacitet til et hensigtsmæssigt prisniveau – blandt andet fordi det forventes, at kommunekvoten for 2016 bliver på sammen niveau som i 2015. Derfor foreslås det nu at bringe en del af Landerupgård i anvendelse. Netop muligheden for at have en kommunalt ejet indkvarteringsmulighed, som en fleksibel bufferkapacitet, vurderer forvaltningen vil være hensigtsmæssigt.
 
Landerupgård
Landerupgård er beliggende Landerupvej 8, Sdr. Vilstrup, 6000 Kolding. Der er tale om en tidligere amtsinstitution anvendt som selvejende døgnbehandlingsinstitution for børn/unge. Ejendommen er overdraget til Kolding Kommune.
 
Landerupgård består af 10 bygninger der er opført i tidsrummet fra 1900 til 1973. Ejendommen er i dag delvist i brug. Eleverne fra Rådhusskolen i Vamdrup har været midlertidigt placeret på Landerupgård, ligesom Tinghøj anvender dele af ejendommen frem til maj 2016.
 
I første omgang foreslås det, at bygning 1 og 4 bringes i anvendelse til indkvartering af flygtninge (se vedhæftede kortbilag). Det forventes, at der kan indkvarteres 38 flygtninge i de 2 bygninger under forudsætning af, at flygtningene som udgangspunkt kan bo 2 personer på hvert værelse. Det vil desuden være muligt at give adgang til hallen på Landerupgård – ligesom der kan være mulighed for undervisning mv. i undervisningslokaler, hvis det vurderes at være hensigtsmæssigt.
 
Da Tinghøj huser udsatte unge på Landerupgård, anbefaler forvaltningen i samarbejde med Senior- og Socialforvaltningen, at der etableres en adskillelse mellem bygningerne i form at et stakit eller lign. (mellem bygning 4 og 5 – se kortbilaget).
 
Byrådet har den 18. maj 2015 besluttet at boligplacering sker ud fra et ønske om at sikre en god modtagelse af flygtninge, menneskelighed og en vellykket integration – herunder hensigtsmæssig adgang til sprogskole/undervisningstilbud. På Landerupgård kan det ske ved, at beboerne benytter flextur til sprogskole eller alternativt ved at etablere en fremrykket indsats på stedet såsom danskundervisning, skoletilbud, frivillighed m.v.
 
Det er vigtigt at understrege, at der er tale om en midlertidig løsning, og at beslutningen omkring boligplacering, der skal sikre en god modtagelse af flygtninge, menneskelighed og en vellykket integration fortsætter, når den enkelte flygtning er blevet boligplaceret i en permanent bolig.
 
Fordelen ved at anvende Landerupgård som en midlertidig løsning er, at de ny ankomne flygtninge kan hente hjælp og støtte hos hinanden, som der er et stort behov for i den første tid i kommunen. Derudover påtænkes det, at der laves aftaler i frivilligt regi, som skal understøtte kontakten til lokalsamfundet både under opholdet på Landerupgård samt efterfølgende.
 
Der vil skulle søges byggetilladelse for ændret anvendelse af bygningerne. Det vurderes ikke, at den ændrede anvendelse kræver landzonetilladelse, da det er fortsættelse af eksisterende lovlig anvendelse.
 
Såfremt udvalget beslutter at bringe Landerupgård i anvendelse til midlertidig indkvartering af flygtninge, vil forvaltningen lægge op til, at de nærmeste naboer samt pårørende til beboerne fra Tinghøj bliver inviteret til et informationsmøde, hvor der gives information om den nye anvendelse og eventuelle spørgsmål kan besvares.
 
Økonomi
Nedenstående prisoverslag indeholder udgifter til de myndighedskrav, der stilles i forbindelse med at ændre anvendelse af bygningerne samt udførelse af en lettere istandsættelse, som vurderes at være nødvendig i forbindelse med udlejning.
 
De tiltag der er nævnt i det følgende, kan udføres på ca. 3-4 uger.
 
Bygning 1: Huset: Tidligere pedelbolig. Der er ikke stillet krav fra bygningsmyndigheden.
Røgalarmsystem kr. 10.000,-
Det anslås at der skal bruges 15.000 kr. til lettere istandsættelse i forbindelse med klargøring.
Der vil hensigtsmæssigt kunne bo 6 personer i bygningen.
I alt kr. 25.000,-
 
Bygning 4: Alleen: Der vil skulle udføres malerarbejde, lettere tømrerreparationer og afrensning af tæpper anslået til 90.000 kr.
2 nye branddøre med ABDL kr. 24.000,-
Røgalarmsystem kr. 23.000,-
Der kan bo 32 personer i bygningen. Værelserne er på 9 m2. Der er derudover fællesrum i bygningen.
I alt kr. 137.000,-
 
Det er muligt at tage flere bygninger på Landerupgård i anvendelse, hvis der bliver behov for det. Specielt i maj 2016, hvor Tinghøj er fraflyttet, er der mulighed for udvidelse.
 
Udgiften til at klargøre bygning 1 og 4 til udlejning (både engangs- og driftsudgifterne), afholdes indenfor serviceudgifter til midlertidig boligplacering iht. Byrådets beslutninger den 18. maj og 22. juni 2015. Udgiften bliver dækket af det statslige særtilskud til det ekstraordinære høje antal flygtninge, der skal modtages i 2015.
 
Engangsudgifter incl. stakit: 210.000 kr.
Årlige driftsudgifter (forbrug og løbende vedligehold): ca. 700.000 kr.
 
Hertil kommer udgifter til rengøring af skole og hal, pedeltjeneste, grøn vedligehold og vintervedligehold.
 
Det forventes, at den månedlige husleje inkl. forbrug bliver på ca. 2.200-2.400 kr. pr. person ved 38 flygtninge. Hvis udgangspunktet i stedet skal være, at flygtningene skal indkvarteres med 1 person på hvert værelse, kan der huses ca. 22 flygtninge og den månedlige husleje bliver i stedet ca. 3.800-4.000 kr. pr. person.
 
Vedligeholdelsesbeløbene ovenfor er sat meget lavt i forhold til hvad det erfaringsmæssigt koster at vedligeholde bygninger over en årrække. Beløbene er afsat under forudsætning af drift i en begrænset tidsperiode på 3 til 5 år, hvor der ikke iværksættes omfattende vedligeholdelses­opgaver.
 
Kolding Kommune må opkræve 2.122 kr. i husleje pr. måned hos flygtninge ved midlertidig boligplacering (takstbaseret).
 
Såfremt der fremover boligplaceres flygtninge på Landerupgård, vurderes den månedlige udgift til midlertidig boligplacering at kunne reduceres yderligere.

Centralforvaltningens bemærkninger

Det bemærkes, at det samlede beløb modtaget i ekstraordinært integrationstilskud i 2015 ikke forventes at kunne dække de samlede udgifter til midlertidig boligindplacering af flygtninge.
 
Ovenstående tiltag, specielt for så vidt angår Landerupgård, forventes at kunne reducere tillægsbevillingsbehovet. Tillægsbevillingsbehovet vil blive opgjort i oktober 2015 og vil indgå i årets sidste bevillingskontrol, hvor det vil blive foreslået finansieret inden for det eksisterende budget vedrørende serviceudgifter (Budgetoverskud på centrale puljer og tjenestemandspensioner).

Beslutning Plan- og Boligudvalget den 10-08-2015

Et flertal i Plan- og Boligudvalget (udvalget med undtagelse af Jesper Elkjær) indstillede forslaget til godkendelse.
 
Et mindretal i Plan- og Boligudvalget (Jesper Elkjær) kunne ikke indstille forslaget til godkendelse på grund af den afsides beliggenhed med heraf følgende negative konsekvenser for integrationen.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-08-2015

Et flertal (Økonomiudvalget med undtagelse af Jesper Elkjær) indstiller Plan- og Boligudvalgets flertalsindstilling til godkendelse.
 
Et mindretal (Jesper Elkjær) indstiller Plan- og Boligudvalgets mindretalsindstilling til godkendelse.

Resumé

Økonomiudvalget orienteres om den foreløbige udmøntning af midler fra puljen til branding/markedsføring af Kolding Kommune.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,
 
at orienteringen vedr. den foreløbige udmøntning af puljen til branding/markedsføring af Kolding Kommune tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I Kolding Kommunes budget, erhvervspolitik er der afsat en pulje til branding i 2015 på 1.251.000 kr. Der er overført 220.000 kr. fra 2014 til 2015, hvorfor budgettet nu er korrigeret til 1.471.000 kr. Puljen skal anvendes til markedsføring/branding af Kolding Kommune med henblik på tiltrækning af virksomheder, borgere m.v.
 
