Skip til hoved indholdet

Organisation

Kommunens ansatte sørger for at føre Byrådets beslutninger ud i livet, så borgerne får de lovede serviceydelser.

Desuden skal kommunens administration sikre, at en række love og regler bliver overholdt.

Byrådet lægger rammerne for administrationen ved at formulere et overordnet ledelsesgrundlag, som beskriver Byrådets vision, mission og værdigrundlag for den kommunale organisation.

Borgmesteren er den øverste daglige leder af administrationen. Direktørerne står i spidsen for de fem forvaltninger, som har ansvar for hver deres sagsområder.

Direktionen

Som støtte til løsning og koordinering af den samlede administrative ledelsesopgave er etableret en Direktion.

Direktionen består af forvaltningernes direktører. Direktionen holder normalt to møder om måneden.

Kommunaldirektør Thomas Boe
E-mail: thbo@kolding.dk Tlf.: 79792010

Børne- og uddannelsesdirektør Flemming Skaarup
E-mail: flesk@kolding.dk Tlf.: 79797272

By- og udviklingsdirektør Merete Dissing
E-mail: medp@kolding.dk Tlf.: 79797430

Social- og arbejdsmarkedsdirektør Thomas Reintoft
E-mail: threi@kolding.dk Tlf.: 79794000

Senior-, sundheds- og fritidsdirektør Annette Lund
E-mail: anlup@kolding.dk Tlf.: 79794200 

Tilknyttet:
Kommunikationschef Lars Svoger
E-mail: lasv@kolding.dk Tlf.: 79791733

Kommunaldirektør Thomas Boe

Thomas Boe 02

Thomas Boe 03

Thomas Boe 04

By- og udviklingsdirektør Merete Dissing

Merete Dissing

Social- og Arbejdsmarkedsdirektør Thomas Reintoft

Thomas Reintoft

Børne- og uddannelsesdirektør Flemming Skaarup

Flemming Skaarup

Senior-, sundheds- og fritidsdirektør Annette Lund

Annette Lund

Centralforvaltningen

Kommunaldirektør Thomas Boe
E-mail: thbo@kolding.dk Tlf.:79792010

Byrådssekretariatschef Malene Friis-Topholm Borch
E-mail: mafb@kolding.dk Tlf.: 79792055

Økonomichef John Burchardt
E-mail: jobu@kolding.dk Tlf.: 79792105 

HR-chef Trine Andersen
E-mail: trian@kolding.dk Tlf.: 79794890

IT- og Digitaliseringschef Chris Nørregaard
E-mail: chnor@kolding.dk Tlf.: 79799738

Kommunikationschef Lars Svoger
E-mail: lasv@kolding.dk Tlf.: 79791733

Afdelingschef Strategisk Vækst Signe Marie Smidt
E-mail: signe@kolding.dk Tlf.: 79799767

Ledelse: Byrådssekretariatschef Malene Friis-Topholm Borch

Opgaver:

 • Servicering af Byrådet
 • Dagsordener og referater til Byråd og
 • Økonomiudvalg
 • Sekretariat for borgmesteren
 • Sekretariat for kommunaldirektøren
 • Sekretariat for Huslejenævnet og
 • Beboerklagenævnet
 • Juridiske spørgsmål
 • Åbning af post (papir og elektronisk) til Kolding Kommune
 • Internationale opgaver

Ledelse: HR-chef Trine Andersen


Opgaver:

 • Personalejuridisk rådgivning
 • Arbejdsskader og forsikring
 • Kommunens arbejdsmiljøledelsessystem
 • Læring og træning
 • Bæredygtigt arbejdsliv
 • Lederudvikling og sparring
 • Organisationsudvikling
 • Rekruttering og onboarding


Ledelse: IT- og Digitaliseringschef Chris Nørregaard

Opgaver:

 • Indkøb og support på IT og
 • Kommunikationsudstyr
 • Netværk
 • It-systemer
 • Telefoni
 • Brugeradministration
 • Digitalisering
 • Hjemmesider og intranet
 • GDPR
 • Informationssikkerhed

Ledelse: Kommunikationschef Lars Svoger

Opgaver:

 • Hjemmeside og intranet
 • Sociale medier
 • Grafiske opgaver
 • Markedsføring
 • Presse

Ledelse: Afdelingschef Pernille France


Opgaver:

 • Salg af erhvervsjord, parcelhusgrunde og kommunale ejendomme
 • Køb af jord og ejendomme
 • Design og vision
 • Kampagner for tiltrækning af både borgere og investorer
 • Forpagtninger/lejeaftaler
 • Kolonihaveforeninger
 • Fundraising

Ledelse: Økonomichef John Burchardt


Økonomi og løn arbejder inden for følgende områder:

Analyse og Udvikling

Fungerer som et tværgående konsulentteam, der bl.a. forestår og foretager analyser og nøgletalsberegninger, der påviser et effektiviseringsrationale og/eller udviklingspotentiale, ligesom teamet bistår de decentrale økonomifunktioner med udarbejdelse af budgetteringsmodeller m.m. Afdelingen har det overordnede ansvar for udarbejdelse af kommunens budget og løbende budgetkorrektioner /tillægsbevillinger.
Analyse og Udvikling servicerer herudover det politiske niveau med analyser og anbefalinger herudfra, ligesom de forestår arbejdet med at udarbejde central ledelsesinformation.

Regnskab

Koordinerer, styrer og udvikler kommunens samlede regnskabsfunktion. Regnskab fungerer ligeledes som hovedbogholderi for alle Kolding Kommunes pengemæssige fordringer og forestår det finansielle tilsyn på tværs af organisationen.

Opkrævning

Udsender opkrævninger til både borgere og virksomheder i kommunen samt foretager rykkerprocedure ved manglende indbetalinger, ligesom opgaven med at forebygge at restancer opstår ligger her. Afdelingen følger op på restancer og foretager modregning i moms og overskydende skat, ligesom afdelingen samarbejder med boligforeningerne omkring udbetaling af beboerindskudslån, samt afregning og opkrævning af disse. Det er ligeledes opkrævning, der varetager opgaven omkring indefrosne ejendomsskatter, opgørelse af konkursboer, gældssanering, dødsbo m.m. og foretager tvangsauktioner i forbindelse med inddrivelse af ejendomsskatterestancer og andre fortrinsberettigede krav.

Kontrolgruppen

Har som afdeling primært til formål at forebygge udbetaling af uberettigede ydelser, ligesom opsporing og afsløring af organiseret socialt bedrageri også indgår som en del af afdelingens opgaver. Herudover har afdelingen til formål, gennem tværfagligt samarbejde, både internt og eksternt, at sikre at borgeren opnår og oplever en helhedsorienteret sagsbehandling, samtidig med at ansatte og borgere i Kolding Kommune fastholder fokus på socialt bedrageri. Afdelingen forestår desuden virksomhedskontroller i.h.t. retsikkerhedslovens § 12a.

