Skip til hoved indholdet

Takster for dagtilbud

Takster og gebyrer fastsættes hvert år og godkendes af kommunalbestyrelsen. De oplyste takster er gældende for 2023, mens 2022-takster er angivet i parentes. 

Betaling af et dagtilbud fastsættes til 11 årlige rater, således at juli er betalingsfri.

Du kan hente takstbrevet ved at trykke her.

Børn under skolealderen

Kommunal dagpleje, heldags: 3.335 kr. pr. rate (3.283 kr.)

Vuggestue og integrerede institutioner 0-2 år, heldags: 4.138 kr. pr. rate (3.919 kr.) 

Børnehaver og integrerede institutioner 3-6 år, heldags: 2.225 kr. pr. rate (2.113 kr.) 

Et sundt frokostmåltid i børnehaver og vuggestuer: 717 kr. pr. rate (700 kr.)

Modulordninger gælder kun for børn fra 3 år til skolealderen indmeldt i Børnegården Vester Nebel

3 år til skolealderen 25 timer: 1.357 kr. pr. rate (1.288 kr.) 

3 år til skolealderen 35 timer: 1.899 kr. pr. rate (1.804 kr.) 

3 år til skolealderen, heldags: 2.225 kr. pr. rate (2.113 kr.) 

0-2 år, i Børnegården Vester Nebel: 4.138 kr. pr. rate (3.919 kr.)

Helårlige takster inkl. moms.

Private pasningsordninger: 50 kr. (50 kr.)

Private institutioner (ekskl. børnehave, skole eller SFO): 1.000 kr. (1.000 kr.)

 

Medlemskabet giver brugerne adgang til at benytte Skatkammeret på følgende vilkår:

  • Der kan hentes materialer fra reolerne i Skatkammeret.
  • Det er tilladt at medbringe op til 5 børn/elever pr. besøg.
  • Der er mulighed for at dele og hente inspiration fra Skatkammerets loungeområde.
  • Billeder af projekter lavet i institutionerne kan deles på Skatkammerets facebookside.

Medlemskabet løber fra august til august, men der er mulighed for at erhverve et halvårs medlemskab, som gælder fra januar til august eller fra august til januar.

Jf. Dagtilbudslovens § 80 skal der ydes tilskud til privat pasning. Tilskuddet skal udgøre minimum 75 % af den billigste nettodriftsudgift pr. plads (ekskl. støtteudgifter) i et dagtilbud i samme aldersgruppe i kommunen. Tilskuddet udbetales i 12 månedlige rater.

Tilskud til 0-2 årige beregnes på baggrund af driftsudgifterne til dagplejen og tilskud til 3-6 årige på baggrund af udgiften til børnehaveplads. Tilskuddet til 3-6 årige stiger dermed som følge af, at børnehavepladserne tilføres ekstra midler til minimumsnormering.

12 månedlige rater om året:

0-2 årige: 6.657 kr. (6.569 kr.)

3-5 årige: 4.215 kr. (4.168 kr.)

Prisen er pr. barn pr. måned. De oplyste takster er gældende for 2023, mens 2022-takster er angivet i parentes.  

Fuld tid, 0-2 år

Driftstilskud: 9.798 kr. (9.597 kr.)

Administrationsbidrag: 351 kr. (342 kr.)

Bygningstilskud: 575 kr. (560 kr.)

Tilskud i alt: 10.724 kr. (10.499 kr.)

Fuld tid, 3-6 år

Driftstilskud: 5.395 kr. (5.376 kr.)

Administrationsbidrag: 204 kr. (201 kr.)

Bygningstilskud: 261 kr. (257 kr.)

Tilskud i alt: 5.860 kr. (5.834 kr.)

 

Note: Tilskuddet er beregnet for en heltidsplads i en institution med åbningstid på minimum 50 timer om ugen. Driftstilskuddet nedsættes for institutioner med reduceret åbningstid.

Børn i skolealderen

SFO og special SFO, heltidsmodul: 1.831 kr. pr. rate (1.735 kr.)

Klub uden tilskud, 3 dages modul: 237 kr. pr. rate (231 kr.) 

Klub uden tilskud, 5 dages modul: 357 kr. pr. rate (348 kr.)

Heltidsmodul: 1.831 kr. pr. rate (1.735 kr.) 

Eftermiddagsmodul: 1.428 kr. pr. rate (1.353 kr.) 

3 dages eftermiddagsmodul: 858 kr. pr. rate (813 kr.) 

2 dages eftermiddagsmodul: 571 kr. pr. rate (541 kr.) 

Morgenmodul: 768 kr. pr. rate (728 kr.) 

SFO: 610 kr. pr. uge (586 kr.)

Søskendetilskud:

Der gives søskendetilskud efter følgende regler: Du betaler fuld pris for den dyreste plads og får 50% søskendetilskud til øvrige pladser i dagtilbud og SFO.

For frokosttaksten på den kommunale frokostordning gælder samme regler.

Der tildeles ikke søskendetilskud til forældrearrangerede frokost- og madordninger.

Der ydes friplads efter gældende regler.

Generelt

Takstberegning på børnepasningsområdet taget udgangspunkt i Dagtilbudslovens bestemmelser omkring takstberegning jf. § 31-33.

For takstberegningen gælder det, at der i vejledningen til Dagtilbudsloven er taget højde for hvilke udgiftstyper der skal tages med i takstberegningen og hvilke der ikke skal samt på hvilken institutionstype udgiften skal medregnes, om der må tillægges moms. Tilsvarende beskriver vejledningen hvordan budgettet skal fordeles mellem aldersgrupperne 0-2 årige og 3-6 årige.

Fællesudgifter til IT og telefoni, barselsfond osv. er særskilt lagt til ud fra beregninger foretaget sammen med Centralforvaltningen, og fordelt ud mellem institutionstyper og aldersgrupper.

Dagpleje

Takstberegningen tager udgangspunkt i de samlede driftsudgifter (brutto) for Dagplejen for det pågældende budgetår. Budgettet til dagplejen beregnes ud fra forventede antal børn i dagplejen, samt nogle faste budgetter som ikke er børnetalsafhængigt, fx. udgifter til legestuer, gæstehuse, administration mv.

Budgettet til dagplejen indeholder budget til løn til dagplejerne, dagplejekonsulenter og ledelse og administration, uddannelse, drift af dagplejen som både er materialepenge, indkøb af motorbarnevogne, vedligehold heraf, legestuer, interne møder, inventar, it mv. Husleje indgår ikke i takstberegningen jf. bestemmelser fra Dagtilbudsloven.

Ud af de samlede bruttodriftsudgifter tages de maximale 25 procent som fastsat i Dagtilbudsloven til beregningsgrundlag for forældrebetalingen. Beløbet fordeles ud på de forventede antal betalende børn i dagplejen. Nogle børn med særlige behov optager to pladser hos en dagplejer, så der er mulighed for at give særlig støtte. I det forventede antal betalende børn tages der højde for disse dobbeltpladser, således at den ekstra udgift der er til dobbeltpladserne fordeles ud på alle børn.

Daginstitutioner

I Kolding Kommune er taksterne på daginstitutionsområdet baseret på en takst pr. aldersgruppe, hvor opdeling er på 0-2 årige og 3-6 årige. Takstberegningen tager som ved dagplejen udgangspunkt i bruttodriftsudgifterne til daginstitutionsområdet. Heri indgår alle udgifter på daginstitutionerne til løn, bygninger (ex. husleje og forsikringer), børneaktiviteter, uddannelse, personale aktiviteter, rengøringsartikler, el, vand varme osv. I beregningerne indgår også budgetter til de udgifter der er på fællesområdet, som fx er rengøring af institutionerne, IT udgifter, legepladseftersyn, fælles busser, tolkeudgifter, TR, afregning med PPR mv.

Det vurderes på hvert udgiftskategori hvordan udgiften skal fordeles mellem de to aldersgrupper. Langt de fleste udgifter er fordelt efter vægtede pladser, da de fleste udgifter kan knytte sig op på personale, hvor de 0-2 årige har det dobbelte af de 3-6 årige. Andre udgifter, der ikke knyttes op på personalet fordeles i stedet pr. barn.

Budgettet til specialinstitutionen Løvetand, der er oprettet efter Serviceloven, medtages som følge af lovgivningen ikke i takstberegningen.

Ligesom på dagplejen er der også andel af fællesudgifter til IT og telefoni, barselsudligning og personaleforsikringer der fordeles mellem de to aldersgrupper.

Den samlede bruttodriftsudgift beregnes for hver aldersgruppe og der tages udgangspunkt i den maximale forældrebetaling på 25 procent fastsat i Dagtilbudsloven, hvorefter udgifterne fordeles ud på det samlede antal forventede børn i aldersgruppen i 11 måneder om året.

I forbindelse med indførelse af nationalt fastsatte minimumsnormeringer er det dog i Børne- og Uddannelsesudvalget besluttet, at de ekstra midler ikke skal indgå i forældrebetalingsgrundlaget. Taksterne i Kolding Kommune er derfor ikke steget på baggrund af den øgede normering på området og som følge heraf, betaler forældrene i Kolding Kommune kun 24,1 procent af bruttodriftsudgifterne, mens kommunen betaler de resterende 75,9 procent.

Private institutioner

Med udgangspunkt i ovenstående hvor finanslovsmidlerne til bedre normering er tillagt i den kommunale bruttodriftsudgift, beregnes tilskuddet til de private institutioner beregnes ud fra bestemmelserne i Dagtilbudsloven. En privat institution skal have et driftstilskud, et bygningstilskud og et administrationstilskud efter Dagtilbudslovens § 36, §37 og §38.

Driftstilskud

Driftstilskuddet skal svare til de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter pr. barn i et alderssvarende dagtilbud i kommunen – dog fratrukket særlig støtte som beskrevet nedenfor. Da tilskuddet beregnes af nettoudgifterne er forældrenes betaling således trukket ud, da de private selv opkræver en forældrebetaling, som de selv fastsætter.

Privat institutioner og private pasningsordninger skal dog have andel af finanslovsmidlerne vedrørende minimumsnormeringer via deres tilskud. Selvom udgifterne ikke indregnes i forældretaksten indregnes de derfor fuldt ud i taksten til private tilbud, således at de private institutioner får det fulde beløb i tilskud på trods af rabatten til forældrene.

Det betyder at for de 0-2 årige er det den gennemsnitlige vægtede udgift til både daginstitution og dagpleje der ligger til grund for beregningen. For de 3-5 årige er det den gennemsnitlige udgift til børnehave der bruges.

Udgifter til særlig støtte modregnes i tilskuddet, idet de private institutioner har mulighed for at få andel i dette på samme vis som de kommunale. Hvis de bevilges fx støttetimer vil de få dette udbetalt særskilt fra deres driftstilskud, ligesom de får beregnet et socioøkonomisk tilskud på lige vilkår med kommunale institutioner. De støtteudgifter der modregnes i driftstilskuddet er udgifter til Støttekorpset, socioøkonomi, PPR og specialgrupper.

Bygningstilskud

Bygningstilskuddet beregnes ud fra den tilbagefaldsregel der beskrevet i Dagtilbudsloven. Alternativt skulle tilskuddet beregnes ud selvejende eller udliciterede institutioner i Kolding Kommune der modtager tilskud til de ejendomsrelaterede udgifter, men denne type tilbud findes ikke i Kolding Kommune. Reglen er at de privat institutioner skal have en fastsat procent af de budgetterede bruttodriftsudgifter for aldersgrupperne som er 4,1 procent for de 0-2 årige og 3,2 procent for de 3-6 årige.

Administrationstilskud

Administrationstilskuddet er tilsvarende bygningstilskuddet beregnet ud fra en tilbagefaldsregel, og reglen er for begge aldersgruppe at administrationstilskuddet er 2,5% af de budgetterede bruttodriftsudgifter.

Private pasningsordninger §80

Lovgivningen om tilskuddet til private pasningsordninger tager udgangspunkt i nettodriftsudgiften pr. plads til det billigste budgetterede kommunale tilbud i samme aldersgruppe eksklusiv udgifter til særlig støtte. Der er tale om et tilskud til forældrene, der så afregner det fulde beløb med den private pasningsordning.

Tilskuddet skal minimums udgøre 75 procent af den billigste nettodriftsudgift. For 0-2 årige tages der derfor I Kolding Kommune udgangspunkt i nettodriftsudgiften på en dagplejeplads, fratrukket de støtteudgifter der er til dobbeltpladser i dagplejen. For aldersgruppen 3-6 årige tages der udgangspunkt i nettodriftsudgiften til en børnehaveplads, modregnet de støtteudgifter der er til aldersgruppen 3-6 årige.

Ovenstående er det udgangspunkt der bruges som til udbetaling til forældre med børn i privat pasning. Dog kan der højest udbetales 75 procent af den udgift som forældrene skal dokumentere, at de har til den private pasningsordning.

 

Generelt

Tilsvarende for Børneområdet, er forældrebetalingen for SFO og klubtilbud reguleret i Folkeskoleloven § 50. Reglerne er dog langt mindre detaljerede end i Dagtilbudsloven.

Modsat på børneområdet er det ikke Kolding Kommune, der beregner taksten der afregnes med private skoler. Her er der i stedet en nationalt fastsat takst, der afregnes pr. elev, der er indmeldt i en privatskole. Dette er reguleret i bekendtgørelse om tilskud til friskoler og private grundskoler m.v.

Forældrebetaling SFO

Det er i folkeskolelovens § 50, stk. 2 bestemt, at kommunalbestyrelsen skal opkræve betaling for SFO. SFO kan således ikke være gratis. Modsat på børneområdet, er der ikke fastsat en øvre grænse for forældreandelen af udgiften til SFO, omen den ikke kan overstige den fulde kostpris.

Forældrebetalingsandelen i Kolding Kommune er ca. 76%. Der findes ikke opgørelser af andelen på landsplan, men taksten i Kolding lå med 1.560 kr. i 2021 under landsgennemsnittet på 1.621 kr. pr. måned ifølge Indenrigsministeriets nøgletalsportal noegletal.dk.


Forældrebetaling klubtilbud

Forældrebetaling for klubtilbud på folkeskoleområdet følger ovenstående regelsæt.


Privatskoler

Det er staten, der afregner tilskud til de frie grundskoler. Driftstilskud til frie skoler beregnes grundlæggende efter aktivitetsmålet for en årselev og en takst pr. årselev, der fastsættes i finansloven.

Driftstilskud til de frie grundskoler fastsættes med udgangspunkt i koblingsprocenten, der angiver, hvor stort et taxametertilskud en fri skole modtager for hver elev ud fra den gennemsnitlige nationale elevudgift i folkeskolen 3 år tidligere. Andelen er i 2022 76%.

Det kommunale bidrag pr. elev fremgår nedenfor, og det afregnes én gang årligt i juli måned.

Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler pr. elev (kr.)
Undervisning ved frie grundskoler 40.344
SFO ved frie grundskoler 8.027

Kontakt:

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Børne- og Uddannelses-forvaltningen på pladsanvisningen@kolding.dk