Skip til hoved indholdet

Informationsbladet 60+ (Ældrerådet)

Informationsbladet 60+ er et blad for seniorer i Kolding Kommune. Bladet udgives af Ældrerådet i Kolding Kommune.

Informationsbladet 60+ udkommer 4 gange årligt - ca. februar, maj, august og november måned og kan også læses i Kolding Ugeavis.

Informationsbladet 60+ september 2021

Formand for Ældrerådet, Henry Clausen


Nu får alle vi ældre over 60 år mulighed for at stemme til Ældrerådet.
Det nuværende ældreråds periode udløber 31. december 2021.

Du vil modtage et fysisk brev samt et brev i e-boks med oplysning om kandidater til valget.
Så brug din mulighed for at stemme på en af de kandidater, som stiller sig til rådighed og vil tage det medansvar, at medvirke til en ny 4-årig periode, med henblik på at fastholde den gode service for alle +60-årige, samt borgere der modtager hjemmehjælp eller er på plejehjem.

Der er 13 plejehjem, hvor vi er med i bruger rådene og 20 aktivitetshuse, hvor vi også har repræsentanter siddende fra ældrerådet.
Du skal være opmærksom på at ældrerådet skal høres i alle sager der vedrører alle ældre i Kolding kommune. Det kan handle om hjemmehjælp, plejehjem, kollektiv trafik, byggeri af boliger og mad service.

Ældrerådet har i alle årene, hvor vi har været på banen, ønsket fremmødevalg. Det vil sige at valget kunne holdes samme dag som regions- og byrådsvalget.

Ældrerådet og ÆldreSagen havde møde med økonomiudvalget den 8. december 2020, som på grund af corona foregik på stor skærm.
Vi var repræsenteret ved formanden for Ældresagen Jørn Høgh Nielsen, og undertegnede.
Herfra en stor tak til formanden for Ældresagen for hans medvirken.
Desværre gav det ikke det ønskede og forventede resultat.

Forvaltningen, som rådgiver økonomiudvalget, forklarede, at der var for lidt plads på de 15 valgsteder, og mente også, at der ikke kunne skaffes personale til at passe et ældreråds valgbord. Desuden handlede det også om økonomi.
Forvaltningen glemmer, at de 23.000 der er over 60 år, jo helst skal møde op og stemme til regions- og byrådsvalget. Men løbet er kørt. Det nye ældreråd må starte med dialog, hvor dagsordenen er fremmødevalg.

Du kan styrke det nye ældreråd ved at afgive din stemme og give dem mandat til at arbejde for respekt, tolerance og trivsel.

 

Ellen Toldshøj

Efter 12 år takker medlem af ældrerådet, Ellen Toldshøj af. Hun genopstiller ikke, for hun synes, der skal nye kræfter til. Bladudvalget har besøgt Ellen for at høre lidt om hendes arbejde i Ældrerådet og værdien af arbejdet gennem årene.

Ellen, hvordan har du oplevet din tid i Ældrerådet?
Jeg stillede op til Ældrerådet i 2009. Året 2009 var lidt af en brydningstid i Kolding kommune. Der havde været kommunesammenlægning i 2007, hvor det blev besluttet, at der skulle være repræsentanter fra alle dele af den nye store kommune.
Der var store udfordringer med økonomien på seniorområdet, hvilket jeg gerne ville have lov til at kunne blande mig i fremadrettet, hvis jeg blev valgt.

I Januar 2010 startede vi i det nye ældreråd, som var nyt på mange områder både for repræsentanterne i rådet og Seniorforvaltningen.
I begyndelsen oplevede vi mange lederskift, hvilket krævede et stort sammenhold i rådet. På et tidspunkt kom der endelig ro på det, da vi fik den rette leder. Der var også anderledes opgaver, end der er i dag. Vi havde et politisk klageudvalg, hvor Ældrerådet havde 2 repræsentanter. Jeg blev valgt som formand for dette. Vi skulle tage os af klagesager fra brugere af hjemmehjælp o.s.v. hver eneste uge. På det tidspunkt var der mange klager så det var nærmest en hovedopgave for rådet. Loven blev siden ændret og udvalget nedlagt. I dag har vi ikke så mange klager. Derfor er et sådant udvalg ikke længere nødvendigt.

I løbet af årene er der sket mange forbedringer, og opgaverne i dag er noget anderledes. I dag er vores vigtigste opgave at afgive høringssvar på alle de politiske beslutninger, som seniorudvalget måtte træffe.
Jeg oplever, at der i alle årene er blevet lyttet til Ældrerådet, men vi er dog stadigvæk kun et høringsorgan, selv om vi mange gange ønsker mere indflydelse. Ældrerådet kan jo altid selv sætte relevante emner på dagsorden, og derfor er det vigtigt også fremadrettet at have forskellige underudvalg, der kan gå lidt mere i dybden med henblik på eventuelle forbedringer.