Løn

Forestår udbetalingen af løn, feriepenge, tjenestemandspension og diverse tillæg samt udfærdigelse af ansættelsesbreve. Herudover varetages bl.a. administration af sygdom, barsel og fravær i øvrigt, herunder sygedagpengerefusion/barselsdagpengerefusion vedr. kommunes ansatte. Løn varetager ligeledes opgaverne indenfor afregning af A-skat, AM-bidrag, ATP, pension, personaleforeninger m.m.


Borgerservice

Tager sig blandt andet af henvendelser indenfor vielser, flytning, indrejse/udrejse, sygesikring, sundhedskort, valg af læge, kørekort og pas. Borgerservice yder desuden vejledning og hjælp til ændring af skattekort.

 

Indkøb og forsikring

Indgåelse og opfølgning på indkøbsaftaler
Udarbejdelse af udbud på øvrige vare- og tjenesteydelser
Drift af kommunens e-handelssystem
Ansvaret for kommunens forsikringer
Behandling af arbejdsskadesager
Fleet management
Risikostyring

By- og Udviklingsforvaltningen

By- og udviklingsdirektør Merete Dissing
Email: medp@kolding.dk Tlf.:79797430 Mob: 51519684

 

Administrations- og udviklingschef Bent Mouboe
E-mail: bejm@kolding.dk Tlf.:79791330 Mob: 30592252

Bent Mouboe

 

Chef for Anlæg og Drift Mads Astrup Sørensen
E-mail: madsa@kolding.dk Tlf:.79790290 Mob: 24225493

Mads Astrup Sørensen

 

Chef for Miljø og Grøn omstilling Jakob Weber
E-mail: jaweb@kolding.dk Tlf.:79796464 Mob: 29200051

Jakob Weber

 

Kultur- og eventchef Lisbet Holten Lambert
E-mail: lilam@kolding.dk Tlf.: 79796650 Mob: 20207393

Lisbet Holten Lambert

 

Chef for Plan og Byg Jan Krarup Laursen
E-mail: laurs@kolding.dk Tlf.:79791323 Mob: 51811880

Jan Krarup Laursen

Afdelingsleder Ingelise Jellesen
E-mail: injel@kolding.dk Tlf.: 79795980

Mail til afdelingen: byggesag@kolding.dk   

Afdelingens vagttelefon: 79791632 

Opgaver:

 • Administration af lokalplaner
 • Administration af byplanvedtægter
 • Antenner / antennemaster
 • BBR-ajourføring
 • Brandkrav for erhverv
 • Byfornyelse
 • Byggesagsbehandling
 • Facader og skilte
 • Fugt og skimmelsvamp
 • Husnummerering
 • Klagesager
 • Solceller
 • Terrænændringer
 • Tinglysning
 • Udstykningssager
 • Vejnavngivning
 • Vindmøller / husstandsmøller

Afdelingsleder Stella Steen Jensen
E-mail: steje@kolding.dk Tlf: 7979 1840

Opgaver:

 • Implementering af bæredygtighedsstrategien
 • Drift af Bæredygtighedshuset
 • Sparring og facilitering af bæredygtighedsinitiativer
 • Projektledelse
 • Events

Afdelingsleder Henrik Sandager Nissen
E-mail: nhen@kolding.dk Mob: 20257624

Opgaver:

Driftarbejder med vedligeholdelsesopgaver indenfor:

 • Boldbaner
 • Institutioner
 • Parker
 • Skove
 • Stier
 • Vandløb
 • Veje

Vi har gartnere, brolæggere, asfaltfolk, tømrere/snedkere, smede/mekanikere ansat og udfører gerne opgaver inden for disse fagområder - også efter faste tilbud.

Leder Martin Røen Hansen
E-mail: jmart@kolding.dk Mob: 25115464

Mail til Godset: godset@kolding.dk


Se mere på Godsets hjemmeside

 

Stadsarkitekt Michael Pagaard Madsen
E-mail: micp@kolding.dk Tlf.: 79791335

Mail til afdelingen: kommunaleejendomme@kolding.dk

Afdelingens vagttelefon: 79791332

Opgaver:

 • Bygningsvedligeholdelse
 • Energiledelse (EMO)
 • Energistyring
 • Facilities Management
 • Indkøb af inventar
 • Nedlæggelse/sammenlægning af boliger
 • Nybyggeri, herunder byfornyelse

Bibliotekschef Pia Henriette Friis
E-mail: pihf@kolding.dk Mob: 40233617

Mail til Koldingbibliotekerne: bibliotek@kolding.dk


Se mere på Koldingbibliotekernes hjemmeside

Administrations- og udviklingschef Bent Mouboe
E-mail: bejm@kolding.dk Mob: 30592252

Opgaver:

 • Designprocesledelse
 • Intern og ekstern kommunikation
 • Organisationsudviklingsopgaver
 • Procesfacilitering
 • Projektledelse

Afdelingsleder Rikke Winther Revsholm
E-mail: rire@kolding.dk Tlf.: 79791003

Mail til afdelingen: kultur@koldilng.dk

Opgaver:

 • Være det dynamiske omdrejningspunkt for den kulturelle indsats i Kolding Kommune og virke som bindeled mellem de forskellige kulturaktører og den kommunale forvaltning
 • Deltage virkningsfuldt i de aktiviteter, som retter sig mod at virkeliggøre visionen for det kulturelle område
 • Sikre gennemsigtighed, klarhed og entydighed i den organisatoriske struktur og opgavevaretagelse på kulturområdet
 • Vurdere, hvor og hvordan ressourcer og netværk nyttiggøres til fordel for kommunens øvrige virke
 • Sikre, at der sker en optimal udnyttelse af de organisatoriske og økonomiske ressourcer
 • Sætte fokus på klare og enkle styringsredskaber til professionalisering af samarbejdsrelationer
 • Sikre kulturelle organisationer og foreninger professionel støtte og rådgivning, så de får bedst mulige aktivitetsbetingelser
 • Sikre ildsjælene og det ikke institutionaliserede kulturliv professionel rådgivning og støtte, så de får bedst mulige aktivitetsbetingelser
 • Sikre brugerne af kommunens kulturhuse og scenefaciliteter tilfredsstillende vilkår
 • Sikre, at undervisning på kulturelle formidlingsområder foregår på et fagligt pædagogisk kompetent niveau
 • Sikre at den generelle kulturelle formidling foregår på et højt og kompetent niveau
 • Sikre god koordination af og information om løsning af øvrige opgaver i relation til såvel institutioner som enkeltpersoner