Foreløbig er puljemidlerne i 2015 brugt til:
 
Studieby Kolding
181.051 kr.
Branding, Gang i Kolding
40.000 kr.
Markedsføringsaftale KIF
100.000 kr.
TV-Kolding, branding via udsendelser
100.000 kr.
Hejlsminde Guiden 2015
4.000 kr.
DM i Design 2015
50.000 kr.
Midtercirkel til Kolding Hallen (KIF)
16.100 kr.
VM i kvindehåndbold
38.045 kr.
 
 
Puljemidler brugt i alt
529.196 kr.
 
Herudover er der reserveret midler til:
 
Bosætningskampagne 2
600.000 kr.
 
Samlet overblik:
 
Budget brandingpulje
1.471.000 kr.
Brugte og reserverede midler
1.129.196 kr.
 
 
Ikke disponerede midler
341.804 kr.
 

Beslutning Økonomiudvalget den 17-08-2015

Godkendt.

Resumé

Kolding Light Festival har fremsendt et tilbud om at markedsføre Kolding Kommune i forbindelse med festivalen i 2015. Markedsføringen tilbydes for 150.000 kr. plus moms.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,
 
at Økonomiudvalget tager stilling til tilbuddet om køb af markedsføring af Kolding Kommune via Kolding Light Festival 2015.

Sagsfremstilling

Kolding Light Festival, ved Otto Clausen har den 4. august 2015 fremsendt vedhæftede tilbud om markedsføring af Kolding Kommune i forbindelse med afholdelse af Kolding Light Festival 2015.
 
Kolding Light Festival tilbyder at markedsføre Kolding Kommune i forbindelse med afholdelse af lysfestivalen, der planlægges afholdt i perioden 10.-12. december 2014. Markedsføringen af Kommunen tilbydes for 150.000 kr. plus moms.
 
Markedsføringsaktiviteterne omfatter følgende:
Annoncer i Flensborg Avis, Budstikken, Lokalaviserne i Vejle, Fredericia, Haderslev og Åbenrå,
10.000 flyers til butikkerne i Kolding
Skilte ved lysinstallationer 39 stk. (med ”Kolding designer livet”)
Facebook annoncer
Radioskala FM + speak
Det påtænkes endvidere at inddrage reklamespots i TV Syd.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-08-2015

Økonomiudvalget køber markedsføring af Kolding Light Festival for 150.000 kr. plus moms.

Resumé

PricewaterhouseCoopers fremsender årsrapport samt revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2014 for Den selvejende institution ”Trapholtfonden”.
 
Årsrapporten er godkendt af bestyrelsen. Revisionen har forsynet årsrapporten med en revisionspåtegning uden forbehold.
 
Årsrapporten udviser et overskud på 1.173.103 kr. før uddelinger. Efter uddelinger er årets resultat et underskud på 947.277 kr.
 
Fondens egenkapital udgør 55.394.114 kr. ved udgangen af 2014.

Sagen behandles i

Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at årsrapporten samt revisionsprotokollatet for 2014 fremsendes til Byrådets tiltrædelse.

Sagsfremstilling

Fondens formål er ifølge fundatsen at yde økonomisk og anden støtte til den selvejende institution ”Kunstmuseet Trapholt”.
 
Fondens indtægter i 2014 var kommunale tilskud fra Kolding Kommune på i alt 1.687.700 kr. Med fradrag af fondens driftsomkostninger gav dette et overskud på 1.173.103kr. før uddelinger.
 
Efter uddelinger viser årsrapporten for 2014 et underskud på 947.277 kr.
Trapholtfonden har ved udgangen af regnskabsåret en egenkapital på 55.394.114 kr.
 
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
 
Det er revisionens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014, samt at resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2014 er i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger og fundatsen samt årsregnskabslovens bestemmeler for regnskabsklasse A med de nødvendige tilpasninger.
 
Der er ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Beslutning Kulturudvalget den 12-08-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-08-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Resumé

Repræsentanter for Tianjin Wuqing District besøger Danmark i august 2015. De ønsker i den forbindelse af underskrive en aftale om søsterbyvenskab mellem Tianjin Wuqing District og Kolding Kommune ved en officiel ceremoni på Rådhuset.
 
Kontakten til Wuqing, Kina, har været formidlet via Business Kolding og Danfoss.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at Kolding Kommune indgår en aftale om søsterbyvenskab med Tianjin Wuqing District, Kina,
 
at borgmesteren bemyndiges til at underskrive aftalen om søsterbyvenskab med Tianjin Wuqing District, Kina.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 1. oktober 2012 at bemyndige borgmesteren til at gå i dialog med repræsentanter fra Wuqing, Kina, om udarbejdelse af forslag til en aftale om søsterbyvenskab. En fremtidig aftale skulle være i overensstemmelse med Kolding Kommunes internationale strategi, som blev vedtaget i 2011.
 
Borgmesteren har i juli 2015 underskrevet et Letter Of Intent (LOI), som danner udgangspunkt for en konkrete aftale om søsterbyvenskab mellem Kolding Kommune og Tianjin Wuqing District, Kina.
 
I aftalen er der lagt vægt på,
 • at samarbejdet tager udgangspunkt i principper om lige og gensidige fordele, udveksling og samarbejde de to byer imellem,
 • at samarbejdet omfatter vidensudveksling og samarbejde inden for områderne økonomi, handel, kultur, talent, teknologi og uddannelse med det mål at fremme fælles velstand og udvikling,
 • at samarbejdet omfatter kontakt mellem ledelsen og relevante forvaltninger i de to byer, men også erhvervsmæssige relationer.
Aftalen pålægger ikke Kolding Kommune økonomiske forpligtigelser over for Tianjin Wuqing District eller andre parter nævnt i aftalen.
 
Aftalen indgås for en 5-årig periode og fortsætter, medmindre en af parterne opsiger aftalen.
 
Kontakten til Wuqing, Kina, har været formidlet via Business Kolding og Danfoss. På spørgsmål om, hvordan søsterby-aftalen kan gavne erhvervslivet, har Danfoss, Kina, svaret:
 • Wuqing har absolut den største klynge af danske virksomheder i Kina. Anført af Danfoss, Bestseller og LM er der i alt 28 danske virksomheder med drift og/eller distribution/logistikcentre i Wuqing.
 • Wuqing ligger centralt mellem Beijing og Tianjin, to af de største metropoler i Kina, med nem adgang til de vigtigste politiske, kulturelle, handels- og uddannelsesmæssige ressourcer i Kina.
 • Som vært for den tredje ’China Greening Expo’ i august 2015, er Wuqing måske et af de grønneste byområder i Kina og er villig til at lære af Danmark, den globale leder i grøn vækst.
Oprettelsen af et søsterbyvenskab vil:
 • hjælpe danske virksomheder, som er placeret i Wuqing, med at styrke deres forbindelser med den kinesiske regering og på sigt hjælpe de danske virksomheders salg lokalt;
 • fremme viden om Kolding i Kina, ikke kun lokalt i Wuqing/Tianjin, men også i resten af Kina;
 • forbedre forholdet mellem Danmark og Kina i almindelighed.
Repræsentanter for Tianjin Wuqing District besøger Danmark, herunder Kolding, i august 2015 og samarbejdsaftalen vil kunne underskrives af borgmesteren og repræsentanter fra Tianjin Wuqing District den 21. august 2015 ved en ceremoni på Rådhuset.
 
Samarbejdsaftalen er vedlagt som bilag.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-08-2015

Godkendt.

Resumé

Byrådet vedtog den 23. februar 2015 (pkt.17) at offentliggøre planstrategi 2015 for Kolding Kommune og Trekantområdet parallelt med de øvrige 5 kommuner i Trekantområdet. Planstrategien har været offentliggjort i perioden fra den 11. marts til den 6. maj 2015.
 
I offentlighedsperioden er der indkommet i alt 3 bemærkninger. Heraf orienterer 2 af bemærkningerne sig omkring den fælles del af strategien, mens den sidste handler om Koldings lokale del.
 
Med baggrund i den offentlige høring skal Byrådet tage stilling til de bemærkninger, der er kommet ind, og beslutte, om der skal ændres i den offentliggjorte strategi. Bemærkningerne vurderes ikke at give anledning til ændring af planstrategien.

Sagen behandles i

Plan- og Boligudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at Planstrategi 2015 for Kolding Kommune og Trekantområdet på baggrund af den offentlige høring godkendes uden ændringer og bekendtgøres offentligt,
 
at der som optakt til kommuneplanrevisionen annonceres efter ideer og forslag til planlægningen med udgangspunkt i planstrategiens temaer (bilag med annonceudkast).

Sagsfremstilling

De seks kommuner i trekantområdet forventes at behandle Planstrategien endeligt i august-september 2015. Der vil efterfølgende ske en offentlig bekendtgørelse af vedtagelsen af Planstrategien.
 
Planstrategi 2015 orienterer sig om følgende overordnede temaer:
 
Fælles Strategi for Trekantområdet – ”Metropol på vej”:
 • Danmarks produktionscentrum
 • Danmarks entreprenante centrum
 • Kulturmetropol
Strategi for Kolding Kommune – ”Kolding - vi designer livet”:
 • Erhverv i udvikling – en dynamisk iværksætterkommune
 • Bosætning – gode rammer for livet
 • Levende bymiljøer – en synlig designkommune
 • Bæredygtig mobilitet – en fremkommelig mobilitet
Planstrategien har været offentligt fremlagt i perioden fra den 11. marts til den 6. maj 2015, og der er indkommet bemærkninger fra følgende:
 1. Region Syddanmark
 2. Enhedslisten i Vejle Kommune
 3. Museum Sønderjylland – Arkæologi Haderslev
1) Region Syddanmark
Forslag til planstrategi understøtter både vækst-og udviklingsstrategiens vision om ”Det Gode Liv som Vækstskaber” og strategiens overordnede mål om et aktivt, attraktivt og produktivt Syddanmark. De fælles mål og vision, som er aftalt mellem Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner, bør være reflekteret i kommunernes eller Trekantsområdets del af planstrategien.
 
Regionen finder det ønskeligt, at det interessefællesskab, som Region Syddanmark og Trekantområdet har om bl.a. Jyllandskorridoren, de tre syddanske prioriteter på infrastrukturområdet og arbejdet med styrkelse af byregioner, bliver afspejlet i den fælles planstrategi.
Temaerne i planstrategien er et godt udgangspunkt for samarbejdet om at udforme den nye Regionale Vækst-og Udviklingsstrategi.
 
2) Enhedslisten i Vejle
Enhedslisten i Vejle finder, at mange af strategiens forventninger er skruet for højt op i forhold til borgernes forventninger. Enhedslisten kan ikke tilslutte sig målsætningen om en afgiftsfri zone. Indsatsmål om nedtrapning af dækningsafgift og byggesagsgebyrer skal udstikkes af den enkelte kommune.
 
Enhedslisten er enig i, at den kommende jernbaneforbindelse til Billund og timemodellen giver et løft til den kollektive jernbanetrafik. Det bør belyses om et fast stop for timemodellen i Trekantområdet vil have konsekvenser for den øvrige udbygning af togforbindelserne i området.
Enhedslisten kan ikke tilslutte sig fælles indsatsmål om Hærvejsmotorvej og parallelforbindelse over Lillebælt. Enhedslisten finder, at de østjyske kommuner ikke skal udelukke en Kattegatforbindelse.
 
3) Museum Sønderjylland - – Arkæologi Haderslev
I forslaget vedr. Kolding Kommune fremlægges en lang række eksempler på tiltag, som kan tænkes at blive taget i brug, inden for temaerne ”Erhverv i udvikling”, ”Bosætning”, ”Levende bymiljøer” og ”Bæredygtig mobilitet”.
 
Da der endnu ikke er tale om aktuelle tiltag, kan Museet ikke foretage en konkret risikovurdering på nuværende tidspunkt. Opmærksomheden henledes dog på, at der kan være tale om fortidsminder. Derfor bør museet i forbindelse med den egentlige planlægning høres nærmere.
 
Ad 1-3) Administrative bemærkninger
Bemærkningerne vurderes ikke at give anledning til ændring af planstrategien.
 
Region Syddanmarks fælles mål og vision er først blevet offentliggjort 13. april 2015. Derfor er visionens præcise ordlyd ikke afspejlet i Planstrategi2015, som blev offentliggjort allerede den 11. marts. Der er god overensstemmelse mellem Planstrategien og de mål og visioner, der er sat op i Region Syddanmarks og KKR’s vision ”Fælles om en stærkere fremtid”. Derfor vurderes det ikke, at der skal ske ændringer i Planstrategi 2015.
 
I forhold til Enhedslisten i Vejle, så er afgiftsfrizone udelukkende en målsætning, som kan udmøntes af den enkelte kommune, hvis der er politisk ønske om dette.
 
For så vidt angår museets bemærkninger kan det oplyses, at det i forbindelse med lokalplanlægning og konkrete projekter er almindelig praksis, at Museet anmodes om en ”arkivalsk kontrol”.
 
Indkaldelse af ideer og forslag til kommuneplanrevisionen:
Koldings Kommuneplan 2013-2025 sammen med den fælles plan for Trekantområdet danner et solidt grundlag for den fysiske planlægning i de kommende år. Der lægges derfor kun op til en delvis revision af kommuneplanen med en kvalificering af de eksisterende fysiske rammer inden for særlig udvalgte temaer.
 
Inden udgangen af 2017 skal Kolding Kommune vedtage en ny kommuneplan. Byrådet har med nærværende Planstrategi 2015 besluttet, at der alene skal gennemføres en delvis kommuneplanrevision.
 
Som optakt til revisionen vurderer By- og Udviklingsforvaltningen, at det vil være hensigtsmæssigt at indkalde ideer og forslag (jf. Planlovens § 23 c). Processen foreslås gennemført med udgangspunkt i temaerne fra Planstrategien. Der vedlægges udkast til annoncetekst.

Beslutning Plan- og Boligudvalget den 10-08-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-08-2015

Et af Socialdemokraterne, Enhedslisten og Radikale Venstre stillet forslag om:  
”at Planstrategi 2015 for Kolding Kommune og Trekantområdet på baggrund af den offentlige høring godkendes og bekendtgøres offentligt, idet Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Enhedslisten bekender sig til det kommunale selvstyre og derfor ikke ønsker at forpligte sig på afgiftsfri zone i Trekantområdet Danmark, uden finansieringsanvisning.
 
at der som optakt til kommuneplanrevisionen annonceres efter ideer og forslag til planlægningen med udgangspunkt i planstrategiens temaer (bilag med annonceudkast).”
blev forkastet med 4 stemmer mod 6. For forslaget stemte Christian Haugk, Poul Erik Jensen, Jesper Elkjær og Benny Dall.
 
By- og udviklingsdirektørens forslag blev herefter godkendt med 7 stemmer for.
 
Christian Haugk, Poul Erik Jensen og Benny Dall tager forbehold for deres stemmeafgivelse i Byrådet.

Resumé

Boligorganisationen Lejerbo, Kolding afdeling 955-0 fremsendte den 8. juni 2015 ansøgning om tilsagn, skema A, til 35 familieboliger samt fælleshus, som ønskes opført på en del af Kløvkærgrunden. Projektet er et vinderprojekt i en konkurrence udskrevet af Ministeriet for By- Bolig og Landdistrikter ”Fremtidens Bæredygtige Almene Bolig”. Bag Projektet står Kolding Kommune og Lejerbo i fællesskab.

Sagen behandles i

Plan- og Boligudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at skema A godkendes med en samlet anskaffelsessum på 72.855.000 kr.,
 
at bygherre som minimum skal indhente 3 tilbud på byggelånsrente og kommunal garantistillelse. Tilbuddene skal medsendes ved ansøgning om godkendelse af skema B.

Sagsfremstilling

Baggrund
Byrådet godkendte den 8. april 2013 at indgive en ansøgning til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om Kolding Kommunes deltagelse i projektet Fremtidens Bæredygtige Almene Bolig. Ansøgning blev indgivet i samarbejde med boligorganisationen Lejerbo for en på det tidspunkt ikke nærmere bestemt del af Kløvkærgrunden. Formålet med konkurrencen var at komme med et bud på fremtidens almene bolig, som opfylder alle krav til attraktive og prismæssigt konkurrencedygtige boliger med innovative løsninger på energireduktion, reduktion af driftsudgifter og klimatilpasning.
 
Blandt ansøgerne udpegede Ministeriet to kommuner til at deltage i projektet, hvoraf Kolding Kommune i samarbejde med Lejerbo blev den ene kandidat med projektet på Kløvkærgrunden.
 
Udgangspunktet for udvælgelsen af kommuner/boligorganisationer, der kunne deltage i projektet var bl.a. politisk vilje og beslutningskraft i kommunen og boligorganisationen til gennemførelse af den efterfølgende projektering og opførelse af byggeriet.
 
Med forbehold for vedtagelse af lokalplan, der muliggør projektet, samt på betingelse af Kommunens godkendelse af skema A og skema B godkendte Byrådet den 9. december 2013, at sælge et areal på ca. 9.000 m2 af Kløvkærgrunden til Lejerbo til opførelse af et tæt-lavt boligprojekt med et etageareal på ca. 3.600 m2. Forvaltningen blev ved samme beslutning bemyndiget til at fastlægge grundarealets præcise beliggenhed på Kløvkærgrunden, når resultatet af arkitektkonkurrencen Fremtidens Bæredygtige Almene bolig kendes.
 
Lokalplan 0816-11 Ved Overbyvej i Seest - boliger på Kløvkær blev endelig godkendt af Byrådet den 22. juni 2015, hvilket muliggør en realisering af projektet.
 
Skema A
Lejerbo Kolding ønsker tilsagn, skema A, til opførelse af 35 familieboliger på Kløvkærgrunden. Projektet blev et vinderprojekt i konkurrencen udskrevet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter ”Fremtidens Bæredygtige Almene Bolig”, hvor Kolding Kommune og Lejerbo i fællesskab står bag. Byggeriets status er på skema A er ændret fra tæt/lavt byggeri til etagebyggeri. Denne ændring er af teknisk karakter og skyldes at alle boliger er med vandret lejlighedsskel frem for lodret og derfor betegnes etageboliger. Det arkitektoniske udtryk forbliver uændret.
 
Grundarealet er endnu ikke endeligt udstykket, men anslås ved skema A til at udgøre ca. 9.500 m2. Grundsælger er Kolding Kommune.
 
Grundkøbesummen udgør 14.200.000 kr. svarende til 3.944 kr./etagemeter inklusiv moms og tilslutningsafgifter til kloak, el, vand og varme. Der er i grundkøbsaftalen forudsat sædvanlige funderings- og miljøforhold.
 
Der påtænkes opført et fælleshus samt 35 familieboliger, som fordeles på følgende måde:
 
Antal rum pr. bolig
Antal boliger
1
1
2
4
3
18
4+
12
 
Den gennemsnitlige lejlighedsstørrelse er på 99,8 m2.
 
Boligerne fordeles i 3 ”enklaver” som det fremgår af lokalplanen.
 
Hovedparten af boligerne udføres og indrettes således, at de er ældreegnede, undtaget er dog boligerne beliggende på 1. sal, hvortil der er adgang via udvendig trappe.
 
Facadeudtrykket vil primært være ubehandlet træ og i øvrigt følge lokalplanens bestemmelser.
 
Byggeriet udbydes i begrænset udbud i hovedentreprise.
 
Byggetiden er 12 måneder med forventet byggestart den 7. maj 2016 og med forventet aflevering den 12. juni 2017.
 
Økonomi
Der søges om godkendelse af en samlet anskaffelsessum på 72.855.000 kr., svarende til 20.238 kr. pr. m2. Den samlede anskaffelsessum holder sig inden for det beregnede bindende maksimumbeløb inkl. energitillæg. Den årlige husleje anslås til 949 kr. pr. m2 ekskl. forbrugsudgifter. Boligerne er attraktivt beliggende, og med udgangspunkt i det forventede huslejeniveau er det forvaltningens vurdering, at boligerne vil være eftertragtede.
 
Udgiftsfordelingen for projektet:
 • Grundudgifter 14.272.000 kr.
 • Entrepriseudgifter 48.340.000 kr.
 • Omkostninger 9.088.000 kr.
 • Gebyrer til offentlige myndigheder 1.155.000 kr.
Grundudgifterne udgør 19,59% af den samlede anskaffelsessum og holdes således under de anbefalede 20%.
 
Den samlede anskaffelsessum finansieres med 88% realkreditlån, 10% kommunal grundkapital og 2% beboerindskud. Den kommunale grundkapitaludgift kan således opgøres til 7.285.500 kr.
 
Der er oprindeligt afsat 7.100.000 kr. til den kommunale grundkapital i budget 2016. De resterende ca. 186.000 kr. finansieres af de midler der i øvrigt er afsat til grundkapital.
 
Når det støttede byggeri finansieres med lån, hvor der tinglyses pant i afdelingens faste ejendom, er det en betingelse for optagelse af lånet, at kommunen påtager sig en garantiforpligtigelse.
 
Den kommunale garantistillelse omfatter den del af lånet, der har pantsikkerhed ud over 60% af ejendommens værdi. Ejendommens værdi (markedsværdien) fastsættes af det långivende realkreditinstitut.
 
Lejerbo har anmodet BRFkredit om at beregne den forventede størrelse på den kommunale garanti. Det forventede garantibehov er beregnet til 40.131.000 kr. svarende til 63,10%. Den endelige garanti vil først blive beregnet i forbindelse med godkendt skema C, og der gøres således opmærksom på, at der er tale om en foreløbig beregning, som kan ændre sig. Den kommunale garanti er en eventualforpligtigelse, som ikke umiddelbart belaster Kommunens økonomi.
 
Lejerbo udbyder finansieringen og eftersender oplysninger om vilkår.
 
Da det bindende maksimumbeløb inkl. energitillæg tilnærmelsesvis udnyttes fuldt ud, kan bygherre ikke forvente, at der godkendes en højere anskaffelsessum ved skema B.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Beslutning Plan- og Boligudvalget den 10-08-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-08-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Resumé

Bovia anmoder på vegne af Arbejdernes Andels-Boligforening om Kommunens stillingtagen til renoverings- og ombygningsprojekt i afdeling 1, Ndr Ringvej 11-29, Bakkevej 19+21, Sneppevej 1-27 og 2-12, Vifdam 20-28, Kikkenborgvej 3, Søgade 14, Kolding.
 
Projektet omfatter opretning af byggetekniske svigt, forbedring af indeklima samt generel fremtidssikring af lejlighederne med hensyn til badeværelser, køkkener og øvrig rumdisponering samt nedlæggelse af 7 lejemål.

Sagen behandles i

Plan- og Boligudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at det indstilles til Landsbyggefonden, at Kolding Kommune principielt kan tilslutte sig projektet,
 
at det meddeles Landsbyggefonden, at Kolding Kommune ikke kan tage stilling til de økonomiske konsekvenser, der eventuelt måtte være for kommunen, før der foreligger konkrete økonomiske beregninger, herunder beregning af behovet for kapitaltilførsel og garantistillelse,
 
at Kolding Kommune er sindet at godkende nedlæggelsen af 7 boliger i forbindelse med projektet.

Sagsfremstilling

AAB afdeling 1 blev opført i 1940-1945, dog blev Søgade 14 opført i 1955. Bebyggelsen består af 165 stk. 2-4 værelses boliger i 3 til 4 etager, samt tagrum og kælder. Boligerne er fordelt centralt i Kolding. Til bebyggelsen hører yderligere 2 mindre erhvervslejemål og 2 vaskerier.
 
Der er i afdelingen konstateret byggetekniske svigt, som indeholder ikke uvæsentlige brandtekniske problematikker, store problemer med lyd samt dårligt indeklima med skimmelproblematikker.
 
Den foreløbige helhedsplan er udarbejdet med henblik på at skabe en opretning af de byggetekniske svigt, der er registreret i afdelingen, forbedre indeklimaet i boligerne samt generelt fremtidssikring af lejlighederne med hensyn til badeværelser, køkkener og øvrige rumdisponering.
 
Afdelingen og AAB ved Bovia ønsker, at brand- og lydsikre boligerne, inkl. tagrummene samt at få løst skimmelproblematikkerne både til gavn for de mennesker, som bor der, men også for at fremtidssikre bebyggelsen, så afdelingen kan bevares i gode og sunde rammer. Fremtidssikringen består ud over opretningsarbejderne i at etablere mere moderne boliger med færre og større værelser. Som et led i fremtidssikringen vil der blive nedlagt 7 små lejligheder for at imødekomme efterspørgslen på større og mere tidssvarende boliger. Ombygningen medfører således, at afdelingen fremover vil bestå af 158 lejligheder mod 165 lejligheder i dag.
 
Endvidere lægges der op til, at udearealernes kvalitet og brugsværdi skal respekteres og indpasses, så der bliver bedre fællesarealer/rekreative områder med fokus på trivsel, velvære og sundhed. En del af boligblokkene er beliggende med fantastisk udsigt over Kolding by med Koldinghus og Slotssøen, hvorfor det ønskes at etablere nye større altaner, hvor dette er muligt.
 
Slutteligt ønskes det, at afdelingen tilpasses klimaforandringerne, som stiller betingelser til spildevands- og regnvandshåndteringen samt krav til miljø og ressourcehensyn.
 
Der er oprettet en renoveringsstøttesag til helhedsplanen, ligesom der er oprettet en kapitaltilførselssag og huslejestøttesag hos Landsbyggefonden. Helhedsplanen afventer Landsbyggefondens behandling, og kapitaltilførslen afhænger af den plan, Landsbyggefonden fastlægger for projektets finansiering og fremtidige økonomi.
 
Huslejestøtte gives under forudsætning af, at indsatsen indgår i en helhedsplan med tilhørende finansieringsplan. Støtten ydes som egentlig nedsættelse af balancelejen og/eller som kompensation for nye kapitaludgifter ved fysisk (støttede) arbejder, højt huslejeniveau, driftsvanskeligheder mv.
 
For at kunne afslutte ansøgningen til huslejestøttesagen har Bovia brug for en kommunal anbefaling. I henhold til § 3 stk. 4 i ”Regulativ om tilskud til boligsocial indsats i udsatte almene boligafdelinger” skal ansøgning om støtte indsendes til Landsbyggefonden af boligorganisationen gennem byrådet, som på baggrund af sit lokalkendskab skal anbefale, at der ydes den ansøgte støtte.
 
