Skip til hoved indholdet

Arbejdsmarkedsudvalget

Mødeplan 2021

21. januar
11. februar
11. marts
8. april
20. maj
10. juni
19. august
9. september
14. oktober
18. november
9. december

Forretningsorden for Arbejdsmarkedsudvalget
§ 1
Arbejdsmarkedsudvalget består i henhold til Styrelsesvedtægtens § 17 af 7 medlemmer.

Udvalgets funktionsperiode følger Byrådets funktionsperiode.

§ 2
Udvalget afholder sit konstituerende møde inden udgangen af januar 2018.

Indkaldelse til mødet foretages af det medlem, der længst har været medlem af udvalget eller, hvis flere har været medlem lige længe, af det ældste medlem af disse.

§ 3
På det konstituerende møde vælger udvalget sin formand. Endvidere vælger udvalget en næstformand.

Valg af formand ledes af det medlem, der har indkaldt til mødet. Valget foretages efter reglerne om flertalsvalg i § 24, stk. 1 i lov om kommunernes styrelse.

Valg af næstformand ledes af den nyvalgte formand, og afgøres efter samme valgprocedure, som for formandsvalg.

§ 4
Udvalget kan til enhver tid omkonstituere sig ved valg af ny formand og næstformand.

Mødevirksomhed
§ 5
Udvalget udøver sin virksomhed i møder, der ikke er offentlige.

Mødefrekvensen fastsættes årligt af Arbejdsmarkedsudvalget ved vedtagelsen af mødeplanen.

Ekstraordinært møde kan afholdes, når formanden finder det nødvendigt, eller når det forlanges af 2 medlemmer ved skriftlig anmodning til formanden og med kopi til udvalgssekretæren. Den skriftlige anmodning skal indeholde en angivelse af mødets tema, ligesom ønske om bestemt dato eller frist skal angives. Uanset fremsat ønske om dato træffer formanden bestemmelse om tid og sted for mødets afvikling, med mindre udvalget ved flertalsafgørelse har truffet beslutning herom.

§ 6
Er et medlem forhindret i at deltage i et udvalgsmøde, meddeler han formanden eller sekretariatet dette inden mødets afholdelse.

Den relevante direktør og/eller en af denne – med udvalgets samtykke – udpeget person, deltager som protokolfører.

Udvalget kan herudover tillade personer, der er ansat i kommunens tjeneste, at overvære møderne med henblik på varetagelse at sekretariatsforretninger, herunder med henblik på en sags oplysning. Udvalget kan tilkalde andre personer til at overvære forhandlingerne i udvalget, når det er ønskeligt til en sags oplysning.

Indkaldelse
§ 7
Formanden er ansvarlig for forberedelse, indkaldelse og ledelse af udvalgets møder.

Indkaldelse til ordinære møder sker ved fremsendelse af dagsorden og bilag pr. mail (Prepare) til udvalgets medlemmer samt øvrige deltagere senest 4 hverdage forud for mødet.

§ 8
Ethvert af udvalgets medlemmer kan forlange en sag behandlet på et møde.

Såfremt der senest 8 dage før et ordinært udvalgsmøde er indgivet anmodning om behandling af en sag, er formanden forpligtet til at optage sagen på dagsordenen for førstkommende møde.

§ 9
Dagsordenen skal affattes ved brug af standardskabeloner, gældende for Kolding Kommune, således, at opbygningen af dagsordener for udvalg og Byråd i videst muligt omfang fremstår ensartet.

§ 10
Når en sag er optaget på dagsordenen for et ordinært møde, skal det fornødne materiale til sagens bedømmelse være udsendt sammen med dagsordenen eller være tilgængeligt elektronisk.

Beslutningsdygtighed m.v.
§ 11
Udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Alle beslutninger træffes ved stemmeflertal.

Udvalget træffer i møder afgørelser, der kan forme sig som endelige afgørelser i kommunalt regi eller som indstillinger til afgørelser i Økonomiudvalg eller Byråd. I begge situationer skal udvalget vedtage begrundelse, såfremt dette kræves i medfør af forvaltningsloven eller særlovgivningen.

§ 12
En sag kan af ethvert medlem af udvalget kræves genoptaget, når der foreligger nye relevante oplysninger eller ændrede forhold, således at grundlaget for den oprindelige beslutning er ændret.

§ 13
Ethvert medlem af udvalget kan standse udførelsen af en beslutning, der er truffet af udvalget, ved på mødet til beslutningsprotokollen at erklære, at han ønsker sagen indbragt til afgørelse af Byrådet.

Dette gælder dog ikke afgørelser, der ved lovgivning er henlagt til udvalget.