Leder Jens Bloch
E-mail: jebl@kolding.dk Mob.: 29425181

Mail til Kulturskolen Kolding: kulturskolen@kolding.dk


Se mere på Kulturskolen Koldings hjemmeside

Afdelingschef Christiane Plischke
E-mail: chrpl@kolding.dk Tlf. 79792440

Mail til afdelingen: industri@kolding.dk

Vagttelefon - jord og olietanke: 79797510
Vagttelefon - landbrug: 79797439
Vagttelefon - spildevand: 79796999

Opgaver:

 • Affaldsadministration
 • Dambrug
 • Drikkevand og vandforsyning
 • Grundvandsbeskyttelse og indvinding af grundvand
 • Jordforurening og olietanke
 • Jordvarme
 • Klagesager, både industri, borgere og landbrug
 • Landbrug
 • Miljøuheld
 • Pelsdyrfarme
 • Råstofgrave
 • Skadedyrsbekæmpelse (rotter)
 • Slamadministration
 • Spildevand
 • Svømmebade
 • Tilsyn med dyrkningsfrie bræmmer og beskyttede naturtyper på landbrugsejendomme
 • Tømningsordning, septiktanke
 • Virksomheder

Afdelingschef Anne Kirstine Lindvang
E-mail: aklin@kolding.dk Tlf.: 79795524

Mail til afdelingen: klima@kolding.dk

Opgaver

 • Agenda 21 - bæredygtighed
 • Green Cities
 • Grønne indkøb
 • Klima
 • Miljøstyring, grønt regnskab, grønne institutioner
 • Miljøvurdering af planer og programmer

Afdelingschef Inger Birkebæk Madsen
E-mail: inbm@kolding.dk Tlf.: 79797450

Mail til afdelingen: naturogvand@kolding.dk

Afdelingens vagttelefon: 79797576

Opgaver:

 • Bekæmpelse af bjørneklo
 • Beskyttelse af gravhøje, diger og andre fortidsminder
 • Etablering af vådområder
 • Kontrol af badevand
 • Naturvejledning og oplevelser i naturen
 • Opsætning af bade- og bådebroer samt beskyttelse af kysterne
 • Pleje af naturen samt restaurering af vandløb og søer
 • Rensning af spildevand i det åbne land
 • Skovrejsning
 • Søer, vandløb, Kolding Fjord, Hejls Nor og Lillebælt

Afdelingsleder Mette Strømgaard Dalby
E-mail: medal@kolding.dk Mob: 20331250

Mail til Nicolai Kultur: nicolai@kolding.dk

Se mere på Nicolai Kulturs hjemmeside

Afdelingsleder Jan Krarup Laursen
E-mail: laurs@kolding.dk Tlf.: 79791323

Mail til afdelingen: plan@kolding.dk

Afdelingens vagttelefon: 79791320

Opgaver:

 • Arkitektkonkurrencer
 • Kommuneplanlægning
 • Kommuneplantillæg
 • Koordinering af/med andre planer
 • Landzonesagsbehandling
 • Lokalplanlægning
 • Miljøvurderinger
 • Planlægningsnotater mv.
 • Temaplaner og områdeplaner
 • Trekantområdets planlægning
 • VVM-redegørelser med tilhørende kommuneplantillæg

Afdelingschef Dennis Porsgaard Rasmussen
E-mail: denra@kolding.dk Tlf: 79796400

Kontakt afdelingen

redux@kolding.dk
79797100

Opgaver

 • Administration og affaldsplanlægning
 • Drift af genbrugspladser
 • Indsamling af farligt affald
 • Indsamling af genanvendeligt affald
 • Indsamling af restaffald

Se mere på siden 'Redux – Affald og Genbrug'

Afdelingsleder Jesper Nydam
E-mail: jnyd@kolding.dk Tlf.: 79791720

Mail til afdelingen: ren@kolding.dk

Opgaver:

 • Forestå ledelsen af de 270 medarbejdere
 • Forestå uddannelsen af rengøringsassistenter i samarbejde med AMU-centeret
 • Følge udviklingen på området nøje
 • Medvirke aktivt ved projektering/ombygning af rengøringsområder
 • Tilsikre at pris og kvalitet er konkurrencedygtig i forhold til private udbydere
 • Varetage rengøringen af kommunens bygninger m.v.
 • Være med til at sikre kvaliteten i forhold til eksterne udbydere

Sekretariatschef Dorte Harder
E-mail: doan@kolding.dk Tlf.: 79791351

Mail til afdelingen: bfchefsekretariatet@kolding.dk

Afdelingens vagttelefon: 79791365
Vagttelefon - StudentKolding: 79797525

Opgaver:

 • Administration af Campingreglementet
 • Administration af Flex Ung, Flex Junior og Flex Skole
 • Administration af landzonesager
 • Administration af ungdomsboliger (Student Kolding)
 • Bevillingsnævn – alkoholbevillinger og udeserveringer
 • Dagsordener til politiske udvalg mv.
 • Hegnsyn
 • Ledningsoplysninger
 • Mark- og Vejfred
 • Post
 • Projektassistenter
 • Sekretærfunktion
 • "Straks"- betjening af borgere, virksomheder, foreninger mm.
 • Webopgaver

Afdelingsleder Lene Wul
E-mail: lewp@kolding.dk Mob: 30940957

Mail til Stadsarkivet: arkiv@kolding.dk

Se mere på Stadsarkivets hjemmeside

Afdelingsleder Heine Møller
E-mail: heinm@kolding.dk Tlf.: 79792885

Mail til afdelingen: trafikvejogpark@kolding.dk

Afdelingens vagttelefon: 79791400

Opgaver:

 • Analysearbejder
 • Bydesignmanual
 • Dialogpart i forhold til vejområdet i relation til interessentgrupper
 • Dialogpart i forhold til projektopgaver i relation til interessentgrupper
 • Drift og vedligehold af parker, grønne offentlige områder, skove og strande
 • Drift og vedligehold af veje, stier, fortove og P-pladser
 • Gravetilladelser
 • Kampagner og orientering af borgere omkring trafikområdet
 • Kollektiv trafik
 • Koordinering af kørsel for Seniorforvaltningen – kørsel til daghjem og aktivitetscentre
 • Koordinering af kørsel for Social- og Sundhedsforvaltningen – kørsel til ambulant og spec. genoptræning
 • Parkering
 • Planlægning og projektering af parker, byrum og grønne anlæg
 • Planlægningsopgaver
 • Privat fællesveje
 • Projektering af byggemodningsopgaver
 • Registreringsopgaver
 • Renholdelse, affaldsopsamling og graffitifjernelse
 • Skitse- og detailprojektering af vejanlæg og grønne anlæg
 • Tilsyn og kontrol med broanlæg og bygningsværker samt vejudstyr og inventar, herunder gadelys, signalanlæg og buslæskure
 • Tilsyn og kontrol med fremmede entreprenørfirmaer
 • Udbud/licitation og kontrahering
 • Vintertjeneste

