Skip til hoved indholdet

Informationsbladet 60+ (Ældrerådet)

Informationsbladet 60+ er et blad for seniorer i Kolding Kommune. Bladet udgives af Ældrerådet i Kolding Kommune.

Informationsbladet 60+ udkommer 4 gange årligt - ca. februar, maj, august og november måned og kan også læses i Kolding Ugeavis.

Informationsbladet 60+ december 2021

Ved det netop overståede ældrerådsvalg, hvor 23.951 borgere over 60 havde mulighed for at stemme, stemte over 10.000. Det giver en stemmeprocent på 43. Ved valget i 2017 blev der afgivet 9.289 stemmer og dengang var stemmeprocenten på 41.
Der var mulighed for enten at stemme pr. brev eller digitalt og i forhold til sidste valg i 2017 var der denne gang 60% der stemte digitalt mod sidst 40%.
Ældrerådet havde håbet på, at valget kunne have været afviklet som fremmødevalg, på samme dato som det netop overståede kommunal og regionsrådsvalg, men det var der ikke økonomi og ressourcer mente byrådet. Vi i ældrerådet vil dog forsøge at overbevise det nye byråd om, at det vil give en større stemmeprocent ved afholdelse af fremmødevalg i 2025.

 

Ældrerådet består af 13 medlemmer hvoraf 8 er mænd og 5 kvinder.
Kirsten Christensen
Henry Clausen
Bent Ginnerskov Jensen
Margit Steenberg Jensen
Bent Jørgensen
Lisbeth Kessler
Carsten Vixø Kristensen
Bent E. Nielsen
Birthe Valentin Nielsen
Gunnar Nielsen
Molle Lykke Nielsen
Anni Aarestrup
Hans Jørgen Aarøe

På det konstituerende møde den 8. november 2021 blev Bent Jørgensen valgt som formand og Anni Aarestrup blev valgt som næstformand.

 

 

Henry Clausen
Formand for Ældrerådet

For godt et år siden skrev jeg om coronaen og ønskede alle en glædelig jul og et godt nytår trods coronaen.
Nu her året efter skal jeg minde om, at coronaen stadig er iblandt os. Selv om vi er vaccinerede, kan vi stadig blive smittede.
Vi skal fortsætte de gode vaner med at vaske hænder ofte og spritte af.
Vi har lige overstået valget til Ældrerådet, og det nyvalgte ældreråd tiltræder den 1. januar 2022.
Så er de fire år som formand slut.
Jeg har været med i 12 år, og os der startede sammen dengang oplevede, at der var krav om store besparelser. Vi fandt hurtigt sammen, og havde fingeren på pulsen.
Vi byggede det fundament som Ældrerådet i dag arbejder videre på.
Vi har ældrerådsmedlemmer repræsenteret i alle pårørende råd på plejehjem og i bestyrelser i aktivitets husene, så derved har vi fingeren på pulsen.
Jeg må ikke glemme ledelsen og takker for en god dialog og samarbejde.
Trods coronaen håber jeg, alle må få en glædelig jul og et godt nytår.

 

Pårørendeguiden kan være din livline. Kolding kommune har for nogle år siden ansat Helle F. Bach som pårørendeguide. Pårørendeguiden er et tilbud til dig, som har brug for råd og vejledning i forhold til din rolle som pårørende. Uanset om du er pårørende til en person der er ramt af kronisk/langvarig sygdom, demens eller psykisk sygdom. Som pårørende kan du være ægtefælle eller samlever, ung eller voksen, barn eller forældre, kollega eller ven.
Pårørendeguiden kan for eksempel hjælpe med at finde vej i de mange tilbud, der findes i Kolding Kommune eller give dig viden og vejledning om helt konkrete ting.
Hvis du er i tvivl, om en samtale med pårørendeguiden er noget du har brug for, kan du altid tage kontakt til Helle F. Bach på tlf. 23 99 56 41 eller skrive en mail til hebac@kolding.dk

Aktivitetshuset Catolhavegyden er nu åbent for alle seniorer i Kolding Kommune. Vi har afholdt indvielsesfest og Åbent Hus, så nu er vi klar til aktiviteter alle ugens dage. Motionsrummet er også klar, og der er allerede mange hold i gang med at træne.
Aktivitetsplanen er ved at komme på plads, så kom endelig forbi Aktivitetshuset og se om der er noget, du kunne tænke dig at deltage i.
Alle er velkomne til at komme med ideer og forslag til nye aktiviteter!