Jeg har i alle årene været glad for arbejdet i Rådet, og jeg har følt, at min vigtigste opgave har været at sætte fokus på de svage ældre og den kommunale ældreomsorg. Det har gjort, at jeg har lagt mange arbejdstimer i underudvalg, plejehjemmenes Bruger- og pårørende råd, samt brugerstyrede huse.
Det jeg ønsker og håber nu, er at der er rigtig mange, der har givet tilsagn til at opstille til det nye ældreråd. Ligeledes at alle de over 60-årige husker, at få afgivet deres stemme. Det er vigtigt for demokratiet, og vi har ikke noget bedre at sætte i stedet.

Sluttelig vil jeg gerne ønske alle et godt valg og give det nye Ældreråd mine bedste ønsker med på vejen.

Coronaen har lagt en dæmper på aktiviteter og tilbud til seniorer i hele landet og selvfølgelig også i Kolding kommune. Vi har en masse Aktivitetshuse eller Brugerstyrede huse, som de også kaldes rundt om i kommunen, og disse huse benyttes af rigtig mange seniorer. Det har været frustrerende ikke at kunne komme af sted til de aktiviteter, man nu var vant til at gå til.

Nu lysner det imidlertid og husene er oppe på fulde omdrejninger igen. Vinteren er ikke så langt væk, så måske var det en ide at se på om man skulle benytte nogle af de mange tilbud. Hvad kan man så lave i aktivitetshusene? Der er masser af tilbud, som spænder lige fra en kop kaffe og ren hygge til aktiviteter, hvor man får gjort noget ved konditionen. Ind imellem ligger der mange spændende tilbud, og man har faktisk selv indflydelse på, hvad der skal på programmet. Således skriver aktivitetshuset Centrum i Alminde i deres præsentation: “ Hvad vi ikke har, kan vi få - bare vi hjælper hinanden!”

En ting som rigtig mange benytter, er stolegymnastik. Ikke mindre end 1000 seniorer går til stolegymnastik under en eller anden form. Her får man rørt sig, uden det bliver for vildtog alle kan være med. Stolegymnastik er på programmet i næsten alle aktivitetshuse og for øvrigt mange andre steder også.

På dette link fra Kolding kommunes hjemmeside,
senioraktiviteter.kolding.dk/aktivitetshuse/brugerstyrede-huse
kan man se en liste over, hvor husene er, og ved at klikke på det enkelte sted, kan man læse mere om selve stedet og hvilke aktiviteter, der tilbydes.

 

Som sagt er der mange, der har stor glæde af husene, men der er også plads til dig. Uanset om man er enlig eller par, betyder ikke noget. Alle er velkomne. Det første skridt er altid det sværeste. Er det nu noget for mig? Er jeg for ung eller for gammel?

Tja, det ved man først, når man har prøvet det.

Hen over sommeren er vi gang på gang blevet mindet om, at vi om få år kan få svært ved at rekruttere personale til ældreområdet. Vi hører, der kommer til at mangle både sygeplejersker og social- og sundhedspersonale og samtidig bliver der langt flere over 80 år, som får behov for omsorg og pleje. Det lyder bekymrende.

Derfor har vi spurgt Annette Lund, Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektør i Kolding kommune om, den udfordring kan løses, og hvad der skal til.


Annette Lund
Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektør
Tlf.: 2925 1940
anlup@kolding.dk


Vil der være nok varme hænder i fremtidens ældrepleje i Kolding Kommune?

Det er svært at spå – især om fremtiden’. Storm P. har ret - der er mange forhold, der vil påvirke fremtidens ældrepleje, herunder om der fremover er nok varme hænder til at pleje det stigende antal ældre.

Men selvom fremtiden er usikker, er der dog nogle kendte udfordringer, vi ved, kommer til at påvirke ældreplejen de kommende år.

Lad os starte med det vi er ret sikre på. Vi ved fra Kolding Kommunes befolkningsprognose, at antallet af 80+ årige borgere stiger fra 4.394 i 2021 til 6.727 i 2031. Altså stiger antallet af 80+ årige i Kolding Kommune med 53% over de næste 10 år. Det er en forholdsmæssig meget markant stigning.

Vi ved, at borgere ofte får brug for hjemmehjælp eller en plejebolig, når de har rundet de 80 år. Selvom vi også er friske længere op i alderen, og flere klarer sig selv, så vil det stigende antal 80+ årige forventeligt medføre, at flere borgere i Kolding Kommune de kommende år får brug for enten hjemmehjælp, en plejehjemsplads, en plads på et daghjem for borgere med demens, eller anden støtte fra medarbejderne på seniorområdet.

Vi forventer flere borgere får brug for hjemmehjælp eller en plejebolig de kommende år. Spørgsmålet er så, om vi kan rekruttere det nødvendige antal SOSU-personale og sygeplejersker, så vi også i fremtiden kan yde den pleje og omsorg, vi gør i dag?

Mit korte svar er JA. Vi kan, og vi skal, rekruttere det personale, der er nødvendigt for at levere en god og værdig pleje på ældreområdet. Men det kræver, at vi allerede nu aktivt forholder os til, hvordan vi rekruttere SOSU personale og sygeplejersker nok.

Jeg tror, der er flere veje, vi skal gå de kommende år for at sikre, at vi har nok kvalificeret plejepersonale. Lad mig nævne nogle af de initiativer der allerede er igangsat her i Kolding Kommune, med henblik på at
øge interessen for SOSU-uddannelserne, og fastholde eksisterende plejepersonale i hjemmehjælpen og på plejehjemmene:

 TV udsendelser om livet som hjemmehjælper i Kolding Kommune.
 Rekrutteringskampagne (landsdækkende) med reklamer på sociale medier, aviser m.m.
 Kontinuerligt fokus på reklamer og information på sociale medier m.m.
 Mulighed for at SOSU-grundforløb kan afholdes på IBC i Kolding, så nye studerende kan gå i skole i Kolding i stedet for at skulle tage til SOSU-skolerne i f.eks. Fredericia eller Vejle.
 Initiativet ’Klar til SOSU’, der har fokus på at få ledige (typisk 25+ årige) til at vælge en SOSU uddannelsen, og lignende forløb for ledige under 25 årige, der vil afprøve om SOSU-uddannelserne er noget for dem.
 Fokus på mulighederne for voksenlærlingeløn under uddannelse, så 25+ årige under uddannelse er økonomisk bedre stillet (f.eks. personer der allerede har en uddannelse, men ønsker at uddanne sig inden for SOSU-området).
 At Kolding Kommune understøtter SOSU-elevernes praktikophold i hjemmehjælpen og plejehjemmene med personlig praktikvejleder med fokus på at sikre bedst muligt praktikforløb og lav grad af frafald – og samtidig afklare mulighederne for ansættelse i ældreplejen i Kolding Kommune.
 Sygeplejefaglige læringspartnere der kompetenceudvikler SOSU-personalet, og er med til at afklare faglige udfordringer.
 Diverse åbent hus arrangementer og andre initiativer der har til formål at synliggøre hvad SOSU-uddannelserne er, og hvad arbejdet som SOSU medarbejder i Kolding Kommune indebærer.

Vi har fokus på, hvordan vi får flere til at vælge SOSU-uddannelserne, hvordan vi i Kolding Kommune bedst muligt kan understøtte deres uddannelse med praktikforløb, og hvordan vi kan tilbyde fast arbejde og fastholde eksisterende medarbejdere i hjemmehjælpen, på plejehjemmene, og i alle andre dele af ældreplejen. Det er en kompleks opgave.

Vi har et tæt samarbejde med SOSU-skolen, jobcenteret og andre relevante aktører. Nogle gange kan rekrutteringsudfordringen skyldes specielle forhold, der ikke er retvisende for den langsigtede udvikling. F.eks. i den forgangene sommerperiode, hvor mange sommerferieafløsere arbejdede som coronapodere, og vi havde derfor enkelte udfordringerne med at rekruttere det optimale antal sommerferieafløsere.

Hvis du læser dette og tænker ’hvorfor gør de ikke bare …”, så hører jeg gerne fra dig. Vi er altid nysgerrige på, om der er andre ting, vi kan gøre for at tiltrække SOSU personale og sygeplejersker de kommende år.

 

Plejehjemmet Olivenhaven

Den 4. oktober 2021 kan man på plejehjem Olivenhaven fejre 25 års jubilæum.
Olivenhaven var fra begyndelsen en stor nyhed i plejen, og folk kom langvejs fra, for at se hvordan sådan et plejehjem fungerede. Beboerne levede i små levebo miljøer, i små huse omkring aktivitetshuset.
Det nye med leve- og bomiljøet var, at beboerne fik ansvar for økonomien i husene, og de havde råderet over et evt. overskud, som de kunne bruge til fælles bedste, feks. udflugter, aktiviteter, fester mm. Overskuddet kunne også udbetales til beboerne.

