Skip til hoved indholdet

Opsætning af valgplakater

Det kræver ikke en forudgående tilladelse at ophænge valgplakater.

Folketinget har fastsat regler for valgplakater på vejarealet. Det betyder, at det er samme regelsæt, der gælder over hele landet. Herunder kan du se de præcise regler opsætning af valgplakater.

Partiernes, kandidatlisternes, kandidaternes m.fl. plakatopsætning er reguleret i lov om offentlige veje m.v. (vejloven) §§ 84 og 85 og i lov om private fællesveje (privatvejloven) § 66 a-b.

Reglerne betyder, at det ikke kræver en forudgående tilladelse at ophænge valgplakater. Partiet eller kandidaten skal blot overholde de nedenstående regler for ophængningen. Opsætning af valgplakater på private fællesveje på landet kræver dog altid tilladelse fra vejejer.

Valgplakaten skal være opklistret på en vejrbestandig plade, der ikke er større end 0,8 m2.

Valgplakater må ophænges i forbindelse med folketingsvalg, kommunal- og regionalvalg, valg til Europaparlamentet, folkeafstemninger og andre valg, der afholdes på offentligretligt grundlag.

Valgplakater må ophænges i perioden fra kl. 12.00 den fjerde lørdag inden valgdagen indtil 8 dage efter valget.

Ved folketingsvalg må ophængning af valgplakater dog først ske fra statsministerens annoncering af valgets udskrivelse.

Valgplakater på offentlige veje må ophænges på vejbelysningsmaster, vejtræer, hegn, elforsyningsmaster og på indretninger fæstnet i jorden, der har til formål at fremvise valgplakater.

Valgplakater på private fællesveje i byer og bymæssige områder må alene ophænges på master til vejbelysningen og master til brug for elforsyningen.

  • På motorveje, motortrafikveje og disse vejes rampeanlæg,
  • i midterrabatter på veje, hvor den tilladte hastighed er over 60 km/t,
  • i midterrabatter på strækninger, hvor hastigheden midlertidigt er nedsat til 60 km/t eller derunder,
  • på samme indretning som autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende vejudstyr,
  • på højspændingsmaster, transformerstationer, kabelskabe og lignende,
  • nærmere end 0,5 meter fra kørebanekant eller 0,3 m fra cykelstikant målt fra nærmeste kant af valgplakaten,
  • lavere end 2,3 m direkte over fortov eller cykelsti målt fra nederste kant af valgplakaten,
  • højere end 1,5 m under laveste strømførende ledning målt fra øverste kant af valgplakaten,
  • på en sådan måde, at valgplakaten kan medføre skader på eller ændringer af vejtræer eller master til vejbelysning, hegn og indretninger til forsyningsvirksomhed.

Endvidere fremgår det af vejlovens § 84 og privatvejslovens § 66 a, stk. 4, at valgplakaterne ikke må ophænges på en sådan måde, at de dækker for den autoriserede afmærkning, forstyrrer oversigtsforholdene på vejen eller i øvrigt er til fare for trafiksikkerheden.

Valgplakaten skal være forsynet med navn, adresse og telefonnummer på den person eller det parti, der har iværksat ophængningen.Valgplakater som er ophængt i strid med reglerne skal nedtages inden for 24 timer efter at vejbestyrelsen har udstedt påbud om nedtagning.

Vejbestyrelsen kan nedtage valgplakater, som ikke er nedtaget inden for 24 timer efter at vejbestyrelsen har meddelt påbud om nedtagning eller er ophængt uden for det tilladte tidsrum. Vejbestyrelsen kan også nedtage valgplakater, som er ophængt i strid med reglerne i vejlovens §§ 84 og 85, og privatvejslovens § 66 a, stk. 3-5, og som ikke indeholder de krævede kontaktoplysninger på den fysiske eller juridiske person, som har iværksat ophængningen af valgplakaten.

Valgplakater, som udgør en umiddelbar og konkret fare for trafiksikkerheden, kan nedtages straks af vejbestyrelsen eller politiet. Vejbestyrelsen skal herefter tage kontakt til ophængeren om at afhente den nedtagne valgplakat. Valgplakater, der ikke er afhentet senest 6 måneder efter valgdatoen, kan herefter destrueres.

Vejbestyrelsens og politiets udgifter til nedtagning, opbevaring og reparation af beskadigede master, træer m.m. betales som udgangspunkt af ophængeren.

Vejbestyrelsens afgørelse og dispositioner kan ikke påklages til højere administrativ myndighed.

Der må ikke udøves valgagitation på kommunale institutioner, hvorfor man ikke må opsætte valgplakater på kommunens institutioner.

På selve valgdagen er det vigtigt, at valghandlingen kan afvikles i overensstemmelse med den valgretlige grundsætning om neutralitet. Det betyder, at der er forbud mod valgagitation og anden holdningsmæssig påvirkning af vælgerne. Der må således ikke hænge valgplakater i valglokalerne eller de umiddelbare adgangsveje hertil, f.eks. gange, trapper og lignende.

Bekendtgørelse om valgagitation

Naturbeskyttelsesloven

§ 21. I det åbne land må der ikke anbringes plakater, afbildninger, fritstående skilte, lysreklamer og andre indretninger i reklame- og propagandaøjemed.
Stk. 2. Forbuddet i stk. 1 omfatter ikke
4) plakater, der opsættes i forbindelse med folketingsvalg, valg til kommunale eller andre offentlige råd eller folkeafstemninger.