Beslutningsprotokol
§ 14
Over udvalgets møder føres en protokol, hvori den til mødet udsendte dagsorden samt de trufne beslutninger indføres. Det påhviler formanden at drage omsorg for, at beslutningerne indføres i protokollen, under overholdelse af de til enhver tid gældende regler for begrundelse af afgørelser.

I beslutningsprotokollen anføres fraværende medlemmer samt tidspunktet for mødets begyndelse og afslutning.

Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet, idet protokollen forsynes med påtegning om medlemmernes godkendelse af indholdet.

Det skal af protokollen fremgå, hvilke sager de enkelte medlemmer har deltaget i forhandling af og afstemning om.

Der skal af protokollen for den enkelte sag fremgå voteringens udfald, idet antal stemmer for og imod anføres. Mindretallets stemmeafgivere noteres i protokollen. Såfremt udfaldet angives af formanden uden stemmeafgivning, protokolleres ”Vedtoges uden afstemning”.

I tilfælde, hvor stemmefordelingen angives af formanden uden afstemning, anføres stemmefordelingen, og mindretalsgruppens sammensætning med tilføjelse af, at formanden har angivet stemmeudfaldet uden afgivet afstemning.
Afstemninger om realitetsforslag: hoved, ændrings- samt underændringsforslag skal protokolleres.

Afstemninger om formalitetsforslag (dagsordensspørgsmål, inhabilitetsspørgsmål, sagens tilstrækkelige oplysning, forslag om afslutning af forhandling af sagen m.v.) protokolleres.

Ethvert medlem kan forlange sin afvigende mening kort, tilført beslutningsprotokollen, ligesom et medlem kan få tilført en kort begrundelse for sin afvigende mening. Begæringen skal fremsættes under mødet.

§ 15
Senest samtidig med fremsendelse af dagsorden til kommende møde i udvalget, fremsendes oversigt over afgørelser for det foregående møde til medlemmerne.

Dagsorden og beslutningsprotokol fremsendes pr. mail til Byrådets medlemmer.

Formandens kompetence
§ 16
Formanden kan på udvalgets vegne afgøre sager, der ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl.

Borgmesteren underrettes forudgående om afgørelsen, medmindre der er tale om afgørelser, der ved lovgivning er henlagt til udvalget.

Ethvert medlem af udvalget kan for dette indbringe ethvert spørgsmål om formandens virksomhed, og formanden skal meddele udvalget de oplysninger, dette forlanger. Formanden er i enhver henseende undergivet udvalgets beslutning.

§ 17
Formanden, og i dennes fravær næstformanden, kan give offentlig meddelelse om de endelige beslutninger, der er truffet i udvalget.

Undtaget er sager omfattet af tavshedspligt.

Endvidere kan offentlig meddelelse ikke gives, inden underretning til den berørte part/parterne i en sag har fundet sted.

Underudvalg
§ 18
Udvalget kan beslutte at nedsætte underudvalg, der alene har rent forberedende eller rådgivende funktioner. Udvalget kan ikke henskyde sager til afgørelse i underudvalget.

Underudvalg vælges af og blandt udvalgets medlemmer. I mangel af enighed sker valget efter forholdstal.

Habilitet, tavshedspligt
§ 19
Et udvalgsmedlem, der er inhabil i forhold til en sag, må ikke træffe afgørelse, deltage i afgørelsen eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af den pågældende sag, eller være til stede i mødelokalet under sagens forhandling og afstemning, jf. i øvrigt forvaltningslovens og særlovgivningens bestemmelser herom.

Den, der er bekendt med, at der for den pågældendes vedkommende foreligger forhold, som begrunder inhabilitet i forhold til en bestemt sag, skal snarest og inden sagens behandling meddele formanden dette.

Det pågældende medlem er ikke afskåret fra at deltage i udvalgets forhandling og afstemning om, hvorvidt den pågældende må anses for at være inhabil.

§ 20
Ethvert medlem af udvalget har tavshedspligt, jf. straffelovens § 152 og §§152c-152f, når en oplysning ved lov eller anden gyldig bestemmelse er betegnet som fortrolig, eller når det i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde den, for at varetage væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser.

Ethvert medlem har tavshedspligt med hensyn til andre medlemmers udtalelser under forhandlinger i udvalget.

Forståelse, ikrafttræden m.v. af forretningsordenen
§ 21
Ethvert medlem er forpligtet til foreløbig at rette sig efter formandens afgørelse med hensyn til forståelsen af forretningsordenens bestemmelser, men spørgsmålet kan indbringes for udvalget i dettes næste møde.

§ 22
Ændringer i eller tillæg til forretningsordenen kræver vedtagelse på 2, på hinanden følgende, ordinære møder.

Vedtaget i Arbejdsmarkedsudvalget den 10. januar 2018.

Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsforvaltningen