Skip til hoved indholdet

Budget 2022

I Kolding Kommune designer vi livet sammen. Det handler om velfærd, vækst og innovation, og det handler om erhvervsudvikling, bosætning og byliv. Det hele skal understøttes af indsatser, der sikrer, at vi har de kompetencer til rådighed, der bliver efterspurgt i fremtiden. Der skal sikres et økonomisk råderum til politisk handling og prioritering, og vi skal stå på sikker økonomisk grund.

Planlægningen af Kolding Kommunes budget for 2022 blev skudt i gang med byrådets vedtagelse af budgetstrategi 2022-2025 i februar 2021. Strategien kommer i forlængelse af den økonomiske genopretning i 2019 og et 2020 og 2021 præget af Covid-19, uforudsigelighed og en ny virkelighed.  Derfor sætter vi fokus på strategisk og langsigtet styring, og målet for økonomistyringen i Kolding Kommune er gennemsigtighed og tydelighed omkring forudsætningerne for budgettet.

Efter nogle år med besparelsesrunder, omlægninger og stram økonomistyring kan budgetlægningen for 2022 tage afsæt i økonomiske rammer i balance. På driftssiden er der tilbageholdenhed med at disponere det økonomiske råderum på grund af den fortsatte usikkerhed i forbindelse med Covid-19. På anlægssiden arbejdes der med at realisere de mange fremrykkede anlæg, der blev vedtaget i 2020 som led i Corona-indsatserne. Der blev i runde 1 fremrykket anlæg for 82,6 mio. kr., i runde 2 for 39,3 mio. kr., og i 3 blev der yderligere fremrykket anlæg for 66,8 mio. kr. Fremrykningerne har affødt stor travlhed – men der er heller ikke frie midler i Investeringsfonden til at igangsætte nye anlæg før i 2023.

En afgørende faktor i 2021 bliver kommunalvalget. Det finder dog først sted efter at budget 2022 er vedtaget og kommer derfor først for alvor til at præge de økonomiske disponeringer i løbet af 2022.

For at understøtte fundamentet for den løbende styring har Kolding Kommune den seneste tid sat spot på dataanvendelse og udvikling af økonomiske styringsværktøjer. Vi vil have mere viden om, hvad der virker. Vi ønsker at bruge vore ressourcer bedst muligt – det være sig systemer, medarbejdere, arbejdsredskaber eller data. Vi udvikler løbende det tværgående samarbejde på alle niveauer i kommunen til gavn for borgere, arbejdsprocesser og økonomien. Det skal stadig foregå i en smidig organisation, der bygger på tillid, hvor beslutninger træffes der, hvor fag- og områdekendskabet er størst. Og omdrejningspunktet er borgerens centrum.

Alle disse tråde samles op i budgetlægningen for 2022, og på årets temamøder og byrådsseminarer adresseres udfordringerne og deres løsninger løbende.

Bevillingsregler 

Serviceudgifter
Der meddeles en nettodriftsbevilling pr. politikområde. Der vil kunne budgetomplaceres inden for det enkelte politikområde samt mellem politikområder henført til samme udvalg.

Takster og gebyrer fastsættes af Byrådet, der i særlige tilfælde kan delegere kompetencen til Økonomiudvalget. Særligt for enkeltstående arrangementer gælder, at by- og udviklingsdirektøren er bemyndiget til at fastsætte taksten.

For de decentrale budgetenheder genbevilges et overskud i det følgende budgetår, idet overskuddet maksimalt kan udgøre 3% af bevillingen.

For underskud (overskridelse) kan der maksimalt overføres et underskud på 3% af politikområdets samlede bevilling til følgende år. Det overførte underskud fordeles med 33,3% i hvert af de følgende 3 år med henblik på at styrke udvalgenes mulighed for langsigtet styring. Underskud (overskridelse) ud over de 3% eftergives af Byrådet i forbindelse med godkendelsen af regnskabet.

For centrale områder, puljer m.v. vurderes konkret, hvorvidt et overskud eller underskud skal genbevilges i det følgende år. Vurderingen foretages med udgangspunkt i konkrete begrundelser.

Den samlede overførsel for centrale og decentrale enheder kan maksimalt udgøre 100 mio. kr. Den samlede overførsel godkendes endeligt af Byrådet.

Indkomstoverførsler
Der meddeles en nettodriftsbevilling pr. udvalg. Der vil kunne budgetomplaceres inden for den meddelte bevilling, såfremt bevillingens materielle indhold ikke ændres. Der er som udgangspunkt ikke overførselsadgang.

Anlægsbevillinger og rådighedsbeløb
Rådighedsbeløb afsat på investeringsoversigten kan først bruges, når anlægsbevilling er meddelt af Byrådet. Anlægsbevillinger søges særskilt for det enkelte projekt. Ikke forbrugte rådighedsbeløb kan søges overført ved bevillingskontrollen ultimo året. For beløb op til 5 % af projektets rådighedsbeløb gælder, at de kan medtages i genbevillingssagen.

Finansielle bevillinger
Bevillingerne for renter, skatter, tilskud og moms meddeles brutto. Øvrige budgetposter har karakter af kapitalposter uden bevillingsmæssig funktion. Der er ikke overførselsadgang.

Tillægsbevillinger
Ansøgninger om tillægsbevillinger skal, inden forelæggelse for det stående udvalg, være ledsaget af et forslag til finansiering inden for eget bevillingsområde. Centralforvaltningens bemærkninger skal fremgå af samtlige dagsordenspunkter indeholdende økonomi inden behandling i udvalg.

Budgetdelegation
De stående udvalg kan delegere bevillingen eller dele heraf til forvaltningsdirektøren, der kan videredelegere inden for egen organisation. Den samlede delegation fremgår af oversigt benævnt ”Disponerings- og budgetomplaceringsdelegation”, der udarbejdes efter budgettets vedtagelse.

Delegationen skal foretages således, at enhver økonomisk disposition entydigt kan henføres til en budgetansvarlig person. Delegationen gælder for såvel budgetansvar, ret til at budgetomplacere og ret til at disponere inden for bevillingens materielle indhold.

Befolkningsprognose og boligudbygningsplan
Den nyeste befolkningsprognose, herunder den nyeste boligudbygningsplan, vedtaget af Byrådet, anvendes som forudsætningsdel i forbindelse med budgetlægningen.


Bevillingsnoter

Byrådet kan vedtage, at der for specielle områder skal gælde særlige bevillingsbetingelser indeholdende pålæg, beføjelser eller begrænsninger i forhold til de på bevillingsoversigten opførte beløb.


For 2022 gælder følgende bevillingsnoter:


1. Redegørelse om budgetrealisering samt finansbudget
Kommunaldirektøren er pålagt månedligt at fremsende redegørelse til Økonomiudvalget omkring forventningerne til den samlede budgetrealisering. Forvaltningsdirektørerne skal tilvejebringe bidrag for eget område, såfremt kommunaldirektøren anmoder herom.

Kommunaldirektøren er pålagt at udarbejde et finansbudget for budgetperioden. Finansbudgettet fremsendes til Økonomiudvalgets godkendelse i februar måned, og der udarbejdes månedligt en opfølgningsredegørelse til forelæggelse for Økonomiudvalget.

2. Mad til seniorområdet
Det aftales, at prisen for mad til borgeren leveret fra Elbo Køkkenet og private leverandører, ikke må stige mere end den almindelige P/L-fremskrivning i 2021, set i forhold til prisen den 1. januar 2020.

Eventuelt øgede omkostninger ved madproduktion m.v., som ikke inddækkes ved P/L-fremskrivningen, er et fælles anliggende i 2021, der finansieres ved at Seniorpolitik tilføres midler svarende hertil.

3. Frivilligt social arbejde
Social- og Sundhedsudvalget bemyndiges til, på Byrådets vegne, at træffe afgørelse om fordeling af de såkaldte § 18 midler, inden for rammen af den på årsbudgettet afsatte bevilling. Social- og Sundhedsudvalget kan endvidere subdelegere retten til fordeling af tilskud indtil 15.000 kr. til Socialdirektøren.

4. Kantinepriser
Økonomiudvalget bemyndiges til at fastsætte priserne i kantinerne henhørende under administrationspolitik.

5. International aktivitet
Økonomiudvalget bemyndiges til, på Byrådets vegne, at træffe afgørelse om internationale aktiviteter, inden for rammen af den på årsbudgettet afsatte tilskuds bevilling.

6. Salg af jord og fast ejendom
Det pålægges Kommunaldirektøren at udarbejde en handlingsplan for realisering af de budgetterede salgsindtægter til forelæggelse for Økonomiudvalget i januar måned.

Kommunaldirektøren er pålagt kvartalsvis at fremsende en samlet redegørelse vedrørende den forventede regnskabsrealisering, vedrørende jordpolitik omhandlende køb af jord, byggemodning og salg, inklusiv salg af fast ejendom. Forventes budgettet ikke realiseret, skal redegørelsen indeholde forslag til bevillingsberigtigelse.

Byrådet tilkendegiver, at målet om til enhver tid at have en tilstrækkelig jordreserve til dækning af behovet for bolig- og erhvervsjord, realiseres over tid ved, at området budgetteres udgiftsneutralt. Et realiseret overskud bliver inden for området.

Budgetstrategi for 2022-2025 (vedtaget på Byrådet den 23. februar 2021).

 

Tidsplan for budgetlægningen 2022 med tilhørende budgetoverslagsår 2023 til 2025.

19. januar

Økonomiudvalget: Drøfter budgetstrategi for 2022-2025.

23. februar

Økonomiudvalget og Byrådet: Godkender budgetstrategi for 2022-2025.

16. marts

Økonomiudvalget: Godkender foreløbige bevillingsrammer 2022-2025.

14. juni

Økonomiudvalget:

  • Vedtager endelige bevillingsrammer 2022-2025 samt procesplan.
  • Behandler budgetbidrag for egne driftsområder.
  • Behandler udkast til investeringsoversigt.
  • Behandler foreløbigt budgetbidrag for det finansielle område.

14. juni

Byrådsseminar med orientering om:

  • Forventet regnskab 2021.
  • Aftalen mellem Regeringen og KL.
  • Status for budgetlægningen 2022.

15. juni 

  • Kl. 11.00 - 12.00, Administrativ orientering af Hovedudvalget og tillidsrepræsentanter om budgettets forudsætninger (foreløbig balance og foreløbig orientering om regeringsaftalen) ved økonomichef John Burchardt via Skype eller Teams).

Medio august

ForvaltningsMED, orienteres om budgetbidrag for egne områder.

26. august

kl. 14.00 – 15.30, Administrativ orientering af Hovedudvalget i Byrådssalen (med TR via KommuneTV) om det samlede budgetforslag før de politiske forhandlinger (inkl. endelig balance herunder konsekvens af regeringsaftalen).

26. august

De stående udvalg: Seneste frist for fremsendelse af egne budgetbidrag og ændringsforslag.

31. august 

Kl. 14.00 – 15.00, Fællesmøde mellem Hovedudvalget og Økonomiudvalget.

31. august

Drøftelse mellem Økonomiudvalget og Hovedudvalget om budgetforslag 2021 (høring).

31. august

Byrådsseminar med orientering om:

  • Status for den forventede regnskabsrealisering 2021.
  • Status for budgetlægningen 2022 herunder regeringsaftalen.

1.-9. september

Byrådsgrupperne kan udarbejde egne ændringsforslag.

9. september

Seneste frist for Hovedudvalgets aflevering af bemærkninger til borgmesteren vedrørende budgetforslaget.

9. september

Seneste frist for Byrådsgruppers og Byrådsmedlemmers fremsendelse af egne ændringsforslag til Borg-mesteren.

14.-17. september

Borgmesteren forhandler med henblik på indgåelse af budgetforlig for 2022-2025.

21. september

Økonomiudvalget: 1. behandling af budgetforslag 2022

Byrådet (ekstraordinært møde): 1. behandling af budgetforslag 2022

12. oktober

Økonomiudvalget: 2. behandling af budgetforslag 2022

Byrådet (ekstraordinært møde): 2. behandling af budgetforslag 2022

 

(Administrative møder mm. er anført med kursiv)