Økonomi:
Der er udarbejdet et anlægsbudget for renoveringen på 165 mio. kr.
 
Kommunal garantistillelse:
Såfremt der skulle blive behov for ustøttede lån, fastlægges kommunegarantien af kreditforeningen, og det er ikke usandsynligt, at kommunegarantien vil udgøre 100% for så vidt angår ustøttede lån til forbedringsarbejder.
 
Garantiberegningen for den del af det støttede lån, som ligger udover 60% af ejendommens værdi, afhænger af kreditforeningens vurdering af ejendommens værdi.
 
Finansiering:
Der foreligger endnu ikke en finansieringsplan eller budgetplan fra Landsbyggefonden. Det er således ikke muligt at komme med et skøn over ydelsen. Et fingerpeg kan gives ved en simpel beregning på den totale anlægssum. Såfremt den samlede anlægssum finansieres via støttede lån med en sammenvejet ydelse på 4% inkl. gebyr svarer dette til 580 kr./m2/år. Såfremt den samlede anlægssum skulle finansieres ved ustøttede lån med en ydelse på 7%, svarer dette til 1.015 kr./m2/år, hvilket tydeliggør, at projektet ikke kan gennemføres uden yderligere støtte, hvorfor Kommunens anbefaling til en huslejestøttesag er en nødvendighed.
 
Huslejekonsekvenser:
Den nuværende gennemsnitlige husleje pr. 1. januar 2015 er 613 kr./m2/år. Som beskrevet ovenfor under finansiering, kan konsekvensen for huslejen ikke oplyses, da omfanget af renoveringsstøtte, kapitaltilførsel og huslejestøtte endnu ikke er fastlagt.
 
Landsbyggefonden kan give tilsagn om støtte til almene boligafdelinger i form af ydelsesstøtte og regaranti ved optagelse af lån til finansiering og opretning, vedligeholdelse, forbedring, ombygning, sammenlægning af lejligheder og miljøforbedring. Byrådet skal i den forbindelse godkende lejeforhøjelse, låneoptagelse og en eventuel kommunal garantistillelse. På grundlag af boligorganisationens oplysninger samt Byrådets stillingtagen til projektet tager Landsbyggefonden stilling til, om betingelserne for at yde støtte er opfyldt.
 
Når de økonomiske konsekvenser og Landsbyggefondens indstilling til projektet kendes, vil sagen blive fremlagt til politisk behandling igen. Der tages i denne sag således kun stilling til, hvorvidt Kolding Kommune principielt kan tilslutte sig projektet.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Beslutning Plan- og Boligudvalget den 10-08-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-08-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Resumé

Bovia anmoder på vegne af Arbejdernes Andels-Boligforening om kommunens stillingtagen til renoveringsprojekt i afdeling 78, Junghansvej 28-44, Kolding.
 
Projektet omfatter en totalrenovering af klimaskærmen for at rette op på den ringe byggetekniske tilstand samt for at fremtidssikre afdelingen med hensyn til fremtidig udlejning.

Sagen behandles i

Plan- og Boligudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at det indstilles til Landsbyggefonden, at Kolding Kommune principielt kan tilslutte sig projektet
 
at det meddeles Landsbyggefonden, at Kolding Kommune ikke kan tage stilling til de økonomiske konsekvenser, der eventuelt måtte være for Kommunen, før der foreligger konkrete økonomiske beregninger, herunder beregning af behovet for kapitaltilførsel og garantistillelse.
 

Sagsfremstilling

Bebyggelsen består af 3 etageejendomme med i alt 54 ens 4-værelseslejligheder. I hver blok er der 18 lejligheder fordelt på 3 opgange med 6 lejligheder i hver opgang og 2 lejligheder i hvert plan. Bebyggelsen er opført i 1968.
 
Køkkener, badeværelser og installationer er renoveret i bebyggelsen i 2008. AAB oplyser, at gavlene er renoveret med udførelse af nye murbindere, efterisoleret med ca. 75 mm mineraluldsgranulat i hulmur og omfugning. Vinduer er udskiftet til plastvinduer, og facadebånd på indgangssiden er udskiftet med lette partier med udvendig beklædning med Steni plader. Ellers fremstår boligblokkene med de oprindelige facader og tag.
 
Der er jævnligt indeklimaproblemer med kuldegener samt fugt- og skimmelangreb i lejlighederne, hvorfor der er blevet foretaget en bygningsundersøgelse af facader og tag af ingeniørfirmaet COWI dateret september 2012.
 
De byggetekniske svigt i samtlige boliger er forårsaget af minimal facadeisolering og deraf følgende tilbagevendende problemer omkring indeklimaet med kulde/træk og fugt-/skimmelangreb på den indvendige side af ydervæggene. I brystningspartier mellem stue og altan er det konstateret, at vindspærre og dampspærre er defekte og utætte. Skimmelvækst er især konstateret på brystninger under vinduer i værelser samt ydervægge over vinduer i værelser. Gavlfacaderne vurderes at kunne bibeholdes, idet de som beskrevet ovenfor allerede har gennemgået en renovering.
 
Den foreløbige helhedsplan er udarbejdet med henblik på, at skabe en opretning af de byggetekniske svigt der er registreret i afdelingens klimaskærm samt forbedre indeklimaet i boligerne. Størrelsen og indretningen af lejlighederne vurderes at være fremtidssikret.
 
Der er oprettet en renoveringsstøttesag til helhedsplanen, ligesom der også er oprettet en kapitaltilførselssag og huslejestøttesag hos Landsbyggefonden. Helhedsplanen afventer Landsbyggefondens behandling og kapitaltilførslen afhænger af den plan Landsbyggefonden lægger for projektets finansiering og fremtidige økonomi.
 
Huslejestøtte gives under forudsætning af, at indsatsen indgår i en helhedsplan med tilhørende finansieringsplan. Støtten ydes som egentlig nedsættelse af balancelejen og/eller som kompensation for nye kapitaludgifter ved fysisk (støttede) arbejder, højt huslejeniveau, driftsvanskeligheder mv.
 
For at kunne afslutte ansøgningen til huslejestøttesagen har Bovia brug for en kommunal anbefaling. I henhold til § 3 stk. 4 i ”Regulativ om tilskud til boligsocial indsats i udsatte almene boligafdelinger” skal ansøgning om støtte indsendes til Landsbyggefonden af boligorganisationen gennem byrådet, som på baggrund af sit lokalkendskab skal anbefale, at der ydes den ansøgte støtte.
 
Økonomi:
Der er udarbejdet et anlægsbudget for renoveringen på 39 mio. kroner.
 
Kommunal garantistillelse:
Der forventes ikke at blive hjemtaget ustøttede lån i renoveringssagen, hvilket dog afhænger af Landsbyggefondens tilsagn i renoveringsstøttesagen. Såfremt der skulle blive behov for ustøttede lån fastlægges kommunegarantien af kreditforeningen, og det er ikke usandsynligt, at kommunegarantien vil udgøre 100% for så vidt angår ustøttede lån til forbedringsarbejder.
 
Garantiberegningen for den del af det støttede lån, som ligger udover 60% af ejendommens værdi afhænger af kreditforeningens vurdering af ejendommens værdi.
 
Finansiering:
Der foreligger endnu ikke en finansieringsplan fra Landsbyggefonden. Et meget foreløbigt skøn på finansieringen er, at den samlede anlægssum finansieres via støttede lån med en sammenvejet ydelse på 4% inkl. gebyr svarende til ca. 300 kr./m2/år, hvilket tydeliggør, at projektet ikke kan gennemføres uden yderligere støtte, hvorfor Kommunens anbefaling til en huslejestøttesag er en nødvendighed.
 
Huslejekonsekvenser:
Den nuværende gennemsnitlige husleje pr. 1. januar 2015 er 575 kr./m2/år. Som beskrevet ovenfor under finansiering, kan konsekvensen for huslejen ikke oplyses, da omfanget af renoveringsstøtte, kapitaltilførsel og huslejestøtte endnu ikke er fastlagt.
 
Landsbyggefonden kan give tilsagn om støtte til almene boligafdelinger i form af ydelsesstøtte og regaranti ved optagelse af lån til finansiering og opretning, vedligeholdelse, forbedring, ombygning, sammenlægning af lejligheder og miljøforbedring. Byrådet skal i den forbindelse godkende lejeforhøjelse, låneoptagelse og en eventuel kommunal garantistillelse. På grundlag af boligorganisationens oplysninger samt Byrådets stillingtagen til projektet tager Landsbyggefonden stilling til, om betingelserne for at yde støtte er opfyldt.
 
Når de økonomiske konsekvenser og Landsbyggefondens indstilling til projektet kendes, vil sagen blive fremlagt til politisk behandling igen. Der tages i denne sag således kun stilling til, hvorvidt Kolding Kommune principielt kan tilslutte sig projektet.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Beslutning Plan- og Boligudvalget den 10-08-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-08-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Resumé

Bovia anmoder på vegne af Arbejdernes Andels-Boligforening om Kommunens stillingtagen til renoveringsprojekt i afdeling 81, Knud Hansens Vej 42-52, Kolding.
 
Projektet omfatter en totalrenovering af klimaskærmen for at rette op på den ringe byggetekniske tilstand samt for at fremtidssikre afdelingen med hensyn til fremtidig udlejning.

Sagen behandles i

Plan- og Boligudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at det indstilles til Landsbyggefonden, at Kolding Kommune principielt kan tilslutte sig projektet
 
at det meddeles Landsbyggefonden, at Kolding Kommune ikke kan tage stilling til de økonomiske konsekvenser, der eventuelt måtte være for Kommunen, før der foreligger konkrete økonomiske beregninger, herunder beregning af behovet for kapitaltilførsel og garantistillelse.
 

Sagsfremstilling

Bebyggelsen består af 2 etageejendomme med i alt 36 ens 4-værelses lejligheder. I hver blok er der 18 lejligheder fordelt på 3 opgange med 6 lejligheder i hver opgang og 2 lejligheder i hvert plan. Bebyggelsen er opført i 1968-1969. Bebyggelsen er opført identisk med afdeling 78, Junghansvej 28-44, hvorfor forholdene og problematikkerne i de to afdelinger er ens.
 
Køkkener, badeværelser og installationer er renoveret i bebyggelsen i 2010-2011. AAB oplyser, at gavlene er renoveret med udførelse af nye murbindere og omfugning af murværket. Vinduer er udskiftet til plastvinduer, og facadebånd på indgangssiden er udskiftet med lette partier med udvendig beklædning med Steni plader. Ellers fremstår boligblokkene med de oprindelige facader og tag.
 
Der er jævnligt indeklimaproblemer med kuldegener samt fugt- og skimmelangreb i lejlighederne, hvorfor der er foretaget en bygningsundersøgelse af facader og tag af ingeniørfirmaet COWI, dateret oktober 2012.
 
De byggetekniske svigt i samtlige boliger er forårsaget af minimal facadeisolering og deraf følgende tilbagevendende problemer omkring indeklimaet med kulde/træk og fugt-/skimmelangreb på den indvendige side af ydervæggene. I brystningspartier mellem stue og altan er det konstateret, at vindspærre og dampspærre er defekte og utætte. Skimmelvækst er især konstateret på brystninger under vinduer i værelser samt ydervægge over vinduer i værelser. Gavlfacaderne vurderes at kunne bibeholdes, idet de som beskrevet ovenfor allerede har gennemgået en renovering.
 
Den foreløbige helhedsplan er udarbejdet med henblik på, at skabe en opretning af de byggetekniske svigt der er registreret i afdelingens klimaskærm samt forbedre indeklimaet i boligerne. Størrelsen og indretningen af lejlighederne vurderes at være fremtidssikret.
 
Der er oprettet en renoveringsstøttesag til helhedsplanen, ligesom der også er oprettet en kapitaltilførselssag og huslejestøttesag hos Landsbyggefonden. Helhedsplanen afventer Landsbyggefondens behandling og kapitaltilførslen afhænger af den plan Landsbyggefonden lægger for projektets finansiering og fremtidige økonomi.
 
Huslejestøtte gives under forudsætning af, at indsatsen indgår i en helhedsplan med tilhørende finansieringsplan. Støtten ydes som egentlig nedsættelse af balancelejen og/eller som kompensation for nye kapitaludgifter ved fysisk (støttede) arbejder, højt huslejeniveau, driftsvanskeligheder mv.
 
For at kunne afslutte ansøgningen til huslejestøttesagen har Bovia brug for en kommunal anbefaling. I henhold til § 3 stk. 4 i ”Regulativ om tilskud til boligsocial indsats i udsatte almene boligafdelinger” skal ansøgning om støtte indsendes til Landsbyggefonden af boligorganisationen gennem byrådet, som på baggrund af sit lokalkendskab skal anbefale, at der ydes den ansøgte støtte.
 
Økonomi:
Der er udarbejdet et anlægsbudget for renoveringen på 26 mio. kroner.
 
Kommunal garantistillelse:
Der forventes ikke at blive hjemtaget ustøttede lån i renoveringssagen, hvilket dog afhænger af Landsbyggefondens tilsagn i renoveringsstøttesagen. Såfremt der skulle blive behov for ustøttede lån fastlægges kommunegarantien af kreditforeningen, og det er ikke usandsynligt, at kommunegarantien vil udgøre 100% for så vidt angår ustøttede lån til forbedringsarbejder.
 
Garantiberegningen for den del af det støttede lån, som ligger udover 60% af ejendommens værdi afhænger af kreditforeningens vurdering af ejendommens værdi.
 
Finansiering:
Der foreligger endnu ikke en finansieringsplan fra Landsbyggefonden. Et meget foreløbigt skøn på finansieringen er, at den samlede anlægssum finansieres via støttede lån med en sammenvejet ydelse på 4% inkl. gebyr svarende til ca. 300 kr./m2/år, hvilket tydeliggør, at projektet ikke kan gennemføres uden yderligere støtte, hvorfor Kommunens anbefaling til en huslejestøttesag er en nødvendighed.
 
Huslejekonsekvenser:
Den nuværende gennemsnitlige husleje pr. 1. januar 2015 er 636 kr./m2/år. Som beskrevet ovenfor under finansiering, kan konsekvensen for huslejen ikke oplyses, da omfanget af renoveringsstøtte, kapitaltilførsel og huslejestøtte endnu ikke er fastlagt.
 
Landsbyggefonden kan give tilsagn om støtte til almene boligafdelinger i form af ydelsesstøtte og regaranti ved optagelse af lån til finansiering og opretning, vedligeholdelse, forbedring, ombygning, sammenlægning af lejligheder og miljøforbedring. Byrådet skal i den forbindelse godkende lejeforhøjelse, låneoptagelse og en eventuel kommunal garantistillelse. På grundlag af boligorganisationens oplysninger samt Byrådets stillingtagen til projektet tager Landsbyggefonden stilling til, om betingelserne for at yde støtte er opfyldt.
 
Når de økonomiske konsekvenser og Landsbyggefondens indstilling til projektet kendes, vil sagen blive fremlagt til politisk behandling igen. Der tages i denne sag således kun stilling til, hvorvidt Kolding Kommune principielt kan tilslutte sig projektet.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Beslutning Plan- og Boligudvalget den 10-08-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-08-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Resumé

Byrådene i Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle Kommuner har ved årsskiftet 2014/2015 tilkendegivet, at man ønsker at etablere et kommunalt fællesskab på beredskabsområdet. På denne baggrund indstilles nu til alle 6 Byråd, at vedtægter samt økonomisk konstruktion for Trekantområdets Brandvæsen godkendes.

Sagen behandles i

Beredskabskommissionen, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren indstiller,
 
at vedtægterne jævnfør bilag 1 godkendes,
 
at de økonomiske forudsætninger jævnfør bilag 2 godkendes,
 
at de nuværende sideaktiviteter videreføres af ”Trekantområdets Brandvæsen I/S”, og at der vurderes nærmere på en eventuel fortsættelse heraf i perioden 2016-18,
 
at udgifter i forbindelse med selskabets etablering fordeles efter befolkningstallet pr. 1. januar 2015.

Sagsfremstilling

I aftalen om kommunernes økonomi for 2015 har KL aftalt med regeringen, at kommunerne senest den 1. januar 2016 skal have etableret op mod og maksimalt 20 beredskabsenheder organiseret i tværkommunale samarbejder. Det betyder i praksis, at antallet af beredskaber reduceres fra 86 til maksimalt 20 i Danmark.
 
Dannelsen af de fælles beredskaber skal ske inden for den nuværende beredskabslovs rammer. Kommunerne skal dermed selv medvirke til, at der indgås de relevante aftaler om etablering af en række fælleskommunale selskaber i henhold til Lov om kommunernes styrelse § 60 jf. beredskabslovens § 10, stk. 3.
 
Det er en del af aftalen mellem KL og regeringen, at kommunerne under ét bliver reduceret med 50 mio. kr. i 2015 stigende til 75 mio. kr. i 2016 og frem, som bliver reduceret i bloktilskuddet. Derudover er det forudsat i aftalen, at der kan frigøres 100 mio. kr. i kommunerne til omprioriteringer. Begge dele udmøntes af selskabet.
 
Byrådene i Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle Kommuner har ved årsskiftet 2014/2015 tilkendegivet, at man ønsker at etablere et sådant kommunalt fællesskab på beredskabsområdet. På denne baggrund indstilles nu til alle 6 Byråd, at vedtægter for Trekantområdets Brandvæsen godkendes.
 