Desværre er husholdningskasserne historie og ophørte fra 2019.
Midt i det hele ligger det store aktivitetscenter, som rummer mødelokaler, café og et stort køkken.
Huset modtager også dagligt borgere udefra til genoptræning og aflastning.
Olivenhaven er velsignet med et aktivt brugerråd. De har blandt andet en kiosk.

Fra ældrerådets side ønsker vi tillykke og glæder os til det fremtidige samarbejde.


Vi byder velkommen til Gunner Nielsen.

 

Gunnar Nielsen

Da ældrerådsmedlem Verner Thune er afgået ved døden, er Gunner Nielsen indtrådt som medlem.
Han deltog første gang i mødet den 10 juni, og afløser Verner Thune i de udvalg, som han var en del af.

- men måske kun på 2 eller 3 hjul.

Mange af os, vil sikkert sige, at det med at køre bil, det kan vi sagtens klare, men for nogle kan det være forbundet med usikkerhed, som man ikke vil indrømme. Måske kører man kun rundt i byen, som man kender, og undgår at køre må motorvej eller til andre byer. Som reglerne er nu, får man, når man fylder 70 år, og hvis man er sund og rask, sit kørekort fornyet for 15 år, og der kan jo ske meget i de 15 år.
Spørgsmålet er – Hvad er livet uden bil - og hvordan kommer jeg så rundt?
Kan og vil dine pårørende køre for dig?
Har du venner eller naboer som kan hjælpe, som du kan arrangere samkørsel med?
Er der kollektiv trafik i mit nærområde, eller skal jeg bruge flextrafik, og hvordan er reglerne for dette?
Mulighederne er der, og de penge som du sparer på at have bil, kan så måske bruges til at anskaffe sig en cykel og en cykelhjelm.

Hvad er den gode seniorcykel?
Den skal passe til dig, så en cykel med lav indstigning vil i mange tilfælde være en god løsning. I dag er der et stort udvalg i el-cykler, så måske er det løsningen. Hvis balancen ikke er helt i top, kan der fås cykler med 3 hjul. Vigtigst for alle typer af cykler, er at huske at der skal bruges cykelhjelm.
Der kan læses mere omkring dette på www.sikkertrafik.dk eller tag en snak med cykelhandleren.
HUSK, du kan også medbringe cyklen i både bus og tog.

 

Seniorudvalget har på deres møde i august måned besluttet, at der i 2021 kan indkøbes richshaw cykler for 320.000 kr.

I forvejen råder Kolding kommune over 11 Rickshaw cykler. Har du lyst til at glæde en ældre medborger på et plejehjem, og samtidig selv få motion og frisk luft, er det måske noget for dig at blive frivillig cykelpilot.
Kontakt Bente Suni på tlf. 51 52 60 04 eller mail besu@kolding.dk, hvis du vil have mere og vide omkring dette.


Hvornår bliver det min tur?
Vi har i lang tid hørt om Arne pension, det er den pension som hedder Tidlig Pension. Der er nu åbnet op for muligheden for at søge denne, men du kan dog først få pensionen fra 2022.

Er du født i perioden 1.7.1950 til 31.12.1960 kan du søge nu. Beløbet som kan udbetales er 13.580 kr. om måneden før skat (tal for 2021).

Du skal ikke komme med lægeerklæring, eller dokumentere at du er nedslidt. Kravene er hvor mange år du har været på arbejdsmarkedet fra det fyldte 16 år til du bliver 61 år. Har du været 44 år på arbejdsmarkedet så kan du trække dig tilbage 3 år før, 43 år på arbejdsmarkedet så 2 år før og 42 år på arbejdsmarkedet så 1 år før folkepensionsalderen. Folkepensionsalderen er fra 1.januar 2021 66,5 år, og stiger løbende afhængig af, hvornår du er født.

Tidlig Pension skal søges på www.borger.dk Det er ATP som administrerer ordningen, og udbetalingen sker via Udbetaling Danmark. Der er også mulighed for at ringe til Udbetaling Danmark med spørgsmål på telefon 70 12 80 94.

Deltag i konkurrencen så har du mulighed for at vinde 2 flasker vin.

Ud for hver at de 6 spørgsmål er der 3 svarmuligheder, vælg den mulighed du mener er korrekt, noter det bogstav der står bag ved svaret. Der fremkommer så et ord som er svaret på konkurrencen. Dette ord sendes på mail til ahua@kolding.dk senest den 15 september 2021. Husk at oplyse navn, adresse samt telefonnummer.


Hvilket år blev Kunstmuseet Trapholt indviet?
1950 (f)
1988 (s)
1995 (l)

Hvad kaldes Tidlig Pension også?
Mette pension (a)
Morten pension (o)
Arne pension (e)


Hvor mange hektar dækker Fovslet skov?
260 hektar (n)
46 hektar (b)
100 hektar (m)


Hvor ligger Skærsø?
Nord for Egtved (s)
Syd for Egtved (i)
Øst for Egtved (d)


Hvor ligger Geografisk Have?
I Christiansfeld (a)
I Lunderskov (æ)
I Kolding (o)

Kan man også stemme til Ældrerådsvalg den 16 november 2021?
Ja (u)
Nej (r)
Ved ikke (p)

Løsningen sidste gang var KRYDSORD, der kom 72 besvarelser.

Informationsbladet 60+ juni 2021

Henry Clausen, formand for Ældrerådet

Henry Clausen, Formand for Ældrerådet

Når en borger modtager visiterede ydelser fra Kolding kommune, modtager den visiterede borger det på skrift, og så er det jo kun at glæde sig over de ydelser, som man er tildelt.
Men er man ikke tilfreds, kan en ny visitering komme på tale.

Her har vi en familie, som har været chokeret over, at den ene ægtefælle pludselig blev så syg at det er påskrevet med otte daglige besøg af kommunen.
Men tilsyneladende har man i lang tid været utilfreds med den ydelse kommunen yder.
Man må kræve af de familier, som modtager ydelser fra kommunen, yder det personale respekt og nogen tolerance.

Jeg forstår ikke, at familien i Bramdrupdam ikke har bedt om en privat leverandør, for noget tyder på en mistro til den kommunale hjælp.
Arbejdsretten løser jo ikke disse problemer og eventuelle misforståelser, som findes i Bramdrupdam, uanset hvad den dømmer.
Som arbejdstager, må man kræve, at der i de hjem man kommer i, er et rimeligt arbejdsmiljø.
Så det er vel kun at prøve en ny dialog med familien, for ellers kan man jo ikke yde dem den rigtige hjælp, og så er der vel kun plejehjem tilbage?

I Kolding kommune yder man en rimelig service til alle borgere, som har behov derfor.
Men modtageren af hjælpen må huske også at samarbejde.
Jeg har stor forståelse for, at man ikke vil arbejde under videoovervågning.

Sådan starter den gamle sang som U. P. Overby skrev i 1871.

Ældrerådet følger nøje den ombygning som nu er i gang i Vonsild i Aktivitetshuset Catolhavegyden. Det har skabt uro omkring den personkreds, som er bruger af stedet, men som Ældrerådet har fået oplyst, så er der på Seniorudvalgets møde i april blevet givet grønt lys for renoveringen.

Prisen for ombygningen bliver væsentlig højere end først beregnet. Dette skyldes bl.a. at køkkenfaciliteterne bliver forbedret, samt at materialeudgifterne også er steget i den tid, der er gået fra det første projekt forelå.

Ældrerådet har erfaret, at den bestyrelse, der tidligere har været, er stoppet, men vi håber, at når renoveringen er tilendebragt, så vil der være frivillige der igen vil påtage sig arbejdet med at arrangere forskellige aktiviteter, som der tidligere har været rigtig mange af, og som jo er til glæde for rigtig mange i området.

Efter tidsplanen skulle renoveringen være færdig omkring september. Hvis der er spørgsmål til renoveringen eller du vil vide mere omkring at være frivillig, så kontakt en af aktivitetskonsulenterne enten Maria T. Nedobrowsky – tlf. 21728614 eller Bente Suni – tlf. 51526004.

Hanne Lise Hansen, chef for Dreyershus

Hanne Lise Hansen, chef for Dreyershus, fortæller om tiden med corona og nedlukningen, der har stået på i cirka et år.

Husk at grine, synge og lev livet hele livet...
Det er sådan jeg har det efter at OK-Fonden Dreyershus har været mere eller mindre lukket ned i over et år.

Den 11. marts 2020 lukkede vi Dreyershus for alle besøgende i 14 dage. Jeg tænkte, at 14 dage det klarer vi nok, hvis vi bare stod sammen. Vi havde ingen smittede med covid 19, og vores valg om at lukke Dreyershus for besøg fra pårørende var udelukkende forebyggende. Vi ringede rundt til alle kontaktperson-pårørende og informerede dem om lukningen og bevæggrunden for lukningen.
Fra starten var vi en del af Kolding Kommunes beredskab. Samarbejdet med Kolding Kommune har været helt fantastisk. Vi har fulgt deres retningslinjer, vi har fået al den hjælp og støtte som vi havde brug.
Vi fik planlagt daglige gåture og busture, hvor beboerne var opdelt i grupper.
Vi sang fælles sang på altanerne med Phillip Faber. Mange pårørende kom med kage og andre lækkerier.
Personalet gik på arbejde og hjem, deres sociale aktiviteter var på et minimum.
Kontakten til pårørende, inden udebesøgene trådte i kraft, foregik meget på face time.

