Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik Politikker og strategier Mobilitetsplan

Mobilitetsplan

Indledning

Fra denne side har du adgang til Kolding Kommunes mobilitetsplan. Planen består af to elementer:

Mobilitetsplan 2023-2035 for Kolding by
Mobilitetsplan 2016-2027 for hele kommunen. De dele, der gælder Kolding by er dog erstattet af ovennævnte plan

Mobilitetsplan 2023-2035

Det er afgørende for et velfungerende samfund, at vi hurtigt og sikkert kan bevæge os fra A til B. Vi skal kunne pendle til arbejde, transportere børnene til skole og tage til familiefødselsdag i weekenden uden de store hindringer på vejen. Gnidningsfri transport er også en grundlæggende faktor for erhvervslivet og den enkelte. Derfor er det vigtigt med en god infrastruktur, som sikre vi alle hurtigt kan komme frem, samt at have en god adgang til en bred vifte af forskellige transporttilbud.

I fremtiden står vi over for en række udfordringer, dilemmaer og krav på transportområdet. Der er et stigende antal biler på vejene. Siden 2010 er der kommet 20 procent flere personbiler i Danmark, det giver naturligt nok øget trafik og mere trængsel på vejene, som til dels kan løses ved at udbygge vores vejnet og kryds. Men dette er også ekstremt dyre løsninger, der ikke kommer klimaudfordringerne i møde. Klimaforandringer er ikke længere et fremtidsscenarie, men en kendsgerning, vi er nødt til at handle på – særligt på transportområdet. Vi er forpligtet på en målsætning i 2030 om at reducere vores CO2-udslip med 70 procent i forhold til 1990 niveauet.

Med denne mobilitetsplan tager vi udfordringerne op og griber dem som muligheder for at indfri vores ambitioner om at skabe fremtidens bæredygtige samfund.

I mobilitetsplanen er der skitseret en række principper, der skal sikre gode betingelser for at drive virksomhed og den fortsatte vækst i Kolding, og samtidig sikre det bredest mulige og mest klimavenlige mobilitetstilbud til borgerne. Dertil beskriver planen, hvilke projekter vi vil sætte i gang, delt på forskellige områder. Disse projekter vil vi gerne samarbejde med borgerne eller virksomhederne om, for at vi sammen finder de bedst mulige løsninger for en mere bæredygtig transport i Kolding.

Principper

 • Forbedre cyklisters og fodgængeres forhold.
 • Sikre gode forhold for den kollektive trafik med fokus på knudepunkter og fleksible løsninger.
 • Fredeliggøre bymidten ved at reducere den gennemkørende og parkeringssøgende biltrafik og lave en ny parkeringszonestruktur.
 • Sikre fremkommeligheden på det overordnede vejsystem i samt til og fra Kolding by.
 • Understøtte erhvervslivets behov for infrastruktur til transport af både varer og personer.
 • Skabe og udvikle bæredygtige mobilitetsløsninger i samarbejde med borgere og erhvervsliv

I Kolding by vil vi

 • køre sammen
 • lade (el-)cykler være en del af løsningen
 • skabe sammenhæng med knudepunkter og mikromobilitet
 • bruge bilen klogt
 • sætte strøm til transporten
 • informere og samarbejde

I bymidten vil vi

 • gøre bymidten let tilgængelig
 • parkere de rigtige steder

Prioritering af projekter

Vi har valgt at prioritere projekterne i tre faser. På tværs af alle tre faser vil en central indsats være arbejdet med adfærd, da vi alle har transportvaner, som vi i større og mindre grad ønsker at påvirke for at vi i fremtiden kan transportere os hurtigt, fleksibelt og sikkert, samt på en bæredygtig måde for at opfylde nationale målsætninger.

De tre faser

Fase 1

Give de bedste vilkår for grønne transportformer særligt i Kolding bymidte og samtidig sikre god fremkommelighed på overordnede trafikveje.

Fase 2

Udbygge overordnede stier og trafikveje i Kolding by. Gøre det muligt at flytte bilisterne over på cykel eller få bilerne ud på de overordnede trafikveje.

Fase 3

Lave endnu bedre fremkommelighed for grønne transportformer samtidig med at kapaciteten for bilerne neddrosles på udvalgte veje.

Vedtagelse

Mobilitetsplanen 2023-2035 er vedtaget af Byrådet 28. marts 2023.

Bilag

Baggrundsrapport

Parkeringsplan 

Handlingsplan

Miljørapport

Handlingsplan - tidsramme

Mobilitetsplan 2016-2027

Mobilitetsplanen for Kolding Kommune bygger på kommunes vision 2012–2022 samt de planer, der regulerer den fysiske planlægning. Desuden understøtter mobilitetsplanen målene i Green Cities samarbejdet, hvor miljøbelastningen fra biltrafikken skal reduceres.

Generelt er der stor fokus på at binde mobilitetsplanen sammen med kommuneplanen, så mobilitet indtænkes i kommende byomdannelses- og byudviklingsprojekter.

Forud for tilblivelsen af mobilitetsplanen blev der i foråret 2015 afholdt borgermøder og workshops i Vamdrup, Lunderskov, Christiansfeld og Kolding. Borgermøderne har sammen med borgerhenvendelser og By- og Udviklingsforvaltningens testpanel givet væsentlige input til mobilitetsplanens indhold.

Mobilitetsplanen arbejder med seks temaer:

 • Fremkommelighed
 • Parkering
 • Cykelfremme
 • Kollektiv trafik
 • Trafiksikkerhed
 • Sundhed

For hvert tema beskrives nuværende og kommende udfordringer, samt hvad Kolding Kommune vil gøre for at forbedre mobiliteten. Mobilitetsplanen har ikke specifikke forslag til projekter, der skal forbedre mobiliteten i bymidten. Her henvises til Mobilitetsplan 2023-2035 for Kolding by.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje