Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik Politikker og strategier Vedvarende energi, principper for etablering

Vedvarende energi, principper for etablering

Indledning

Byrådet ønsker at Kolding Kommune skal være forgangskommune inden for klimadagsordenen og vil gerne bidrage aktivt til den grønne omstilling.

Kolding kommune arbejder derfor aktivt for at styrke udviklingen af VE-anlæg i egen kommune og gennem samarbejde med de øvrige kommuner i Trekantområdet.

I oktober 2020 blev Bæredygtighedsstrategien vedtaget, hvor der er fastsat ambitiøse klimamål. Her fremgår det at vi vil arbejde for at reducere kommunens CO2 udledning med 70% inden 2030 samt et mål om etablering af VE-anlæg i kommunen som producerer VE-strøm svarende til mindst 50 % af kommunens samlede strømforbrug i 2030 og 15 % i 2023.

For at opfylde målene er det nødvendigt, at der bliver etableret anlæg til produktion af grøn energi i kommunen.

Kolding kommune vil gerne medvirke til, at udbygningen med VE-anlæg sker på den mest hensigtsmæssige måde set både i forhold til borgere og virksomheder, natur og landskab samt at det tænkes sammen med øvrige indsatsområder.

Der er på baggrund af en række drøftelser i Byrådet blevet formuleret et sæt principper for etablering af vedvarende energianlæg i kommunen. Principperne skal ses som et supplement til gældende lovkrav, retningslinjer i kommuneplanen samt kompensationsordninger. De vil være retningsgivende i dialogen med udviklere af vedvarende energianlæg, der er interesserede i at opstille anlæg i kommunen.

Principperne er delt op i generelle principper, der gælder for alle typer af vedvarende energianlæg samt specifikke principper for enkelte teknologier; solceller, biogas og vindmøller, hvor der erfaringsmæssigt kan være behov for at have fokus på særlige forhold.

Generelle principper

Lokalområdet

 • Vi anerkender at større VE-anlæg påvirker lokalområdet. Etablering af størreVE-anlæg skal derfor ske i samarbejde med lokalområdet og give noget til lokalsamfundet, så der skabes en bred lokal forankring og opbakning.

Nabohensyn

 • I behandlingen af de konkrete projektansøgninger vil være særlig opmærksomhed på, at der sikres behørige afstande mellem VE-anlæg og boligbebyggelser, så der opnås fornøden adskillelse mellem VE-anlæg og boligbebyggelser -og så der sikres fortsat byudviklings-muligheder.
 • Afstandskrav til nærmeste bebyggelser vil afhænge af lokale forhold, landskab, synlighed, beplantning mv.

Helhedsorienterede løsninger

 • Etablering af VE-anlæg skal understøtte de øvrige indsatsområder i bæredygtighedsstrategien, fx grundvandsbeskyttelse, biodiversitet,landskabshensyn og natur.
 • Etablering af VE-anlæg kan med fordel placeres i støjbelastede arealer, fx langs motorveje og evt. erhvervsområder

Teknologi

 • Vi er åbne for et mix af teknologier, fx solceller i små og større markanlæg, solceller på storetage og landvindmøller.
 • Vi er åbne for energiparker, hvor flere forskellige VE-anlæg placeres sammen og skaber synergi.
 • Vi forventer at nye teknologiske løsninger kommer på markedet de kommende år, og den udvikling vil vi gerne være en del af.

Principper særligt for solcelleanlæg

Lokalisering

 • Vi er opmærksomme på, at solcelle-markanlæg lægger beslag på store arealer, der kan haveværdi som landbrugsjord til produktion af fødevarer eller vild natur, og at arealressourcen er begrænset
 • For at reducere arealforbruget bør projekter derfor have en høj energitæthed pr. arealenhed. Det kan ske ved at kombinere markanlæg med solceller på store tagflader. Solceller på eksisterende tagflader medregnes uden et arealforbrug.
 • For at reducere arealforbruget skal store solcelle-markanlæg (større end 40-50 ha) etableres i kombination med solceller på store tagflader.

Nabohensyn

 • Solcelleanlæg (markanlæg) skal indpasses i landskabet og minimumsafstanden til boligbebyggelse vil afhænge af synlighed, terræn, udsyn, beplantning mv.

Principper særligt for biogasanlæg

Lokalisering

 • Biogasanlæg bør placeres centralt i forhold til husdyrholdenes lokalisering i områder med gode tilkørselsmuligheder og god afstand til naboer
 • Biogas bør placeres i nærheden af gastransmissionsnettet for afsætningsmulighed for opgraderet biogas

Nabohensyn

 • For biogasanlæg tages der afsæt i følgende vejledende minimumsafstande: 500 meter til nærmeste bolig og 1 km til boligområde.

Principper særligt for vindmøller

Lokalområdet

 • Etablering af omfattende VE-anlæg skal ske i samarbejde med lokalområdet og give noget til lokalsamfundet, så der skabes en lokal forankring og opbakning.

Nabohensyn

 • For vindmøller kan det komme på tale, at der skal sikres øget afstand til boligbebyggelse ud over lovgivningens minimumskrav.

Vedtaget af Kolding Byråd 23. februar 2021

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje