Skip til hoved indholdet

Politiske ambitioner på børne- og uddannelsesområdet

Forord

Kristina JørgensenVi har store ambitioner for alle børn og unge i Kolding Kommune. Vi tror på, at alle børn og unge gør det bedste, de kan – og at alle kan noget. Derfor er det vigtigt for os i Børne- og Uddannelsesudvalget at understøtte, at alle børn og unge har de bedste forudsætninger for at trives, lære og klare sig godt i livet. Vi har derfor vedtaget fire politiske ambitioner, der skal understøtte, at vi når i mål:

 • Lige muligheder
 • Fællesskab og relationer
 • Læring og trivsel
 • Fælles børne- og ungesyn

Med ambitionerne ønsker vi at sætte en tydelig retning for arbejdet på børne- og uddannelsesområdet i Kolding Kommune de kommende år, så vi er sammen om at udvikle børn og unges fulde potentiale.

Det har været vigtigt for os at have en åben dialog om de politiske ambitioner med dem, der er tæt på børnene og de unge i hverda- gen. Derfor er vi glade for, at mere end 200 forældrerepræsentanter, skole- og dagtilbudsledere samt fagprofessionelle har været med til at kvalificere ambitionerne.

Næste skridt er nu at få omsat ambitionerne i praksis, så de bliver synlige i arbejdet med børnene og de unge. Det er et fælles ansvar, som vi håber, at I vil hjælpe os med at løfte.

God læselyst!

På vegne af Børne- og Uddannelsesudvalget, oktober 2020

Kristina Jørgensen

Med de politiske ambitioner sætter vi en retning for arbejdet på børne- og uddannelsesområdet de kommende år. Vi har høje ambitioner for vores børn og unge. Vigtigst af alt er, at de bliver klar til voksenlivet gennem en tryg opvækst og med fokus på trivsel og læring.

Vi har i dag et dagtilbuds- og skoleområde af høj kvalitet. Det er vi kendt for både lokalt, og når vi sammenligner os med resten af landets kommuner. Vi har en ensartet høj kvalitet på tværs af vores dagtilbud og skoler, som hviler på en høj faglig og professionel praksis samt vores enestående løfteevne. Vi har børn og unge i høj trivsel, der opnår gode resultater. Det er alle væsentlige forudsætninger for de- res videre færd i livet.

Vi vil fastholde den høje kvalitet, som er kendetegnende for Kolding Kommune. Og det vil vi gøre ved at være sammen om at udvikle børn og unges fulde potentiale!

Vores politiske ambitioner for børne- og uddannelsesområdet bygger på vores vision om, at alle børn og unge skal rustes til mødet med fremtiden (Kolding Kommunes vision Sammen designer vi livet). Og at vi er sammen om at designe det gode børne- og ungeliv (Den sammenhængende børne- og ungepolitik).

Alle børn og unge skal rustes til mødet med fremtiden

(fra Vision 3.0 – Sammen designer vi livet)

Det er vores vision, at alle børn og unge i Kolding Kommune skal rustes til mødet med fremtiden gennem fokus på trivsel, læring og uddannelse, hvor vi tager afsæt i den enkeltes talent. Trivsel er en forudsætning for læring – uanset barnets eller den unges forudsætninger. Og vi ved, at alle børn og unge har et talent, som vi kan understøtte gennem trygge rammer og plads til hvert enkelt barn og ung.

Sammen designer vi det gode børne- og ungeliv

(fra Den sammenhængende børne- og ungepolitik)

I Kolding Kommune arbejder vi sammen om at designe det gode børne- og ungeliv gennem vores sammenhængende børne- og ungepolitik. De fire hovedværdier tryghed og trivsel, plads til forskellighed, børn skal være børn og dannelse sætter retning for vores fælles indsats. Vi som politikere, forældre og voksne i skoler og dagtilbud har alle et ansvar for at give børnene trygge rammer, så de trives og udvikles.

De politiske ambitioner på børne- og uddannelsesområdet bidrager til, at vi sammen udvikler børn og unges fulde potentiale.

De fire politiske ambitioner er:

Lige muligheder

Det er vigtigt, at alle børn og unge har lige muligheder for at trives og udvikle sig uanset social baggrund, da ikke alle børn og unge har de samme forudsætninger for at kunne klare sig godt i livet. For at sikre lige muligheder til alle børn og unge vil vi:

 • Arbejde målrettet på, at alle børn og unge bliver så dygtige, som de kan
 • Have tidlige, opsøgende og forebyggende indsatser
 • Arbejde systematisk med at skabe sammenhæng i over- gange og indsatser i børn og unges liv – på tværs af institutioner, forvaltninger m.m.
 • Videreudvikle skoler og dagtilbud med stor rummelighed og mangfoldighed, der imødekommer børn og unges forskellige kompetencer og vilkår.

Fællesskab og relationer

Fællesskab og gode relationer er en livsbetingelse for os mennesker – i særdeleshed for børn og unge, da vi lærer og udvikler os via relationer i de fællesskaber, vi indgår i. For at styrke fællesskab og relationer vil vi:

 • Have fokus på, at børn og unge lærer at skabe relationer og indgå i fællesskaber
 • Skabe rammerne for inkluderende og rummelige fællesska- ber – og stille krav til kvaliteten af vores fællesskaber
 • Arbejde målrettet på, at børn og unge oplever bærende voksenrelationer
 • Have et tæt samarbejde med forældre og omsorgs- personer i barnets og den unges liv, der hviler på respekt og inddragelse.

Læring og trivsel

Læring omfatter alle de processer, der fører til at børn og unge udvikler ny viden, færdigheder eller kompetencer. Læring og trivsel er en væsentlig forudsætning for at udvikle børn og unges fulde potentiale – en opgave vi er sammen om. For at understøtte læring og trivsel vil vi:

 • Have stærkt fokus på trivsel blandt børn og unge, da læring og trivsel er hinandens gensidige forudsætninger
 • Gøre børn og unge begejstrede, nysgerrige og motiverede efter læring (bl.a. gennem leg)
 • Give børn og unge grundlæggende kompetencer (fx sprog- og læseudvikling) samt kompetencer, der forbereder dem på den verden, de skal være voksne i (som fx sociale kompetencer, samarbejde, innovation og dermed dannelse)
 • Fastholde en høj kvalitet i børn og unges læring bl.a. ved at udvikle læringsmiljøer.

Fælles børne- og ungesyn

Medarbejdere på dagtilbuds-, skole- og ungeområdet skal møde børn og unge med et fælles børne- og ungesyn. Et syn der tager udgangspunkt i, at børn og unge gør det bedste
de kan – og at alle kan noget, men som skal defineres og udfoldes i samarbejde med de fagprofessionelle. Dem som er tættest på børnene og de unge. Et fælles børne- og ungesyn vil:

 • Ensarte vores sprog og sikre en fælles pædagogisk tilgang til børn og unge
 • Skabe et solidt fundament for, at vi sammen kan lykkes med de øvrige politiske ambitioner
 • Eksempelvis bidrage positivt til at få succes med overgange – fx fra børnehave til skole eller fra skole til ungdomsuddannelse.