Corona: Tiltag og konsekvenser Siden opdateres løbende...

Strategisk energiplan

El-pærer

Kolding Kommune har udarbejdet en strategisk energiplanlægning, som har til formål at fremme en omstilling til et mere fleksibelt energisystem med mindre energiforbrug og mere vedvarende energi.

Den danske regering har fremlagt en vision om, at Danmark på sigt skal frigøre sig fra fossile brændsler, og har nedsat en national klimakommission, der skal pege på, hvordan visionen kan virkeliggøres i praksis.

Nogle af midlerne til at opnå dette mål omfatter bl.a. energibesparelser, og en markant udbygning af vedvarende energi samt omlægning og udbygning af kollektiv varmeforsyning.

Kommunerne i trekantsområdet samarbejder på tværs af kommunegrænserne og indtænker den samfundsøkonomiske bedste udnyttelse af ressourcerne i området.

Formålet med den strategiske energiplan er at sikre den mest samfundsøkonomiske, og miljøvenlige anvendelse af energi. I den strategiske energiplan indgår derfor vindenergi, biomasse og biogas som eksempler på vedvarende energi.

Med baggrund i kortlægningen undersøges mulige scenarier af, hvorledes der opnås de største CO2 besparelser.