Af hensyn til en sikring af, at beredskabet i alle kommuner fungerer under etableringen af et fælles beredskab, vil selve etableringen skulle foregå i flere faser:
 
- I 2015 forberedes sammenlægningen. Blandt større opgaver er opbygning af selskabets organisation samt påbegyndelse af arbejdet med en ny fælles risikobaseret dimensionering, der skal godkendes i deltagerkommunerne.
 
- Pr. 1. januar 2016 etableres §60 selskabet, og den nye Beredskabskommission påbegynder sit arbejde. Når samtlige Byråd har godkendt vedtægter og vilkår, skal Statsforvaltningen godkende etableringen af selskabet.
 
- Pr. 1. januar 2016 videreføres en række sideaktiviteter af selskabet. I en opstartperiode 2016-18 vurderer selskabet den varige udførelse vedrørende sideaktiviteter i dialog med ejerkommunerne.
 
- I den videre proces vil den nye fælles risikobaserede dimensionering blive færdiggjort. Det er her, der kan ske ændringer af den nuværende fysiske placering af de enkelte kommuners beredskaber, ligesom antallet af medarbejdere vil blive tilpasset det nye selskabs behov. Det økonomiske potentiale effektueres og deltagerkommunerne vil blive tilbudt det serviceniveau, der er nødvendigt i.f.t den risikobaserede dimensionering.
 
Særligt vedrørende selskabets vedtægter og overdragelsesaftale skal oplyses følgende:
 
Selskabet navngives: ”Trekantområdets Brandvæsen I/S”. Der er i foråret 2015 ansat en ny beredskabsdirektør. Den fysiske placering af den overordnede ledelse og administration bliver i Vejle Kommune. Den fysiske placering af vagtcentral med tilhørende operative funktioner bliver i Fredericia Kommune. Der skal indgås en administrationsaftale med Vejle Kommune om økonomi, jura, IT, forsikringer, udbud, kommunikation samt løn- og personalejuridiske funktioner.
 
Beredskabscenter Gudsø indskydes i det nye selskab.
 
Den fysiske placering af en række understøttende funktioner til det operative beredskab overlades til det nye selskabs ledelse at beslutte, herunder at overveje om opgaven bedst varetages af selskabet, eller om opgaven vil kunne være egnet til at blive udbudt.
 
Spørgsmålet vedrørende det supplerende frivillige beredskab afgøres af den fremtidige ledelse, når der foreligger en ny risikobaseret dimensionering og under hensyntagen til de medvirkende kommuners ønsker og traditioner, herunder geografiske traditioner.
 
Den fysiske placering af den brandtekniske byggesagsbehandling, brandsyn og beredskabsplanlægning, som varetages af selskabet, sker i de enkelte deltagerkommuner, og kommunerne stiller efter nærmere aftale med det nye selskab en arbejdsplads til rådighed for denne funktion.
 
Særligt vedrørende selskabets økonomiske forudsætninger (bilag 2) kan fremhæves:
 
Med henblik på at skabe forudsætningerne for en realisering af de forudsatte økonomiske gevinster, etableres selskabet med mindst mulig kapitalbinding, hvorved der opnås en fleksibilitet i dimensioneringen. Det sker bl.a. ved at større materiel leases, bygninger lejes, tjenestemænd udlånes og administrationsydelser tilkøbes.
 
Selskabets budgetmæssige grundlag er de enkelte kommuners eksisterende økonomiske rammer, korrigeret for en række forhold, inkl. foreløbige beregninger for sideaktiviteterne. Derved er budgetterne tilpasset de ændrede økonomiske forhold som følge af bl.a. leje og leasingaftaler. Fra 2019 og frem justeres det samlede budget for selskabet til det laveste udgiftsniveau, som den af de deltagende kommuner i selskabet har.
 
Udgiftsfordelingen i 2016-18 er fastsat ud fra den nuværende kendte fordeling, kommuner imellem, mens den fra 2019 og frem vil være efter andelen af befolkningstallet. En forudsætning herfor er, at de planlagte effektiviseringer effektueres, og der derved opnås et ensartet udgiftsniveau.
 
I forbindelse med selskabets etablering pr. 1. januar 2016 vil kommunerne ikke overføre et eventuelt mer- eller mindreforbrug i 2015 på beredskabsområdet. Etableringsomkostninger der måtte være i perioden frem til selskabets etablering, fordeles på kommunerne efter befolkningstallet pr. 1. januar 2015.

Beslutning Beredskabskommissionen den 12-08-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-08-2015

Forslaget indstilles til godkendelse, idet det indstilles, at Poul Erik Jensen, Knud Erik Langhoff og Jørn Pedersen udpeges til bestyrelsen.

Resumé

Nuværende skorstensfejeraftaler udløber den 31. december 2015 og ophører uden opsigelse.
 
Der skal således tages stilling til, hvordan aftalegrundlaget gældende fra 1. januar 2016 skal tilvejebringes.

Sagen behandles i

Plan- og Boligudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at den lovpligtige skorstensfejning i overensstemmelse med KL’s udmelding ikke udbydes,
 
at der i stedet indgås nye aftaler med de nuværende skorstensfejermestre pr. 1. januar 2016,
 
at aftaleperioden fastsættes til 8 år med mulighed for forlængelse med 2 år,
 
at der indarbejdes sociale klausuler i aftalerne, så skorstensfejermestrene forpligtes til at ansætte og uddanne lærlinge,
 
at borgerne som udgangspunkt betjenes af den skorstensfejermester, der har fået tildelt distriktet, men at borgerne frit kan vælge mellem de skorstensfejere, som Kommunen har indgået aftaler med,
 
at den nuværende opdeling i tre distrikter fastholdes,
 
at et distrikt udbydes i konkurrence i forbindelse med, at en skorstensfejermester ophører med sit arbejde, eller når kontraktperioden udløber.

Sagsfremstilling

Et enigt Plan- og Miljøudvalg besluttede den 15. juni 2011, pkt. 17, at indstille til Økonomiudvalget og Byrådet, at den lovpligtige skorstensfejning ikke skulle konkurrenceudsættes og, at opgaven skulle udføres i henhold til standardaftalen udarbejdet af Skorstensfejerlauget og KL. Økonomiudvalget og Byrådet tiltrådte indstillingen på møder i august 2011.
 
Aftalerne er indgået mellem Kolding Kommune og skorstensfejermestrene i de 3 distrikter Kolding Nord, Kolding Syd og Christiansfeld.
 
 
De nuværende aftaler er gældende for en 4-årig periode fra den 1. januar 2012 til den 31. december 2015, hvorefter aftalerne ophører uden opsigelse.
 
Der skal således tages stilling til, hvordan aftalegrundlaget gældende fra 1. januar 2016 skal tilvejebringes.
 
Byrådet besluttede den 25. august 2014, at By- og Udviklingsforvaltningen foretager en teknisk dialog med skorstensfejermestre for at modtage tilbagemeldinger for så vidt angår den nuværende inddeling i distrikter, vilkår i aftalegrundlaget mv.
 
Teknisk dialog
Forvaltningen har i alt gennemført fem dialogmøder – ét for hvert distrikt, ét med oldermanden for Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 og ét med en skorstensfejer, der kunne være interesseret i at etablere sig i Kolding Kommune. I dialogmødet vedrørende distrikt Kolding Syd har såvel den netop afgåede som den nytiltrådte skorstensfejermester, der har overtaget distriktet pr. 1. januar 2015, deltaget. Forvaltningen har ikke inddraget en såkaldt ”fri” skorstensfejer i den tekniske dialog, idet det er vurderingen, at Kommunens tilsynsforpligtelse over for en ”fri” skorstensfejer er vanskelig og, fordi en ”fri” skorstensfejer ikke vil kunne honorere kravet om fremmøde ved skorstensbrand inden for en time.
 
Spørgeguider udarbejdet til strukturering af og opsamling på dialogmøderne er vedlagt som bilag.
 
Det fremgår af bemærkningerne fra dialogmøderne, at synspunkterne i visse sammenhænge er forskellige, og at det derfor er vanskeligt at finde en fremtidig model, der tilgodeser alle synspunkter.
 
Eksempelvis har skorstensfejermestrene fremsat forskellige synspunkter for så vidt angår spørgsmålet om distrikternes antal og størrelse.
 
Til gengæld er der enighed om, at aftalernes varighed bør være længere end de nuværende 4 år, og at opgaven ikke bør konkurrenceudsættes i forbindelse med udløb af aftalerne.
 
Komparativ analyse
By- og Udviklingsforvaltningen har indhentet oplysninger om administrationen af skorstensfejervæsnet i nabokommunerne. Praksis fremgår af bilaget.
 
Sammenligningen viser bl.a., at:
 • distrikternes antal og størrelse varierer en del,
 • kontraktperioden er kortest i Kolding Kommune,
 • nuværende aftaler ikke baserer sig på udbud,
 • overdragelse af et distrikt er forholdsvist ureguleret,
 • nuværende aftaler ikke indeholder sociale klausuler.
Anbefaling
Forvaltningen vil i det følgende anvise en række anbefalinger på baggrund af erfaringen med administration af skorstensfejervæsnet, dialogmøderne og den komparative analyse.
 