Dreyershus Facebook side har i Corona tiden været meget vigtig for os. Flere gange i løbet af dagen opdaterede vi Dreyershus Facebook side. Det har været en god måde at kommunikere på, både i tekst og billeder. Til dem, der ikke er på Facebook, blev der sendt tekst og billeder via mail eller sms.

Coronakrisen har gjort, at vi har udklækket nye ideer, nye måder at være sammen på. Under nedlukningen kørte vi lange ture med bussen. Dette har vi bibeholdt og kører i dag flere gange om ugen. En aktivitet som er meget populær, og som sætter gang i mange samtaler.

Tiden efter corona er blevet en frisk start for vores hårdt prøvede beboer, som ikke har haft besøg af deres pårørende i de perioder, vi har haft lukket for besøgende. Selv om vi på Dreyershus har gjort hvad vi kunne, kan vi ikke erstatte besøg af familie og venner. Det har været hårdt ikke at kunne få besøg.

Jeg har et stort ønske om, at vi bruger vores erfaring fra det seneste år, hvor ældre ikke har haft deres frihed til at få besøg. Som ældre har man krav på at beslutninger handler om den ældres bedste. En frihed der gør at man føler sig tryg i, at der er nogen der handler til ens bedste. Hvor ældre også kan have den hverdag de ønsker sig og hvor besøg er en stor del af hverdagen.


Dreyershus Plejecenter

Verner Thune

Verner Thune 

Der er med sorg, vi i Ældrerådet modtog besked om, at Verner Thune er afgået ved døden.
Verner Thune blev valgt ind i Ældrerådet i 2017, og han var en utrolig vellidt og vidende person. På mange punkter kunne han fortælle os andre i rådet, hvordan tingene fungerede både med hensyn til hjemmehjælp og madservice.

Verner Thune deltog sidst i vort møde i marts måned.

Æret være Verner Thunes minde.

Så er det blevet sommer – i hvert tilfælde efter kalenderen. Foråret har budt på mange forskellige vejrtyper.
April måned levede op til sit ry som en ustabil måned. Den ene dag med varme og høj sol, den næste dag med kulde og sne. Maj måned startede med lidt køligt vejr, men så kom varmen, med den også en del vand.

Det bedste ved foråret er, at vi går mod lysere tider. Årets længste dag, Sankthansaften fejrer vi den 23. juni.
Sankthansdag er den 24. juni. Sankt Hans er opkaldt efter Johannes Døberen, som blev født et halvt år før Jesu fødsel. Derfor er sankthansdag (Sct. Hans) sat til den 24. juni.

Sankthans regnes som en af de ældste kirkefester. Lyset fra bålet tolkedes som et symbol på Johannes, som udpegede Kristus i en verden af mørke.
Den hedenske udgave af Sankthans, midsommer-
festen, var før i tiden fyldt med overtro. F.eks. kunne man få ekstra styrke ved at samle planter sankthansnat. Rønnegrene ophængt over døren beskyttede mod hekse. Forelskede piger kunne se fremtiden, når de hængte sankthansurter under loftsbjælkerne. Blev pigerne stukket af sankthansormen under festen, blev de angiveligt gravide.

Siden 1920’erne har der været tradition for en heks på bålet. Ifølge overleveringer flyver heksene til kendte heksebjerge som Bloksbjerg (Harzen) og Hekkenfeldt (Hekla). Hvordan heksen kom på bålet, er der mange forskellige kilder til.

I dag fejrer vi festen med bål, hekseafbrænding og sang. Vi kender alle ”Midsommervisen” af Holger Drachmann, både i gammel og ny udgave med musik af Shu-bi-dua. Det store spørgsmål er altid, om det bliver tørvejr, så der kommer gang i bålene.
Det håber vi på, fordi som man siger:
hvis det regner, så regner det de efterfølgende 6 uger, og jo mere det regner, des mindre vokser hasselnødderne.

God Sankthans til alle.

Bål sankt hans aften

www.senioraktiviteter.kolding.dk er en ny hjemmeside under 60+. Her kan du finde stort set alle de aktiviteter, der er for 60+ i hele Kolding kommune. Der er oversigt over alle aktivitetshusene og påtænker du at blive frivillig, kan du tilmelde dig her. Det er blot noget af det du kan se på den ny hjemmeside, som er meget nem og overskuelig at finde rundt i.

I løbet af efteråret 2021 vil der blive afholdt valg til Ældrerådet i Kolding Kommune for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025.

Personer, der har fast bopæl i Kolding Kommune og som er fyldt 60 år kan stille op og stemme til Ældrerådsvalget.

Hvad er et Ældreråd?
Kolding Ældreråd består af 13 medlemmer, som fungere som rådgiver for byrådet i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører personer på 60 år og derover.

Byrådet skal høre Ældrerådet om alle forslag, der vedrører de ældre i Kolding Kommune.

Du kan kontakte en af de nuværende medlemmer af Ældrerådet for at høre om Ældrerådets arbejde. Du kan finde kontaktoplysninger på medlemmerne på følgende hjemmeside: www.kolding.dk/politik/rad-naevn-udvalg-mm eller ved at kontakte valgsekretariatet på telefon 7979 7203.

Hvordan kan man stille op som kandidat?
Fra mandag den 19. juli 2021 og frem til og med fredag den 27. august 2021 kan man melde sit kandidatur. Det kommer til at foregå elektronisk via hjemmesiden www.kolding.dk/aeldreraadsvalg eller ved henvendelse til valgsekretariatet.

Hvordan afholdes valget?
Valg til Ældrerådet afholdes som både brev og digitalvalg, hvor alle stemmeberettigede vil modtage valgmaterialet med papirpost i oktober måned. Endvidere får alle som er tilmeldt e-boks et brev med direkte link til det elektroniske valgsystem.

Hold øje med aviserne og andre medier fra juli måned og frem for nærmere oplysninger omkring Ældrerådsvalget 2021.

Her er nogle ting som måske kunne have din interesse.

Den 13 juni er der Nytårskoncert på Godset med The Boss.

Den 12 juni er der Stafet for Livet, dette arrangement er til fordel for Kræftens Bekæmpelse.

Den 14 august er der Sangerfest på Skamlings-banken fra kl. 9.30 til kl. 15.00. Det er markeringen for 100-året for Genforeningen som nu endelig kan holdes. Der vil være fællessang i det grønne og der medvirker korsangere fra hele landet.

Sommer ved Søen blev sidste år holdt på en anden måde pga. Corona, dette bliver også tilfældet i år. Koncerterne bliver afviklet som Pop-up koncerter i samarbejde med TV SYD på udvalgte hemmelige steder i Kolding. Det bliver med Alberte, Thomas Buttenschøn & Chief 1, Hardinger Band og Mekdes. Første gang er 24 juni, og så de efterfølgende 3 torsdage.

En tur på Koldinghus (Kongernes Samling) eller på Trapholt er også en mulighed, du kan også aflægge Kongeaamuseet i Vamdrup et besøg, måske en tur til UNESCO byen Christiansfeld.

Sommerbillet til alle by-, lokal og regionalbusser under Sydtrafik.
I perioden fra 28 juni til 22 august er det muligt at besøge sommerlandet eller en af centerbyerne i kommunen. Der er lavet et ordning, så der kan købes en dagsbillet til kr. 50, den dækker 1 voksen og 2 børn op til 12 år. En billet der gælder for 2 voksne og 4 børn kan købes til 100 kr.
Billetterne købes på Sydtrafiks App.

Til pensionister er der nu også mulighed for at få udstedt et gebyrfrit rejsekort. Så har du altid den rigtige billet til både tog og bus i hele landet. Du sparer oprettelsesgebyret og får kortet i hånden med det samme.
Du kan finde os i tidsrummet mellem 10.00 og 15.00 på busstationen eller kontakt os på
tlf. 70 10 44 10. Den 8. Juli i Christiansfeld, og den 9. Juli i Kolding.

Husk at medbringe ID og betalingskort - det skal bruges til at indsætte penge på rejsekortet.

”Livet er som at køre på cykel, For at holde balancen skal du holde dig i bevægelse” (Albert Einstein)

Min sidste vilje”
er et dokument, hvor du kan give en række oplysninger, der hjælper dine pårørende, når du dør og skal begraves. Her kan du selv vælge forløbet af din begravelse, for eksempel hvor og hvordan højtideligheden skal foregå, og om selve begravelsen skal være en jordbegravelse eller bisættelse.

Testamente er uanset din alder og livssituation, noget du bør overveje at oprette. Ved at oprette testamente kan du selv bestemme, hvad der skal ske med dine ejendele, når du dør. Arveloven skelner mellem tvangsarvinger og øvrige arvinger.
- Er du gift, fordeles arven med halvdelen til din ægtefælle og halvdelen til dine livsarvinger (børn, børnebørn, m.v.). Du kan ændre på denne fordeling ved testamente. ¼ af ægtefællens arv og ¼ af livsarvingernes arv er tvangsarv. Tvangsarven kan du ikke fratage ægtefælle og dine livsarvinger, medmindre de selv giver afkald på den.
- Er du ikke gift, tilfalder hele arven livsarvingerne, hvor ¼ heraf er tvangsarv. • I testamentet kan du derfor alene råde over de resterende tre fjerdedele (¾) af arven, der ikke automatisk tilfalder dine tvangsarvinger.
Gode råd og vejledning i forbindelse med oprettelse af testamente kan du finde på domstolenes hjemmeside www.domstol.dk

Med et behandlingstestamente kan du bestemme, om du vil have livsforlængende behandling, hvis du bliver alvorlig syg og ikke længere er i stand til at træffe beslutningen. Testamentet tages i brug, når lægen vurderer at
- Døden er nært forestående
- Du vil blive så svært invalideret, at du ikke kan klare dig selv fysisk eller mentalt
- Du vil komme i en tilstand, der giver meget alvorlige og stærke smerter
- Behandlingstestamentet er juridisk bindene for sundhedspersonalet.
Du bestemmer, om dine pårørende skal have det sidste ord, men det får de kun, hvis du udtrykkeligt har skrevet det i behandlingstestamentet. Du opretter dit behandlingstestamente på www.sundhed.dk

Hvad må du tjene som pensionist
Som pensionist har du mulighed for at tjene 11.700,- kroner skattefrit om året, hvis du arbejder hos private borgere med f.eks. børnepasning, lektielæsning, rengøring, havearbejde m.m.
Du må gerne arbejde, når du får folkepension. Men hvor meget du får i pension og tillæg afhænger af, hvor meget du tjener. Dit grundbeløb kan blive sat ned, hvis du arbejder og tjener over 344.600 kroner om året og det bortfalder helt, hvis du tjener mere end 599.200 kroner. Du må have arbejdsindtægt op til 122.004 kroner om året efter AM-bidrag og efter fradrag af indbetaling af egne pensioner, uden at blive sat ned i pensionstillæg. Der er et bundfradrag på 122.004 kroner for "personligt arbejde". Fradraget gælder for et helt kalenderår, selvom du kun arbejder en del af året. Du kan godt arbejde på fuld tid i et par måneder og holde fri resten af året. Det år, du går på folkepension, gælder der særlige regler.

Borgerservice i Kolding
slog den 3. maj dørene op til nye lokaler på Nytorv 1. Her kan borgerne fremover få hjælp til alle de opgaver, som borgerservice varetager. Det er bl.a. pas. kørekort, adresseændringer, vielser, lægeskift, helbredstillæg m.m.
Den ny adresse sikrer mere plads og bedre forhold for handicappede og gangbesværede, der skal betjenes. Der forefindes parkering på dækket udenfor og busstoppesteder ved bl.a. Ålegården og Rendebanen.

Der skal fortsat bestilles tid, før man møder personligt op i Borgerservice. Det kan man gøre på www.kolding.dk/borgerservice eller få hjælp på telefonnummer 79 79 79 79.

Deltag i konkurrencen så har du mulighed for at vinde 2 flasker vin.

Ud for hver af de 8 spørgsmål er der 3 svarmuligheder, vælg den mulighed du mener er korrekt, noter det bogstav der står bag ved svaret. Der fremkommer så et ord som er svaret på konkurrencen. Dette ord sendes på mail til ahua@kolding.dk senest den 9 juni 2021.
Husk at oplyse navn, adresse samt telefonnummer.


Hvad hedder senior-sundheds og fritidschefen i Kolding Kommune?
Annette Klingenberg (P)
Anette Lund (K)Annette Heick (M)

På hvilken adresse finder du Borgerservice?
Søndergade 15 (Å)
Banegårdspladsen (A)
Nytorv 1 (R)

Hvad er Svanemosen sydvest for Kolding kendt for?
Højmose med særlig natur (Y)
Drageflyvning (Ø)
Stor bestand af svaner (P)

Valg til Ældrerådet finder sted i?
2021 (D)
2022 (B)
2023 (A)

Hvilken dato er sangfesten på Skamlingsbanken er planlagt til?
1. august (Æ)
14. august (S)
4. september (Y)

Hvor lang er Troldhedestien fra Kolding til Ferup ca.?
10 km. (O)
15 km. (E)
2 km. (L)

Hvor mange brugerstyrede Aktivitetshuse er der i Kolding Kommune?
5 (G)
15 (F)
20 (R)

Hvilken dato afholdes der Regions og kommunalvalg i 2021?
16 september (S)
16 oktober (L)
16 november (D)

Løsning sidste gang var CORONA
Der kom 147 besvarelser og gevinsterne er udleveret.

Find os på Facebook

Følg Ældrerådet på Facebook: Søg på Kolding Ældreråd
Giv os gerne et Syntes Godt Om - så er du altid opdateret!

Kontakt Ældrerådet

Formand Henry Clausen
Tlf. 60 54 93 26