Skip til hoved indholdet

Private daginstitutioner

I Kolding Kommune er der i alt 8 private daginstitutioner, som kan modtage børn fra 0 år og frem til skolestart, enten i aldersintegrerede institutioner eller børnehaver. 

Du kan se nærmere beskrivelse af den enkelte private daginstitution på deres hjemmeside via linket herunder:

Du skal henvende dig direkte til den enkelte private institution, hvis du ønsker at få dit barn passet der.

 

Her kan du læse om Kolding Kommunes godkendelseskriterier for private daginstitutioner efter dagtilbudslovens §19, stk. 5 Link til godkendelseskriterier

OBS: Ændring af Dagtilbudsloven;

Den 21. december 2021 vedtog Folketinget en ændring af Dagtilbudsloven, hvor loven om styrket kommunalt tilsyn blev vedtaget, §§ 5, 5a og 5b. Loven trådte i kraft 1. januar 2022, med implementering pr. 1.maj 2022 i kommunerne.

Den nye ramme for pædagogisk tilsyn blev godkendt politisk i Kolding kommune 6 april 2022. Af rammen fremgår det at år 2022 vil være et implementerings år og i år 2023 vil den nye tilsynsramme iværksættes.

Læs mere om rammen for det pædagogiske tilsyn her.

Tilsyn

Kolding Kommune skal jf. Dagtilbudslovens §5 føre tilsyn med private daginstitutioner.

Tilsynets formål er at sikre, at den private daginstitution opfylder kravene for godkendelse samt at den opfylder centrale bestemmelser jf. dagtilbudsloven, herunder rammer for den styrkede pædagogiske læreplan, sprogstimulering mv.

Privatinstitutioner er forpligtet til at samarbejde med tilsynet og give tilsynet fuld og uhindret adgang til institutionen. Kommunen har i kraft af sin tilsynspligt mulighed for til enhver tid at aflægge privatinstitutionen besøg (både anmeldt og uanmeldt) og gøre sig bekendt med de faktiske forhold, for at kontrollere at kravene overholdes.

Tilsynet omfatter:

  • Et anmeldt besøg årligt, hvor den private daginstitutions pædagogiske indhold, mål og metoder drøftes, herunder blandt andet den styrkede pædagogiske læreplan, oplysninger om personalenormering, personalekvalifikationer samt hygiejniske og sikkerhedsmæssige forhold.

Mindst 4 uger før tilsynsbesøget, modtager institutionen mail med dato, dagsorden og skabelon af tilsynsrapport, som udfyldes forud for tilsynsmødet. Tilsynsmødet foregår i institutionen med deltagelse af leder, personalerepræsentant og forældrerepræsentant.
Mødet er fastsat til 2 timer, hvoraf den første halve time består af en rundgang ude og inde med deltagelse af leder og kommunens pædagogiske konsulent. I forbindelse med rundgangen vil der bliver set på legepladsforhold/legepladsrapport, køkkenforhold/smiley, beredskabsplan, hygiejnetilsyn etc.

Kommunens pædagogiske konsulent fremsender den endelige tilsynsrapport til den private institutionen til godkendelse.

  • Mindst et uanmeldt besøg årligt, hvor det vurderes, om privatinstitutionen fortsat lever op til godkendelseskriterierne.

Såfremt det vurderes, at privatinstitutionen ikke længere opfylder godkendelseskriterierne, skal kommunen stoppe driftstilskuddet. Det gælder også, hvis privatinstitutionen anvender et eventuelt overskud til et ikke godkendt formål.

Tilsynet føres af en pædagogisk konsulent fra Børne- og Uddannelses- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.

Øvrige bestemmelser:
Privatinstitutionen skal til enhver tid skriftligt kunne dokumentere hvordan privatinstitutionen lever op til godkendelseskriterierne. Privatinstitutionen har pligt til at oplyse Kolding Kommune om ændringer i godkendelsesgrundlaget.

Privatinstitutionen skal til enhver tid leve op til gældende lovgivning på området, herunder samtlige lovbestemmelser, bekendtgørelser og vejledninger, der retter sig mod børneområdet og dagtilbud, samt gældende for børns ophold i dagtilbud i Kolding Kommune.

Modtager privatinstitutionen klager fra forældre vedr. privatinstitutionens virke sendes et notat vedrørende dette inden 8 dage til Børne- og Uddannelses- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.

Privatinstitutionen skal efterleve samme myndighedskrav og standarter som kommunale institutioner i forhold til bygningsforhold, legepladsforhold, brandværnsmæssige forhold, arbejdsmiljøforhold – herunder APV, sundhedsmæssige forhold, køkkenmæssige forhold, bestemmelser vedr. befordring af børn, barneseler, sovestillinger, legetøj m.v.

Derudover skal privatinstitutionen overholde lovgivningsmæssige krav til sundhed, sikkerhed og hygiejne i daginstitutionerne, herunder Sundhedsstyrelsens anbefalinger i ”Hygiejne i daginstitutioner – anbefalinger om forebyggelse og sundhedsfremme for børn inden for hygiejne, miljø og sikkerhed” samt Fødevarestyrelsens ”Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner”.

Hvis du er forældre til et barn i en privat daginstitution kan du jf. dagtilbudsloven søge om økonomisk fripladstilskud, ansøgning skal ske via mitkolding.kolding.dk.

Fripladstilskuddet bliver modregnet i din egenbetaling til den private daginstitution.

Der gives søskendetilskud efter gældende regler jf. dagtilbudsloven.

Hvis du ønsker at skifte fra privat daginstitution til kommunal pasning eller omvendt, er det vigtigt, at du er opmærksom på de gældende udmeldelsesfrister i den institution dit barn er tilmeldt.