Forvaltningen finder grundlæggende, at kommunen bør være delt op i flere distrikter, så borgerne reelt har mulighed for at vælge en anden af Kolding Kommunes godkendte skorstensfejermestre end den, der varetager den lovpligtige skorstensfejning i distriktet. I den forbindelse bør aftalegrundlaget af administrative og tilsynsmæssige årsager også præciseres således, at muligheden for valg af anden skorstensfejer bør begrænse sig til en af de af Kommunen godkendte.
 
En evt. ændring fra de nuværende tre distrikter til to distrikter vil betyde, at distrikterne skal udbydes i løbet af 2015. Nogle skorstensfejermestre har i dialogen anført, at en sådan ændring vil gå ud over servicen over for borgerne, og at det vil skabe en usikkerhed og utryghed hos de nuværende skorstensfejermestre.
 
På baggrund af dialogrunden anbefaler forvaltningen, at de nuværende distrikter fastholdes, og at de ikke konkurrenceudsættes. Dette er i tråd med KL’s udmelding om, at den lovpligtige skorstensfejning ikke er udbudspligtig. Økonomiudvalget har desuden den 9. marts 2015 godkendt mulige emner til konkurrenceudsættelse (sag 14/10223). Den lovpligtige skorstensfejning er ikke udpeget som emne til konkurrenceudsættelse.
 
Forvaltningen foreslår, at aftalernes varighed fastsættes til 8 år med mulighed for forlængelse med yderligere 2 år.
 
Ved en længere aftaleperiode end den nugældende sikres bedre muligheder for skorstensfejermestrene, så de kan foretage og afskrive de nødvendige investeringer i køretøjer og materiel. Desuden gives der i tråd med sociale klausuler rimelige rammer for skorstensfejermestrene til at etablere lærepladser og tage lærlinge ind. Uddannelsen til skorstensfejer varer 4 år.
 
Det fremgår af aftalegrundlaget, at skorstensfejermesteren ophører med sit arbejde senest den 31. december det år, han fylder 67 år. I den kommende aftaleperiode vil to af distrikterne blive ledige, hvis kravet fastholdes.
 
I dag kan en afgående skorstensfejermester indstille en afløser, der skal godkendes af Kommunen. Som noget nyt foreslås det, at distriktet opslås ledigt i forbindelse med, at en skorstensfejermester enten selv vælger at afgå eller grundet kravene i aftalegrundlaget afgår.
 
Formålet med denne ændring er at åbne op for et bredere ansøgerfelt med henblik på at finde en kompetent afløser med de rette kvalifikationer.
 
Distrikterne vil således blive udbudt (fx ved offentligt eller begrænset udbud) i takt med, at de bliver ledige undervejs i eller med udløb af kontraktperioden.
 
Sammenfattende set anbefaler forvaltningen, at der indgås nye aftaler med de nuværende skorstensfejermestre bl.a. med følgende vilkår:
 • Kontraktperioden fastsættes til 8 år med mulighed for forlængelse i yderligere 2 år.
 • Hver skorstensfejermester forpligter sig til at antage mindst én lærling i kontraktperioden.
 • Skorstensfejermesteren ophører med sit arbejde senest den 31. december det år, han fylder 67 år.
 • Skorstensfejermesteren skal påtage sig den lovpligtige skorstensfejning på ejendomme i de andre distrikter i Kolding Kommune, hvis en borger ønsker en anden skorstensfejer end den, der har distriktet.
 • Bliver et distrikt ledigt, foretages der udbud af distriktet.

Beslutning Plan- og Boligudvalget den 10-08-2015

Forslaget indstilles til godkendelse med en ændring, at pensionsalderen ændres fra 67 år til den til enhver tid gældende pensionsalder aftalt mellem KL og Skorstensfejerlauget.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-08-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Resumé

Strandhuse Nr. Bjert Vandværk anmoder om, at Kolding Kommune stiller kommunegaranti ifm optagelse af lån på 18.000.000 kr. til opførelse af nyt vandværk.
 
Kolding Kommune kan i henhold til lånebekendtgørelsens bestemmelser stille garantien og kan i den forbindelse stille krav om betaling af garantiprovision.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,
 
at der stilles garanti som ansøgt mod betaling af en årlig garantiprovision svarende til 0,50% af den til enhver tid værende restgæld.

Sagsfremstilling

Strandhuse Nr. Bjert Vandværk har pr. brev den 22. juli 2015 anmodet om, at Kolding Kommune stiller en garanti for et fastforrentet lån på 18.000.000 kr. med en tilbagebetalingstid på 40 år til en fast rente på 2,25% til finansiering af et nyt vandværk ”Bøgebjerg Vandværk”.
 
Kommunegaranti er en forudsætning for optagelse af lånet i Kommunekredit. Kommunegarantien medvirker alt andet lige til en lavere rente, end hvis lånet skulle optages et andet sted uden kommunegaranti.
 
Kolding Kommune har i februar 2015 givet tilladelse til, at det nye vandværk kan etableres.
 
Årsagen til, at der skal etableres et nyt vandværk, er en kombination af, at der ønskes et vandværk, der fremadrettet lever op til krav om øget vandleverance som følge af udbygning af eksisterende forsyningsområde, samt en bedre standard for en moderne vandforsyning med hensyn til energi og hygiejnetekniske krav mm. Desuden er indvindingsforholdende, vandkvalitet og udvidelsesmuligheder ved Nr. Bjert Vandværk ikke optimale.
 
Etableringen af Bøgebjerg Vandværk betyder, at vandforsyningen i Strandhuse Nr. Bjerts Vandværks forsyningsområde i fremtiden kan ske fra et tidssvarende vandværk med større forsyningssikkerhed. Vandindvinding og vandbehandling ønskes etableret som to produktionslinjer, der kan fungere i kombination og hver for sig.
 
Etableringen af det nye vandværk er i overensstemmelse med Kolding Kommunes Vandforsynings- og grundvandsbeskyttelsesplan 2011-2021.
 
Iflg. vandværket viser alle prognoser, at taksten pr. m3, stort set kan holdes inden for den pris, der er gældende i dag.
 
Indenrigsministeriets brev af 31. maj 1999 j.nr. 1998/11121/577-1 siger, at der på visse betingelser lovligt vil kunne stilles en kommunal garanti for en privat forsyningsvirksomheds låneoptagelse med henblik på optagelse af så billige lån som muligt, og dermed en sikring af, at den kollektive forsyningsvirksomhed varetages med så lave omkostninger som muligt.
 
Det er en betingelse, at forsyningsselskabet betaler et vederlag på markedsmæssige vilkår for garantistillelsen. På baggrund af tilsvarende sager foreslås det, at vandværket betaler en årlig garantiprovision på 0,50% af den til enhver tid værende restgæld.
 
I henhold til §3.3 stk. 3 i bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. står der ”Den del af lån optaget af vandselskaber i henhold til lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold til investeringsudgiften ved indvinding og distribution af brugsvand og investeringsudgiften ved kloakering og rensningsanlæg, samt garanti herfor, henregnes ikke til kommunens låntagning.” Dvs. lånerammen påvirkes ikke.
 
I henhold til vandsektorlovens §16 står der ”En kommune kan meddele garanti for lån, der optages af et vandselskab til finansiering af selskabets investeringsudgifter ved indvinding og distribution af brugsvand samt investeringsudgifter ved kloakering og rensningsanlæg, i det omfang lånet kan indregnes i vandprisen.”
 
Ifølge gældende lovgivning og retningslinjer er der således ikke noget til hinder for, at der stilles en kommunegaranti for lånet.

Centralforvaltningens bemærkninger

Garantiprovisionen vil indgå under administrationspolitik og vil blive anvendt til delvis inddækning af effektiviseringsmålet. Herudover er der ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-08-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Resumé

Deltagelse i kommunale aktiviteter.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Forslag

Kommunaldirektøren foreslår,
 
at Økonomiudvalget drøfter, om der er behov for, at et eller flere medlemmer af udvalget varetager andre kommunale hverv.

Sagsfremstilling

Jf. Kolding Kommunes Regulativ om Vederlag og godtgørelse til Byrådets medlemmer punkt 2 fremgår det, at der kan tillægges erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af andre kommunale hverv, når deltagelsen sker efter anmodning fra Byrådet eller et af Byrådets udvalg, på grundlag af en protokolleret beslutning.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-08-2015

Der forelå intet til drøftelse.

Resumé

Orientering fra formanden.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-08-2015

Orienteringen blev taget til efterretning.

Resumé

Orientering fra kommunaldirektøren.

Sagen behandles i

Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-08-2015

Orienteringen blev taget til efterretning.