Afdelingsleder Rita Brockstedt Andersen
E-mail: rban@kolding.dk Tlf.: 79791660

Mail til afdelingen: bfokonomi@kolding.dk

Opgaver

 • Behandling af leverandørfakturaer og henvendelser samt øvrige bogholderiopgaver
 • Betalingsparkering - henvendelser i forbindelse med problemer med ind- og udtjekning
 • Budget og regnskab
 • Ejendomsskat - opkrævning af grundskyld og dækningsafgift samt sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse for grundskyld og dækningsafgift
 • HR for By- og Udviklingsforvaltningen
 • Parkeringskontrol for Kolding og Haderslev (klagesagsbehandling)

Børne- og Uddannelsesforvaltningen

Direktør: Flemming Skaarup
E-mail: flesk@kolding.dk Tlf.: 79797272

Børnechef: Merete Lund Westergaard
E-mail: melw@kolding.dk Tlf.: 79791830

Skolechef: Karen Mortensen
E-mail: kamor@kolding.dk Tlf.: 79794133

Familiechef: Kenneth Røn Christiansen
E-mail: kennc@kolding.dk Tlf: 79792373

Sekretariatet: Ulla Lykke Rasmussen
E-mail: ulra@kolding.dk Tlf.: 79791921

Økonomichef: Rune Wentzel Helms
E-mail: runhe@kolding.dk Tlf.: 79792200

Organisationsdiagram

Børneområdet har den overordnede ledelse for at drive og udvikle dagtilbuddene og styrer pladsanvisningen
Chef: Merete Lund Westergaard

Skoleområdet har den overordnede ledelse og kvalitetsudvikling af kommunernes skoler, specialundervisning og skolefritidsordninger (SFO)
Chef: Karen Mortensen

Familieområdet tilbyder rådgivning og vejledning til børnefamilier, børn og unge. Kommunen skal hjælpe et barn eller ung med behov for særlig støtte. Formålet med støtten er at skabe de bedst mulige opvækstvilkår for barnet eller den unge.
Chef: Kenneth Røn Christiansen

Ledelse: Overtandlæge Chris Holm Christensen

Opgaver

 • Sikre såvel opsøgende, forebyggende som behandlende tandpleje til de målgrupper, der er beskrevet i loven og løse opgaven i henhold til de retningslinjer og standarder, der til hver en tid er gældende for området
 • Basistandpleje til alle fra fødsel til 18 år, herunder opsøgning, generel og individuel forebyggelse samt almen tandbehandling
 • Behandling af tandskader og medfødte tandlidelser, herunder faglig og administrativ sagsbehandling i forhold til øvrige tandlæger i praksis og på sygehuse
 • Tandregulering til børn og unge, der i henhold til tandreguleringscirkulæret kan og skal visiteres til dette tilbud
 • Omsorgstandpleje til alderssvækkede, der efter visitation er berettiget til dette tilbud
 • Konsulentfunktion vedrørende ansøgninger om tilskud til tandpleje efter Serviceloven
 • Særlige tandbehandlinger efter henvisning
 • Specialtandpleje til udvilklingshæmmede og sindslidende
  Koordination af tandplejen i forhold til region og praksissektoren

Organisering

Tandplejen er organiseret på fire klinikker. En i Sundhedscentret der rummer tandreguleringen, specialtandplejen, øvrig kommunal voksen tandpleje og administrationen.

Derudover tre børne- og ungeklinikker:

 • Riis Toft
 • Bramdrupdam
 • Vamdrup

Desuden Desuden forefindes undersøgelse- og forebyggelsesklinikker på følgende skoler:

 • Alminde-Viuf Fællesskole
 • Brændkjærskolen
 • Christiansfeld Skole
 • Lyshøjskolen
 • Munkevængets Skole
 • Sdr. Vang Skole
 • Vonsild Sogneskole
 • Aalykkeskolen
 • Kongsbjergskolen

Sekretariatet betjener ledelsen og det politiske niveau, driver en række programmer og projekter og har ansvaret for personaleadministration og juridisk bistand samt for tværgående enhed for Læring (PC og PPR)
Chef: Ulla Lykke Rasmussen

Økonomiområdet er ansvarlig for budget og regnskab, controller-funktion, analyse og statistik, ledelsesinformation samt digitalisering på forvaltningens område.
Chef: Rune Wentzel Helms

Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektør Annette Lund
E-mail: anlup@kolding.dk Tlf.: 79794200

 

Chefgruppe:

Sekretariatschef Brian Urban
E-mail: briur@kolding.dk Tlf.: 79798040

 

Chef for Plejehjem, Aktivitet og Køkken og Demensområdet Gitte Meyer
E-mail: gitt@kolding.dk Tlf.: 79797195

 

Chef for Sygepleje, Hjemmehjælp, Uddannelse og kvalitet Tina Andersen
E-mail: tiand@kolding.dk Tlf.: 79799600

 

Sundhedschef Anders Seekjær
E-mail: andse@kolding.dk Tlf.: 79790702

 

Fritidschef Kurt Hansen Smidt
E-mail: kursm@kolding.dk Tlf.: 79794164

 

Chefsekretær/PA Lene Holmgaard
E-mail: lenel@kolding.dk Tlf.: 79795050

 

Organisationsdiagram

Ledelse: Trine Krogsøe Thomsen

Opgaver

 • Tilbyde voksne borgere målrettet og tidsbegrænset døgnrehabilitering med henblik på at opnå et selvstændig og meningsfyldt liv og klare sig i eget hjem jf. Sundhedsloven §§ 119 og 140 samt serviceloven §§ 84,2, 86 og 87
 • Tilbyde døgnrehabiliteringsforløb til borgere med komplekse problemstillinger
 • Medvirke til forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser på sygehus
 • Medvirke til sundhedsfremme og forebyggelse hos voksne borgere med kroniske sygdomme
 • Medvirke til forebyggelse af ulighed i sundhed
 • Pleje og aktivitet: Rehabiliterings- og træningsopgaver, observationer, udredning, pleje, behandling, koordination, samarbejde. Varetages af sundhedsfagligt personale med særlige kompetencer på området
 • Rengøring og vaskeri: dækker al rengøring vedr. Døgnrehabilitering Kolding. Varetager vask for arbejdsbeklædning, brugers beklædning samt linned.

Ledelse: Fritids- og Idrætschef Kurt Smidt

Opgaver:

 • Drift og anlæg af kommunale fritids- og idrætsfaciliteter
 • Anlæg, projekter og aktiviteter støttet af Fritids- og Idrætsudvalget
 • Koordinering af det samlede fritids- og idrætsområde
 • Kvalitets- og kompetenceudvikling af fritids- og idrætsområdet
 • Lystbådehavne
 • Kolding Vandrerhjem
 • Konsulentfunktion for det samlede foreningsliv i kommunen
 • Kolding Elite
 • Folkeoplysning og fritidsaktiviteter
 • Administration i henhold til
 • Folkeoplysningsloven
 • Folkeoplysende foreningsarbejde
 • Folkeoplysende voksenundervisning
 • Fritidsaktiviteter uden for Folkeoplysningsloven

Idrætscentret Cuben, Christiansfeld
Kolding KetcherCenter
Kolding Lystbådehavn
Kolding Stadion
Kolding Vandrehjem
Kommunale idrætshaller
Kommunale udendørsanlæg
KUC - Kolding Kommunes Uddannelsescenter
Slotssøbadet

Ledelse: Konstitueret leder Louise Dornonville de la Cour

Opgaver

 • Visitation af ydelser på
 • Seniordriftsområdet
 • Fritvalgsordningen
 • Ældre- og handicapegnede boliger
 • Plejeboliger
 • Forebyggende hjemmebesøg
 • Kørselsordninger
 • Madordninger

Opgaver

Chef for sygeplejen, hjemmehjælp, uddannelse og kvalitet Tina Andersen

 • Overordnet ledelse af sygeplejen
 • Overordnet ledelse af hjemmehjælp
 • Overordnet ledelse af Uddannelse og HR
 • Overordnet ledelse af kvalitet

Chef for plejehjem, aktiviteter, køkken og demensområdet Gitte Meyer Larsen

 • Overordnet ledelse af plejehjem
 • Overordnet ledelse af aktivitetscentre
 • Overordnet ledelse af køkken og cafeterier
 • Overordnet ledelse af demensområdet


Leder af Senior- og Sundhedssekretariat Lena Johansen

 • Overordnet ledelse af sekretariat på senior- og sundhedsområdet


Leder Uddannelsesafdelingen Dorte Jørgensen

 • Uddannelse og HR
 • Kompetenceudvikling af medarbejdere
 • Elever, studerende og praktikanter på seniordriftsområdet

Sundhedsfremme og forebyggelse

Ledelse: Heidi Amstrup Olesen

Opgaver

 • Sikre borgerne mulighed for at træffe sunde valg ved at skabe rammer og tilbud, som fremmer lige adgang til sundhed gennem udvikling og tværfagligt samarbejde inden for områderne sund mad, rygning, alkohol, motion og mental sundhed
 • Udvikle, koordinere og implementere sundhedsfremmende tiltag samt koordinere indsatser udført af sundhedsambassadører
 • Afholde rygestopkurser og rådgive om rygestop; rådgivning og forløb for borgere med kronisk eller langvarig sygdom så som kroniske smerter, forebyggelse af muskelskelet-sygdomme, type 2 diabetes, kræft, alkohol overforbrug og lær at leve med kronisk sygdom.

Træning

Ledelse: Heidi Amstrup Olesen, Kristian Lind Olesen og Hanne Lykke Kaagaard

Opgaver

 • Visitere til genoptræning, vedligeholdelsestræning og rehabilitering
 • Vurdere behov for genoptræning, vedligeholdelsestræning og rehabilitering hos børn, unge, voksne, ældre, syge og handicappede.
 • Opsætte konkrete mål og handlingsplaner for genoptræning og rehabilitering i samarbejde med borgere og tværfaglige samarbejdspartnere.
 • Træning i funktioner og aktiviteter med henblik på at øge funktionsevne på krops-, aktivitets-, deltagelses- og omgivelsesniveau.
 • Træning på kropsniveau med henblik på at øge ledbevægelighed, muskelstyrke, stabilitet, mindske smerte m.v.
 • Forebyggende træning og rehabilitering.
 • Vedligeholdelsestræning.
 • Rådgivning, vejledning og instruktion af borgere, pårørende og samarbejdspartnere.
 • Patientuddannelse i form af KOL-skole, rygskole, hjertehold m.v.
 • Dokumentere og videregive information om intervention og effekt af indsats.
 • Administrative opgaver i forbindelse med journalisering, registrering, koordinering og tilrettelæggelse af genoptrænings-/rehabiliteringsopgaver og dagligt arbejde.
 • Arbejdsbeskrivelser (tillæg til APV).
 • Videreudvikling af trænings- og rehabiliteringstilbud i Kolding Kommune.

 

Ledelse: Leder af økonomiafdelingen Michael Jacobsen

Opgaver

 • Analyse
 • Budget- og regnskabsudarbejdelse
 • Økonomisk rådgivning
 • Support SD Modul Tjenestetid
 • Løn og personalefunktion
 • SAS
 • Renoveringsplaner

Ledelse: Afdelingschef Bettina Mumm

Opgaver:

 • Hjælpemidler herunder bl.a. genbrugshjælpemidler, kropsbårne hjælpemidler, proteser, syns- og IT-teknologiske hjælpemidler

 • Forbrugsgoder

 • Boligindretninger

 • Handicapbiler herunder støtte til køb af handicapbil, afgifts fritagelse og særlig indretning

 • Midlertidige hjælpemidler for fastholdelse af tilknytning til arbejdsmarkedet, uddannelse og sociale aktiviteter.

 • Åben Hjælpemiddelservice

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

Social- og arbejdsmarkedsdirektør Thomas Reintoft
E-mail: threi@kolding.dk Tlf .: 79794000

Social- og arbejdsmarkedsdirektør Thomas Reintoft

 

Voksenchef Gülcan Güven Grud 
E-mail: gulgr@kolding.dk Tlf .: 79790989

Voksenchef Gülcan Güven Grud

 

Ungechef Ole Graversen, tlf. 23 88 60 69
E-mail: olegr@kolding.dk

Ungechef Ole Graversen

 

Arbejdsmarkedschef Mette Vestergaard Byskov
E-mail: bbysk@kolding.dk  Tlf.: 79790439

Arbejdsmarkedschef Mette Vestergaard Byskov

 

Administrationschef Inge Holberg Lehmann
E-mail: inle@kolding.dk Tlf .: 79792510

Administrationschef Inge Holberg Lehmann

 

Økonomichef Helle Damgaard
E-mail: dhell@kolding.dk Tlf.:79796091

Økonomichef Helle Damgaard

 

Introduktion til Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

Arbejdsmarkedsområdet har ansvaret for at hjælpe ledige i job og uddannelse, skabe vækst og gode rammer for integration i Kolding.

Chef: Mette Vestergaard Byskov

Ledelse: Marianne Petersen 

 • Værestederne er tilbud til voksne (over 18år) om samvær og aktiviteter.

 • Du kan komme lige fra gaden

 • Du kan møde andre mennesker

 • Vi har fokus på interessefælleskaber på tværs af husene.

 • Du har mulighed for at biddrage til den almindelig hverdag.

 

Husene er fordelt bredt i Kolding Kommune:

 

 • Savværket 6D, Vamdrup

 • Pusterummet, Lindegade 34 Chr.feld

 • Vækststedet, Fynsvej 54, Kolding

 • Kulturhuset, Levisonsvej 22 st., Kolding

 

 • Borger til Borger er et tilbud til mennesker med en levet erfaring inden for forskellige sårbarheder, som hjælper/støtter hinanden.

 • Der uddannes mentorer og der er forskellige gruppeforløb.

 • Høj grad af samarbejde med lokalsamfundet.

 

Dagtilbud Forebyggelse og Rådgivning består af følgende tilbud:

GRENEN – støtte i eget hjem til voksne over 25 år med Autisme Spektrum Forstyrrelse:

 


Forståelse og erkendelse af diagnosen ASF


Individuel og gruppebaseret pædagogisk støtte med henblik på at blive selvhjulpen


Redskaber til at skabe struktur i hverdagen og Energi forvaltning


Støtte til opfølgning og fastholdelse i arbejde og uddannelse, herunder ledsagelse


Etablere og vedligeholder sociale relationer og fællesskaber


Skabe kontakt til kommunes væresteder samt til relevant foreningsliv, herunder BTB


Hjælp til ansøgninger, økonomi og overblik

 

 

 

FOREBYGGELSE OG RÅDGIVNING - støtte og vejledning i op til 26 uger til voksne over 18 år med særlige behov

 


Forståelse og erkendelse af ny diagnose indenfor Autisme og ADHD-spektret


Forståelse og erkendelse af psykiatrisk diagnose


Redskaber til at skabe struktur i hverdagen


Energi forvaltning


Støtte til opfølgning og fastholdelse i arbejde og uddannelse


Gruppeforløb ift. mestring af egen hverdag


Etablere kontakt med kommunes væresteder samt til relevant foreningsliv


Etablere kontakt til kommunens Borger til Borger-tilbud


Hjælp til ansøgninger, økonomi og overblik


Hjælp til at finde bolig og flytte hjemmefra


Kort intensiv pædagogiske hjælp i hjemmet med henblik på at blive selvhjulpen

 • Vi yder støtte til voksne over 18 år med betydelig og varig fysisk og psykisk funktionsnedsættelse i varierende grad

 

Støtten ydes indenfor nedenstående lovområder

 • ABL § 105 stk. 2 og SEL § 85 på Skovvænget, Levisionsvej, Kameliahuset, Brunebjerg, Kløver- vej, Borgmestervej, Centervej og Rytterskolevej
 • SEL § 107 på Ungdomskollegiet
 • SEL § 85 støtte til borgere i egen bolig i Kolding by og omegn og
 • SEL § 84 aflastning på Kernen 

Bo-tilbud og dagcenter på Sjællandsvej er et

-      varigt Bo-tilbud

-      specialiseret rehabilitering

-      aktivitets- og samværstilbud

 • CORTEX er støtte i eget hjem
 • CORTEX20 er et Samværs- og aktivitetstilbud

 • har en Hjerneskadekoordinator

Dagtilbud til handicap, psykiatri og udsatte borgere over 18 år med førtidspension

Hvis du har et fysisk eller psykisk handicap – er udfordret psykisk eller er socialt udsat, har du forskellige muligheder for beskæftigelses- eller aktivitets- og samværstilbud.

Formål

Målet med beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud er, at give dig et tilbud i fællesskab med andre i nogle trygge rammer, uanset dine udfordringer, hvor du trives og udvikler dig personligt, socialt og fagligt, så du kan leve et så godt liv som muligt.

Beskyttet beskæftigelse

Som medarbejder i beskyttet beskæftigelse § 103 arbejder du i et beskyttet arbejdsmiljø. Du får løn og har en arbejdsdag med aftalte mødetider – opgaverne er tilrettelagt så de tager hensyn til dine interesser, evner og ressourcer. Der er ansat personale til at hjælpe og støtte dig, når du har brug for det.

Tilbud om Netværksordning er en del af den beskyttede beskæftigelse.

Hvilke tilbud om beskyttet beskæftigelse har vi i Kolding kommune:

Multiflex/Altarp er den beskyttede beskæftigelse på handicap, psykiatriområdet samt for de socialt udsatte. Tilbuddet er til dig som har en førtidspension og tilbuddet har arbejdslignende karakter. Vi løser opgaver for mange forskellige virksomheder i Kolding og opland.

Sammen med dig skaber vi rammerne, så du trives og udvikler dig – både personligt, fagligt og socialt.

I første omgang tager vi en snak med dig om, hvilke ønsker, drømme og ambitioner du har, og ud fra det tilrettelægger vi et tilbud som passer til dig. Vi hjælper og støtter dig i tilbuddet og tilpasser det til dine forudsætninger. Vi anerkender den måde du tænker, opfatter og ønsker at leve dit arbejdsliv på.

Netværksordningen er et tilbud til dig, som har brug for hjælp til at blive afklaret i dine muligheder for beskæftigelse.

Vil du gerne ud på en almindelig arbejdsplads i job med løntilskud/skånejob eller har du et ønske om at styrke og opkvalificere dine færdigheder eller måske drømmer du om at lave frivilligt arbejde. Vores udgangspunkt er, at hjælpe dig med at blive klar over hvad du ønsker og sammen med dig finde den løsning som giver mening for dig.

Aktivitets- og samværstilbud

Et aktivitets- og samværstilbud har til formål, at give dig et tilbud om, at udfolde dig sammen med andre, øge din livskvalitet i dagligdagen. Tilbuddet retter sig især mod dig som har behov for socialt samvær og aktiviteter i fælleskab med andre.

Tilbuddet er tilrettelagt så det tager udgangspunkt i dine ønsker, interesser, ressourcer og sociale behov.

Hvilke tilbud om aktivitets- og samværstilbud har vi i Kolding kommune:

Dagcenter – Niels Bohrs vej er et tilbud til dig som har et ønske og et behov for at kunne deltage i et socialt fælleskab. Du har mulighed for, at være med i forskellige aktiviteter f.eks. teater, sang og musik, fitness, skov og natur, madlavning og IT – derudover er der forskellige kreative værksteder som tegnestuen, glas og design.

Grupperne arbejder på tværs – du bestemmer selv din dagligdag.

Du kan også deltage i fælles arrangementer, der tager udgangspunkt i f.eks. årstiderne og årets traditioner. Der afholdes Kultur for Folket i Kolding By, atletikstævner på Kolding stadion, håndboldturneringer, indsamling af skrald og meget andet.

Daghjem – Niels Bohrs vej er et tilbud til dig som har behov for særlig støtte i hverdagen. Støtten foregår i et meget forudsigeligt og struktureret miljø. Tilbuddet bliver tilrettelagt efter dine behov. Der er i tilbuddet fokus på kommunikationsmetoder som passer til dine behov.

Daghjem giver bl.a. tilbud om sansemæssige oplevelser, som f.eks. snoezel, sang og musik, kreative aktiviteter og gåture. For at styrke og vedligeholde din krop og dine bevægelser arbejdes der med forskellige fysiske aktiviteter.

Aktiviteten – Nr. Bjert er et tilbud til dig som har behov for særlig støtte i hverdagen. Tilbuddet foregår i et meget forudsigeligt og struktureret miljø. Tilbuddet til dig bliver tilrettelagt med udgangspunkt i dine behov og dine interesser.

Vi har fokus på aktiviteter som stimulere sanserne – højtlæsning og vi laver forskellige kreative produktioner, sang og musik spil, ture ud af huset – indkøb og madlavning er blot nogle af de forskellige aktiviteter du kan være en del af.

Hvordan søger jeg om et tilbud i Kolding Kommunes beskyttet beskæftigelse, netværksordningen eller aktivitets- og samværstilbud:  

Du søger om beskyttet beskæftigelse, netværksordningen eller aktivitets- og samværstilbud ved, at kontakte Voksenrådgivningen på Nicolaiplads. Hvis du ikke selv kan søge, kan en pårørende eller en værge søge for dig. Det kræver, at du har givet dem en fuldmagt.

Sagsbehandlingen foregår normalt på følgende måde:

 • Først aftaler du et møde med din sagsbehandler. Du må gerne tage en bisidder med, som du selv bestemmer hvem er. Dette vil altid være efter aftale med dig.

 

 • På mødet får du den relevante rådgivning og vejledning. Sammen med dig vil din socialrådgiver indsamle de relevante oplysninger om din funktionsnedsættelse.

 

 • På baggrund af disse oplysninger og ud fra en faglig vurdering træffer din socialrådgiver en afgørelse.

 

 • Hvis du bliver tilbudt beskyttet beskæftigelse, netværksordning eller aktivitets- og samværstilbud, vil din socialrådgiver mindst én gang om året følge op på din sag og vurdere, om du fortsat er i målgruppen og om tilbuddet lever op til det formål der er aftalt med dig og om det passer til dine behov.

Ledelse: Ulrich Guldahl Poulsen

Opgaver:

 • Ambulant Alkoholbehandling

 • Sundhedsfaglig Alkoholbehandling

 • Familie orienteret Alkoholbehandling

 • Visitation til døgnbehandling

 

 

Revanche

 

Ledelse: Ulrich Guldahl Poulsen

Opgaver:

 • Social ambulant behandling

 • Sociale frivillige mentorer

 • Åben dialog

 • Job eller uddannelses relateret træning

Overmarksgården:

Døgnafdelingen:

Midlertidig botilbud til borgere der er hjemløse eller som ikke kan have ophold i deres bolig.

Borgere kan selv henvende sig til Overmarkgården.

Borger har alle sociale og eller psykiske udfordringer.

Der er fokus på bolig, netværk, behandling samt kontakt til arbejdsmarked/uddannelse.

Der er egenbetaling for mad og ophold. Dette udregnes efter indkomst.

 

Herberget: 

Åben fra kl. 20.00 – 08.00 (1.dec til 1.april kl. 18.30 – 9.00).

Tilbud om en seng at sove i, et måltid mad og et bad.

Der er egenbetaling for borgeren på 89 kr. pr nat.

 

Værksted/beskæftigelse:

Borgere der er indskrevet på Overmarksgåden eller borgere som lige er flyttet ud i egen bolig efter ophold på Overmarkgården, kan være i beskæftigelse.

Muligheder er rengøring på fællesarealer, havehold eller træværksted.

For beboer indskrevet på Overmarksgården gives der dusør efter gældende regler.

 

Efterforsorg:

Arbejder med housing first strategien.

CTI 9 måneders forløb.  Forventer at borgere kan klarer sig med støtte fra andre steder ex. netværk, uddannelse mv. efter 9 måneders støtte.

ICM 12 måneders forløb. Forventer at borgeren har behov for støtte fra anden aktør.

For begge forløb er der fokus på følgende: Fysisk og psykisk helbred, økonomi, at boligen fungerer, arbejdsmarked/uddannelse, misbrug, netværk og aktiviteter.

Områdechef: Ungechef, Ole Christian Graversen

Ungecenter på Tvedvej 7

 

Center for Job & Uddannelse

Centerleder Karina Bradsted Svarrer

 

Modtagelse og ydelse:

Afdelingsleder Therese Lovring

 

 • Råd og vejledning
 • Ansøgninger til uddannelseshjælp/enkelt ydelse/særlig støtte
 • Deltagelse i God løsladelses samtaler
 • Råd og vejledning i forhold til jobsøgning og uddannelse
 • Vurdering af 26 ugers §82 eller §85-forløb efter Serviceloven
 • Behandling af underretninger på unge mellem 16-18 år
 • Behandling  af Risikovurderinger jf. Servicelovens § 11 og § 50
 • Henvendelser vedr. efterværn jf. Serviceloven

 

 

Afdeling for uddannelsesparate unge

Afdelingsleder Diana Stensgaard Biltoft

 

 • Råd og vejledning
 • Hjælp til uddannelse og jobsøgning
 • Myndighedsopgave efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsatsen
 • Hjælp til jobsøgning
 • Hjælp til Ansøgning og CV
 • Hjælp til  småjobs og virksomhedspraktikker
 • Jobrettede samtaler
 • God løsladelse
 • Tværfagligt samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere

 

Afdeling for aktivitetsparate unge

Afdelingsleder Jens Meilandt Langdal Nielsen

 

 • Nytteaktivering, Legeparken
 • Myndighedsopgave efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsatsen
 • Støtte til STU elever
 • Hjælp til jobsøgning
 • Hjælp til Ansøgning og CV
 • Hjælp til  småjobs og virksomhedspraktikker
 • Jobrettede samtaler
 • Tværfagligt samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere

 

Talentudviklerne

 

 • Frivilligt tilbud til unge fra 9 klasse – 25 år.
 • Støtter de unge i overgangene fra grundskolen til ungdomsuddannelsen eller job

 

 

Center for Ungdommens Uddannelse

Center-leder Bjarne Juhl Olesen

 • Uddannelsesvejledning i grundskolen fra 7. – 10.kl.
 • Mentorstøtte i overgangen til ungdomsuddannelse.
 • Uddannelsesvejledning af unge som har forladt skolen til op til det fyldte 25.år.
 • Ansvarlig for uddannelsesplan til STU, særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse.
 • Ansvarlig for målgruppevurdering til FGU, forberedende grunduddannelse.
 • Mulighed for henvisning til fritidsjob for unge under 18 år.

Hjemmeside: https://www.kolding.dk/borger/unge/ungdommens-uddannelsesvejledning/

 

 Socialtfaglig Center

Center-leder Dorthe Hedensted Nexø

Ungerådgivningen,

Ungehandicap:

Forældre til unge med handicap, hjælpen til jeres familie kan blandt andet bestå af:

 • almindelig og specialiseret rådgivning om at have et barn med handicap
 • tilbud om blandt andet aflastning, særligt dagtilbud, døgntilbud, boligændringer mv.
 • hjælp til dækning af merudgifter  § 41
 • Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste § 42,
 • Hjemmetræning, Hjemmetræning (sm.dk)
 • Ledsagerordning for unge med handicap,

Rådgivning og vejledning (sm.dk)

Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning (borger.dk)

Merudgifter til børn og unge (sm.dk)

Tabt arbejdsfortjeneste (sm.dk)

Ledsageordning (borger.dk)

 

Ungeteam

 • Børnefaglig undersøgelse, Børnefaglig undersøgelse (sm.dk)
 • Handleplan, Handleplan - opfølgning (sm.dk)
 • Voksenudredningsmetoden, Voksenudredningsmetoden - metodehåndbog — Socialstyrelsen - Viden til gavn
 • Særlig støtte Støtten skal gives tidligt og sammenhængende og på baggrund af en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. Den unges synspunkter skal altid inddrages, og den unges vanskeligheder skal så vidt muligt løses i samarbejde med familien. Den særlige støtte til unge kan fx være i form af konsulentbistand, pædagogisk støtte eller anden støtte i hjemmet, familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer. Det kan også være, at der er behov for anbringelse uden for hjemmet.

Foranstaltninger om særlig støtte (sm.dk)

https://sm.dk/arbejdsomraader/udsatte-voksne

https://sm.dk/arbejdsomraader/handicap

Anbringelse af børn og unge uden for hjemmet (borger.dk)

07_Botilbud_2020.pdf (dukh.dk)

 

Styrket Unge indsats- Placering på Nicolaiplads 6

Afdelingsleder: Steffen Skov Sønnichsen

 • Netværket, er et bo-selv tilbud til unge i alderen 16-25 år. Tilbuddet er tænkt som et alternativ til anbringelse på døgninstitution.
 • Space, er et mødested og rådgivningstilbud for nuværende og tidligere anbragte unge / voksne, samt unge tilknyttet organisationen Tinghøj.
 • Ungekonsuleterne, Ungekonsulenterne ved styrket unge indsats en indsats rettet mod enkelte unge, hvor der også er et tæt samarbejde med familien og netværket omkring den unge.
 • Team for spiseforstyrrelse, Team for spiseforstyrrelse giver støtte til din hverdag, hvis du er udfordret med en spiseforstyrrelse
 • Ungeindsatsen ASF, er Kolding Kommunes specialiserede tilbud til børn og unge der har udfordringer inden for autisme spektrum forstyrrelser.

 

 • Styrket Unge indsats- Placering på Nicolaiplads 6
 • Netværket, er et bo-selv tilbud til unge i alderen 16-25 år. Tilbuddet er tænkt som et alternativ til anbringelse på døgninstitution.
 • Space, er et mødested og rådgivningstilbud for nuværende og tidligere anbragte unge / voksne, samt unge tilknyttet organisationen Tinghøj.
 • Ungekontakten
 • Ungeindsatsen ASF, er Kolding Kommunes specialiserede tilbud til børn og unge der har udfordringer inden for autisme spektrum forstyrrelser.

 

 

CSV

Center-leder Bente Ellegaard

Placering på skovvejen 1B og Dyrehavevej 108

CSV Kolding er et kompentenceudviklingscenter under Social- og arbejdsmarkedsforvaltningen i Kolding Kommune. Vores fulde navn er Center for specialundervisning og rådgivning til unge og voksne.

CSV er opdelt i følgende overordnede områder:

 

 • Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)

er en treårig ungdomsuddannelse for unge mellem 16 - 25 år. Det er for de unge, der ikke vil kunne gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse med støtte.

 • Voksenspecialundervisning (VSU)

er kompenserende undervisning for unge og voksne med fx en psykisk sårbarhed.

 • Hjerne & Kognition

leverer også undervisning efter Lov om voksenspecialundervisning. Målgruppen er voksne med en skade på hjernen. Det kan fx være efter hjerneblødning, blodprop eller trafikskade

 • Kommunikation & teknologi

har eksperter ansat i forhold til tale-, høre- og synsudfordringer. Det kan handle om indstilling af høreapparater, at finde det rette synshjælpemiddel, mobilityundervisning for blinde, eller udfordringer knyttet til det at tale eller bruge sin stemme.

 • Psykologområdet

går på tværs af CSV's afdelinger og kan både være en supplerende og integreret del af undervisningen, men det kan også være selvstændige borgerforløb, hvor borgeren henvises fra fx jobcenteret

 

Hjemmeside: www.csv.dk

Mail: csv@kolding.dk

 • Udarbejdelse af VUM og udarbejdelse af faglig vurdering
 • Råd og vejledning

 

 • 82 B 26 uger forløb
 • 84 aflastning i og uden for hjemmet
 • 85 Socialpædagogisk støtte i og uden for hjemmet
 • 96 BPA ordningen
 • 97 ledsagelse
 • 100 dækning af nødvendige merudgifter
 • 103 Beskyttet beskæftigelse
 • 104 Samvær og aktivitet

 

Botilbud

 • 107 Midlertidigt
 • 105 +85 længerevarende
 • 108 længerevarende

 

 • 118 Plejeorlov til pasning af nærtstående

 

 • Åben dialog

 

Leder: Kathrine Fjelstrup