Det er frivillige, der står for aktiviteterne i samarbejde med aktivitetskonsulenterne.
Vi har brug for mange frivillige, der har lyst at være med til at planlægge og hjælpe til ved arrangementer og andre små opgaver i huset.
Har du lyst til at høre mere om opgaverne som frivillig, så kontakt endelig aktivitetskonsulent
Maria (2172 8614 marne@kolding.dk) eller Bente (5152 6004 besu@kolding.dk)

Aktiviteter:
Hver uge er der faste aktiviteter, som alle er velkomne til at deltage i bl.a. gymnastik, nørkleri, madhold, hyggesnak, gåture, kortspil og dart.

Der er foreslået følgende nye aktiviteter, som endnu ikke er i gang:
Læsegruppe, senioryoga, billard, keglebillard
Sig endelig til, hvis du har lyst til at være med til en af disse aktiviteter.

Kommende arrangementer:
Der er mange spændende arrangementer i den kommende tid med både frokost jazz, julefrokost , julealsang og nytårsmatine med bobler og gårdmusikanter
Hold øje med opslag i aktivitetshuset, i Ugeavisen og i Vonsild Rundt bladet.

Vi glæder os til at byde jer alle velkomne i Catolhavegyden 19.

 

Inger Rotne
Afgående ældrerådsmedlem

Kære 60+ i Kolding Kommune

Efter 10 års engagement i Kolding Kommunes Ældreråd, har jeg valgt, at stoppe. Jeg har haft et rigtig godt og inspirerende samarbejde i Rådet og Seniorudvalget, og naturligvis Forvaltningen, hvilket har ført til mange konstruktive resultater til gavn for os alle 60+.
Vi har arbejdet seriøst og målrettet, og det er lykkedes det tidligere Råd, at få fremstillet et ganske fantastisk arbejdsredskab, nemlig en forretningsorden, foruden mange andre redskaber, som har medført en gennemgribende fordel for sundhed iblandt kommunens seniorer. En stor udfordring vil jeg nævne nemlig udskrivning af ældre fra Sygehus til hjem.
Den sidste halvdel af arbejdet i Rådet har været dybt berørt af Pandemien, som ramte os alle incl. de ældre. Der fulgte mange restriktioner med og savn af pårørende, som pegede på situationen og trivslen for især de ældre Demente.
I det gamle råd skabte vi en målsætning, om, at Kolding Kommune skal være den bedste Kommune at blive senior i.
Det må man sige er seriøst, men dog ikke uopnåelig.
Ældrerådet er sparringspartner for Seniorudvalget, og skal høres i alle spørgsmål, der vedrører 60+ seniorer i Kolding Kommune, derudover har Rådet mulighed for, selv at komme med forslag til Byrådet.
Jeg har valgt at stoppe nu. Min tid er gået, og jeg vil gerne sende en varm tak til de Seniorer, som har givet mig mandat til, at være med i 10 år, og hermed kunnet få indflydelse på alle de seriøse forslag og resultater, som er opnået.

Rigtig mange varme hilsener og tillykke med valget til det nye råd.
Det bliver vildt spændende med både nyt Ældreråd og nyt byråd. Tak for tillid.

 

 

Aase Christine Thomsen
Afgående ældrerådsmedlem


Jeg har valgt ikke at genopstille til ældrerådet denne gang, men ønsker det nye ældreråd og mine gamle kolleger tillykke med valget, og held og lykke. I gør et godt stykke arbejde, som sætter sine aftryk på de politiske beslutninger.
Jeg har været rigtig glad for at være en del af ældrerådet i de sidste 4 år. Jeg har været med i underudvalgene: Sundhedsudvalget og boligudvalget. To spændende og velfungerende udvalg.
Det har været meget givende at være med i sundhedsudvalget, som har givet mig et fint indblik i, hvordan hverdagen er for de ældre og personalet på de forskellige plejehjem i kommunen. Sundhedsudvalget har besøgt alle plejehjem. Alt kan gøres bedre, men i det store og hele har både personalet og beboerne på plejehjemmene givet udtryk for tilfredshed. Kolding er ikke så ringe at blive ældre i. Hvis jeg skal angribe noget, er det beboernes lejligheder på plejehjemmene. Jeg så gerne krav til, at lejlighederne både har en stue og et soveværelse. På mange plejehjem sover beboerne i stuen.
I boligudvalget har vi haft fokus på seniorboliger, og været på spændende ekskursioner til bl. a. Seniorbofællesskabet Sonnegården i Aarhus, og flere andre seniorbofællesskaber. Boligudvalget har deltaget i en stor undersøgelse sammen med forvaltningen vedrørende seniorers ønsker til boligformer, når man flytter fra sit store hus eller lejlighed.
Til slut vil jeg af hjertet gerne sige tak til hver og en i det afgående ældreråd samt til seniorforvaltningens repræsentanter for et super dejligt samarbejde, som jeg vil komme til at savne. Jeg har fra begyndelsen været meget imponeret over den opbakning ældrerådet har fået til arbejdet fra seniorforvaltningen.
Jeg vil med stor interesse følge det nye ældreråds arbejde.


