Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik Politikker og strategier Bæredygtighedsstrategi

Bæredygtighedsstrategi


For at lykkes mødes vi i bæredygtige fællesskaber i by og på land.

I Kolding arbejder vi målrettet med at fremme den grønne omstilling, styrke livskvaliteten for vores borgere og vækstbetingelserne for erhvervslivet.

Den indsats fortsætter vi, men nu hæver vi barren og skruer op for ambitionerne i Kolding Kommunes nye bæredygtighedsstrategi ’Kolding2030 – Sammen skaber vi fremtidens bæredygtige samfund’, som er gældende i perioden 2020-2023. ¨

Arbejdet med bæredygtighed er med til at realisere Kolding Kommunes overordnede vision ’Sammen designer vi livet’.

Hvad er det vi vil – ambitionen

Kolding2030 – Sammen skaber vi fremtidens bæredygtige samfund. I samarbejde med borgere, virksomheder og uddannelsesinstitutioner går vi forrest og skaber et nyt niveau af livskvalitet og bæredygtig vækst baseret på en cirkulær økonomi. Sammen omstiller vi vores samfund og skaber øget sundhed og trivsel for alle, et klima i balance, en mangfoldig natur, et øget fokus på vand som en ressource og nye innovative forretningsmodeller, som holder vores ressourcer i kredsløb og skaber arbejdspladser. For at lykkes mødes vi i bæredygtige fællesskaber i by og på land.

Hvad vil vi have fokus på – indsatsområderne
For at skabe fremtidens bæredygtige samfund har vi udvalgt seks indsatsområder, hvor vi mener, der skal gøres en ekstra indsats, for at skabe et samfund som ikke kompromittere fremtidens generationers muligheder for et godt liv.

  • Sundhed og trivsel for alle
  • Klima i balance
  • Mangfoldig natur
  • Vand som ressource
  • Ressourcer i kredsløb
  • Bæredygtige fællesskaber

Alle indsatsområderne bygger på FN’s 17 verdensmål (se bilag 1), og alle er forbundet på tværs. Derfor er det vigtigt, at indsatsområderne ses i en helhed, og at løsningerne under hvert indsatsområde findes i samspil og i relation til de andre indsatsområder.

Hvordan vil vi arbejde – fem cirkulære designprincipper

Retningen er sat – via de seks indsatsområder skaber vi fremtidens bæredygtige samfund. Hvordan indfrier vi så ambitionen i praksis?

For at nå i mål skal vi grundlæggende omstille vores nuværende samfund fra et lineært til et cirkulært samfund. Det betyder, at vi skal retænke og redesigne den måde vi har indrettet vores samfund på, hvilket kræver et skift i vores mindset. Til det formål har vi udviklet fem cirkulære designprincipper, som skal sikre at de løsninger vi søsætter under indsatsområderne understøtter et cirkulært mindset.

erdensmålenes relation til indsatsområderne i strategien, sorteret efter indsatsområde:

Bilag til Bæredygtighedsstrategi

Verdensmål 3. Sundhed og trivsel

Delmål

3.4 Inden 2030 skal tidlig dødelighed, som følge af ikke-smitsomme sygdomme, reduceres med en tredjedel gennem forebyggelse og behandling, og mental sundhed og trivsel skal fremmes.

Verdensmål 7. Bæredygtig energi

Delmål

7.2 Inden 2030 skal andelen af vedvarende energi i det globale energimix øges væsentligt.

 

Verdensmål 11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

Delmål

11.6 Inden 2030 skal den negative miljøbelastning pr. indbygger reduceres, herunder ved at lægge særlig vægt på luftkvalitet og på husholdnings- og anden affaldsforvaltning.

Verdensmål 6. Rent vand og sanitet

Delmål

6.6 Inden 2020 skal vandrelaterede økosystemer, herunder bjerge, skove, vådområder, floder, grundvandsbassiner og søer beskyttes og gendannes.

 

Verdensmål 14. Livet i havet

Delmål

14.1 Inden 2025 skal alle former for havforurening forhindres og væsentligt reduceres, især forurening forårsaget af landbaserede aktiviteter, herunder havaffald og forurening med næringsstoffer.

 

Verdensmål 15. Livet på land

Delmål

15.1 Inden 2020 skal der sikres bevarelse, genoprettelse og bæredygtig brug af økosystemer på land og i ferskvand og deres tjenesteydelser, specielt skove, vådområder, bjerge og tørområder i henhold til forpligtigelser under internationale aftaler.

15.15 Der skal tages omgående og væsentlig handling for at begrænse forringelse af naturlige levesteder, stoppe tab af biodiversitet og, inden 2020, beskytte og forhindre udryddelse af truede arter.

Verdensmål 6. Rent vand og sanitet

Delmål

6.3 Inden 2030 skal vandkvaliteten forbedres ved at reducere forurening, afskaffe affaldsdumping og minimere udslip af farlige kemikalier og materialer, og halvere andelen af ubehandlet spildevand og væsentligt øge genanvendelse og sikker genbrug globalt.

6.4 Inden 2030 skal effektiviteten af vandanvendelsen indenfor alle sektorer øges væsentligt, og der skal sikres bæredygtig indvinding af og forsyning med ferskvand for at imødegå vandknaphed, og væsentligt reducere antallet af mennesker, der lider af vandmangel, betydeligt.

 

Verdensmål 13. Klimaindsats

Delmål

13.1 Modstandskraft og tilpasningsevne til klimarelaterede risici og naturkatastrofer i alle lande skal styrkes.

13.2 Tiltag mod klimaforandringer skal integreres i nationale politikker, strategier og planlægning.

Verdensmål 8. Anstændige jobs og økonomisk vækst

Delmål

8.3 Der skal fremmes udviklingsorienterede politikker, der støtter produktive aktiviteter, skaber anstændige jobs, iværksætteri, kreativitet og innovation, og som fremmer en formalisering og udvikling af mikro-, små- og mellemstore virksomheder, gennem bl.a. adgang til finansielle tjenesteydelser.

8.4 Frem til 2030 skal den globale ressourceeffektivitet inden for forbrug og produktion løbende forbedres, og det skal bestræbes at afkoble økonomisk vækst fra miljøforringelse, i overensstemmelse med de 10-årige Ramme programmer for bæredygtige forbrugs- og produktionsmønstre, med de udviklede lande i spidsen.

8.5 Inden 2030 skal der opnås fuld og produktiv beskæftigelse og anstændigt arbejde for alle kvinder og mænd, herunder også unge og personer med handicap, og med lige løn for arbejde af samme værdi.

8.6 Inden 2020 skal andelen af unge, der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse væsentligt reduceres.

 

Verdensmål 9. Industri, innovation og infrastruktur

Delmål

9.4 Inden 2030 skal infrastrukturen opgraderes og industrier retrofittes for at gøre dem bæredygtige, med mere effektiv udnyttelse af ressourcer og øget brug af rene og miljøvenlige teknologier og industrielle processer. Alle lande skal handle ud fra deres respektive kapacitet.

 

Verdensmål 11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

Delmål

11.6 Inden 2030 skal den negative miljøbelastning pr. indbygger reduceres, herunder ved at lægge særlig vægt på luftkvalitet og på husholdnings- og anden affaldsforvaltning.

 

Verdensmål 12. Ansvarligt forbrug og produktion

Delmål

12.2 Inden 2030 skal der opnås en bæredygtig forvaltning og effektiv udnyttelse af naturressourcer.

12.3 Inden 2030 skal det globale madspild på detail- og forbrugerniveau pr. indbygger halveres og fødevaretab i produktions- og forsyningskæder, herunder tab af afgrøder efter høst, skal reduceres.

12.4 Inden 2020 skal der opnås en miljømæssig forsvarlig håndtering af kemikalier og affald i hele deres livscyklus, i overensstemmelse med de aftalte internationale rammer[1], og udledning til luft, vand og jord skal væsentligt reduceres for at minimere negative indvirkninger på menneskers sundhed og miljøet.

12.5 Inden 2030 skal affaldsgenereringen væsentligt reduceres gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug.

12.7 Der skal fremmes bæredygtige offentlige indkøbspraksis i overensstemmelse med nationale politikker og prioriteter.

Verdensmål 4. Kvalitetsuddannelse

Delmål

4.7 Inden 2030 skal alle elever have tilegnet sig den viden og de færdigheder, som er nødvendig for at fremme bæredygtig udvikling, herunder bl.a. gennem undervisning i bæredygtig udvikling og bæredygtig livsstil, menneskerettigheder, ligestilling mellem kønnene, fremme af en fredelig og ikkevoldelig kultur, globalt medborgerskab samt anerkendelse af kulturel mangfoldighed og af kulturens bidrag til bæredygtig udvikling.

 

Verdensmål 11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

Delmål

11.3 Inden 2030 skal byudvikling gøres mere inkluderende og bæredygtig, og kapaciteten til en inddragende, integreret og bæredygtig boligplanlægning og forvaltning i alle lande skal styrkes.

 

Verdensmål 12. Ansvarligt forbrug og produktion

Delmål

12.8 Inden 2030 skal det sikres, at mennesker alle steder, har den relevante information og viden om bæredygtig udvikling og livsstil i harmoni med naturen.

 

Verdensmål 17. Partnerskaber for handling

Delmål

17.17 Der skal tilskyndes og fremmes effektive offentlige partnerskaber, offentligt-private partnerskaber og civilsamfundspartnerskaber, som bygger på erfaringer og ressourcestrategier fra partnerskaber.

 

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje