Skip til hoved indholdet

Naturkvalitetsplan

Det er Kolding Kommunes overordnede mål at bevare og forbedre naturindholdet, så det ikke bliver forringet for vores efterkommere.

Naturkvalitetsplanen gennemgår overordnet naturværdierne i Kolding Kommune, opstiller målene for naturforvaltningen og beskriver prioriteringen af indsatsen for at opfylde målene.

Naturkvalitetsplan for Kolding Kommune blev vedtaget i Kolding Byråd den 28. januar 2013.

Formålet med Naturkvalitetsplanen er at skabe et forbedret grundlag for forvaltningen af naturområderne i kommunen. Det gælder både som værktøj for den overordnede prioritering af indsatsen for at forbedre naturen i kommunen, men i lige så høj grad som et vigtigt værktøj og vidensgrundlag i den daglige sagsbehandling på naturområdet.

Siden hen skal naturkvalitetsplanen suppleres af 8 lokale naturplaner, der går mere i detaljen med naturværdierne i hvert delområde og beskriver ønskerne til udviklingen af naturværdierne i området.

De 8 naturplaner udarbejdes i takt med, at der bl.a. ved kampagne tilsyn hvert år opnås detaljeret kendskab til naturen i Kolding Kommunen. De 8 naturplaner forventes udarbejdet i perioden 2015 til 2017.

I forbindelse med offentliggørelsen af planerne, vil Forvaltningen kontakte den enkelte lodsejer, der er berørt af planen og bl.a. informere om, hvilke arealer der er omfattet af § 3 i Naturbeskyttelsesloven på ejendommen.

Der vil som hidtil fortsat blive gennemført tilsyn af ca. 110-120 naturarealer pr. år. Det omfatter dels systematiske tilsyn med kommunens naturarealer hvert 10. år og et lidt hyppigere tilsyn med de allermest værdifulde naturarealer, hvor få års forkert drift kan få store negative konsekvenser for fastholdelsen af naturværdierne.

Naturen i Kolding Kommune skal sikres for den værdi, den repræsenterer i sig selv, og til gavn og glæde for kommunens borgere og gæster.

Kolding Kommune har en forpligtigelse til at forvalte naturværdierne, så de ikke forringes for vore efterkommere. Samtidig er naturen en unik ramme for fysisk udfoldelse, som grobund for forundring og kilde til glæde.

Det er således Kolding Kommunes overordnede mål at bevare og forbedre naturindholdet gennem videnbaseret forvaltning og åben dialog med interessenter.

Kommunen har opstillet følgende delmål:

Øge kvaliteten af eksisterende natur
Den biologiske mangfoldighed i værdifulde, upåvirkede naturområder i Kolding Kommune skal sikres gennem en målrettet, aktiv naturplejeindsats i dialog og samarbejde med lodsejere.