Af: Projektansatte i demensområdet

Antallet af mennesker med demens stiger, og derfor undersøger Kolding Kommune mulighederne for at skabe et demensvenligt lokalsamfund i Lunderskov.

Demens – et samfundsproblem
Der bliver flere ældre i Danmark, fordi vi lever længere, hvilket betyder, at flere rammes af en demensrelateret sygdom. Det betyder, at vi vil stå med et stigende antal ældre, som har særlige behov, der skal løses med færre midler i fremtiden.
På nuværende tidspunkt har Kolding Kommune flere indsatser, og alle indsatserne arbejder ud fra visionen om, at mennesker med demens og deres pårørende skal kunne leve et så godt og så meningsfuldt liv med demens som muligt.


Projektets tilblivelse
Kolding Kommune har vedtaget en demenshandleplan for 2019-2025, som er blevet til på baggrund af indsigter fra borgere i Kolding Kommune. Planen inkluderer 9 indsatsområder, og en af indsatsområder er et demensvenligt lokalsamfund. Formålene med et demensvenligt lokalsamfund er, at borgere med demens mødes med værdighed og bliver hjulpet ved behov, at de kan være en del af lokalsamfundet på lige vilkår med andre mennesker, og at demens bliver mindre tabubelagt.
Dette blev startskuddet til et 3 måneders projekt, hvor Kolding Kommune har nedsat en projektgruppe, der skal være med til at skabe et koncept til et demensvenligt lokalsamfund i Lunderskov.


Borgere inddrages i projektet
I overensstemmelse med Senior-, Sundhed- og fritidsforvaltningens tilgang Selvværd og Sammenhæng tager projektet ligeledes udgangspunkt i borgerens centrum, hvor man er nysgerrige på at forstå borgerens situation og behov og herudfra skabe meningsfulde løsninger sammen med borgerne.
Projektets formål er at skabe et koncept for et demensvenligt lokalsamfund med udgangspunkt i Lunderskov, og her er der fokus på at inddrage borgernes oplevelser og erfaringer om demens.
På nuværende tidspunkt har projektet givet nogle vigtige indsigter, såsom at demens ofte er forbundet med tabu, og at demensvenlighed i nærmiljøet har stor værdi for en person med demens.
At demens ofte er forbundet med tabu var et gentaget svar hos de adspurgte borgere. I nær relation til dette ligger der en berøringsangst, som flere med demens inde på livet kan nikke genkendende til.
En anden indsigt er, at det skaber stor værdi for personer med demens og deres pårørende, hvis de oplever at blive mødt med en rummelighed og venlighed i deres nærmiljø, og at det skaber en stor tryghed for den pårørende, hvis der er et nærmiljø, der tager ansvar for den demente.


Hvad så nu?
Projektet løber frem til midt januar 2022, hvor projektets resultater samt forslag til prøvehandlinger bliver præsenteret for relevante interessenter i kommunen. Herefter griber en af de projektansatte bolden og tester prøvehandlingerne og dermed tager de første skridt mod at forsøge at skabe et demensvenligt lokalsamfund i Lunderskov.
På sigt er forhåbningen til projektet, at indsigterne og prøvehandlingerne skal bane vejen for et koncept, der kan bruges på andre lokalsamfund i Kolding.
Overordnet set, skal projektet også være med til at understrege, at demensvenlighed er noget vi alle kan bidrage med uanset, hvilken plads, man har i samfundet.
Du kan læse mere om demens og Kolding Kommunes demenshandleplan på:
https://www.kolding.dk/media/hzhhu0n2/demenshandleplan.pdf

"Mit hjem er som en banegård".
Det hører vi sommetider fra nogle af de 2470 borgere som modtager hjemmehjælp i Kolding kommune. Vi i Ældrerådet vil gerne støtte op om, at der indføres faste og selvstyrende teams, så der bliver mulighed for at ændre på dette. Kommunen har søgt om at få del i de 170 millioner, som er afsat på finansloven i 2021. Til samme formål er der i 2022 afsat 450 millioner og i 2023 500 millioner.

Haderslev kommune er en af de kommuner, der tidligere på året fik del i en pulje fra Sundhedsstyrelsen til at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen. De har startet et projekt der hedder ”Kaffen først”. Projektet tager udgangspunkt i den hollandske Buurtzorg-model. Der er tilknyttet ergoterapeut, sygeplejerske, pædagoger og social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter til hvert team. De arbejder med faglige løsninger, der involverer borgerens formelle og uformelle netværk. Der er pt. startet 2 teams op, og disse består af 8-10 medarbejdere.

Ældrerådet håber på, at vi også i Kolding kan få del i nogle af de midler, som er afsat på finansloven, så der kan skabes bedre vilkår både for medarbejdere, som arbejder inden for hjemmeplejen og for borgere som kan se frem til at få knap så mange forskellige hjælpere i hjemmet.

Dreyershus, Danmarks næstbedste plejehjem!

Der skal ikke herske tvivl om, at vi i Kolding kommune har mange rigtig gode plejehjem. Derfor var det også både glædeligt og fuldt fortjent at det blev et af disse, nemlig Dreyershus, som Danske seniorer pegede på, som et af 5 nominerede til Danmarks bedste plejehjem.
Afstemningen endte med at Dreyershus blev valgt som Danmarks næstbedste plejehjem.

Dreyershus drives af OK fonden, som er et non-profit foretagende.
Det er et leve- bo miljø, som blandt andet kendetegnes ved, at al mad bliver lavet fra bunden i husets syv køkkener– og personalet spiser med. Hver bo-enhed/afdeling har sin egen fælles husholdningskasse, der betaler for husholdningen og øvrige ønsker, som beboerne er blevet enige om.
I stueetagen er der fælles lokaler og faciliteter som f.eks. trænings rum, aktiviteter
som billard, plads til fester, kortspil, banko, gudstjeneste og meget mere.
Desuden kan alle benytte den afskærmede sansehave.

Kendetegnende for Dreyershus er den nære ledelse, som Hanne Lise Hansen står i spidsen for. Det betyder tilstedeværelse og synlig ledelse i et tæt samspil med medarbejdere, beboere og pårørende samt frivillige. Når medarbejderne har det godt har beboerne det godt. Der arbejdes værdibaseret og visionen for borgerne er, at “livet skal leves hele livet”. Ledelse og medarbejdere “gør, siger og syner værdierne”.
Formanden for bruger- og pårørende rådet på Dreyershus, Finn Hansen siger endvidere:
“Dreyershus er noget af det nærmeste man kan komme tæt på sit tidligere hjem, og hvor man blandt andet kan dufte, hvad man skal have til middag i de enkelte bo-enheder.
Dreyershus er et sted, hvor der altid lyttes til den enkelte beboer, de pårørende og personalet. Vi har et meget aktivt bruger- og pårørende råd, hvor frivillige også har stor indflydelse. Alle involverede har indflydelse, og lige præcis det har været medvirkende til den flotte 2. plads.”

Dreyershus, beliggende på Agtrupvej i Kolding, har fået en nominering som det næstbedste plejehjem i Danmark.


Ligesom vi troede, at det gik så godt, og at Coronaen var på retur, må vi desværre revidere vores opfattelse. Smittetrykket stiger meget igen, og selv om ca. 75% af befolkningen er vaccineret, er det åbenbart ikke nok.

Vi må håbe, at det lykkes at overbevise flere om nødvendigheden af at blive vaccineret. Der er ingen tvivl om, at vi bliver nødt til at tage det alvorligt, hvis vi vil undgå alt for mange restriktioner fremover. Vi er forbavsede over, hvor hurtig mange glemmer at spritte hænder, holde afstand og i det hele taget vise hensyn.

Det ser heldigvis ud til, at når man er vaccineret, bliver man ikke så syg, men det er dog stadig vigtig, at vi husker at passe på os selv og andre.
Vi vil derfor kraftig opfordre til at huske de gode vaner såsom håndhygiejne, sæbe og sprit. Vær opmærksom på at vise omsorg, både for dig selv og andre, når du færdes i det offentlige rum.

Deltag i konkurrencen så har du mulighed for at vinde 2 flasker vin.
Ud for hvert af de 5 spørgsmål er der 3 svarmuligheder, vælg den mulighed du mener, er korrekt, noter det bogstav der står bag ved svaret. Der fremkommer så et ord, som er svaret på konkurrencen. Dette ord sendes på mail til ahua@kolding.dk senest den 14. december 2021. Husk at oplyse navn, adresse samt telefonnummer.

Hvor mange modtager hjemmehjælp i
Kolding Kommune?

1250 (k)
6000 (I)
2470 (n)


Hvilket plejehjem blev valgt som det
næstbedste i Danmark?

Birkebo (P)
Vesterled (a)
Dreyershus (y)


Hvor mange kvinder er der i det nye Ældreråd?
3 (m)
8 (d)
5 (t)


Hvad hedder pårørendeguiden i
Kolding Kommune?

Helle Virkner (l)
Helle D. Persson (h)
Helle F. Bach (å)
Hvad var stemmeprocenter til ældrerådsvalget i 2021?
41 (j)
43 (r)
45 (d)

Løsningen sidste gang var SENIOR, der kom 54 besvarelser.

 

Informationsbladet 60+ september 2021

Formand for Ældrerådet, Henry Clausen


Nu får alle vi ældre over 60 år mulighed for at stemme til Ældrerådet.
Det nuværende ældreråds periode udløber 31. december 2021.

Du vil modtage et fysisk brev samt et brev i e-boks med oplysning om kandidater til valget.
Så brug din mulighed for at stemme på en af de kandidater, som stiller sig til rådighed og vil tage det medansvar, at medvirke til en ny 4-årig periode, med henblik på at fastholde den gode service for alle +60-årige, samt borgere der modtager hjemmehjælp eller er på plejehjem.

Der er 13 plejehjem, hvor vi er med i bruger rådene og 20 aktivitetshuse, hvor vi også har repræsentanter siddende fra ældrerådet.
Du skal være opmærksom på at ældrerådet skal høres i alle sager der vedrører alle ældre i Kolding kommune. Det kan handle om hjemmehjælp, plejehjem, kollektiv trafik, byggeri af boliger og mad service.

Ældrerådet har i alle årene, hvor vi har været på banen, ønsket fremmødevalg. Det vil sige at valget kunne holdes samme dag som regions- og byrådsvalget.

Ældrerådet og ÆldreSagen havde møde med økonomiudvalget den 8. december 2020, som på grund af corona foregik på stor skærm.
Vi var repræsenteret ved formanden for Ældresagen Jørn Høgh Nielsen, og undertegnede.
Herfra en stor tak til formanden for Ældresagen for hans medvirken.
Desværre gav det ikke det ønskede og forventede resultat.

Forvaltningen, som rådgiver økonomiudvalget, forklarede, at der var for lidt plads på de 15 valgsteder, og mente også, at der ikke kunne skaffes personale til at passe et ældreråds valgbord. Desuden handlede det også om økonomi.
Forvaltningen glemmer, at de 23.000 der er over 60 år, jo helst skal møde op og stemme til regions- og byrådsvalget. Men løbet er kørt. Det nye ældreråd må starte med dialog, hvor dagsordenen er fremmødevalg.

Du kan styrke det nye ældreråd ved at afgive din stemme og give dem mandat til at arbejde for respekt, tolerance og trivsel.

 

Ellen Toldshøj

Efter 12 år takker medlem af ældrerådet, Ellen Toldshøj af. Hun genopstiller ikke, for hun synes, der skal nye kræfter til. Bladudvalget har besøgt Ellen for at høre lidt om hendes arbejde i Ældrerådet og værdien af arbejdet gennem årene.

Ellen, hvordan har du oplevet din tid i Ældrerådet?
Jeg stillede op til Ældrerådet i 2009. Året 2009 var lidt af en brydningstid i Kolding kommune. Der havde været kommunesammenlægning i 2007, hvor det blev besluttet, at der skulle være repræsentanter fra alle dele af den nye store kommune.
Der var store udfordringer med økonomien på seniorområdet, hvilket jeg gerne ville have lov til at kunne blande mig i fremadrettet, hvis jeg blev valgt.

I Januar 2010 startede vi i det nye ældreråd, som var nyt på mange områder både for repræsentanterne i rådet og Seniorforvaltningen.
I begyndelsen oplevede vi mange lederskift, hvilket krævede et stort sammenhold i rådet. På et tidspunkt kom der endelig ro på det, da vi fik den rette leder. Der var også anderledes opgaver, end der er i dag. Vi havde et politisk klageudvalg, hvor Ældrerådet havde 2 repræsentanter. Jeg blev valgt som formand for dette. Vi skulle tage os af klagesager fra brugere af hjemmehjælp o.s.v. hver eneste uge. På det tidspunkt var der mange klager så det var nærmest en hovedopgave for rådet. Loven blev siden ændret og udvalget nedlagt. I dag har vi ikke så mange klager. Derfor er et sådant udvalg ikke længere nødvendigt.

I løbet af årene er der sket mange forbedringer, og opgaverne i dag er noget anderledes. I dag er vores vigtigste opgave at afgive høringssvar på alle de politiske beslutninger, som seniorudvalget måtte træffe.
Jeg oplever, at der i alle årene er blevet lyttet til Ældrerådet, men vi er dog stadigvæk kun et høringsorgan, selv om vi mange gange ønsker mere indflydelse. Ældrerådet kan jo altid selv sætte relevante emner på dagsorden, og derfor er det vigtigt også fremadrettet at have forskellige underudvalg, der kan gå lidt mere i dybden med henblik på eventuelle forbedringer.

Jeg har i alle årene været glad for arbejdet i Rådet, og jeg har følt, at min vigtigste opgave har været at sætte fokus på de svage ældre og den kommunale ældreomsorg. Det har gjort, at jeg har lagt mange arbejdstimer i underudvalg, plejehjemmenes Bruger- og pårørende råd, samt brugerstyrede huse.
Det jeg ønsker og håber nu, er at der er rigtig mange, der har givet tilsagn til at opstille til det nye ældreråd. Ligeledes at alle de over 60-årige husker, at få afgivet deres stemme. Det er vigtigt for demokratiet, og vi har ikke noget bedre at sætte i stedet.

Sluttelig vil jeg gerne ønske alle et godt valg og give det nye Ældreråd mine bedste ønsker med på vejen.

Coronaen har lagt en dæmper på aktiviteter og tilbud til seniorer i hele landet og selvfølgelig også i Kolding kommune. Vi har en masse Aktivitetshuse eller Brugerstyrede huse, som de også kaldes rundt om i kommunen, og disse huse benyttes af rigtig mange seniorer. Det har været frustrerende ikke at kunne komme af sted til de aktiviteter, man nu var vant til at gå til.

Nu lysner det imidlertid og husene er oppe på fulde omdrejninger igen. Vinteren er ikke så langt væk, så måske var det en ide at se på om man skulle benytte nogle af de mange tilbud. Hvad kan man så lave i aktivitetshusene? Der er masser af tilbud, som spænder lige fra en kop kaffe og ren hygge til aktiviteter, hvor man får gjort noget ved konditionen. Ind imellem ligger der mange spændende tilbud, og man har faktisk selv indflydelse på, hvad der skal på programmet. Således skriver aktivitetshuset Centrum i Alminde i deres præsentation: “ Hvad vi ikke har, kan vi få - bare vi hjælper hinanden!”

En ting som rigtig mange benytter, er stolegymnastik. Ikke mindre end 1000 seniorer går til stolegymnastik under en eller anden form. Her får man rørt sig, uden det bliver for vildtog alle kan være med. Stolegymnastik er på programmet i næsten alle aktivitetshuse og for øvrigt mange andre steder også.

På dette link fra Kolding kommunes hjemmeside,
senioraktiviteter.kolding.dk/aktivitetshuse/brugerstyrede-huse
kan man se en liste over, hvor husene er, og ved at klikke på det enkelte sted, kan man læse mere om selve stedet og hvilke aktiviteter, der tilbydes.

 

Som sagt er der mange, der har stor glæde af husene, men der er også plads til dig. Uanset om man er enlig eller par, betyder ikke noget. Alle er velkomne. Det første skridt er altid det sværeste. Er det nu noget for mig? Er jeg for ung eller for gammel?

Tja, det ved man først, når man har prøvet det.

Hen over sommeren er vi gang på gang blevet mindet om, at vi om få år kan få svært ved at rekruttere personale til ældreområdet. Vi hører, der kommer til at mangle både sygeplejersker og social- og sundhedspersonale og samtidig bliver der langt flere over 80 år, som får behov for omsorg og pleje. Det lyder bekymrende.

Derfor har vi spurgt Annette Lund, Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektør i Kolding kommune om, den udfordring kan løses, og hvad der skal til.


Annette Lund
Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektør
Tlf.: 2925 1940
anlup@kolding.dk


Vil der være nok varme hænder i fremtidens ældrepleje i Kolding Kommune?

Det er svært at spå – især om fremtiden’. Storm P. har ret - der er mange forhold, der vil påvirke fremtidens ældrepleje, herunder om der fremover er nok varme hænder til at pleje det stigende antal ældre.

Men selvom fremtiden er usikker, er der dog nogle kendte udfordringer, vi ved, kommer til at påvirke ældreplejen de kommende år.

Lad os starte med det vi er ret sikre på. Vi ved fra Kolding Kommunes befolkningsprognose, at antallet af 80+ årige borgere stiger fra 4.394 i 2021 til 6.727 i 2031. Altså stiger antallet af 80+ årige i Kolding Kommune med 53% over de næste 10 år. Det er en forholdsmæssig meget markant stigning.

Vi ved, at borgere ofte får brug for hjemmehjælp eller en plejebolig, når de har rundet de 80 år. Selvom vi også er friske længere op i alderen, og flere klarer sig selv, så vil det stigende antal 80+ årige forventeligt medføre, at flere borgere i Kolding Kommune de kommende år får brug for enten hjemmehjælp, en plejehjemsplads, en plads på et daghjem for borgere med demens, eller anden støtte fra medarbejderne på seniorområdet.

Vi forventer flere borgere får brug for hjemmehjælp eller en plejebolig de kommende år. Spørgsmålet er så, om vi kan rekruttere det nødvendige antal SOSU-personale og sygeplejersker, så vi også i fremtiden kan yde den pleje og omsorg, vi gør i dag?

Mit korte svar er JA. Vi kan, og vi skal, rekruttere det personale, der er nødvendigt for at levere en god og værdig pleje på ældreområdet. Men det kræver, at vi allerede nu aktivt forholder os til, hvordan vi rekruttere SOSU personale og sygeplejersker nok.

Jeg tror, der er flere veje, vi skal gå de kommende år for at sikre, at vi har nok kvalificeret plejepersonale. Lad mig nævne nogle af de initiativer der allerede er igangsat her i Kolding Kommune, med henblik på at
øge interessen for SOSU-uddannelserne, og fastholde eksisterende plejepersonale i hjemmehjælpen og på plejehjemmene:

 TV udsendelser om livet som hjemmehjælper i Kolding Kommune.
 Rekrutteringskampagne (landsdækkende) med reklamer på sociale medier, aviser m.m.
 Kontinuerligt fokus på reklamer og information på sociale medier m.m.
 Mulighed for at SOSU-grundforløb kan afholdes på IBC i Kolding, så nye studerende kan gå i skole i Kolding i stedet for at skulle tage til SOSU-skolerne i f.eks. Fredericia eller Vejle.
 Initiativet ’Klar til SOSU’, der har fokus på at få ledige (typisk 25+ årige) til at vælge en SOSU uddannelsen, og lignende forløb for ledige under 25 årige, der vil afprøve om SOSU-uddannelserne er noget for dem.
 Fokus på mulighederne for voksenlærlingeløn under uddannelse, så 25+ årige under uddannelse er økonomisk bedre stillet (f.eks. personer der allerede har en uddannelse, men ønsker at uddanne sig inden for SOSU-området).
 At Kolding Kommune understøtter SOSU-elevernes praktikophold i hjemmehjælpen og plejehjemmene med personlig praktikvejleder med fokus på at sikre bedst muligt praktikforløb og lav grad af frafald – og samtidig afklare mulighederne for ansættelse i ældreplejen i Kolding Kommune.
 Sygeplejefaglige læringspartnere der kompetenceudvikler SOSU-personalet, og er med til at afklare faglige udfordringer.
 Diverse åbent hus arrangementer og andre initiativer der har til formål at synliggøre hvad SOSU-uddannelserne er, og hvad arbejdet som SOSU medarbejder i Kolding Kommune indebærer.

Vi har fokus på, hvordan vi får flere til at vælge SOSU-uddannelserne, hvordan vi i Kolding Kommune bedst muligt kan understøtte deres uddannelse med praktikforløb, og hvordan vi kan tilbyde fast arbejde og fastholde eksisterende medarbejdere i hjemmehjælpen, på plejehjemmene, og i alle andre dele af ældreplejen. Det er en kompleks opgave.

Vi har et tæt samarbejde med SOSU-skolen, jobcenteret og andre relevante aktører. Nogle gange kan rekrutteringsudfordringen skyldes specielle forhold, der ikke er retvisende for den langsigtede udvikling. F.eks. i den forgangene sommerperiode, hvor mange sommerferieafløsere arbejdede som coronapodere, og vi havde derfor enkelte udfordringerne med at rekruttere det optimale antal sommerferieafløsere.

Hvis du læser dette og tænker ’hvorfor gør de ikke bare …”, så hører jeg gerne fra dig. Vi er altid nysgerrige på, om der er andre ting, vi kan gøre for at tiltrække SOSU personale og sygeplejersker de kommende år.

 

Plejehjemmet Olivenhaven

Den 4. oktober 2021 kan man på plejehjem Olivenhaven fejre 25 års jubilæum.
Olivenhaven var fra begyndelsen en stor nyhed i plejen, og folk kom langvejs fra, for at se hvordan sådan et plejehjem fungerede. Beboerne levede i små levebo miljøer, i små huse omkring aktivitetshuset.
Det nye med leve- og bomiljøet var, at beboerne fik ansvar for økonomien i husene, og de havde råderet over et evt. overskud, som de kunne bruge til fælles bedste, feks. udflugter, aktiviteter, fester mm. Overskuddet kunne også udbetales til beboerne.

Desværre er husholdningskasserne historie og ophørte fra 2019.
Midt i det hele ligger det store aktivitetscenter, som rummer mødelokaler, café og et stort køkken.
Huset modtager også dagligt borgere udefra til genoptræning og aflastning.
Olivenhaven er velsignet med et aktivt brugerråd. De har blandt andet en kiosk.

Fra ældrerådets side ønsker vi tillykke og glæder os til det fremtidige samarbejde.


Vi byder velkommen til Gunner Nielsen.

 

Gunnar Nielsen

Da ældrerådsmedlem Verner Thune er afgået ved døden, er Gunner Nielsen indtrådt som medlem.
Han deltog første gang i mødet den 10 juni, og afløser Verner Thune i de udvalg, som han var en del af.

- men måske kun på 2 eller 3 hjul.

Mange af os, vil sikkert sige, at det med at køre bil, det kan vi sagtens klare, men for nogle kan det være forbundet med usikkerhed, som man ikke vil indrømme. Måske kører man kun rundt i byen, som man kender, og undgår at køre må motorvej eller til andre byer. Som reglerne er nu, får man, når man fylder 70 år, og hvis man er sund og rask, sit kørekort fornyet for 15 år, og der kan jo ske meget i de 15 år.
Spørgsmålet er – Hvad er livet uden bil - og hvordan kommer jeg så rundt?
Kan og vil dine pårørende køre for dig?
Har du venner eller naboer som kan hjælpe, som du kan arrangere samkørsel med?
Er der kollektiv trafik i mit nærområde, eller skal jeg bruge flextrafik, og hvordan er reglerne for dette?
Mulighederne er der, og de penge som du sparer på at have bil, kan så måske bruges til at anskaffe sig en cykel og en cykelhjelm.

Hvad er den gode seniorcykel?
Den skal passe til dig, så en cykel med lav indstigning vil i mange tilfælde være en god løsning. I dag er der et stort udvalg i el-cykler, så måske er det løsningen. Hvis balancen ikke er helt i top, kan der fås cykler med 3 hjul. Vigtigst for alle typer af cykler, er at huske at der skal bruges cykelhjelm.
Der kan læses mere omkring dette på www.sikkertrafik.dk eller tag en snak med cykelhandleren.
HUSK, du kan også medbringe cyklen i både bus og tog.

 

Seniorudvalget har på deres møde i august måned besluttet, at der i 2021 kan indkøbes richshaw cykler for 320.000 kr.

I forvejen råder Kolding kommune over 11 Rickshaw cykler. Har du lyst til at glæde en ældre medborger på et plejehjem, og samtidig selv få motion og frisk luft, er det måske noget for dig at blive frivillig cykelpilot.
Kontakt Bente Suni på tlf. 51 52 60 04 eller mail besu@kolding.dk, hvis du vil have mere og vide omkring dette.


Hvornår bliver det min tur?
Vi har i lang tid hørt om Arne pension, det er den pension som hedder Tidlig Pension. Der er nu åbnet op for muligheden for at søge denne, men du kan dog først få pensionen fra 2022.

Er du født i perioden 1.7.1950 til 31.12.1960 kan du søge nu. Beløbet som kan udbetales er 13.580 kr. om måneden før skat (tal for 2021).

Du skal ikke komme med lægeerklæring, eller dokumentere at du er nedslidt. Kravene er hvor mange år du har været på arbejdsmarkedet fra det fyldte 16 år til du bliver 61 år. Har du været 44 år på arbejdsmarkedet så kan du trække dig tilbage 3 år før, 43 år på arbejdsmarkedet så 2 år før og 42 år på arbejdsmarkedet så 1 år før folkepensionsalderen. Folkepensionsalderen er fra 1.januar 2021 66,5 år, og stiger løbende afhængig af, hvornår du er født.

Tidlig Pension skal søges på www.borger.dk Det er ATP som administrerer ordningen, og udbetalingen sker via Udbetaling Danmark. Der er også mulighed for at ringe til Udbetaling Danmark med spørgsmål på telefon 70 12 80 94.

Deltag i konkurrencen så har du mulighed for at vinde 2 flasker vin.

Ud for hver at de 6 spørgsmål er der 3 svarmuligheder, vælg den mulighed du mener er korrekt, noter det bogstav der står bag ved svaret. Der fremkommer så et ord som er svaret på konkurrencen. Dette ord sendes på mail til ahua@kolding.dk senest den 15 september 2021. Husk at oplyse navn, adresse samt telefonnummer.


Hvilket år blev Kunstmuseet Trapholt indviet?
1950 (f)
1988 (s)
1995 (l)

Hvad kaldes Tidlig Pension også?
Mette pension (a)
Morten pension (o)
Arne pension (e)


Hvor mange hektar dækker Fovslet skov?
260 hektar (n)
46 hektar (b)
100 hektar (m)


Hvor ligger Skærsø?
Nord for Egtved (s)
Syd for Egtved (i)
Øst for Egtved (d)


Hvor ligger Geografisk Have?
I Christiansfeld (a)
I Lunderskov (æ)
I Kolding (o)

Kan man også stemme til Ældrerådsvalg den 16 november 2021?
Ja (u)
Nej (r)
Ved ikke (p)

Løsningen sidste gang var KRYDSORD, der kom 72 besvarelser.

Find os på Facebook

Følg Ældrerådet på Facebook: Søg på Kolding Ældreråd
Giv os gerne et Syntes Godt Om - så er du altid opdateret!

Kontakt Ældrerådet

Formand Henry Clausen
Tlf. 60 54 93 26