Skip til hoved indholdet

Klimatilpasningsplan

Oversvømmelser kan blive et stort problem i fremtiden.

Kolding Byråd vedtog i juni 2014 Klimatilpasningsplan for Kolding Kommune 2013 – 2025, som tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2013-2025.

Planens formål og indhold

Klimatilpasningsplans overordnede formål er at tydeliggøre de udfordringer, ekstreme vejrhændelser giver os i dag og i fremtiden. Planen skal derfor være med til at ruste os til at kunne håndtere klimabetingede oversvømmelser på kort og lang sigt. Klimatilpasningsplanen har fokus på klimabetingede oversvømmelser fra nedbør, hav, vandløb og grundvand.

Klimatilpasningsplanen beskriver, hvordan fremtidens klima forventes at blive. Vi kan bl.a. forvente flere ekstreme vejrhændelser som skybrud og stormflod. Det har vi allerede set flere eksempler på med hyppigere skybrudshændelser, som har forårsaget oversvømmelser af veje, viadukter og kældre.

Klimatilpasningsplanen viser de områder, hvor oversvømmelserne forventes at kunne give problemer. Flere områder er prioriteret til nærmere undersøgelse i første planperiode, og der er forslag til, hvordan vi kan imødegå klimaændringerne. Endvidere beskriver klimatilpasningsplanen, hvordan den nye viden om klimabetingede oversvømmelser indarbejdes i den langsigtede planlægning.

Betyder klimaændringerne noget for mig?

Oversvømmes et område i forbindelse med et skybruds- eller en stormflodshændelse, kan det hurtigt få indflydelse på den enkeltes hverdag.

Vej- eller jernbanestrækninger kan undermineres, så der opstår forsinkelser, og beredskabet kan måske ikke komme frem.
Elforsyningen kan påvirkes, så der ikke er strøm i hjemmet. Uden strøm fungerer trafikreguleringerne heller ikke, så der kan opstå trafikkaos og uheld.
Drikkevandsboringer kan oversvømmes, så drikkevandet evt. forurenes og skal koges i en periode pga. bakterier.
Landbrugsarealer kan oversvømmes, så høsten ødelægges.
Privates kældre kan stå under vand, så bygningsdele og personlige værdier ødelægges.

 
Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje