Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik Politikker og strategier Demenspolitik

Demenspolitik

Vi kommer alle i berøring med demenssygdomme - Kolding Kommune har naturligvis en demenspolitik.

1

»Borgere med demenslignende symptomer sikres en tidlig lægefaglig og kvalificeret undersøgelse for at få stillet den korrekte diagnose tidligt, så behandling kan igangsættes.«

Hidtil har alt for få fået stillet en korrekt diagnose. Behovet er stort, fordi al erfaring viser, at den, der er ramt af en demenssygdom, hjælpes bedst, jo tidligere i sygdomsforløbet der sættes ind.

Dertil kommer, at mange med demenslignende symptomer ikke lider af en demenssygdom, men måske blot lider af sygdomme, som forholdsvis let kan kureres.


2

»Borgere med demens og de pårørende sikres en sammenhængende indsats. Herunder den nødvendige kvalificerede information og rådgivning om sygdommen samt om Kolding Kommunes tilbud.«

Det siges ofte, at demens er de pårørendes sygdom. Det er nemlig ofte dem, der står med smerten. Derfor skal både borger samt de pårørende støttes, rådgives og vejledes, så de bedre kan klare hverdagen sammen.

Rådgivningen bygger på en faglig indsigt og forståelse for de problemer, der følger med at leve med - og i tæt kontakt med en - der lider af en demenssygdom.


3

»Borgere med demens og de pårørende skal kunne blive i nærmiljøet, så længe det ønskes og er muligt. Derved har de mulighed for at fastholde kontakten til det nære netværk.«

En kvalificeret indsats med hjælp i hjemmet, tilbud om daghjem og aflastning samt støtte og rådgivning til pårørende vil udsætte behovet for en plejebolig.


4

»Borgere med demens tilbydes samvær og beskæftigelse tilpasset behov og ressourcer uanset boform.«


5

»Der er tilstrækkeligt med plejeboliger, der er indrettet efter den demensramtes behov. De fysiske rammer, inkl. udearealer skal i videst muligt omfang bidrage til at forebygge tvangsforanstaltninger.«

De fysiske rammer skal være trygge og hjemlige med mulighed for almindelige dagligdags gøremål. Der skal være mulighed for individuelt tilpassede aktiviteter. Plejeboligen, plejen og omsorgen skal forebygge behovet for anvendelse af tvang.


6

»Personalet er oplært og veluddannede specielt med henblik på at varetage pleje- og omsorgsindsatsen på demensområdet«.

Uddannelserne skal primært rettes mod det personale, som arbejder med demensramte i skærmede enheder, daghjem og lignende samt i hjemmehjælpen.


7

»Al indsats tilrettelægges med henblik på, at undgå magtanvendelse «.


8

»Indsatsen for borgere med demens og deres pårørende skal løbende udvikles, og ressourcerne udnyttes optimalt.«

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje